ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Proè jsou séra pro vaší každodenní péèi o pokožku nezbytná?

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Proè jsou séra pro vaší každodenní péèi o pokožku nezbytná?

Dnes již všichni víme, že prvním pøikázáním péèe o pokožku je nejít spát s makeupem. Vždy používejte zvlhèovaè. Používejte SPF tak, jako by na tom závisel váš život. Existuje však nový kandidát v podobì péèe o vaši ple, o kterém jste možná ještì neslyšeli: sérum. Nedìláme si legraci; pøidání séra do vaší každodenní péèe o pokožku bude mít na vzhled i pocity vaší tváøe ty nejvìtší úèinky.

Nejste pøesvìdèeni? Dovolte nám dále argumentovat.

Co jsou to séra?

Séra jsou posilovaèe kùže, které zlepšují a doplòují vaše zvlhèovaèe pokožky. Typicky se jedná o mix lehké tekutiny se surovinami rozpustnými ve vodì a malé množství oleje. Infúze aktivních surovin jsou dle funkce séra pøidány do jeho báze.

Séra jsou nejèastìji aplikována pøed nanesením zvlhèovaèe (proces vrstvení). V tomto použití funguje jako posilovaè s pøidanými benefity. Séra také mohou pøi samostatném použití ve vlhkých podmínkách sloužit jako jemné zvlhèovaèe pro mastnou i normální pokožku. 

Jak èasto by se mìly používat?

To záleží na jednotlivém séru. Pøeètìte si štítek dané produktu. Vìtšinou však staèí sérum použít jednou za den.

Skuteènì tyto produkty fungují? 

Séra obsahují nejvyšší koncentrace aktivních ingrediencí, které mùžete bez pøedpisu dostat. Pro porovnání, èistící prostøedky a zvlhèovaèe pokožky bìžnì obsahují mezi 5 a 10% aktivních ingrediencí, zatímco séra jich obsahují až 70%. To znamená, že a už máte zájem o snížení jemných linek, zesvìtlení, zpevnìní èi odstranìní èerných teèek, séra znamenají výsledky.

Séra vaší pokožku posunou na další úroveò.

Jedná se o zpùsob, který vaši pokožku bez velké námahy posune na další úroveò. Séra veškerou práci udìlají za vás. Staèí jen nanést nìkolik kapek na vaši pokožku a je hotovo!

Nyní již tedy víte, proè jsou séra pro vaši každodenní péèi o pokožku naprosto nezbytná. Vybrali jsme pro vás ty nejlepší produkty.

Rosewood Wonder Drops 

Rosewood Wonder Drops je efektivní pøístup pro povzbuzení poškozené pleti. Již první aplikace Rosewood Wonder Drops uklidòuje dermální tkánì, vyrovnává ple a minimalizuje póry a nepravidelnosti kùže. Wonder Drops je sérum se samonastavitelnou vlhkostí, které vaší pokožce uleví od lesku a vyživuje ji èerstvými a surovými rostlinami.

Rosewood Wonder Drops je pøírodní léèebná metoda, která neucpává póry a poskytuje vaší pleti mimoøádné množství antioxidantù a tìch nejlepších mikroživin.

Pokud máte zájem o dlouhotrvající úèinky, zaøaïte Rosewood Wonder Drops do své každodenní péèe o pokožku.

Jste pøipraveni vydat se s tímto sérem na zázraènou cestu? My ano!

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny


Také v Zdraví a životní styl

Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit
Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit

18 září, 2019 5 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?

18 září, 2019 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak se používá curactin
Jak se používá curactin

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!