ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Milovníci èaje jsou kreativnìjší

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Milovníci èaje jsou kreativnìjší

Èaj mùže být chutným nápojem v jakémkoliv roèním období. Mùže vám navíc také pomoci s kreativitou. Možná vám to mùže pøipadat šílenì, ale tato skuteènost byla prokázána studií. Pokud chcete vìdìt, co pro vás mùže udìlat obyèejný šálek èaje, pøeètìte si tento èlánek.

Top 5 benefitù èaje

Nejprve vám pøedstavíme nìkteré zdravotní benefity èaje, o kterých jste zatím nemuseli slyšet.

  1. Èaj obsahuje antioxidanty, které pomáhají vaším buòkám v regeneraci. Mohou také zpomalit stárnutí.
  2. Mohou snížit riziko infarktu, protože brání tvorbì krevních sraženin.
  3. Èaj vám mùže pomoci zhubnout, protože šálek zeleného èaje je schopen zrychlit váš metabolismus.
  4. Èaj (pøedevším zelený) je efektivní proti chøipce. Zelený èaj obsahuje antioxidant quercetin a amino kyselinu L-theanin, které vašemu tìlu pomáhají v boji s chøipkou, ale také v její prevenci.
  5. Èaj mùže snížit glukózu, protože obsahuje katechin a polysacharidy, které výraznì snižují glukózu.

Èaj podporuje kreativitu

Vìdci z Pekingské univerzity na 50 lidech testovali úèinky èaje. Pacienti byli rozdìleni do dvou skupin. První skupinì byl pøed úkolem podán šálek èaje a druhé skupinì šálek horké vody. Lidé ze skupiny, která pøed øešením úkolu vypila šálek èaje, byli schopni k øešení úkolu použít mnohem více rùzných zpùsobù.

Hlavní test spoèíval v úkolu vytvoøit atraktivní a kreativní design ze stavebních kostek, zatímco druhý úkol spoèíval ve vymyšlení „cool“ názvu pro tìstovinovou restauraci. Jejich výsledky byly studenty hodnoceny na pøedstavivost a design a vìdci poté spoèítány. Ve stavebním testu dosáhli konzumenti èaje celkového skóre 6,54 proti 6,03 pro konzumenty vody. V testu vymyšlení jména dosáhli konzumenti èaje skóre 4,11 proti 3,78 pro konzumenty vody.

Zpráva tvrdí: „Tato práce pøispívá k pochopení, jak èaj pùsobí na lidskou kreativitu a odkrývá nové zpùsoby pátrání po vztahu mezi konzumací jídla a nápojù a zlepšení lidského poznání.“(1)

Šálek èaje tedy není pouze dobrý pro vaše zdravé, ale také pro vaši kreativitu. Neztrácejte èas, buïte kreativní - vyzkoušejte náš èaj.

(1) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329317303051

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny


Také v Zdraví a životní styl

Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit
Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit

18 září, 2019 5 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?

18 září, 2019 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak se používá curactin
Jak se používá curactin

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!