ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Jak se používá curactin

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Jak se používá curactin

Je èas na mytí!

Malé množství curactinu (zhruba o velikosti mince) by mìlo být èistými rukami jemnì rozptýleno na navlhèený oblièej. Dávejte však pozor, aby se vám nedostal do oèí. Ujistìte se, že zakryjete celou vlasovou linii. Šetrnì curactin vmasírujte do tváøe a postižených oblastí. Pozdìji jej mùžete dùkladnì umýt. Oplachujte! Oplachujte! Opláchnout! NEBO:

Nechat aktivovat!

Po rozptýlení na tváøi poèkejte, než curactin èásteènì vyschne, èímž se aktivuje. Curactin je zcela aktivní zhruba minutu po aplikaci - kompletní vysušení není nutné, ale zlepšuje jeho efektivitu. Nechte curactin 1-2 minuty vyschnout (mezitím si mùžete vyèistit zuby). Poté jej z pokožky smyjte. Oplachujte! Oplachujte!

Oplachujte!

Dùkladné opláchnutí curactinu je zásadní, protože obsahuje mrtvé kožní buòky, bakterie, neèistoty a špínu. Opláchnutí tohoto materiálu pryè z pokožky je pro úspìšnou léèbu naprosto zásadní. Základem úspìchu je èistá pokožka, ne pokožka podráždìná èi oloupaná. Dùkladné opláchnutí pokožky je jedním z nejdùležitìjších krokù použití curactinu. Je lepší mít pocit, že jste pokožku opláchli víckrát, než je zapotøebí. Oplachujte! Oplachujte! Oplachujte!

Curactinová maska

Naneste malé množství curactinu (zhruba o velikosti mince) na èerstvì opláchnutý kartáèek a s jeho pomocí produkt naneste na navlhèenou ple. Dávejte však pozor, aby se vám nedostal do oèí. Na pokožku naneste tenkou vrstvu - mìli byste být schopni vidìt po ní tón vaší pokožky. Nechte produkt 20 min aktivovat a poté jej oplachujte, oplachujte a oplachujte. Tuto masku mùžete použít maximálnì 2-3krát týdnì.

Noèní ošetøení curactinem

Mùžete jej použít pøed spánkem nebo veèer. Naneste trochu curactinu na bavlnìný tampon a Curactin Acne Matrix opatrnì naneste na pupínky a akné. Ráno vysušený curactin lehce navlhèete a velmi opatrnì opláchnìte. Pokud také používáte Res-Q, je vhodné jej nanést pod vrstvu curactinu. Jinými slovy - nejprve naneste na pupínky a akné Res-Q a poté curactin.

Co od používání curactinu oèekávat

Curactin nebude pìnit. Neobsahuje žádná mýdla èi sulfáty.

Po správné aplikace by se mìl curactin na pokožce za zhruba 2 minuty vysušit. Pokud tomu tak není, vaše ple je buï pøíliš vlhká, nebo na ni nanášíte pøíliš velkou vrstvu produktu.

Curactinu staèí použít velmi málo, protože se jedná o velmi koncentrovanou látku.

(A už jej používáte pro èištìní èi masku, pro nejlepší výsledky opravdu staèí nanést velmi tenkou vrstvu)

Curactin pokožku efektivnì oloupe. Dùsledkem tohoto procesu se mohou na pleti objevit malé vysušené oblasti, a to zejména okolo pupínkù a akné. Jedná se o bìžný proces vyèištìní pupínkù.

Vìtšina jedincù používajících curactin by mìla zlepšení pleti zaznamenat bìhem 3 až 7 dní po použití.

Pro podrobnìjší informace se mùžete podívat na toto video. 

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny


Také v Zdraví a životní styl

Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit
Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit

18 září, 2019 5 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?

18 září, 2019 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Ultimate Solution èistiè pro veškeré typy pokožky
Ultimate Solution èistiè pro veškeré typy pokožky

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!