ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Curactin - nejlepší dostupný lék na akné!

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Curactin - nejlepší dostupný lék na akné!

Curactin je vskutku unikátní. Jedná se o OTC léèbu akné s vysoce koncentrovaným jílem a minerální bází. Curactin je silným a pøi lokální aplikaci velmi efektivním rostlinným extraktem. Jeho mikroživiny jsou ideální zbraní problematické pleti v boji proti akné. Curactin je tak efektivní, že mu bylo udìleno oznaèení 100% pøírodní lék na akné.

Curactin na rozdíl od ostatních lékù na akné øeší problém s akné již u jeho samotných koøenù. Ingredience na boj s akné jsou prostøednictvím mikronizované technologie doruèeny až do samotného jádra tohoto problému. Mazové žlázy mohou být pøíliš aktivní, nedostateènì aktivní èi zanícené, což vede k výskytu tìchto nepøíjemných pupínkù. Nemusíme snad ani zmiòovat, že se jedná o pupínky bolestivé a velmi ošklivé.

Jedním z hlavních benefitù curactinové léèby akné je adsorpèní èištìní. Ano! Adsorpèní, ne absorpèní. Jedná se o dvì velmi odlišná slovíèka. Pøedstavte si houbu. Namoète ji do roztoku. Vytáhnìte ji a vyždímejte ji. Roztok bude z houby, která jej absorbovala, pøirozenì uvolnìn.

Pod adsorpèním èištìním si pøedstavte stejnou situaci. Po vyždímání houby se z ní však žádná tekutina neuvolní. To je ten rozdíl. Adsorpèní proces roztok k houbì molekulárnì váže. Není tedy nutné nic ždímat.

Curactin adsorbuje veškeré neèistoty, toxiny, bakterie a jakékoliv jiné breberky z vaší kùže. Vaše práce? Poøádnì si ple opláchnìte! Jakýkoliv zbytek této léèebné metody na vaší pleti zcela znemožní jeho následující efektivitu. Pokud jste zrovna u døezu, pro odstranìní zbytkù curactinu si jednoduše opláchnìte oblièej. Oblièej si opláchnìte minimálnì 25krát. Pokud jste zrovna ve sprše, tváø si opláchnìte vlažnou vodou. Nepoužívejte pøíliš silný proud vody, mùže to totiž poškodit léèivé tkánì èi kapiláry.

Co je to curactin?

 • Curactin je jíl bohatý na minerály
 • Organicky pìstované rostliny
 • Byliny & kvìtiny plné mikroživin
 • Ovoce & zelenina bohatá na antioxidanty
 • Èerstvì vymaèkané syrové nektary & džusy
 • Syrové oøechy & semenné extrakty bohaté na esenciální mastné kyseliny

Co curactin neobsahuje?

 • Žádné syntetické vùnì
 • Žádná mýdla
 • Žádné ftaláty
 • Žádné parabeny
 • Žádné sulfáty
 • Žádné petrochemikálie
 • Žádná barviva
 • Žádné testování na zvíøatech
 • Žádné tmely
 • Žádné vosky

Co od používání curactinu oèekávat?

Curactin bude efektivnì léèit a loupat. Dùsledkem tohoto procesu se mohou na pleti objevit malé vysušené oblasti, a to zejména okolo pupínkù a akné. Jedná se o bìžný proces vyèištìní pupínkù.

Vìtšina jedincù používajících curactin by mìla zlepšení pleti zaznamenat bìhem 3 až 7 dní po použití. Pokud potøebujete rychlejší úèinky, aplikujte pøípravek na problémové oblasti èastìji (až 1x dennì) a nechte jej pùsobit po 20 minut. To vám pomùže dostat vaši ple pod kontrolu.

Curactin je 100% pøírodním øešením na akné. Jedná se o jediný zcela pøírodní lék na akné na svìtì. OBJEDNÁVEJTE NYNÍ!

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny


Také v Zdraví a životní styl

Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit
Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit

18 září, 2019 5 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?

18 září, 2019 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak se používá curactin
Jak se používá curactin

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!