ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Co je to konopný protein?

18 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Co je to konopný protein?

Konopí je souèástí rodu Cannabis sativa, mezi který patøí také marihuana. Je však dùležité zapamatovat si, že se jedná o velmi odlišné rostliny.
Konopí je zázraènou rostlinou, která je pro své lékaøské a prùmyslové využití pìstována již celá tisíciletí.
Vyrábí se z nìj papír, obleèení, biologicky rozložitelné plasty, barvy, tìsnìní, biopaliva, krmivo pro zvíøata, jídlo a mnoho dalších vìcí.
Rostliny konopí se dnes mohou pìstovat pouze, pokud mají obsah THC nižší než 0,3%. Toto procento je tak nízké, že po požití takovéto rostliny konopí nejsou èlovìku navozeny žádné psychoaktivní úèinky. Rozumìj: konopí èlovìku nenavozuje žádný stav.
Pro výrobu konopného proteinu je z konopných semínek extrahován olej. Zbývající smìs je zpracována v prášek.
Typická 30 gramová porce konopného proteinového prášku poskytuje 12 až 15 gramù proteinu.

Je konopí ilegální?

Americký zákon o návykových látkách z roku 1970 veškeré formy kanabisu nespravedlivì klasifikoval jako drogu, èímž jejich pìstování uèinil ilegální. Bylo však stále legální importovat konopné produkty se super nízkým obsahem THC.
Americký zákon o zemìdìlství z roku 2014 vrátil státùm možnost konopí pìstovat pro výzkumné programy a následující legislativa stigma marihuany dále odstraòuje.
Dnes ve Spojených státech pìstuje konopí pro výzkum, prùmyslové èi komerèní úèely 30 státù. Komerèní produkce konopí však na federální úrovni zùstává ilegální.

Jaké jsou benefity konopného proteinu?

Mimo samotný obsah proteinu konopné proteinové prášky èasto obsahují dvì složky, které podporují všeobecné zdraví.

Vláknina

Konopí obsahuje rozpustnou i nerozpustnou vlákninu a vìtšina konopných proteinových produktù obsahuje kolem 10 gramù na porci, což je skoro polovina 25 gramové doporuèené denní dávky (dle standardní 2000 kalorické stravy).
Rozpustná vláknina v konopném proteinu je zdrojem pøíznivých trávicích bakterií, které pomáhají regulovat hladinu cukru v krvi. Nerozpustná vláknina pomáhá tìlu s pohybem stolice støevy.
Vláknina je také sytá, díky èemuž je konopný protein excelentní volbou pro smoothie místo jídla. V tomto ohledu mùže být konopný protein lepší volbou než syrovátkový protein, který neobsahuje takøka žádnou vlákninu.

Zdravé tuky

Každá porce konopného proteinu obsahuje tøi gramy tukù v podobì omega-3 a omega-6 mastných kyselin, které podporují zdravé srdce. Omega-3 je mimo rybí produkty tìžké sehnat, ale vysoký obsah kyseliny stearidonové v konopí je pro lidi, kteøí ryby nejí, dobrou alternativou.

Zvýší konopný protein moji hladinu estrogenu?

Sojový protein je pravdìpodobnì tím nejpopulárnìjším nemléèným proteinovým doplòkem, který je èasto kritizován pro svùj obsah isoflavonù. Spekulace o tìchto slouèeninách tvrdí, že zvyšují hladinu estrogenu (výzkum to však zatím nepotvrdil). Konopný protein na hladinu estrogenu èi testosteronu nemá absolutnì žádný efekt.

Jak mohu konopný protein zaøadit do své stravy?

Proteinové smoothie jsou tím nejrozšíøenìjším zpùsobem konzumace konopného proteinu. Mimo smoothie také existuje mnoho dalších zpùsobù, jak konopný protein do své stravy zaøadit. Mùžete jej snadno smíchat s džusem èi oblíbeným nápojem.
Protein s èokoládovou pøíchutí mùžete napøíklad pøidat do vloèek na snídani, nebo jej smíchat s jogurtem, ovocem èi kari.
Konopný protein také mùžete použít jako náhražku mouky v mnoha receptech na peèení. Mùžete tak snadno upéct proteinové tyèinky, sušenky, muffiny èi chléb. (Nebojte se, vysoká teplota protein nepoškodí)

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny


Také v Zdraví a životní styl

Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit
Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit

18 září, 2019 5 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?

18 září, 2019 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak se používá curactin
Jak se používá curactin

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!