ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit

18 září, 2019 5 minut stráveno čtením

Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit

Co je to spirulina?

Spirulina je jedním z nejstarších forem života na Zemi. Tato modrozelená mikroøasa je èásteènì zodpovìdná za produkci kyslíku v atmosféøe, která pøed bilióny let umožnila vývoj rùzných forem života. Spirulina je první superpotravina na svìtì a jedna z nejvýživnìjších potravin na Zemi.

Spirulina obsahuje 55 a 70% bílkovin (více než hovìzí èi kuøecí maso a sójové boby), 8 esenciálních a 10 neesenciálních aminokyselin, vysokou hladinu kyseliny gama-linolenové (GLA), beta-karotenu, kyseliny linolové, kyseliny arachidonové, vitamínu B12, železa, vápníku, fosforu, nukleových kyselin RNA a DNA, chlorofylu a fykocyaninu, což je komplex pigment-proteinu, který se nachází pouze v modrozelených øasách. 

Tato modrozelená sladkovodní rostlina je v souèasnosti spoleènì se svou sestøenicí chlorellou jednou z nejzkoumanìjších a nejdiskutovanìjších superpotravin. Spirulina se pìstuje na celém svìtì od Mexika pøes Havaj až do Afriky a je proslulá svou intenzivní chutí a ještì silnìjším nutrièním profilem.

Jaké jsou benefity spiruliny?

1. Pomáhá pøedcházet rakovinì

Podle univerzity Maryland Medical Cente studie zamìøené na testování zvíøat naznaèují, že spirulina zvyšuje produkci protilátek, proteinù bojujících s infekcemi a dalších bunìk, které posilují imunitu a pomáhají proti infekci a chronickým nemocem, mezi které patøí i rakovina.

O pozitivních úèincích spiruliny na rakovinové buòky bylo napsáno a publikováno více než 70 odborných lékaøských èlánkù.

V èlánku publikovaném v dubnu minulého roku èeští vìdci upozornili na to, že spirulina je mimo svou schopnost kontrolovat hladinu cholesterolu v krvi také bohatá na tetrapyrrolické slouèeniny pøíbuzné bilirubinové molekule, což je silné antioxidaèní a antiproliferaèní èinidlo.

Pøi testování na lidských pankreatických buòkách tito vìdci objevili, že v porovnání s neléèenými buòkami se rùst poètu rakovinových bunìk u bunìk léèených experimentálními terapeutikami výraznì snížil. Tato skuteènost potvrzuje fakt, že konzumace spiruliny se jeví jako potenciální pøírodní léèba rakoviny.

2. Dodávají tìlu energii

Pøi pohledu na chemické složení spiruliny není divu, že její pravidelní konzumenti mají nadbytek energie. Doktor Mehmet Oz doporuèuje zmrazit smìs1 èajové lžièky spirulinového prášku s 355 ml limetkového džusu a výsledný led pøidávat k ochlazení nápojù jako posilovaè energie.

Dle doktora Oze spirulina a limetka zvyšují hladinu energie, protože z našich bunìk odemykají cukr a kombinace zmražené tekutiny zase díky studené teplotì zlepšuje metabolickou energii a probouzí naše tìlo. 

3. Tlumí zánìty

Barva spiruliny je dána pøítomností pigmentu zvaného fykocyanin. Tento pigment demonstroval protizánìtlivé úèinky. 

Zánìt v tìle je mimo jiné také spojený se srdeèním onemocnìním a Alzheimerovou chorobou.  

Zánìty jsou spojené s procesem stárnutí, a když se na chronické bázi dostanou mimo kontrolu, mohou vést ke zvýšené úmrtnosti mnoha zdravotních problémù.

Spirulina díky svému tlumivému efektu na zánìt chrání proti zánìtlivým chorobným procesùm. 

4. Eliminuje kandidózu

Pokud jste nìkdy trpìli kandidózou, víte, že se jedná o infekci velmi tvrdohlavou a tìžko odstranitelnou.

Aèkoliv je vìtšina infekcí kvasinek candida pouze otravná, existují i takové, které vážnì ohrožují vaše zdraví.

Studie zvíøat ukázaly, že spirulina má proti kandidóze ochranné úèinky.

Benefity spiruliny prokazatelnì zlepšují rùst zdravé bakteriální flory ve støevech, což má za následek tlumení úèinkù kvasinek candida. Imunitu posilující vlastnosti spiruliny navíc lidskému tìlu pomohou zbavit se bunìk candidy.

5. Zlepšuje HIV/AIDS

Až donedávna epidemiologové nemohli pochopit, proè mají lidé v Japonsku, Koreji a Èadu relativnì nízké úrovnì HIV/AIDS. 

Pro vyšetøení možné spojitosti byla provedena studie. Jednalo se o malou pilotní studii, což jí ale na zajímavosti neubralo. 

Testovaní pacienti byli rozdìleni do skupin a dennì jim bylo podáváno 5 gramù hnìdé øasy, 5 gramù spiruliny nebo kombinace tìchto dvou øas. Testy probíhaly tøi mìsíce.

Výsledky byly nadìjné. Výzkumníci studii ukonèili tvrzením: „Naše pilotní data naznaèují, že Undaria, Spirulina a jejich kombinace jsou netoxické a èasem mohou zlepšit klinické koncové body HIV/AIDS.“.

6. Snižuje cholesterol

Dalším benefitem spiruliny je prevence aterosklerózy a snížení zvýšené hladiny cholesterolu v krvi. 

Nedávná studie na zvíøatech publikovaná v The Journal of Nutritional Science and Vitaminology se zabývala králíky, kteøí byli krmeni vysokocholesterolovou stravou (HCD) obsahující 0,5% cholesterolu po dobu 4 týdnù. Po dobu dalších 8 týdnù byli poté králíci krmeni vysokocholesterolovou dietou s 1 èi 5 procenty spiruliny.

Po dokonèení osmitýdenních testù se skupinì králíkù konzumujících 1% spiruliny snížila hladina LDL o 26%. Skupinì konzumující 5% spiruliny dokonce o 41%. Tyto skuteènosti silnì naznaèují, že vìtší konzumace spiruliny s sebou nese vìtší benefity! Sérové triglyceridy a celkový cholesterol byly také výraznì sníženy.

7. Detoxikuje tìžké kovy (zejména arzén)

Chronická toxicita arzénu je problémem, který postihuje lidi na celém svìtì. Podle World Health Organization, jsou Spojené státy jednou ze zemí, které jsou postiženy anorganickým arzénem, který je pøirozenì pøítomný ve vysokých hladinách.

V jedné studii vìdci léèili pacienty trpící chronickou otravou arzénem 250 mg extraktem spiruliny s 2 mg zinku dvakrát dennì po dobu 16 týdnù. 

Zjistili, že tato léèba byla na otravu arzénem efektivní.

I když netrpíte chronickou otravou arzénem, arzén a další toxiny se ve vašem tìle mohou i pøesto nacházet (mohou pocházet z pitné vody).

Pravidelné užívání spirulinových doplòkù vám mùže pomoci detoxikovat vaše tìlo od tìchto škodlivých látek.

8. Snižuje krevní tlak

Pro ochranu vašeho kardiovaskulárního zdraví potøebujete dávat pozor na svùj krevní tlak.

Jedna studie se zabývala úèinky spiruliny na krevní tlak. Vìdci zjistili, že pouhé užívání 4,5 gramù spiruliny každý den bez jakékoliv zmìny ve stravování vedlo bìhem šesti týdnù ke snížení krevního tlaku.

9. Zmíròuje problémy nosní dutiny

Dle mnoha studií spirulina pomáhá lidskému tìlu tlumením zánìtu, který zpùsobuje problémy s nosní dutinou. V porovnání s placebem je spirulina efektivní v tlumení svìdìní, nosního výtoku, ucpaného nosu a kýchání.

10. Pomáhá vám zhubnout

Strava bohatá na potraviny plné živin a bílkovin (spirulina) podporuje hubnutí a snižuje ukládání tuku pomocí mnoha mechanismù. Protože trávení bílkovin spotøebovává více energie, jejich konzumace pomáhá zdržet tkáò štíhlou a pøispívá ke spalování tukù. 

Spirulina také mùže udržet na uzdì pocit hladu, z èehož nejvíce benefitují lidé s nadváhou. Pro maximalizaci tohoto benefitu zkuste konzumovat spirulinu bohatou na bílkoviny ráno èi odpoledne, ne v noci.

Možné vedlejší úèinky spiruliny

Je absolutnì zásadní ujistit se, že kvalita a èistota spiruliny, kterou konzumujete, je na té nejvyšší úrovni. Stejnì jako cokoliv co pochází z moøe, kupujte pouze modrozelené øasy, které nejsou kontaminované. Dle WebMD mùže kontaminovaná spirulina zpùsobit následující: 

  • Poškození jater
  • Bolesti bøicha
  • Nevolnost
  • Zvracení
  • Pocit slabosti
  • Žízeò
  • Zvýšená tepová frekvence
  • Šok a dokonce také smrt

Nìkteré zdroje naznaèují, že by øasy nemìli konzumovat tìhotné ženy a dìti. Pøed užíváním spirulinových doplòkù se pro jistotu poraïte se svým poskytovatelem zdravotní péèe. 

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny


Také v Zdraví a životní styl

Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?

18 září, 2019 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak se používá curactin
Jak se používá curactin

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Ultimate Solution èistiè pro veškeré typy pokožky
Ultimate Solution èistiè pro veškeré typy pokožky

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!