ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

9 praktických zpùsobù jak toto léto zhubnout

18 září, 2019 4 minut stráveno čtením

9 praktických zpùsobù jak toto léto zhubnout

Tuto radu již jistì každý z nás slyšel: pokud chcete zhubnout, musíte zkrátka ménì jíst a více se hýbat. Zní to velmi jednoduše, ale bez konkrétního plánu tomu tak být vùbec nemusí. Zjistil jsem, že efektivním pøístupem k hubnutí je takzvaný 5:2 pøerušovaný pùst. Tento plán zahrnuje snížení obvyklých kalorií na ètvrtinu dvakrát týdnì (zhruba 500 kalorií pro ženy a 600 pro muže). Zbývajících 5 dní se stravujete normálnì.

S tímto plánem mùžete oèekávat zmìny ve vaší váze a výrazné zlepšení vašeho zdraví, vèetnì snížení rizika mnoha nemocí souvisejících s vìkem.

Jaké realistické každodenní kroky tedy mùžete právì teï udìlat, abyste se nadìjná slova pøetvoøili v akci? Níže vám uvedu svých 9 tipù na hubnutí: vyzkoušejte alespoò nìkteré z nich a po zhruba 6 týdnech uvidíte výsledky. Zhubnete a co je dùležitìjší, zvýší se vám chu k jídlu a váš postoj k nìmu zcela pøehodnotíte.

1. Dejte si pauzu od alkoholu

Jedním z nejrozumnìjších rozhodnutí k hubnutí je pauza od alkoholu. Alkohol je bohužel chemicky podobný cukru, takže jeho pití má na inzulín stejnou reakci, která podporuje pøibírání na váze. Vaše sklenice Chardonnay èi mojita obsahuje mnoho kalorií, ale velmi málo živin. Dopøejte tedy svým játrùm alespoò šest týdnù odpoèinku. Dopøejte si takové „prázdniny od alkoholu“. A pokud si alkohol opravdu nedokážete odpustit? Zkuste pøi pití každý druhý drink nahradit sklenicí vody! (pomeranèový džus prakticky zdvojnásobuje kalorie pùlky vodky)

2. Dávejte pozor na sacharidy

Vysoce rafinované sacharidy jsou zpracované sacharidy, které jsou základem mnoha jídel a svaèinek. Tyto sacharidy rychle zvýší úroveò cukru v krvi a podporují slinivku bøišní v produkci inzulínu, což vede k akumulaci tukù a jejich ochranì. Vymìòte tyto rafinované sacharidy za sacharid nerafinované, které se do krve uvolòují pomaleji: oves, rýže basmati, celozrnný chléb. Malá zmìna, která ale bude mít velké úèinky.

3. Bojujte proti pomìru 50/50

Lidé mají pøirozenì chu na potraviny s vysokým obsahem tukù a cukrù, ale podle neuroscientologa profesora Paula Kennyho ze Scripps Research Institute na Floridì potraviny s pomìrem tuk:cukr 50:50 pro náš mechanismus nejsou vhodné. K vypnutí tìchto chutí však bohužel v našem tìle neexistuje žádné tlaèítko. Tento pomìr tuku a cukru se v pøírodì bìžnì nevyskytuje. Je však èastým v mnoha sladkostech, které jste si zamilovali: cheesecake, koblihy a sušenky. Tyto potraviny s pomìrem tuku k cukru 50:50 si tedy ze svého nákupního seznamu vyškrtnìte.

4. Dopøejte si støedozemskou kuchyni

Kuchynì støedomoøské oblasti je takøka definicí pro zdravou dietu. Nechte si tedy po dobu 6 týdnù poradit od našich italských bratrancù a sestøenic. Jejich strava je bohatá na zeleninu, ovoce, oøechy, olivový olej, celozrnné peèivo, libové maso a nízkotuèné mléèné výrobky. Bellissima!

5. Uvaøte si vývar

Vývar je dle výzkumu z univerzity Penn State skvìlým k potlaèení chuti k jídlu, protože obsahuje kombinaci tekutin a pevného jídla. Dopøejte si pøed hlavním jídlem talíø polévky, èímž mùžete snížit celkový pøíjem kalorií až o 20%. Nebo také mùžete vymìnit váš obìdový sandwich za zeleninovou polévku - snížíte tím váš pøíjem kalorií a zvýšíte pøíjem zeleniny.

6. Zaveïte pravidlo tøí ètvrtin

Zní to jednoduše, ale jedná se o skvìlý zpùsob, jak zhubnout. Spoèívá v tom, že místo sacharidù a masa jíte více zeleniny. Podíl 75:25 je ideální. Hlavní pointou tohoto pravidla je udìlat ze zeleniny hlavní hvìzdu pokrmu, zatímco sacharidy a proteiny jí budou pouze doplòovat. Pro skvìlé recepty v pomìru zeleniny k masu 5:2 se podívejte na recepty na našich webových stránkách èi na internetu zabrouzdejte do rùzných kuchaøek.

7. Dávejte si pozor na porce

Velikost porcí jídel podávaných v restauracích se za posledních dvacet let velmi zvìtšila. Je tedy mnohem tìžší urèit, jestli velkou porci jídla naše tìlo opravdu potøebuje, nebo jestli za nás pouze mluví naše hladové oèi. Lidé zpravidla sní 92% jídla, které si sami naservírují. Servírujte si tedy ménì. Máme také tendenci pokraèovat v jídlu tak dlouho, dokud není talíø prázdný. Dávejte tedy pozor. A naložte si toho na talíø ménì. Nebo použijte menší talíø? Proè ne?

8. Nepijte slazené nápoje

Slazené nápoje (zejména ovocné džusy) mají vysoký obsah sacharidù a nízký obsah živin a vlákniny. Dopøejte si tedy místo ovocného džusu radši celé ovoce. Slupky ovoce jsou velmi výživné. Pokud si chcete udìlat domácí jableèný džus, radši jablko normálnì snìzte a poté si dejte sklenici vody. (Je dùležité zùstat dobøe hydratován/a)

9. Pozor na kafe

Káva sama o sobì není špatná, ale èasto s ní jdou ruku v ruce mléèné výrobky a cukr, které se mohou stát nebezpeènými kalorickými pastmi. Pro následujících šest týdnù vymìòte své bìžné latté za èernou kávu nebo zelený èi bylinný èaj. Po šesti týdnech možná zjistíte, že mléèné napìnìné latté zcela ztratilo svùj šarm. Nezapomeòte: zmìna v tìle vždy zaèíná zmìnou v mysli!

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny


Také v Zdraví a životní styl

Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit
Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit

18 září, 2019 5 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?

18 září, 2019 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak se používá curactin
Jak se používá curactin

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!