ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Závislost

Může CBD pomoci vypořádat se se závislostí na lécích proti bolesti?

Může CBD pomoci vypořádat se se závislostí na lécích proti bolesti?

Závislost může člověku zničit život, a pokud se jedná o závislost na prášcích proti bolesti nebo opioidech, tuto situaci byste měli řešit dříve, než bude příliš pozdě. Byli byste překvapení, kdybyste věděli, kolik lidských životů je každoročně ztraceno kvůli předávkování opioidy či léky proti bolesti. Podle statistik bylo v roce 2015 ve Spojených Státech registrováno více než 33 000 smrtí spojených s opioidy, z čehož zhruba polovina případů byla smrt způsobená předávkováním opioidy na předpis nebo prášky proti bolesti, jako jsou například oxykodon, hydrokodon nebo metadon. Tyto léky jsou vysoce návykové a jsou předepisovány pacientům pro úlevu od bolesti. Občas ale tyto léky způsobí mnohem více škody než užitku.

Dalším šokujícím faktem je, že prodej opioidů na předpis a smrti vlivem předávkování těchto léků se od roku 1999 zčtyřnásobily.

CBD jako lék proti závislosti na opioidech

Užívání konopí má ve světě nejen nulovou úmrtnost, ale také zlepšuje kvalitu života pacientů trpících různými chorobami, mezi které patří například rakovina, HIV nebo Crohnova choroba. Do seznamu zmíněných chorob, s jejichž symptomy CBD pomáhá, můžeme nyní přidat také proceduru zbavení se závislosti na opioidech.

Vědci mají důkazy o tom, že CBD je efektivní nejen v boji se závislostí na opioidech, ale disponuje také pozitivními účinky proti bolesti.

Ve zprávě ABC15 doktoři z Blue Door Therapeutics tvrdí, že CBD je efektivní proti nevolnosti a dalším symptomům spojenými s abstinenčními příznaky závislosti na opioidech. CBD totiž blokuje účinky opioidů na lidský mozek. CBD má navíc proziúzkostlivé a protizánětlivé vlastnosti, díky kterým u pacientů pomáhá léčit základní problémy.

Fakta, která musíte vědět

Vědci z British Columbia Center zkoumali účinky konopí a zjistili, že celkem 21% lidí, kterým bylo každý den podáváno konopí, se rozhodlo s procesem zbavení se závislosti na opioidech pokračovat. Další studie na myších i lidech odhalily, že THC má na abstinenční příznaky spojené se závislostí na opioidech slabší účinky. CBD je tedy lepším řešením této ošemetné situace. Bylo také zjištěno, že CBD pomáhá s relapsy způsobenými touhami po drogách.

National Academic of Science and Medicine provedlo posudek 100 000 studií na lidech a došlo k závěru, že konopí je bolest uvolňující neopioidový produkt, který je bezpečný a efektivní pro zmírnění chronické bolesti.

Účinnost CBD můžeme také vidět ve světě, kdy je u pacientů trpících chronickou bolestí po užívání konopí jejich každodenní dávka opioidů snížena na polovinu. Uživatelé CBD také hlásí zlepšení jejich každodenního života, protože konopí minimalizuje mentální mlhu a jiné nepříjemné vedlejší účinky spojené s užíváním opioidů.

Dalším skvělou věcí na vztahu CBD a prášků proti bolesti je, že se od doby, co se konopí stalo ve Spojených Státech legální, opioidová úmrtnost snížila o neuvěřitelných 24,8%.

CBD také pomáhá zmírnit stres a úzkost, které jsou jedny z prvních abstinenčních příznaků. CBD tedy pomáhá lidem zvítězit v boji s myšlenkami na relaps způsobenými špatnou náladou a úzkostí.

Reference

  1. https://swellfarmacy.com/cbd-is-successful-as-a-treatment-for-opioid-withdrawal/
  2. https://www.labroots.com/trending/cannabis-sciences/12806/marijuana-helps-opioid-addicts
  3. https://weedmaps.com/learn/cannabis-and-its-evolution/cannabis-alternative-to-opioids/

 

Tento článek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady či doporučení sepsané v tomto článku nevystihují názor společnosti Formula Swiss AG či žádného z jejich zaměstnanců. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vyloučení odpovědnosti.

16 říjen, 2019

Zobrazit více
Jak mùže CBD olej pomoci v boji se závislostí

Jak mùže CBD olej pomoci v boji se závislostí

Souèasný moderní svìt se díky vìdeckým studiím rychle vyvíjí. Nové informativní studie se objevují každý den. Mají za cíl experimentovat s unikátními surovinami a udìlat z nich úspìšný moderní trend. Hlavním dùvodem, proè se o výzkum nyní zajímají i zaèáteèníci, jsou závažné, chronické i jiné choroby a onemocnìní, které jsou v souèasnosti léèeny pouze drahými a èasovì nároènými metodami èi léky. Jedním z nejdiskutovanìjších témat souèasnosti je již po dlouhou dobu CBD olej.

Pojem CBD doprovází mnoho kontroverze, a to zejména díky zaujatým negativním recenzím èi farmaceutickým spoleènostem, které lidi od používání tohoto organického a bylinného léku odrazují. CBD olej je však stále propagován a mnoha pro své benefity specialisty doporuèován lidem rùzného vìku. Skuteènost, že tento výrobek není zamìøen na žádnou specifickou vìkovou skupinu, u mnoha lidí vyvolává pocit zmatku. Konzumace CBD oleje se v souèasnosti doporuèuje pro léèbu mnoha nemocí a indispozic, což z nìj zatím dìlá úspìšný bylinný lék.

Jaké druhy závislostí CBD olej léèí?

CBD olej je velmi efektivní pro léèbu závislosti na alkoholu, nikotinu a kokainu. Hlavní otázkou je, jak je vlastnì vùbec možné, že tento bylinný lék mùže pomoci s léèbou tak závažného zdravotního stavu jakým závislost bezesporu je. Každodenní konzumenti alkoholu a nikotinu jsou všeobecnì ménì odolní a èasto nemají kontrolu nad svým fyzickým èi mentálním stavem.

Pro léèbu závislostí se používají drsné techniky, mezi které patøí i muèení. Právì tato skuteènost mnoho závislých lidí od vyhledání pomoci odrazuje. CBD olej je v tomto zcela unikátní, protože lidem dovoluje oprostit se od svých závislostí.

Jak CBD olej léèí závislost?

Jakákoliv závislost je pøímo spojena s aktivními mozkovými receptory, které se na používání návykových látek (alkohol) rychle zvyknou.

Nyní si øekneme, jak CBD olej z rostliny konopí léèí závislosti a zabraòuje relapsùm.

1. Tìlo každodenního konzumenta alkoholu si na nìm vypìstuje závislost díky návykovým látkám, které jsou v nìm obsaženy.

2. Zbavit se této závislosti sice není tak tìžké, ale je to velmi bolestivé. Pacienti nemají kontrolu nad svým tìlem ani myslí. Jejich tìlo se bez návykové látky nedokáže stabilizovat ze stavù úzkosti, deprese a záchvatù.

3. CBD olej disponuje mnoha užiteènými vlastnostmi, díky kterým je schopen pomoci lidské mysli nabýt schopnosti ovládat vìci, které jsou za použití konvenèních léèebných metod jinak velmi tìžko ovladatelné.

4. CBD olej je vyroben z rostliny konopí, která má element zvaný kanabinoid. Kanabinoid. Naše tìla mají endokanabinoidní systém s užiteènými receptory v mozku, které v reakci s CBD olejem vedou k pozitivním úèinkùm.

5. Pøírodní endokanabinoidy v mozku uvolòují dopamin, což jsou buòky potìšení, které pracují na stejné bázi, jako napøíklad závislost na alkoholu.

6. CBD olej také pomáhá mozkovým receptorùm zapomenout na závislost na alkoholu s pomocí dalších užiteèných vlastností, které mohou být konkrétnì použity pro stejný úèel. Díky této pøírodnímu zákonu akce a reakce jsou u pacienta viditelné pozitivní úèinky i po 5 mìsících experimentu.

7. CBD olej se tedy oproti konvenèním lékùm a léèebným metodám jeví jako užiteèný nejen pro léèbu závislostí, ale také díky nepøítomnosti viditelných vedlejších úèinkù èi potøeby investice èasu.

Kontroverze

Pøijmutí rychlé zmìny je pro nás tìžké, a to zejména tehdy, když se jedná o vìc spojenou se zdravím èi vedlejšími úèinky nìjakého léku. THC psychoaktivní látka obsažená v rostlinì konopí stejného pùvodu jako CBD, která èlovìku navozuje psychoaktivní úèinky, které jsou ponìkud podobné úèinkùm závislosti. Kontroverze spojená s úèinky CBD oleje pro boj se závislostí zaèala, když si lidé zaèali plést pojmy THC a CBD a došli k závìru, že psychoaktivní úèinky pøece nemohou být pro boj se závislostí vhodné.

Tato teorie dávala smysl pouze do té doby, než vìdci zjistili, že CBD ve skuteènosti funguje zcela jinak než THC, a že reaguje s pøirozeným endokanabinoidním systémem v našich tìlech. Na svìtì však stále existují lidé, kteøí magické úèinky CBD negují a odmítají pøijmout potøebnou pozitivní zmìnu ve svém životním stylu.

Autentický výzkum

I když CBD nemìní skuteèný úèinek návykové látky, urèitì pomáhá našim mozkovým receptorùm oprostit se od ní. Vìdci zaèali s experimenty na zvíøatech, které nejdøíve uèinili závislé na urèitých drogách, poté jim dali ke konzumaci CBD olej a sledovali výsledky. Když se subjekt ze závislosti zcela zotavil v krátkém èasovém úseku a bez jakýchkoliv relapsù, tužeb èi záchvatù, bylo použití této látky potvrzeno jako bezpeèné také pro lidi. Nesèetné množství pozitivních a úspìšných recenzí pravidelných uživatelù CBD oleje mluví za své.

CBD olej je také doporuèován lékaøskými experty, kteøí se s úspìchem tohoto bylinného léku setkali na vlastní oèi. Zkuste tedy místo drahých a muèivých léèebných metod použít tento organický produkt.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

12 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!