ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Kanabinoidy jsou lékem budoucnosti

17 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Kanabinoidy jsou lékem budoucnosti

Doktor Gregory Lee Gerdeman se rozpovídal o svém znepokojení nad zvýšeným používáním kanabinoidù pro lékaøské úèely. South Florida Hospital News publikovala raport, ve kterém tento lékaøský expert klade dùraz na to, aby jeho kolegové doktoøi a jiní zdravotníci tento problém zaèali øešit. Gregory øekl, že se èasto potýká s pacienty, kteøí používání konopí podporují a vìøí jeho hojivým a pozitivním vlastnostem. Konopí a konopné výrobky mají u veøejnosti velkou podporu, a to nejen u pacientù s rùznými chorobami a onemocnìními, ale také u jejich rodin. Nejvìtším strachem doktora Gregoryho je skuteènost, že existuje odborný výzkum nìkolika profesionálù, který prokazuje, že kanabinoidy opravdu mohou mít léèivé vlastnosti, což popularitu této „drogy“ den ode dne zvyšuje. Veøejnost si je vìdoma vìdeckých faktù této studie, což dùvìryhodnost v konopí a konopné výrobky výraznì zvyšuje. Nejedná se o žádné domnìnky a pøedpoklady.

Pøehled

Endokanabinoidy jsou lipidové signální molekuly, které se nacházejí pøedevším v nervových tkáních. Jsou produkovány ve všech èástech lidského tìla, díky èemuž pùsobí jako parakrinní signály, které se navzájem ovlivòují a mìní svou funkènost. Skuteènost, že jsou kanabinoidy produkovány v celém lidském tìle, a že mají mechanismus podobný parakrinním signálùm, je pøedmìtem obav mnoha lékaøù. Zatímco lékaøští profesionálové stále zkoumají, jak nejlépe zkrotit pùsobení tìchto bunìk na lidské chování, konopí poskytuje rychlé a mnohdy levné øešení pro léèbu mnoha rùzných chorob a onemocnìní.

Lékaøské organizace mlèí a na téma konopí jako léku se prozatím nevyjadøují. V souèasnosti o konopí jako léku na mnoho chorob a onemocnìní probíhá dùkladný a rozsáhlý výzkum, což je pro všechny uživatele této rostliny velkým pozitivem. Konopí je vzdálené jen nìkolik mìsícù od toho, aby bylo uznáno jako oficiální lék. Aèkoliv je konopí relativnì novým fenoménem, jedná se o fenomén neskuteènì rozšíøený po celém svìtì. Pokud si vìdci nejsou svým výzkumem jistí, mùže se tato doba èekání protáhnout. Tento výzkum je totiž nesmírnì dùležitý.

Funkce kanabinoidù

Mezi nìkteré z funkcí konopí jako léku patøí následující:

  • Neuroendokrinní ovládání metabolismu
  • Proti záchvatùm
  • Pleiotropní úèinky na zánìtlivou reakci imunitního systému
  • Remodelace kostí

Kanabinoidy také pomáhají se zmírnìním bolesti a zánìtu, který je zpùsoben nervovými poruchami. Tyto zprávy jsou zcela založeny na klinických datech a výsledcích výzkumù lékaøských profesionálù. Konopí zmíròuje bolest alterací nervových obvodù v mozku, které jsou zodpovìdné za ovládání smyslových nervù celého tìla. Ovládání tìchto obvodù centrální nervové soustavy vede ke zmírnìní zánìtu, což ve výsledku znamená zablokování posílání signálù s bolestí do jednotlivých èástí tìla.

Podle doktora Gerdemana jsou úèinky konopí podrobnì popsány v mnoha rùzných vìdeckých výzkumech, které jsou založené na rozsáhlém testování. Jedná se tedy o dùvìryhodné informace. Gerdeman vysvìtluje, jak zmìna centrálního obvodového systému v mozku také pomáhá s vyrovnáním emocí, snížením stresu a uvolnìním od úzkosti.

Kanabinoidy se zdají být dùvìryhodné

Americká FDA již schválila dvì pilulky, které obsahují kanabinoidy. Zmínìné pilulky se používají primárnì pro léèbu nevolnosti a zvýšení chuti k jídlu. Na druhou stradu National Institute of Drug Abuse (NID) o konopí vyhlásil, že na lidské zdraví nemá žádné významné úèinky. NID ve skuteènosti odsouhlasilo použití CBD jako léku. Tato organizace o CBD øekla, že se jedná o praktický, levný a efektivní lék, který je mimo jiné významné tìlesné funkce také vhodný k úlevì od bolesti spojené se zánìtem. CBD mùže být odpovìdí na mentální poruchy.

Klinické zprávy upozoròují na to, že u specifických pøípadù jedincù s epilepsií, mentální poruchou èi závislostí užívání konopí vedlo k výraznému zlepšení jejich stavù. Skuteènost, že NID konopí nijak nespojila se zmìnou lidského chování èi mysli, z této rostliny èiní legální zdroj lékù.

Výzkum vhodnosti konopí pro lékaøské úèely probíhá již pøibližnì dvacet let. Je pozoruhodné, jak komplikovaná tato záhada ve skuteènosti je. Dokonce i po dvaceti letech výzkumu není konopí zcela pochopeno. Výzkumu se úèastní rùzné organizace i jedinci. Téma také není žádnou novinkou pro národní úøady, které spojení konopí a zdraví bedlivì sledují. Podle doktora Gregoryho nebude trvat dlouho a konopí bude uznáno jako oficiální lék pro mnoho rùzných chorob a onemocnìní.

Doktor Gerdeman, který konopí studuje již od roku 1996, však svým kolegùm radí, aby z etických dùvodù znemožnili pacientùm pøístup k lékaøské marihuanì. Podle Gerdemana je užití konopí amorální.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Záchvaty

CBD zastavuje záchvaty
CBD zastavuje záchvaty

16 říjen, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více
CBD mùže léèit záchvaty
CBD mùže léèit záchvaty

17 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!