ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

CBD mùže léèit záchvaty

17 září, 2019 3 minut stráveno čtením

CBD mùže léèit záchvaty

Záchvaty spojené s epilepsií jsou zpùsobené netlumenými výboji mozkových bunìk (neuronù) èi další podnìty, které mozek pøíliš zatìžují. Prozatím není známo, proè se ta dìje. Nejpravdìpodobnìjší odpovìdí je dìdiènost. Bylo objeveno, že aèkoliv epilepsie není dìdièným onemocnìním, zvýšené náchylnosti k epileptickým záchvatùm se toto nevztahuje. Mezi další potenciální pøíèiny epilepsie patøí napøíklad poškození mozku vlivem mrtvice, mentální porucha, mozkový nádor, pøílišná konzumace alkoholu, pøílišná sedace, vážné poškození hlavy a nedostatek kyslíku pøi porodu.

Znovu se vyskytující záchvaty jsou hlavním symptomem epilepsie. Další vedlejší úèinky tohoto onemocnìní mohou být zpùsobeny vlivem neurologického poškození.

 1. Køeèe bez zvýšené tìlesné teploty.
 2. Pamìový zmatek spojený s krátkými výpadky
 3. Extrémní únava a èasté omdlívání spojené s pomoèením se I po zotavení nemusí osoba po urèitou dobu reagovat na své okolí
 4. Náhlá ztuhlost
 5. Ztráta tìlesné rovnováhy, která vede v náhlé klopýtnutí
 6. Mrkací a žvýkací tiky
 7. Osoba mùže pùsobit omámenì a po urèitou dobu nemusí reagovat na otázky
 8. Opakování nìkterých abnormálních pohybù
 9. Náhlá úzkost, panika, strach èi hnìv
 10. Zvláštní pocity vzhledem k doteku, zvukùm a vùním
 11. Rychlé trhavé pohyby rukou, nohou èi celého tìla

Používání CBD oleje pro záchvaty

CBD se díky své legalizaci v mnoha zemích a státech stává každým dnem populárnìjší. Jedná se o potenciálnì velkého pomocníka pro pacienty trpící epilepsií, kteøí trpí èetnými záchvaty ovlivòujícími jejich každodenní život. CBD oleje nemají žádné vedlejší úèinky a mohou být bezpeènì používány také dìtmi. Aèkoliv je konopí spojeno s psychoaktivními vlastnostmi, látka CBD žádné takové vlastnosti nemá. Psychoaktivním kanabinoidem rostliny konopí je pøedevším látka THC, jejíž užití mùže vést k psychoaktivním stavùm èi panice a strachu. CBD stimuluje v tìle jiné receptory než THC, díky èemuž je zcela nepsychoaktivní a nenavodí vám žádný stav. CBD jaké lék na epilepsii je vìdci i lékaøskými odborníky stále zkoumáno. Oficiální uznání této slouèeniny jako léku na epileptické záchvaty mùže nìjaký èas trvat.

Jak CBD olej pomáhá se zastavením záchvatù?

CBD oleje se jeví jako skvìlé øešení nejen pro léèbu epileptických záchvatù, ale také mnoha dalších chorob a onemocnìní. Tato látka totiž pùsobí na lidský endokanabinoidní systém, který má v našich tìlech na starost správu celkového zdravotního stavu. Ovlivòuje a spravuje mnoho funkcí a systémù lidského tìla, mezi které patøí napøíklad smyslový systém, imunitní systém a rùzné lidské orgány. CBD oleje tedy nepùsobí pøímo na specifickou èást jako jiná farmaceutika, ale spíše pùsobí na lidské tìlo jako celek.

Mnoho pacientù tvrdí, že jim používání CBD oleje rychle pomohlo s úlevou od rùzných zdravotních problémù, a to vèetnì záchvatù spojených s epilepsií. Aèkoliv se rychlé úèinky CBD oleje nemusí projevit u každého pacienta, za normálních pøedpokladù je výskyt epileptických záchvatù snížen o skvìlých 54%. CBD oleje si pochvalují pacienti po celém svìtì, protože se jedná o vskutku efektivní, pøírodní a organickou pomùcku, která kromì všech svých pozitivních vlastností také nemá žádné vedlejší úèinky.

Reference

 1. Devinsky O, Marsh E, Friedman D, et al. Cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy: an open-label interventional trial. Lancet neurology 2015.
 2. Tzadok M, Uliel-Siboni S, Linder I, et al. CBD-enriched medical cannabis for intractable pediatric epilepsy: The current Israeli experience. Seizure: the journal of the British Epilepsy Association 2016;35:41-44.
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604191/

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Záchvaty

CBD zastavuje záchvaty
CBD zastavuje záchvaty

16 říjen, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Kanabinoidy jsou lékem budoucnosti
Kanabinoidy jsou lékem budoucnosti

17 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!