ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Záchvaty

CBD zastavuje záchvaty

CBD zastavuje záchvaty

Popularita CBD se díky jeho mnoha zdravotním benefitům rapidně zvyšuje. Mnoho rodičů dětí s epilepsií se zajímá o to, jestli může být použití CBD vhodné pro boj s epileptickými záchvaty. Orgány Spojených Států nyní podporují experimenty a studie ke zjištění toho, jestli může být konopí efektivní metodou léčby záchvatů. Je pravděpodobné, že politický tlak tyto experimenty a studie urychlí, takže se rodičům dostane odpovědi již brzy.

Nedávný výzkum ukázal, že u pacientů užívajících 20 mg CBD na kg váhy se výskyt záchvatů snížil o 42% v porovnání s 17% snížením u skupiny pacientů užívajících placebo. Pacienti i experti se zajímají o to, jak je to možné. Zde je několik důvodů, proč může být CBD proti záchvatům efektivní.

CBD snižuje stres

Nejběžnější příčinou záchvatů a epilepsie je stres. Existuje mnoho lidí a dětí, kteří tímto problémem trpí, protože nejsou schopní stres zvládat. CBD však může efektivně zklidnit jejich smysly a umožnit jim tak zůstat v pohodě. Pokud pacienti s epilepsií nejsou ve stresu, výskyt jejich záchvatů se efektivně snižuje na polovinu.

CBD chrání proti panickým záchvatům

Panický záchvat je jedním z největších problémů, který vede k záchvatům. Panické záchvaty mají mnoho příčin. Často je způsobuje fobie. Někteří lidé těmito záchvaty trpí na přeplněných místech a někteří zase ve stísněných či neosvětlených prostorech. V těchto situacích může být CBD efektivní, protože zvyšuje uvolňování GABA, což je tlumící receptor. Tento receptor uklidňuje mozkové buňky a zajistí, že k panickému záchvatu nedojde. Jakmile je člověk schopný vypořádat se s panickými záchvaty, boj se záchvaty epileptickými se stává jednodušším.

CBD relaxuje svaly

Pacienti po záchvatech trpí hypertonickými svaly, které jsou ztuhlé a těžko se roztahují. Použitím CBD může být tento problém zmírněn, protože vaše svaly efektivně relaxuje. CBD tedy můžete používat během menších záchvatů či po nich, což povede ke zmírnění únavy a bolestí, které jsou s těmito jevy spojené.

Výzkum ohledně CBD však stále probíhá. Experti se snaží zjistit, jestli bude CBD efektivní také u dětí. Před podáváním CBD svým dětem se proto prosím poraďte s jejich lékařem. I dospělí by měli užívat pouze CBD lékařské kvality, aby zamezili jakýmkoliv vážným vedlejším účinkům.

Tento článek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady či doporučení sepsané v tomto článku nevystihují názor společnosti Formula Swiss AG či žádného z jejich zaměstnanců. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vyloučení odpovědnosti.

16 říjen, 2019

Zobrazit více
Kanabinoidy jsou lékem budoucnosti

Kanabinoidy jsou lékem budoucnosti

Doktor Gregory Lee Gerdeman se rozpovídal o svém znepokojení nad zvýšeným používáním kanabinoidù pro lékaøské úèely. South Florida Hospital News publikovala raport, ve kterém tento lékaøský expert klade dùraz na to, aby jeho kolegové doktoøi a jiní zdravotníci tento problém zaèali øešit. Gregory øekl, že se èasto potýká s pacienty, kteøí používání konopí podporují a vìøí jeho hojivým a pozitivním vlastnostem. Konopí a konopné výrobky mají u veøejnosti velkou podporu, a to nejen u pacientù s rùznými chorobami a onemocnìními, ale také u jejich rodin. Nejvìtším strachem doktora Gregoryho je skuteènost, že existuje odborný výzkum nìkolika profesionálù, který prokazuje, že kanabinoidy opravdu mohou mít léèivé vlastnosti, což popularitu této „drogy“ den ode dne zvyšuje. Veøejnost si je vìdoma vìdeckých faktù této studie, což dùvìryhodnost v konopí a konopné výrobky výraznì zvyšuje. Nejedná se o žádné domnìnky a pøedpoklady.

Pøehled

Endokanabinoidy jsou lipidové signální molekuly, které se nacházejí pøedevším v nervových tkáních. Jsou produkovány ve všech èástech lidského tìla, díky èemuž pùsobí jako parakrinní signály, které se navzájem ovlivòují a mìní svou funkènost. Skuteènost, že jsou kanabinoidy produkovány v celém lidském tìle, a že mají mechanismus podobný parakrinním signálùm, je pøedmìtem obav mnoha lékaøù. Zatímco lékaøští profesionálové stále zkoumají, jak nejlépe zkrotit pùsobení tìchto bunìk na lidské chování, konopí poskytuje rychlé a mnohdy levné øešení pro léèbu mnoha rùzných chorob a onemocnìní.

Lékaøské organizace mlèí a na téma konopí jako léku se prozatím nevyjadøují. V souèasnosti o konopí jako léku na mnoho chorob a onemocnìní probíhá dùkladný a rozsáhlý výzkum, což je pro všechny uživatele této rostliny velkým pozitivem. Konopí je vzdálené jen nìkolik mìsícù od toho, aby bylo uznáno jako oficiální lék. Aèkoliv je konopí relativnì novým fenoménem, jedná se o fenomén neskuteènì rozšíøený po celém svìtì. Pokud si vìdci nejsou svým výzkumem jistí, mùže se tato doba èekání protáhnout. Tento výzkum je totiž nesmírnì dùležitý.

Funkce kanabinoidù

Mezi nìkteré z funkcí konopí jako léku patøí následující:

 • Neuroendokrinní ovládání metabolismu
 • Proti záchvatùm
 • Pleiotropní úèinky na zánìtlivou reakci imunitního systému
 • Remodelace kostí

Kanabinoidy také pomáhají se zmírnìním bolesti a zánìtu, který je zpùsoben nervovými poruchami. Tyto zprávy jsou zcela založeny na klinických datech a výsledcích výzkumù lékaøských profesionálù. Konopí zmíròuje bolest alterací nervových obvodù v mozku, které jsou zodpovìdné za ovládání smyslových nervù celého tìla. Ovládání tìchto obvodù centrální nervové soustavy vede ke zmírnìní zánìtu, což ve výsledku znamená zablokování posílání signálù s bolestí do jednotlivých èástí tìla.

Podle doktora Gerdemana jsou úèinky konopí podrobnì popsány v mnoha rùzných vìdeckých výzkumech, které jsou založené na rozsáhlém testování. Jedná se tedy o dùvìryhodné informace. Gerdeman vysvìtluje, jak zmìna centrálního obvodového systému v mozku také pomáhá s vyrovnáním emocí, snížením stresu a uvolnìním od úzkosti.

Kanabinoidy se zdají být dùvìryhodné

Americká FDA již schválila dvì pilulky, které obsahují kanabinoidy. Zmínìné pilulky se používají primárnì pro léèbu nevolnosti a zvýšení chuti k jídlu. Na druhou stradu National Institute of Drug Abuse (NID) o konopí vyhlásil, že na lidské zdraví nemá žádné významné úèinky. NID ve skuteènosti odsouhlasilo použití CBD jako léku. Tato organizace o CBD øekla, že se jedná o praktický, levný a efektivní lék, který je mimo jiné významné tìlesné funkce také vhodný k úlevì od bolesti spojené se zánìtem. CBD mùže být odpovìdí na mentální poruchy.

Klinické zprávy upozoròují na to, že u specifických pøípadù jedincù s epilepsií, mentální poruchou èi závislostí užívání konopí vedlo k výraznému zlepšení jejich stavù. Skuteènost, že NID konopí nijak nespojila se zmìnou lidského chování èi mysli, z této rostliny èiní legální zdroj lékù.

Výzkum vhodnosti konopí pro lékaøské úèely probíhá již pøibližnì dvacet let. Je pozoruhodné, jak komplikovaná tato záhada ve skuteènosti je. Dokonce i po dvaceti letech výzkumu není konopí zcela pochopeno. Výzkumu se úèastní rùzné organizace i jedinci. Téma také není žádnou novinkou pro národní úøady, které spojení konopí a zdraví bedlivì sledují. Podle doktora Gregoryho nebude trvat dlouho a konopí bude uznáno jako oficiální lék pro mnoho rùzných chorob a onemocnìní.

Doktor Gerdeman, který konopí studuje již od roku 1996, však svým kolegùm radí, aby z etických dùvodù znemožnili pacientùm pøístup k lékaøské marihuanì. Podle Gerdemana je užití konopí amorální.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

17 září, 2019

Zobrazit více
CBD mùže léèit záchvaty

CBD mùže léèit záchvaty

Záchvaty spojené s epilepsií jsou zpùsobené netlumenými výboji mozkových bunìk (neuronù) èi další podnìty, které mozek pøíliš zatìžují. Prozatím není známo, proè se ta dìje. Nejpravdìpodobnìjší odpovìdí je dìdiènost. Bylo objeveno, že aèkoliv epilepsie není dìdièným onemocnìním, zvýšené náchylnosti k epileptickým záchvatùm se toto nevztahuje. Mezi další potenciální pøíèiny epilepsie patøí napøíklad poškození mozku vlivem mrtvice, mentální porucha, mozkový nádor, pøílišná konzumace alkoholu, pøílišná sedace, vážné poškození hlavy a nedostatek kyslíku pøi porodu.

Znovu se vyskytující záchvaty jsou hlavním symptomem epilepsie. Další vedlejší úèinky tohoto onemocnìní mohou být zpùsobeny vlivem neurologického poškození.

 1. Køeèe bez zvýšené tìlesné teploty.
 2. Pamìový zmatek spojený s krátkými výpadky
 3. Extrémní únava a èasté omdlívání spojené s pomoèením se I po zotavení nemusí osoba po urèitou dobu reagovat na své okolí
 4. Náhlá ztuhlost
 5. Ztráta tìlesné rovnováhy, která vede v náhlé klopýtnutí
 6. Mrkací a žvýkací tiky
 7. Osoba mùže pùsobit omámenì a po urèitou dobu nemusí reagovat na otázky
 8. Opakování nìkterých abnormálních pohybù
 9. Náhlá úzkost, panika, strach èi hnìv
 10. Zvláštní pocity vzhledem k doteku, zvukùm a vùním
 11. Rychlé trhavé pohyby rukou, nohou èi celého tìla

Používání CBD oleje pro záchvaty

CBD se díky své legalizaci v mnoha zemích a státech stává každým dnem populárnìjší. Jedná se o potenciálnì velkého pomocníka pro pacienty trpící epilepsií, kteøí trpí èetnými záchvaty ovlivòujícími jejich každodenní život. CBD oleje nemají žádné vedlejší úèinky a mohou být bezpeènì používány také dìtmi. Aèkoliv je konopí spojeno s psychoaktivními vlastnostmi, látka CBD žádné takové vlastnosti nemá. Psychoaktivním kanabinoidem rostliny konopí je pøedevším látka THC, jejíž užití mùže vést k psychoaktivním stavùm èi panice a strachu. CBD stimuluje v tìle jiné receptory než THC, díky èemuž je zcela nepsychoaktivní a nenavodí vám žádný stav. CBD jaké lék na epilepsii je vìdci i lékaøskými odborníky stále zkoumáno. Oficiální uznání této slouèeniny jako léku na epileptické záchvaty mùže nìjaký èas trvat.

Jak CBD olej pomáhá se zastavením záchvatù?

CBD oleje se jeví jako skvìlé øešení nejen pro léèbu epileptických záchvatù, ale také mnoha dalších chorob a onemocnìní. Tato látka totiž pùsobí na lidský endokanabinoidní systém, který má v našich tìlech na starost správu celkového zdravotního stavu. Ovlivòuje a spravuje mnoho funkcí a systémù lidského tìla, mezi které patøí napøíklad smyslový systém, imunitní systém a rùzné lidské orgány. CBD oleje tedy nepùsobí pøímo na specifickou èást jako jiná farmaceutika, ale spíše pùsobí na lidské tìlo jako celek.

Mnoho pacientù tvrdí, že jim používání CBD oleje rychle pomohlo s úlevou od rùzných zdravotních problémù, a to vèetnì záchvatù spojených s epilepsií. Aèkoliv se rychlé úèinky CBD oleje nemusí projevit u každého pacienta, za normálních pøedpokladù je výskyt epileptických záchvatù snížen o skvìlých 54%. CBD oleje si pochvalují pacienti po celém svìtì, protože se jedná o vskutku efektivní, pøírodní a organickou pomùcku, která kromì všech svých pozitivních vlastností také nemá žádné vedlejší úèinky.

Reference

 1. Devinsky O, Marsh E, Friedman D, et al. Cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy: an open-label interventional trial. Lancet neurology 2015.
 2. Tzadok M, Uliel-Siboni S, Linder I, et al. CBD-enriched medical cannabis for intractable pediatric epilepsy: The current Israeli experience. Seizure: the journal of the British Epilepsy Association 2016;35:41-44.
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604191/

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

17 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!