ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Vedlejší účinky

Má CBD nìjaké vedlejší úèinky?

Má CBD nìjaké vedlejší úèinky?

CBD olej je široce uznáván pro své mnohé lékaøské benefity. Jeho pozitivní vlastnosti jej èiní extrémnì populárním. Tato látka již byla v Americe legalizována ve 29 státech a také v mnoha rùzných zemích na svìtì. CBD je extrahováno z rostliny konopí èi marihuany. Jedná se o lékaøské konopí, ze kterého vám nebude navozen žádný psychoaktivní stav. CBD obsahuje velmi nízkou úroveò THC, což je chemikálie odpovìdná právì za psychoaktivní úèinky marihuany.

CBD se na svìtì používá k léèbì mnoha rùzných zdravotních problémù. Tato látka disponuje protizánìtlivými, antipsychotickými, anxiolytickými a antikonvulzivními vlastnostmi. Mùže zmírnit bolest, úzkost, pomoci s hojením popálenin, akné a také bojovat s mnoha rùznými chorobami a onemocnìními. Lidé CBD každodennì užívají pro jeho lékaøské benefity.

Lékaøské CBD má urèité vedlejší úèinky. Pravidelné užívání vysoké dávky CBD produktù mùže na vaše tìlo mít následující úèinky.

Ospalost

CBD olej má na rùzné lidi rùzné úèinky. Lidé na nìj nemusí reagovat stejnì. Nìkteøí lidé hlásí, že se po užití CBD oleje cítí více aktivní. Jejich úroveò energie se zvyšuje, díky èemuž se cítí více energiètí. Tyto pacienty CBD probudilo z dlouhodobého tìlesného spánku. Na jiné pacienty však má CBD zcela jiné úèinky. CBD olej u nich vedl k naprostému opaku. Po jeho užití se cítili ospalí. Pacienti užívající vysokou dávku CBD oleje se cítili unavení a ospalí. Pokud po užití CBD oleje pociujete stejné úèinky, doporuèujeme vám vyhnout se za takovýchto okolností øízení èi obsluhy strojù. Nechtìli byste pøece ohrozit bezpeènost lidí ve vašem okolí.

Mírný pokles krevního tlaku

Podle nedávných studií mùže dávka CBD oleje zpùsobovat mírný pokles krevního tlaku. Mùže se tak stát obzvláštì po užití vyšší dávky CBD oleje, než na kterou jste zvyklí. Lidé užívající léky na nízký krevní tlak by se mìli pøed použitím CBD oleje o jeho užívání poradit s lékaøským odborníkem. Pøed prvním užitím CBD oleje èi jiného CBD produktu byste se mìli poradit se svým lékaøem èi jiným zdravotním odborníkem.

Sucho v puse

Jedním z vedlejších úèinkù CBD je nepøíjemné sucho v puse. Jedná se o vskutku nepohodlný vedlejší úèinek této jinak skvìlé látky. Sucho v puse je zpùsobeno inhibicí produkce slin endokanabinoidním systémem (ECS). Výzkum z roku 2006 ukázal, že submandibulární žlázy (které mají na starost produkci slin) obsahují kanabinoidní receptory. Po aktivaci zmínìných receptorù tyto pøestávají produkovat sliny, což je dùvodem pro sucho v puse.

Sucho v puse naštìstí není nijak závažným problémem a mùže být ihned vyøešeno. Nejlepším lékem pro sucho v puse je dostateèná hydratace. Pokud tedy máte po užití CBD oleje sucho v puse, staèí pít dostatek vody èi jiných tekutin.

Prùjem

Nìkteøí lidé po užití CBD trpí prùjmem. Prùjem se vyskytuje pøevážnì u lidí s citlivým žaludkem. Dìje se tak proto, že tento olej obsahuje suroviny, které mohou pùsobit na trávicí systém. Náhlá vysoká dávka CBD mùže vést u lidí s citlivým trávicím traktem k prùjmu.

Nevolnost

Tento vedlejší úèinek není pøíliš èastý. Užití CBD oleje nalaèno mùže vést k pocitùm nevolnosti. Tato nevolnost však nebude trvat dlouho. Pocity nevolnosti zmizí zhruba do hodiny. Nejedná se tedy o žádný vážný problém. Staèí jen poèkat a tyto pocity samy od sebe zmizí.

Zvracení

Zvracení je dalším vedlejším úèinkem CBD. Mnoho uživatelù CBD tvrdí, že po jeho užití se jim chtìlo zvracet. Dìje se tak proto, že CBD mùže mít vliv na urèité zmìny v trávicím systému. Užití vysoce koncentrovaného CBD mùže váš žaludek obrátit vzhùru nohama, což má za následek zvracení.

Úzkost a deprese

Úzkost a deprese mohou být dalšími vedlejšími úèinky CBD. CBD mùže u lidí zpùsobovat deprese a úzkosti. Mnoho pacientù užívajících CBD uvádí, že vysoká dávka CBD jejich úzkost místo vyléèení naopak zhoršila. Tito pacienti dále uvedli, že se cítili smutní a deprimovaní.

Psychóza

Psychóza je intenzivní porucha. Jedná se o stav, kdy osoba pøestane existovat v bìžné realitì a zaèíná vìøit ve vìci, které ve skuteènosti nejsou reálné. Takovíto lidé trpí bludy. Lidé trpící psychózou vìøí ve zvláštní vìci a mohou také zaèít halucinovat.

Tomuto stavu se nejèastìji blíží lidé, kteøí užili vysokou dávku CBD, po které vykazují symptomy potenciální psychózy.

Závra

Závra je zvláštní pocit slabosti a ospalosti. V tomto stavu se osoba cítí nestabilní. Je ovlivnìna rovnováha a èlovìk se cítí mdlý.

Nìkteøí lidé po užití CBD mají závra. Užití vysoké dávky CBD mùže okamžitì vést k pocitùm závratí. Jedná se o krátkodobý vedlejší úèinek, který po nìkolika krátkých okamžicích zmizí, a vy se opìt budete cítit dobøe.

Èastìjší tøes u pacientù s Parkinsonovou poruchou

Existuje vysoká šance, že pacienti s Parkinsonovou chorobou po užití vysoké dávky CBD pocítí èastìjší tøes. Jejich svalové pohyby se zhorší. Tento stav však mùže být zmírnìn a nemusí poskytovat všechny pacienty s Parkinsonovou chorobou. Pacientùm trpícím Parkinsonovou chorobou však nehledì na to doporuèujeme, aby se pøed užitím CBD poradili se svým doktorem.

Zmámení

Zmámení mùže být dalším vedlejším úèinkem CBD. Tento stav je ve spojený se sníženým krevním tlakem. Díky nízkému krevnímu tlaku se èlovìk mùže cítit zmámený a slabý. Nejedná se o pøíliš závažný problém a dá se snadno vyøešit silným nápojem s kofeinem. Šálek èaje èi kávy vás vrátí do normálu.

  Toto byly nìkteré z vedlejších úèinkù, které reportují uživatelé CBD. Výzkum CBD stále pokraèuje. Výzkumníci a vìdci o této látce objevují nové informace každý den. Již bylo prokázáno, že CBD je látka pro lidi zcela bezpeèná, pokud je užívání v požadovaném množství. CBD je také extrémnì užiteèné.

  Reference

  https://www.marijuanabreak.com/cbd-side-effects
  https://www.healthline.com/nutrition/cbd-oil-benefits#section8
  https://elixinol.com/blog/known-and-potential-side-effects-of-cannabidiol-cbd/

  Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

  17 září, 2019

  Zobrazit více
  Svìtová zdravotnická organizace (SZO) deklarovala kanabidiol (CBD) jako bezpeèný

  Svìtová zdravotnická organizace (SZO) deklarovala kanabidiol (CBD) jako bezpeèný

  Hlášení Svìtové zdravotnické organizace (SZO) CBD nespojuje s žádným rizikem pro veøejné zdraví èi potenciálem pro zneužívání.

  Hlášení Svìtové zdravotnické organizace (SZO) objevilo, že kanabidiol (CBD) nemá žádné nepøíznivé úèinky na lidské zdraví, ale naopak disponuje urèitým lékaøským využitím, což není v souladu s politikou vlády Spojených státù.

  Podle hlášení SZO* (1) je CBD bezpeèné a lidmi i zvíøaty dobøe tolerované. Jedná se tedy o látku, která nemá žádné negativní úèinky na zdraví. Experti tvrdí, že tato nepsychoaktivní chemikálie pocházející z rostliny konopí (CBD) není návyková, což tedy znamená, že „není spojena s žádným potenciálním zneužitím“. Výzkumný tým SZO také uvedl, že na rozdíl od THC lidem po užití CBD nebude navozen žádný psychoaktivní stav.

  Hlášení SZO také dokládá, že dodnes neexistují dùkazy o tom, že by CBD zpùsobovalo zdravotní problémy, a to a se jedná o jeho rekreaèní užívání èi jeho užívání v èisté podobì.

  Použití CBD podle SZO

  V hlášení SZO se píše, že CBD „se jeví jako efektivní lék na epilepsii“ u dospìlých, dìtí a dokonce i zvíøat. Existuje také „pøedbìžné dùkazy“ o tom, že CBD mùže pomoci s léèbou Alzheimerovy choroby, rakoviny, psychózy, Parkinsonovy choroby a mnoha dalších vážných chorob a onemocnìní.

  CBD jako léèivý produkt

  S ohledem na studie z nedávných let toto hlášení také uvedlo, že „Nìkolik zemí upravilo své zákony tak, aby CBD mohlo být uznáno jako léèivý produkt.“. 

  Spojené státy, jak se v tomto hlášení píše, bohužel mezi tyto zemì nepatøí. CBD jako souèást konopí zùstává pøísnì kontrolovanou látkou, která je pod plánem 1 podle federální vlády klasifikovaná jako „látka s vysokým potenciálem pro zneužití“. Lékaøské použití je však dle specialistù normální.

  Nìkteøí CBD klienti ve Spojených státech jsou tedy v choulostivé situaci, protože ilegálnost této látky vede k problémùm. Na souèasném online trhu je dostupných mnoho (vìtšinou konopných) CBD olejù a extraktù, které pacientùm mohou pomoci. Jejich zakoupení však vede k riziku, protože se jedná o neregulované léky. Aèkoliv CBD je samo o sobì bezpeèné a pro nìkteré pacienty užiteèné, lékaøští specialisté varují pøed skuteèností, že ne všechny konopné extrakty jsou vyrábìny pomocí stejných metod extrakce, a tudíž nejsou stejnì kvalitní.

  V záøí non-profitová organizace NORML pro reformu konopí pøedložila Americkému Úøadu pro kontrolu potravin a lékù (FDA) písemné svìdectví, které stojí proti mezinárodním restrikcím pøístupu k CBD. FDA opakovanì zamítla žádosti o zmìnu svého postoje ke konopným produktùm, a to i navzdory rozsáhlým a každým dnem pøibývajícím dùkazùm. Po zveøejnìní hlášení SZO si snad FDA koneènì uvìdomí, že CBD je látkou bezpeènou a pro mnoho lidí velmi pozitivní a užiteènou.

  (1) http://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf

  „Toto hlášení bylo prezentováno SZO Výborem odborníkù pro drogovou závislost a za jeho sepsání je zodpovìdný sekretariát SZO, Oddìlení základních léèivých pøípravkù a zdravotnických produktù, Týmy pro inovace, Pøístup, použití a zásady, Správa a Znalosti.“

  Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

  17 září, 2019

  Zobrazit více

  Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!