ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Jak CBD pomáhá proti úzkosti zpùsobené projevem na veøejnosti

12 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Jak CBD pomáhá proti úzkosti zpùsobené projevem na veøejnosti

Fobie z projevu na veøejnosti je jednou z nejrozšíøenìjších forem úzkosti, která postihuje ohromující množství osob. Charakterizují ji velmi silné nepøíjemné pocit a èasto také pocení rukou, zrychlená tepová frekvence a koktání. Tyto symptomy mohou vést až k panickému záchvatu, což už opravdu není k smíchu.

Vìtšina lidí trpících tímto problémem mu nevìnují pozornost a snaží se jej ignorovat, èímž tento problém z dlouhodobého hlediska vlastnì sami zhoršují. Lidé jsou schopni v boji s touto fobií svùj život zmìnit natolik, aby se jí zcela vyhnuli. Nìkteøí lidé si napøíklad jako kariéru zvolí povolání, které sice žádné veøejné proslovy ani projevy nezahrnuje, ale za normálních okolností by se u nich nejednalo o volbu èíslo jedna.

Tento druh úzkosti mùže být také velmi problematický pro mladší generace, a to zejména u dìtí na základních a støedních školách, protože právì tyto dìti jsou èasto vystavovány veøejným projevùm. Když tedy vezmeme v potaz, že úzkost v souèasnosti poskytuje více lidí než kdy døíve, je nutno podotknout, že bychom se s tímto problémem mìli co nejdøíve vypoøádat.

Nìkteré osoby si tuto fobii vypìstují až pozdìji v životì a i když jsou k boji proti ní lépe vybaveni, jejich nejhorším problémem je ovlivnìní jejich kariéry. Starší osoby se totiž v práci musí bìžnì potýkat s dravou energii mladších jedincù, se kterými musí spolupracovat. Tato spolupráce s lidmi z jiné generaèní skupiny mùže vést k intenzivním pocitùm úzkosti.

Aèkoliv se to mùže pro bìžného èlovìka zdát ménì závažné, strach z veøejných projevù èi proslovù mùže být skuteènou noèní mùrou, protože takových situací za život èlovìk zažije opravdu mnoho. Konstantní strach z mluvení na veøejnosti má navíc velmi negativní dùsledky na nervy.

Až donedávna bylo jedinou léèebnou metodou tohoto problému buï psychoterapie (které se velké procento jedincù trpících úzkostí vyhýbá pøedevším kvùli sociálnímu stigma, které je s ní spojené) nebo bìžné farmaceutika proti úzkosti.

Aèkoliv tyto léky mnoha pacientùm trpících úzkostí skuteènì uleví, jedná se o umìle vyrobené léky, které v sobì mají mnoho nezdravých složek. Mezi dva nejvìtší problémy tìchto lékù patøí neúprosná závislost a také èetné vedlejší úèinky (vlivem umìlých látek).

Aby toho nebylo dost, tyto léky navíc èasto nejsou schopné úzkost zcela vyléèit.

V nedávných letech rùzné oficiální vìdecké studie prokázaly, že kanabidiol (CBD) je zcela pøírodním øešením na široké množství fyzických a psychických problémù. Tato slouèenina také navíc funguje na úzkostné poruchy.

CBD pùsobí proti úzkosti dvìma zpùsoby Prvním z nich je podpora neurogeneze v hipokampu, která je u pacientù trpících touto poruchou podstatnì nižší. Kanabidiol zrychluje tvorbu nových neuronù, které mìní chemii mozku na ménì úzkostlivou.

Druhým z nich je útok na úzkost zmìnou toho, jak náš mozek používá dostupný serotonin (slouèenina, která zlepšuje náladu). Studie ukázaly, že lidé, kteøí mají problém s úzkostí a depresí mají ve svém tìle serotoninu ménì. CBD zvyšuje hladinu serotoninu, a vede tak k silnìjším pocitùm radosti a vzrušení.

Je také nutné si pamatovat, že tento kanabinoid nenavozuje žádné duševní pocity, protože je zcela nepsychoaktivní.

CBD na úzkost

 Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Úzkost

CBD může zmírňovat úzkost
CBD může zmírňovat úzkost

12 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak studenti používají CBD ke zmírnění úzkosti a stresu
Jak studenti používají CBD ke zmírnění úzkosti a stresu

10 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!