ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

Spirulina a jejích mnoho zdravotních benefitù

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Spirulina a jejích mnoho zdravotních benefitù

Spirulina je jedním z nejstarších forem života na Zemi. Tato modrozelená mikroøasa je èásteènì zodpovìdná za produkci kyslíku v atmosféøe, která pøed bilióny let umožnila vývoj rùzných forem života. Spirulina je první superpotravina na svìtì a jedna z nejvýživnìjších potravin na Zemi.

Spirulina obsahuje 55 a 70% bílkovin (více než hovìzí èi kuøecí maso a sójové boby), 8 esenciálních a 10 neesenciálních aminokyselin, vysokou hladinu kyseliny gama-linolenové (GLA), beta-karotenu, kyseliny linolové, kyseliny arachidonové, vitamínu B12, železa, vápníku, fosforu, nukleových kyselin RNA a DNA, chlorofylu a fykocyaninu, což je komplex pigment-proteinu, který se nachází pouze v modrozelených øasách.

Spirulina je bohatá na bílkoviny

Spirulina má vysoký podíl bílkovin. Skládá se z bílkoviny známé pod názvem C-fykocyanin, což je protein, který má tendenci seskupovat se a je pojmenován po tmavozelené èase. Spirulina mùže obsahovat mezi 50% a 70% bílkovin, díky èemuž je vzhledem na svou váhu mimoøádným zdrojem bílkovin. Aèkoliv vysoký obsah bílkovin nemusí být tím hlavním dùvodem, proè spirulinové potravinové doplòky užívat, spirulina má opravdu málo kalorií a ty, které má, pocházejí právì z jejího obsahu bílkovin.

Vysoký obsah bílkovin pomáhá s hubnutím, budováním svalové hmoty a regenerací poškozené tkánì po cvièení.

Antioxidaèní vlastnosti

Spirulina je podobnì jako mnoho jiné tmavozelené zeleniny výživnou potravou, která bojuje proti oxidaènímu tlaku. Pravidelnì tvrdì cvièící lidé bìhem tìchto aktivit vyprodukují velké množství oxidaèního stresu a volných radikálù, které jsou spojené s rakovinou a mnoha dalšími negativními zdravotními stavy.

Proti zánìtùm

Fytochemikálie a proteiny obsažené ve spirulinì mohou být užiteèné pro zmírnìní podráždìní. Dùležité studie prokázaly, že lidé (obzvláštì muži) mohou konzumací spiruliny dosáhnout pozitivních zmìn. Zmírnìní zánìtu mùže být zásadní pro zachování dobrého zdraví a zmírnìní negativních fyziologických procesù (napøíklad podráždìní trávicího traktu èi kloubù).

Pùsobí na hladinu cukru v krvi a na inzulinovou citlivost

Aèkoliv se na vìdecké potvrzení tìchto tvrzení prozatím stále èeká, k dispozici jsou základní informace o tom, že spirulina pozitivnì pùsobí na hladinu cukru v krvi (ovlivòuje inzulinovou citlivost).

Krevní lipidy

Obézní lidé èi lidé s nadváhou èasto trpí poruchami metabolismu. Spirulinové potravinové doplòky se jeví jako efektivní pro snížení hladiny cholesterolu a krevních triglyceridù. Tyto pozitivní úèinky vedou ke sníženému riziku špatného zdravotního stavu, zlepšenému kardiovaskulárnímu zdraví a imunitì proti kardiovaskulárnímu onemocnìní, což je nejsmrtelnìjší choroba bohatých zemí.

Svalová výkonnost

Spirulinové potravinové doplòky jsou spojené se zvýšením síly a vytrvalosti svalù. Mezi zásadní úèinky patøí výrazné zvýšení maximální síly a prevence únavy a rychlejší regenerace svalù po cvièení.

Zdraví jater

Zdravá játra hrají v lidském organismu nesmírnì dùležitou roli, protože ovládají mnoho chemikálií a živin, které tìlu pomáhají fungovat, èímž podporují trávení i celkový zdravotní stav. Játra mohou ohrozit pøedevším špatné stravovací návyky, alkohol, kouøení, používání steroidù, lékaøem doporuèené léky a mnoho dalších podnìtù, které mohou mít potenciálnì velmi vážné úèinky na celkové zdraví organismu.

Spirulina podporuje zdraví jater napøíklad u lidí s mastnou hepatózou, což je degenerativní spektrum stavù zpùsobených hromadìním tuku v jaterních buòkách. Toto onemocnìní negativnì ovlivòuje funkce a celkové zdraví jater. Spirulinové potravinové doplòky byly v mnoha studiích na tento stav prokazatelnì pozitivní a aèkoliv se na velkou dùkladnou studii, která by tato pøedbìžná zjištìní potvrdila, spirulina se jeví jako mimoøádný lék na mastná játra.

Nìkolik rùzných výzkumù ukazuje pøedbìžné výsledky, které tvrdí, že spirulina má pozitivní úèinky na jaterní enzymy u zdravých lidí i u lidí, kteøí trpí mastnou hepatózou.

Imunita

Zaøazením spiruliny do každodenní stravy zlepšuje efektivitu a aktivitu nìkterých vitálních bunìk imunitního systému. Studie prokazují, že spirulina posiluje obzvláštì NK buòky (jejich hlavní funkcí je cytotoxicita). Rané fáze výzkumù naznaèují, že spirulina je vhodná také k posílení imunity proti virálním onemocnìní. Posílení funkcí imunitního systému jsou dalším skvìlým dùvodem, proè spirulinové potravinové doplòky zaøadit do své každodenní stravy.

Alergie

Kromì posílení funkcí imunitního systému proti mikrobiálním chorobám a bunìèným nádorùm je spirulina také spojována se zlepšením stavu u pacientù s hypercitlivými reakcemi na rùzné podnìty. Výzkum se v tomto ohledu zamìøuje na alergické reakce dýchacích cest. Hypercitlivost na rùzné podnìty je èasto se vyskytující problém, na který by spirulina potenciálnì mohla mít pozitivní úèinky.

Detoxifikace

Mezi ostatními skvìlými vlastnostmi spiruliny vyniká pøedevším její detoxifikaèní vlastnosti. Na souèasném trhu je sice dostupných mnoho rùzných detoxifikaèních doplòkù, které ale ve skuteènosti nejsou tak efektivní. Spirulina s dynamickým C-fykocyaninem zmíròuje úèinky rùzných toxinù a zároveò podporuje imunitní systém a celkové zdraví lidských orgánù. Konzumace C-fykocyaninu obsaženého ve spirulinì snižuje úèinky otrávení arzénem.

Aèkoliv se jako superpotraviny oznaèuje mnoho jídel, vìøíme, že spirulina si tento titul skuteènì zaslouží. Spirulina pomáhá jak masožravcùm, tak vegetariánùm a veganùm, což z ní dìlá v kombinaci s jejími skvìlými pozitivními vlastnostmi naprosto úžasným potravinovým doplòkem, který by ve svém jídelníèku nemìl nikdo vynechat. Spirulina mùže být zakoupena v podobì tabletek èi prášku, který se mùže míchat s tekutinami. Vìøíme, že spirulina se stane stálicí vaší domácnosti.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Superpotraviny

Konopný protein a jeho mnoho zdravotních benefitù
Konopný protein a jeho mnoho zdravotních benefitù

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Chlorella a jejích mnoho zdravotních benefitù
Chlorella a jejích mnoho zdravotních benefitù

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!