ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Konopný protein a jeho mnoho zdravotních benefitù

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Konopný protein a jeho mnoho zdravotních benefitù

Konopí je skvìlým zdrojem bílkovin. Konopí obsahuje široké spektrum pøírodních bílkovin a všech 20 aminokyselin, které lidské tìlo používá (vèetnì 8 bazických aminokyselin). Konopí navíc neobsahuje žádné oligosacharidy, což jsou komponenty, které zpùsobují nadýmání a žaludeèní potíže.

Konopný protein se vyrábí zpracováním semen rostliny Cannabis sativa. Tento druh konopí neobsahuje THC, což je látka známá pro své dynamické úèinky v lékaøské marihuanì. Konzumací konopného proteinu vám tedy nebude navozen žádný psychoaktivní stav.

Podporuje imunitní systém

Konzumace konopného proteinu je jednoduchým, ale mimoøádnì efektivním zpùsobem, jak tìlu dodat potøebné živiny. Konopná semínka obsahují globulární bílkoviny a edestin. Proè je to dùležité? Globulární bílkoviny jsou používány pøi produkci protilátek, enzymù, hormonù a fibrinogenu. Edestin

a globuliny tvoøí tekutou souèást krevní plazmy. Tyto bílkoviny jsou tedy základním stavebním kamenem zdravého imunitního systému.

Zvýšení hladiny energie

Cítíte se slabí? Možná právì nadešel ten správný èas vymìnit vaši každodenní dávku kofeinu za konopný protein.

Konopná protein obsahuje všechny základní mastné kyseliny. Trávení tìchto mastných kyselin produkuje dvakrát více energie než trávení cukrù, a co je dùležitìjší, rozklad tìchto bílkovin v lidském tìle trvá déle, díky èemuž se energie uvolòuje pomaleji a plynuleji.

konopný protein tedy nejen zvyšuje hladinu energie, ale také pomáhá s jejím udržením bìhem celého dne.

Posiluje vlasy

Konopný protein je doslova nabitý omega-3 a omega-6 a omega-9 mastnými kyselinami. Vysoký obsah tìchto zdravých tukù podporuje zdraví a rùst vlasù. Omega-3 mastné kyseliny navíc vlasùm dodávají tøpyt a lesk. Nìkteré studie dokonce naznaèují, že omega-3 mastné kyseliny pùsobí proti plešatìní. Omega-3, 6 a 9 mastné kyseliny podporují rùst a hustotu vlasù.

Tlumí zánìty

Vìdìli jste, že konopí obsahuje mnoho mastných kyselin a dalších látek, které efektivnì tlumí a zmíròují zánìt?

Studie publikovaná v Journal of Arthritis and Rheumatism zjistila, že požití bílkoviny GLA v konopí snižuje zánìt kloubù až o 20%. GLA v lidském tìle pùsobí na produkci zánìtlivých èástic, a vede tak ke snížení chronických zánìtù.

Podporuje trávení

Obyèejné proteinové prášky (napø. syrovátkový protein) obsahují velké množství látek pocházejících ze zvíøat, mezi které patøí napøíklad laktóza. Aèkoliv mnoho výrobcù proteinù tvrdí, že jejich produkty obsahují zanedbatelné množství laktózy, dokonce i velmi malé množství této látky mùže v u lidí s intolerancí laktózy vyvolat øetìzovou reakci. Mezi symptomy takovéto reakce mohou být otoky, plynatost a další zneklidnìní vnitøních orgánù.

Konopná semínka naopak s trávením pomáhají. Díky vysoké centralizaci rozpustné a nerozpustné vlákniny konopný protein zklidòuje trávicí trakt.

Opravuje svaly

Produkty z konopných semínek obsahují protein, který se kvalitativnì rovná èi pøevyšuje jiná zrna èi oøechy. Pro obnovu svalové tkánì sportovci a bodybuildeøi èasto používají proteinové prášky. Protein je bezesporu dùležitou složkou pro rùst svalù.

Mnoho lidí však neví, že konopí je zcela úžasným zdrojem proteinu. Obsahuje veškeré základní aminokyseliny, díky kterým pomáhá tìlu opravit svalovou tkáò.

Protože se jedná o protein na rostlinné bázi, konopný protein lidskému tìlu dodává nejen potøebné bílkoviny, ale je také zároveò hypoalergenní a vhodný pro osoby s citlivostí na sóju, vejce, mléèné produkty èi lepek.

Pozitivnì pùsobí na hlavu

Máte problém se svìdivou, vysušenou èi podráždìnou hlavou? Konopný protein vrací stav hlavy do normálu. Konopný protein obsahuje vitamín E a vysokou koncentraci základních mastných kyselin, díky èemuž pozitivnì pùsobí na pokožku na hlavì. Tento protein mùže být konzumován v podobì tabletek èi prášku.

Bojuje proti srdeèní chorobì

Ischemická choroba je jednou z hlavních pøíèin smrti na svìtì a zdá se, že konzumace konopného proteinu má pozitivní úèinky na snížení jejího rizika. Konopí je doslova napìchováno zdravými tuky, vlákninou a velkým množstvím základních živin.

Konopný protein navíc obsahuje vysoký podíl aminokyseliny známé pod názvem arginin. Arginin se používá pro tvorbu oxidu dusnatého, což je plyn lidského tìla, který pomáhá rozšiøovat krevní cévy. Tato skuteènost tedy vede ke snížení krevního tlaku a nižšímu riziku ischemické choroby.

Pomáhá tvoøit svaly

Konopný protein se považuje za jednu z mnoha pøírodních superpotravin. Konopí má široký profil aminokyselin, mezi které patøí také aminokyseliny podporující tvorbu svalù (napø. BCAA).

BCAA pøispívá k rychlé tvorbì svalových proteinù a pùsobí také proti ztrátì svalové tkánì. Konopí navíc také obsahuje globuliny a edestin, což jsou dva nejbohatší proteiny v lidském tìle.

Podporuje metabolismus

Vìdìli jste, že bez konzumace správného proteinu je velmi tìžké dostat se do formy? Pøíjem proteinu je pro lidské zdraví zcela zásadní. Podpora zdravé úrovnì proteinù pomáhá metabolismu a tvoøí také potenciál k odbourávání tuku. Konopný protein díky svému vysokému obsahu bílkovin zabraòuje jejich nedostatku.

Reguluje hladinu cholesterolu

Pokud potøebujete snížit èi jinak ovládat svou hladinu cholesterolu, konopný protein je proto skvìlou volbou. Konopná semínka jsou napìchovaná zdravými tuky, které naše tìla nemohou sama vyrábìt. Základní mastné kyseliny v konopí pomáhají snížit úroveò nezdravých tukù a

pøispávají také ke snížení nashromáždìného plaku v tepnách. Konopný protein je možné konzumovat v mnoha rùzných formách a vaše úroveò cholesterolu se díky nìmu vrátí do zdravého normálu.

Èistí tlusté støevo

Lidské tìlo konopí díky jeho vysokému obsahu vlákniny dobøe tráví. Konopný protein obsahuje rozpustnou i nerozpustnou vlákninu, které èistí tlusté støevo. Konopný protein ve skuteènosti také mùže vést k uvolnìní zácpy a odstranìní toxinù z našeho tìla. Benefity tohoto skvìlého produktu zde nekonèí.

Kromì zklidnìní tlustého støeva pomáhá konopný protein díky svému vysokému obsahu vlákniny také snížit riziko hemerodiù èi prùjmu.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Superpotraviny

Spirulina a jejích mnoho zdravotních benefitù
Spirulina a jejích mnoho zdravotních benefitù

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Chlorella a jejích mnoho zdravotních benefitù
Chlorella a jejích mnoho zdravotních benefitù

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!