ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

Chlorella a jejích mnoho zdravotních benefitù

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Chlorella a jejích mnoho zdravotních benefitù

Pokud jste se v nedávných letech zaèali zajímat o zdravé potraviny, existuje velká pravdìpodobnost, že o chlorelle již nìco více, ale nejste si zcela jistí, co pøesnì si pod tímto pojmem pøedstavit.

Chlorella (Chlorella vulgaris) je jednobunìèná øasa, která má díky svému extrémnì vysokému obsahu chlorofylu sytou zelenou barvu. Jedná se o silnou superpotravinu. Chlorella obsahuje opravdu úžasné množství chlorofylu, který mùže této superpotravinì dodávat nìkteré z jejich mnoha pùsobivých regeneraèních benefitù.

Mnoho zdravotních profesionálù doporuèuje zaøadit konzumaci chlorelly do vaší každodenní diety, protože tento potravinový doplnìk je vskutku takøka zázraèný. Chlorella pomáhá pøi hubnutí, detoxikaci bunìk, podporuje funkci jater a obsahuje tolik živin, že byste je ani nedokázali spoèítat.

Nyní si uvedeme nìkolik experimenty prokázaných benefitù chlorelly, které vám snad usnadní rozhodnutí, zda-li tuto superpotravinu zahrnout do své každodenní diety.

Detoxikuje tìžké kovy

Pokud máte amalgamové plomby, pravidelnì konzumujete ryby, máte amalgamové plomby, konzumujete potravinové doplòky pocházející z Èiny nebo jste byli vystaveni radioaktivnímu záøení, možná se ve vašem tìle nachází urèité tìžké kovy. Pro dobré zdraví je potøeba být proaktivní a spoleènì s tìžkými kovy své tìlo detoxikovat také od rùzných dalších jedù.

Jedním z nejvìtších zdravotních benefitù chlorelly je, že velmi dobøe pùsobí dokonce i na velmi tvrdohlavé jedy v našich tìlech a brání jim v reabsorbci. Mezi tyto jedy patøí napøíklad kadmium, olovo, rtu a uran. Pravidelné užívání chlorelly mùže dokonce zamezit tìžkým kovùm usazovat se v mìkkých tkáních a orgánech lidského tìla.

Detoxikuje chemoterapii a radiaci

Léèby radiací a chemoterapií jsou v souèasnosti tìmi nejrozšíøenìjšími typy léèby rakoviny. Jakýkoliv èlovìk, který byl tìmto druhùm léèby vystaven (nebo nìkoho takového zná) ví, jakou daò si léèba chemoterapií a radiací z lidského tìla vybírá. Zdá se, že vysoký obsah chlorofylu v chlorelle chrání tìlo proti svìtelné léèbì radiací a pomáhá mu zbavit se negativních radioaktivních èástic.

Vìdci z Virginia Commonwealth University Medical College naznaèují, že díky chlorelle zùstávají buòky a prvky imunitního systému na normálních (nebo normálu blízkým) hodnotám a nejsou také tak vážnì ovlivnìny chemoterapií èi potencionálním užíváním imunosupresivních lékù (napøíklad steroidù).
Tato dvouletá studie umožnila analytikùm pozorovat pacienty s gliomem, u kterých se díky užívání chlorelly zmírnily respiraèní potíže a úèinky dalších chorob a onemocnìní.

Podporuje imunitní systém

Výzkum z roku 2012 publikovaný v Nutrition Journal zjistil, že po pouhých dvou mìsících užívání chlorelly se zlepšily funkce NK bunìk.

Vìdci z Yonsei University v korejském Soulu zkoumali reakce imunitního systému zdravých lidí na chlorellové potravinové doplòky. Výslekdy prokázaly, že chlorella podporuje zdravé reakce imunitního systému a zlepšuje funkce NK bunìk.

Podporuje hubnutí

Dostat se do formy není žádná legrace, a to pøedevším pro starší lidi. Ve studii publikované v Journal of Medicinal Food analytici konstatují, že „Užívání chlorelly vede k rozeznatelnému zmírnìní pomìru svaly versus tuk, cholesterolu a hladiny cukru v krvi nalaèno“.

Mezi benefity chlorelly dále patøí ovládání hormonù, podpora trávení a stolice a celkový zlepšený zdravotní stav a vitalita. Chlorella také pomáhá s hubnutím (snižuje pomìr svaly versus tuk) a odstraòuje usazené toxiny.

Bìhem cvièení, kdy se naše tìlo dostává do formy, se z tìla uvolòují jedy, které by mohly být reabsorbovány. Je zcela zásadní tyto jedy dostat jednou provždy pryè z našeho organismu. Schopnost chlorelly obklíèit jedy a tìžké kovy v našich tìlech podporuje jejich odstranìní a chrání tìlo pøed jejich reabsorbcí.

Omlazuje vzhled 

Výzkum objevil, že chlorella nejspíše pùsobí na proces stárnutí, takže díky jejímu užívání budete vypadat mladší, než ve skuteènosti jste. Studie publikovaná v deníku Clinical Laboratory odhalila, že chlorella výraznì snižuje oxidaèní stres, který vzniká pùsobením stresu, zneèištìní vzduchu a špatných stravovacích návykù.

Dùvodem, proè je chlorella tak efektivní pro dodávání mladì vypadající pokožky, je její zvyšování hladiny vitamínu A, vitamínu C a glutathionu, který v tìle slouží k odstranìní volných radikálù a k ochranì bunìk.

Jednoduchým každodenním užíváním jedné èajové lžièky èi 2 až 3 kapslí chlorellového potravinového doplòku si užijete výsledkù již bìhem dvou týdnù.

Bojuje s rakovinou

Vìøí se, že každé lidské tìlo døíve èi pozdìji produkuje rakovinové buòky. Správnì fungující imunitní systém mùže na tyto buòky útoèit a dokonce je i znièit pøedtím, než se v našich tìlech uchytí a promìní se v rakovinu. Stále probíhající studie zjistila, že chlorella rùznými zpùsoby pomáhá bojovat s rakovinou.

Preventivní užívání chlorelly podporuje imunitní systém, který se následnì proti rakovinovým buòkám dokáže efektivnì bránit. Díky odstraòování tìžkých kovù a jedù z lidského tìla užívání chlorelly snižuje šanci dostat rakoviny ze životního prostøedí. Studie prokázaly, že u lidí, kteøí nìkdy trpìli rakovinou, chlorella zvyšuje aktivitu T bunìk, a pomáhá tak bojovat proti novým abnormálním buòkám.

Jak jsme již uvedli výše, symptomy léèby rakoviny chemoterapií a radiací mohou být pomocí chlorelly zmírnìny, díky èemuž tato øasa mùže být použita jako souèást pøírodních lékù na rakovinu.

Snižuje cholesterol a hladinu cukru v krvi

Cukrovka typu 2 a zvýšená hladina cholesterolu jsou dva chronické zdravotní stavy, které na svìtì sužují mnoho osob. Pøíèinami èasto bývají dlouhotrvající špatné stravovací návyky, nedostatek spánku a pøílišný stres.

Ve studii publikované v Journal of Medicinal Food analytici zjistili, že každodenní dávka 8000 mg chlorelly pomáhá snížit cholesterol a hladinu cukru v krvi.

Výzkumníci si nejprve všimli snížení hladiny cholesterolu a poté také hladiny cukru v krvi. Tito specialisté vìøí, že chlorella pozitivnì pùsobí na buòky, což má za následek zlepšení produkce inzulínu a také celkového zdravotního stavu.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Superpotraviny

Konopný protein a jeho mnoho zdravotních benefitù
Konopný protein a jeho mnoho zdravotních benefitù

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Spirulina a jejích mnoho zdravotních benefitù
Spirulina a jejích mnoho zdravotních benefitù

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!