ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 58+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Superpotraviny

Subheading

Konopný protein a jeho mnoho zdravotních benefitù

Konopný protein a jeho mnoho zdravotních benefitù

Konopí je skvìlým zdrojem bílkovin. Konopí obsahuje široké spektrum pøírodních bílkovin a všech 20 aminokyselin, které lidské tìlo používá (vèetnì 8 bazických aminokyselin). Konopí navíc neobsahuje žádné oligosacharidy, což jsou komponenty, které zpùsobují nadýmání a žaludeèní potíže.

Konopný protein se vyrábí zpracováním semen rostliny Cannabis sativa. Tento druh konopí neobsahuje THC, což je látka známá pro své dynamické úèinky v lékaøské marihuanì. Konzumací konopného proteinu vám tedy nebude navozen žádný psychoaktivní stav.

Podporuje imunitní systém

Konzumace konopného proteinu je jednoduchým, ale mimoøádnì efektivním zpùsobem, jak tìlu dodat potøebné živiny. Konopná semínka obsahují globulární bílkoviny a edestin. Proè je to dùležité? Globulární bílkoviny jsou používány pøi produkci protilátek, enzymù, hormonù a fibrinogenu. Edestin

a globuliny tvoøí tekutou souèást krevní plazmy. Tyto bílkoviny jsou tedy základním stavebním kamenem zdravého imunitního systému.

Zvýšení hladiny energie

Cítíte se slabí? Možná právì nadešel ten správný èas vymìnit vaši každodenní dávku kofeinu za konopný protein.

Konopná protein obsahuje všechny základní mastné kyseliny. Trávení tìchto mastných kyselin produkuje dvakrát více energie než trávení cukrù, a co je dùležitìjší, rozklad tìchto bílkovin v lidském tìle trvá déle, díky èemuž se energie uvolòuje pomaleji a plynuleji.

konopný protein tedy nejen zvyšuje hladinu energie, ale také pomáhá s jejím udržením bìhem celého dne.

Posiluje vlasy

Konopný protein je doslova nabitý omega-3 a omega-6 a omega-9 mastnými kyselinami. Vysoký obsah tìchto zdravých tukù podporuje zdraví a rùst vlasù. Omega-3 mastné kyseliny navíc vlasùm dodávají tøpyt a lesk. Nìkteré studie dokonce naznaèují, že omega-3 mastné kyseliny pùsobí proti plešatìní. Omega-3, 6 a 9 mastné kyseliny podporují rùst a hustotu vlasù.

Tlumí zánìty

Vìdìli jste, že konopí obsahuje mnoho mastných kyselin a dalších látek, které efektivnì tlumí a zmíròují zánìt?

Studie publikovaná v Journal of Arthritis and Rheumatism zjistila, že požití bílkoviny GLA v konopí snižuje zánìt kloubù až o 20%. GLA v lidském tìle pùsobí na produkci zánìtlivých èástic, a vede tak ke snížení chronických zánìtù.

Podporuje trávení

Obyèejné proteinové prášky (napø. syrovátkový protein) obsahují velké množství látek pocházejících ze zvíøat, mezi které patøí napøíklad laktóza. Aèkoliv mnoho výrobcù proteinù tvrdí, že jejich produkty obsahují zanedbatelné množství laktózy, dokonce i velmi malé množství této látky mùže v u lidí s intolerancí laktózy vyvolat øetìzovou reakci. Mezi symptomy takovéto reakce mohou být otoky, plynatost a další zneklidnìní vnitøních orgánù.

Konopná semínka naopak s trávením pomáhají. Díky vysoké centralizaci rozpustné a nerozpustné vlákniny konopný protein zklidòuje trávicí trakt.

Opravuje svaly

Produkty z konopných semínek obsahují protein, který se kvalitativnì rovná èi pøevyšuje jiná zrna èi oøechy. Pro obnovu svalové tkánì sportovci a bodybuildeøi èasto používají proteinové prášky. Protein je bezesporu dùležitou složkou pro rùst svalù.

Mnoho lidí však neví, že konopí je zcela úžasným zdrojem proteinu. Obsahuje veškeré základní aminokyseliny, díky kterým pomáhá tìlu opravit svalovou tkáò.

Protože se jedná o protein na rostlinné bázi, konopný protein lidskému tìlu dodává nejen potøebné bílkoviny, ale je také zároveò hypoalergenní a vhodný pro osoby s citlivostí na sóju, vejce, mléèné produkty èi lepek.

Pozitivnì pùsobí na hlavu

Máte problém se svìdivou, vysušenou èi podráždìnou hlavou? Konopný protein vrací stav hlavy do normálu. Konopný protein obsahuje vitamín E a vysokou koncentraci základních mastných kyselin, díky èemuž pozitivnì pùsobí na pokožku na hlavì. Tento protein mùže být konzumován v podobì tabletek èi prášku.

Bojuje proti srdeèní chorobì

Ischemická choroba je jednou z hlavních pøíèin smrti na svìtì a zdá se, že konzumace konopného proteinu má pozitivní úèinky na snížení jejího rizika. Konopí je doslova napìchováno zdravými tuky, vlákninou a velkým množstvím základních živin.

Konopný protein navíc obsahuje vysoký podíl aminokyseliny známé pod názvem arginin. Arginin se používá pro tvorbu oxidu dusnatého, což je plyn lidského tìla, který pomáhá rozšiøovat krevní cévy. Tato skuteènost tedy vede ke snížení krevního tlaku a nižšímu riziku ischemické choroby.

Pomáhá tvoøit svaly

Konopný protein se považuje za jednu z mnoha pøírodních superpotravin. Konopí má široký profil aminokyselin, mezi které patøí také aminokyseliny podporující tvorbu svalù (napø. BCAA).

BCAA pøispívá k rychlé tvorbì svalových proteinù a pùsobí také proti ztrátì svalové tkánì. Konopí navíc také obsahuje globuliny a edestin, což jsou dva nejbohatší proteiny v lidském tìle.

Podporuje metabolismus

Vìdìli jste, že bez konzumace správného proteinu je velmi tìžké dostat se do formy? Pøíjem proteinu je pro lidské zdraví zcela zásadní. Podpora zdravé úrovnì proteinù pomáhá metabolismu a tvoøí také potenciál k odbourávání tuku. Konopný protein díky svému vysokému obsahu bílkovin zabraòuje jejich nedostatku.

Reguluje hladinu cholesterolu

Pokud potøebujete snížit èi jinak ovládat svou hladinu cholesterolu, konopný protein je proto skvìlou volbou. Konopná semínka jsou napìchovaná zdravými tuky, které naše tìla nemohou sama vyrábìt. Základní mastné kyseliny v konopí pomáhají snížit úroveò nezdravých tukù a

pøispávají také ke snížení nashromáždìného plaku v tepnách. Konopný protein je možné konzumovat v mnoha rùzných formách a vaše úroveò cholesterolu se díky nìmu vrátí do zdravého normálu.

Èistí tlusté støevo

Lidské tìlo konopí díky jeho vysokému obsahu vlákniny dobøe tráví. Konopný protein obsahuje rozpustnou i nerozpustnou vlákninu, které èistí tlusté støevo. Konopný protein ve skuteènosti také mùže vést k uvolnìní zácpy a odstranìní toxinù z našeho tìla. Benefity tohoto skvìlého produktu zde nekonèí.

Kromì zklidnìní tlustého støeva pomáhá konopný protein díky svému vysokému obsahu vlákniny také snížit riziko hemerodiù èi prùjmu.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

17 září, 2019

Zobrazit více
Spirulina a jejích mnoho zdravotních benefitù

Spirulina a jejích mnoho zdravotních benefitù

Spirulina je jedním z nejstarších forem života na Zemi. Tato modrozelená mikroøasa je èásteènì zodpovìdná za produkci kyslíku v atmosféøe, která pøed bilióny let umožnila vývoj rùzných forem života. Spirulina je první superpotravina na svìtì a jedna z nejvýživnìjších potravin na Zemi.

Spirulina obsahuje 55 a 70% bílkovin (více než hovìzí èi kuøecí maso a sójové boby), 8 esenciálních a 10 neesenciálních aminokyselin, vysokou hladinu kyseliny gama-linolenové (GLA), beta-karotenu, kyseliny linolové, kyseliny arachidonové, vitamínu B12, železa, vápníku, fosforu, nukleových kyselin RNA a DNA, chlorofylu a fykocyaninu, což je komplex pigment-proteinu, který se nachází pouze v modrozelených øasách.

Spirulina je bohatá na bílkoviny

Spirulina má vysoký podíl bílkovin. Skládá se z bílkoviny známé pod názvem C-fykocyanin, což je protein, který má tendenci seskupovat se a je pojmenován po tmavozelené èase. Spirulina mùže obsahovat mezi 50% a 70% bílkovin, díky èemuž je vzhledem na svou váhu mimoøádným zdrojem bílkovin. Aèkoliv vysoký obsah bílkovin nemusí být tím hlavním dùvodem, proè spirulinové potravinové doplòky užívat, spirulina má opravdu málo kalorií a ty, které má, pocházejí právì z jejího obsahu bílkovin.

Vysoký obsah bílkovin pomáhá s hubnutím, budováním svalové hmoty a regenerací poškozené tkánì po cvièení.

Antioxidaèní vlastnosti

Spirulina je podobnì jako mnoho jiné tmavozelené zeleniny výživnou potravou, která bojuje proti oxidaènímu tlaku. Pravidelnì tvrdì cvièící lidé bìhem tìchto aktivit vyprodukují velké množství oxidaèního stresu a volných radikálù, které jsou spojené s rakovinou a mnoha dalšími negativními zdravotními stavy.

Proti zánìtùm

Fytochemikálie a proteiny obsažené ve spirulinì mohou být užiteèné pro zmírnìní podráždìní. Dùležité studie prokázaly, že lidé (obzvláštì muži) mohou konzumací spiruliny dosáhnout pozitivních zmìn. Zmírnìní zánìtu mùže být zásadní pro zachování dobrého zdraví a zmírnìní negativních fyziologických procesù (napøíklad podráždìní trávicího traktu èi kloubù).

Pùsobí na hladinu cukru v krvi a na inzulinovou citlivost

Aèkoliv se na vìdecké potvrzení tìchto tvrzení prozatím stále èeká, k dispozici jsou základní informace o tom, že spirulina pozitivnì pùsobí na hladinu cukru v krvi (ovlivòuje inzulinovou citlivost).

Krevní lipidy

Obézní lidé èi lidé s nadváhou èasto trpí poruchami metabolismu. Spirulinové potravinové doplòky se jeví jako efektivní pro snížení hladiny cholesterolu a krevních triglyceridù. Tyto pozitivní úèinky vedou ke sníženému riziku špatného zdravotního stavu, zlepšenému kardiovaskulárnímu zdraví a imunitì proti kardiovaskulárnímu onemocnìní, což je nejsmrtelnìjší choroba bohatých zemí.

Svalová výkonnost

Spirulinové potravinové doplòky jsou spojené se zvýšením síly a vytrvalosti svalù. Mezi zásadní úèinky patøí výrazné zvýšení maximální síly a prevence únavy a rychlejší regenerace svalù po cvièení.

Zdraví jater

Zdravá játra hrají v lidském organismu nesmírnì dùležitou roli, protože ovládají mnoho chemikálií a živin, které tìlu pomáhají fungovat, èímž podporují trávení i celkový zdravotní stav. Játra mohou ohrozit pøedevším špatné stravovací návyky, alkohol, kouøení, používání steroidù, lékaøem doporuèené léky a mnoho dalších podnìtù, které mohou mít potenciálnì velmi vážné úèinky na celkové zdraví organismu.

Spirulina podporuje zdraví jater napøíklad u lidí s mastnou hepatózou, což je degenerativní spektrum stavù zpùsobených hromadìním tuku v jaterních buòkách. Toto onemocnìní negativnì ovlivòuje funkce a celkové zdraví jater. Spirulinové potravinové doplòky byly v mnoha studiích na tento stav prokazatelnì pozitivní a aèkoliv se na velkou dùkladnou studii, která by tato pøedbìžná zjištìní potvrdila, spirulina se jeví jako mimoøádný lék na mastná játra.

Nìkolik rùzných výzkumù ukazuje pøedbìžné výsledky, které tvrdí, že spirulina má pozitivní úèinky na jaterní enzymy u zdravých lidí i u lidí, kteøí trpí mastnou hepatózou.

Imunita

Zaøazením spiruliny do každodenní stravy zlepšuje efektivitu a aktivitu nìkterých vitálních bunìk imunitního systému. Studie prokazují, že spirulina posiluje obzvláštì NK buòky (jejich hlavní funkcí je cytotoxicita). Rané fáze výzkumù naznaèují, že spirulina je vhodná také k posílení imunity proti virálním onemocnìní. Posílení funkcí imunitního systému jsou dalším skvìlým dùvodem, proè spirulinové potravinové doplòky zaøadit do své každodenní stravy.

Alergie

Kromì posílení funkcí imunitního systému proti mikrobiálním chorobám a bunìèným nádorùm je spirulina také spojována se zlepšením stavu u pacientù s hypercitlivými reakcemi na rùzné podnìty. Výzkum se v tomto ohledu zamìøuje na alergické reakce dýchacích cest. Hypercitlivost na rùzné podnìty je èasto se vyskytující problém, na který by spirulina potenciálnì mohla mít pozitivní úèinky.

Detoxifikace

Mezi ostatními skvìlými vlastnostmi spiruliny vyniká pøedevším její detoxifikaèní vlastnosti. Na souèasném trhu je sice dostupných mnoho rùzných detoxifikaèních doplòkù, které ale ve skuteènosti nejsou tak efektivní. Spirulina s dynamickým C-fykocyaninem zmíròuje úèinky rùzných toxinù a zároveò podporuje imunitní systém a celkové zdraví lidských orgánù. Konzumace C-fykocyaninu obsaženého ve spirulinì snižuje úèinky otrávení arzénem.

Aèkoliv se jako superpotraviny oznaèuje mnoho jídel, vìøíme, že spirulina si tento titul skuteènì zaslouží. Spirulina pomáhá jak masožravcùm, tak vegetariánùm a veganùm, což z ní dìlá v kombinaci s jejími skvìlými pozitivními vlastnostmi naprosto úžasným potravinovým doplòkem, který by ve svém jídelníèku nemìl nikdo vynechat. Spirulina mùže být zakoupena v podobì tabletek èi prášku, který se mùže míchat s tekutinami. Vìøíme, že spirulina se stane stálicí vaší domácnosti.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

17 září, 2019

Zobrazit více
Chlorella a jejích mnoho zdravotních benefitù

Chlorella a jejích mnoho zdravotních benefitù

Pokud jste se v nedávných letech zaèali zajímat o zdravé potraviny, existuje velká pravdìpodobnost, že o chlorelle již nìco více, ale nejste si zcela jistí, co pøesnì si pod tímto pojmem pøedstavit.

Chlorella (Chlorella vulgaris) je jednobunìèná øasa, která má díky svému extrémnì vysokému obsahu chlorofylu sytou zelenou barvu. Jedná se o silnou superpotravinu. Chlorella obsahuje opravdu úžasné množství chlorofylu, který mùže této superpotravinì dodávat nìkteré z jejich mnoha pùsobivých regeneraèních benefitù.

Mnoho zdravotních profesionálù doporuèuje zaøadit konzumaci chlorelly do vaší každodenní diety, protože tento potravinový doplnìk je vskutku takøka zázraèný. Chlorella pomáhá pøi hubnutí, detoxikaci bunìk, podporuje funkci jater a obsahuje tolik živin, že byste je ani nedokázali spoèítat.

Nyní si uvedeme nìkolik experimenty prokázaných benefitù chlorelly, které vám snad usnadní rozhodnutí, zda-li tuto superpotravinu zahrnout do své každodenní diety.

Detoxikuje tìžké kovy

Pokud máte amalgamové plomby, pravidelnì konzumujete ryby, máte amalgamové plomby, konzumujete potravinové doplòky pocházející z Èiny nebo jste byli vystaveni radioaktivnímu záøení, možná se ve vašem tìle nachází urèité tìžké kovy. Pro dobré zdraví je potøeba být proaktivní a spoleènì s tìžkými kovy své tìlo detoxikovat také od rùzných dalších jedù.

Jedním z nejvìtších zdravotních benefitù chlorelly je, že velmi dobøe pùsobí dokonce i na velmi tvrdohlavé jedy v našich tìlech a brání jim v reabsorbci. Mezi tyto jedy patøí napøíklad kadmium, olovo, rtu a uran. Pravidelné užívání chlorelly mùže dokonce zamezit tìžkým kovùm usazovat se v mìkkých tkáních a orgánech lidského tìla.

Detoxikuje chemoterapii a radiaci

Léèby radiací a chemoterapií jsou v souèasnosti tìmi nejrozšíøenìjšími typy léèby rakoviny. Jakýkoliv èlovìk, který byl tìmto druhùm léèby vystaven (nebo nìkoho takového zná) ví, jakou daò si léèba chemoterapií a radiací z lidského tìla vybírá. Zdá se, že vysoký obsah chlorofylu v chlorelle chrání tìlo proti svìtelné léèbì radiací a pomáhá mu zbavit se negativních radioaktivních èástic.

Vìdci z Virginia Commonwealth University Medical College naznaèují, že díky chlorelle zùstávají buòky a prvky imunitního systému na normálních (nebo normálu blízkým) hodnotám a nejsou také tak vážnì ovlivnìny chemoterapií èi potencionálním užíváním imunosupresivních lékù (napøíklad steroidù).
Tato dvouletá studie umožnila analytikùm pozorovat pacienty s gliomem, u kterých se díky užívání chlorelly zmírnily respiraèní potíže a úèinky dalších chorob a onemocnìní.

Podporuje imunitní systém

Výzkum z roku 2012 publikovaný v Nutrition Journal zjistil, že po pouhých dvou mìsících užívání chlorelly se zlepšily funkce NK bunìk.

Vìdci z Yonsei University v korejském Soulu zkoumali reakce imunitního systému zdravých lidí na chlorellové potravinové doplòky. Výslekdy prokázaly, že chlorella podporuje zdravé reakce imunitního systému a zlepšuje funkce NK bunìk.

Podporuje hubnutí

Dostat se do formy není žádná legrace, a to pøedevším pro starší lidi. Ve studii publikované v Journal of Medicinal Food analytici konstatují, že „Užívání chlorelly vede k rozeznatelnému zmírnìní pomìru svaly versus tuk, cholesterolu a hladiny cukru v krvi nalaèno“.

Mezi benefity chlorelly dále patøí ovládání hormonù, podpora trávení a stolice a celkový zlepšený zdravotní stav a vitalita. Chlorella také pomáhá s hubnutím (snižuje pomìr svaly versus tuk) a odstraòuje usazené toxiny.

Bìhem cvièení, kdy se naše tìlo dostává do formy, se z tìla uvolòují jedy, které by mohly být reabsorbovány. Je zcela zásadní tyto jedy dostat jednou provždy pryè z našeho organismu. Schopnost chlorelly obklíèit jedy a tìžké kovy v našich tìlech podporuje jejich odstranìní a chrání tìlo pøed jejich reabsorbcí.

Omlazuje vzhled 

Výzkum objevil, že chlorella nejspíše pùsobí na proces stárnutí, takže díky jejímu užívání budete vypadat mladší, než ve skuteènosti jste. Studie publikovaná v deníku Clinical Laboratory odhalila, že chlorella výraznì snižuje oxidaèní stres, který vzniká pùsobením stresu, zneèištìní vzduchu a špatných stravovacích návykù.

Dùvodem, proè je chlorella tak efektivní pro dodávání mladì vypadající pokožky, je její zvyšování hladiny vitamínu A, vitamínu C a glutathionu, který v tìle slouží k odstranìní volných radikálù a k ochranì bunìk.

Jednoduchým každodenním užíváním jedné èajové lžièky èi 2 až 3 kapslí chlorellového potravinového doplòku si užijete výsledkù již bìhem dvou týdnù.

Bojuje s rakovinou

Vìøí se, že každé lidské tìlo døíve èi pozdìji produkuje rakovinové buòky. Správnì fungující imunitní systém mùže na tyto buòky útoèit a dokonce je i znièit pøedtím, než se v našich tìlech uchytí a promìní se v rakovinu. Stále probíhající studie zjistila, že chlorella rùznými zpùsoby pomáhá bojovat s rakovinou.

Preventivní užívání chlorelly podporuje imunitní systém, který se následnì proti rakovinovým buòkám dokáže efektivnì bránit. Díky odstraòování tìžkých kovù a jedù z lidského tìla užívání chlorelly snižuje šanci dostat rakoviny ze životního prostøedí. Studie prokázaly, že u lidí, kteøí nìkdy trpìli rakovinou, chlorella zvyšuje aktivitu T bunìk, a pomáhá tak bojovat proti novým abnormálním buòkám.

Jak jsme již uvedli výše, symptomy léèby rakoviny chemoterapií a radiací mohou být pomocí chlorelly zmírnìny, díky èemuž tato øasa mùže být použita jako souèást pøírodních lékù na rakovinu.

Snižuje cholesterol a hladinu cukru v krvi

Cukrovka typu 2 a zvýšená hladina cholesterolu jsou dva chronické zdravotní stavy, které na svìtì sužují mnoho osob. Pøíèinami èasto bývají dlouhotrvající špatné stravovací návyky, nedostatek spánku a pøílišný stres.

Ve studii publikované v Journal of Medicinal Food analytici zjistili, že každodenní dávka 8000 mg chlorelly pomáhá snížit cholesterol a hladinu cukru v krvi.

Výzkumníci si nejprve všimli snížení hladiny cholesterolu a poté také hladiny cukru v krvi. Tito specialisté vìøí, že chlorella pozitivnì pùsobí na buòky, což má za následek zlepšení produkce inzulínu a také celkového zdravotního stavu.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

17 září, 2019

Zobrazit více


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!