ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Mùže CBD pomoci zmírnit stres a depresi?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Mùže CBD pomoci zmírnit stres a depresi?

Stres a deprese jsou nejrozšíøenìjšími poruchami nálad. Depresí na celém svìtì trpí zhruba 350 milionù lidí. Aèkoliv k léèbì úzkosti a deprese existuje mnoho rùzných druhù terapie èi lékù, mnoho lidí se také zajímá o to, jak efektivní v prevenci stresu a deprese látka CBD vlastnì je. CBD má mnoho benefitù, které ale bohužel prozatím nejsou dostateènì prozkoumány. Pro zjištìní a potvrzení veškerých zdravotních benefitù CBD musí být provedeny další podrobné studie a výzkumy.

Výzkumníci naznaèují, že vlivem stresu a deprese se oslabují receptory a neurotransmitery endokanabinoidního systému, což má za následek oslabení tohoto systému. CBD pùsobí jako externí receptory našeho endokanabinoidního systému, který pomáhá interním receptorùm obnovit jejich funkce do normálu - jinými slovy CBD posiluje receptory lidského endokanabinoidního systému. Tyto receptory jsou zodpovìdné za ovládání motoriky, emocí, chování a poznání. Tento systém ovlivòuje emoèní reakce èlovìka, takže optimálnì fungující endokanabinoidní systém je vlastnì pro prevenci stresu a úzkosti zcela zásadní.

Mùže CBD pùsobit proti stresu a depresi?

O úèincích CBD na stres a depresi existuje mnoho dostupných studií. Z výzkumu tìchto studií mùžeme konstatovat, že CBD do urèité míry pomáhá vyrovnat se se stresem a depresí. Studie z roku 2010 naznaèuje, že CBD má schopnost zmírnit symptomy úzkosti u pacientù se sociální úzkostnou poruchou. V této studii se uvádí, že skenování mozku lidí po užití CBD ukázalo zmìnu v prùtoku krve do tìch èástí mozku, které jsou spojené s úzkostí. Nejenže se pacienti po užití CBD cítili mnohem lépe, zmìnila se také reakce jejich mozku.

Studie publikovaná v roce 2014 konstatuje, že CBD olej má u zvíøat protiúzkostlivé a antidepresivní úèinky. Další studie z roku 2015 odhalila, že se CBD jeví jako slibná léèba pro mnoho úzkostlivých poruch, mezi které patøí napøíklad panická porucha, sociální úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha, posttraumatická stresová porucha a obsedantnì kompulzivní porucha. Tato studie také dodává, že aèkoliv nebylo dlouhodobé užívání CBD studováno, tato látka mùže být pozitivní k léèbì jak krátkodobých úzkostlivých poruch, tak k dlouhodobé léèbì.

Studie z roku 2016 se zabývala úèinky CBD na pacienty trpící posttraumatickou stresovou poruchou, nespavostí vyvolanou stresem a historií s traumatem. Výsledky studie u dìtí odhalily zmírnìní úzkosti a nespavosti vyvolané stresem. V další studii výzkumníci u pacientù vyvolali sociální úzkostnou poruchu veøejným projevem. Výsledky studie konstatovaly, že užití CBD vedlo ke snížení nepohodlí, úzkosti a kognitivní poruchy v projevu pacientù.

Vìtšina výzkumu o úèincích CBD na stres a úzkost je bohužel provedena v laboratoøi a na zvíøatech. Žádné významné studie na lidech zatím neexistují, takže nemùže být efektivnì konstatováno, že CBD bude mít na lidi stejné úèinky, jako má na zvíøata. Laboratorní testy a testy na zvíøatech však poskytují urèitý náhled na potenciál a možné úèinky CBD.

Jak CBD funguje

CBD pùsobí jako agonista 5-HT1A, což je typ receptoru serotoninu, který je zodpovìdný za správu úzkosti, deprese. Stres mùže být léèen léky, které cílí právì na serotoninový systém. Zvýšení dostupnosti serotoninu v synaptickém prostoru vede k vìtšímu pøenosu serotoninových signálù mozkových bunìk, které pomáhají se zmírnìním úzkosti a stresu. Studie na zvíøatech ukazuje, že CBD také zvyšuje produkci serotoninu zlepšením pøenosu 5-HT1A a podporou jeho signálù.

CBD se také používá pro regeneraci neuronù, které pomáhají zmírnit stres a depresi. Mozkové scany lidí trpící depresí ukazují menší hipokampus, který má na starost pamì a poznání. Deprese mùže být ovládána a zmírnìna tvoøením nových neuronù v hipokampu, èemuž se øíká neurogeneze. Studie na zvíøatech odhalila, že pravidelné podání CBD pomáhá tvorbì neuronù v hipokampu, což má za následek zmírnìní úzkosti a deprese.

CBD je také efektivní potravinový doplnìk, který podporuje endokanabinoidní systém a pomáhá udržet jeho funkce na optimální úrovni. Souèástí endokanabinoidního receptoru je také centrální nervová soustava. Receptory tohoto systému jsou ve velkém poètu pøítomny v mozku, takže endokanabinoidní systém musí fungovat a ovládat všechny dùležité procesy lidského tìla efektivnì proto, aby byly stres a úzkost zmírnìny.

Jak používat CBD proti stresu

CBD mùže být užíváno v podobì potravinových doplòkù èi CBD oleje, který se užívá sublingválnì. Pro dosažení požadovaných pozitivních úèinkù byste mìli zvážit pravidelné užívání tohoto produktu. Dávkování CBD hraje pro dosažení požadovaných úèinkù také velmi dùležitou roli. CBD produkty musí mít dobrou koncentraci CBD extrahovaného z rostliny konopí a nesmí obsahovat žádné THC. Pokud se vám ani po pravidelné konzumaci CBD oleje dostavují pozitivní úèinky a nedochází u vás ke zmírnìní stresu a deprese, mìli byste zkusit zvýšit dávkování a po nìkolika týdnech znovu analyzovat svùj stav.

Závìr

Aèkoliv je konzumace CBD pro zmírnìní stresu a deprese u lidí velmi málo zkoumaná, co se zvíøat a laboratorních testù týèe, výsledky jsou excelentní. Mùžeme s èistým svìdomím øíct, že CBD pùsobí na stres a úzkost a pomáhá zmírnit jejich symptomy. Prokázání tohoto tvrzení je možné pouze tehdy, když budou pacienti trpící stresem pravidelnì užívat CBD. Mnoho lidí užívá CBD pro léèbu rùzných chorob a onemocnìní a nìkteøí pravidelní uživatelé tohoto produktu tvrdí, že jim také pomohl zmírnit stres a úzkost (aèkoliv k tomuto tvrzení není dostupný žádný vìdecký dùkaz).

CBD se díky svým pozitivním vlastnostem pro léèbu mnoha chorob a onemocnìní stává žhavým tématem mnoha diskuzí. Díky svým zdravotním benefitùm byla tato látka legalizována v mnoha zemích. Správné užívání CBD vede k posílení a zefektivnìní endokanabinoidního systému, který ovládá veškeré dùležité procesy lidského tìla.

Seznam použité literatury

https://www.leafly.com/news/health/cbd-for-treating-anxiety

https://www.medicalnewstoday.com/articles/319622.php

https://www.healthline.com/health/depression/medical-marijuana-for-depression#coping

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Stres

CBD mùže zmíròovat stres
CBD mùže zmíròovat stres

17 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!