ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

CBD mùže zmíròovat stres

17 září, 2019 2 minut stráveno čtením

CBD mùže zmíròovat stres

Stres je jedním z dùvodù, proè lidé užívají konopí. Tato rostlina jim umožòuje odpoèinout si po nároèném dni, uvolòuje stres a neklid a umožòuje lidem se spánkovými poruchami dopøát si kvalitního odpoèinku. Nedávná studie zjistila, že pravidelní uživatelé konopí mají v porovnání s lidmi, kteøí konopí neužívají, celkovì nižší reakci na stresové situace. Konopí se navíc každým dnem jeví jako lepší a lepší lék na Posttraumatickou stresovou poruchu (PTSP).

Dùvod, proè konopí snižuje stres je jeho evidentním spojením s dynamickými segmenty a lidským endokanabinoidním systémem (ECS). Stejnì jako vìtšina obratlovcù mají i lidé velmi rozšíøené poèet skvìlých kanabinoidních receptorù a neurotransmiterù, kterým se øíká endokanabinoidy. Spojení tìchto dvou pùsobí jako homeostatický ovladaè, který má v našich tìlech na starost udržování rovnováhy všech systémù. Pokud je v lidském tìle nìco v nerovnováze, na scénu nastupuje endokanabinoidní systém, který se snaží tento stav uvést do správné rovnováhy.

Protože CBD nedisponuje schopností vázat se na CB1 receptory, na endokanabinoidní systém tato látka pùsobí zcela jinak než THC (která pùsobí právì na CB1 receptory). Úèinky CBD ve skuteènosti pùsobí proti úèinkùm THC, což má za následek neutralizaci jejich psychoaktivních vlastností. Brzdìním produkce hydrolázy amidu mastné kyseliny (FAAH), což je chemikálie zodpovìdná za oddìlování endokanabinoidu anadamidu, CBD tonizuje endokanabinoidní systém a zlepšuje naši schopnost adaptovat se na tlak. CBD podle vìdcù a výzkumníkù má také schopnost dávat úkoly 5HT1a receptorùm, díky èemuž se vìøí, že CBD zmíròuje nervozitu. 

CBD snižuje krevní tlak

Co se stane, pokud zvýšený tlak a podráždìní spojí síly proti našim cévám a zpùsobí aterosklerózu (stav, ve kterém cévy tuhnou a ucpávají se)? Odpovìdí na tuto otázku je zpravidla hypertenze, což je exemplární pøíklad vedlejšího úèinku nepøetržitého tlaku. CBD je zde opìt za hrdinu, protože jeho pùsobení vede k uvolnìní našeho obìhového systému.

Na souèasném International Cannabinoid Research Society Symposium v Montrealu prezentuje svou práci docentka Saoirse O‘Sullivanová. O‘Sullivanová se ve své práci zabývá mìøením toho, jak CBD u lidí snižuje puls. V tomto experimentu bylo devíti pacientùm náhodnì podáno 600 mg CBD nebo placebo. O‘Sullivanová zjistila, že CBD snižuje krevní tlak v klidu i krevní tlak ve stresu, který je spojen se zvýšenou srdeèní frekvencí. Docentka odhaduje, že snížení pulzu by mohlo být souèástí vlastností CBD proti nervozitì a tvrdí, že zmíròující úèinky CBD na smyslový systém pomáhají tìlu vyrovnat se s tímto problémem a vedou také k rozšíøení cév, a tudíž k vyššímu množství krve proudící do srdce.?
Jedná se o jedineènou studii, která demonstruje, že CBD u lidí pøímo pùsobí na snížení pulzu, což je bezesporu skvìlá zpráva. Výzkum o CBD by se nyní mìl zamìøit na to, jak mùže CBD pomoci pacientùm s ischemickou chorobou.

Zdá se, že CBD mùže být pro životy mnoha pacientù naprosto zásadní látkou nejen ke zmírnìní bolesti, ale také stresu a tlaku.

Reference

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5470879/
http://www.nhs.uk/Conditions/Atherosclerosis/Pages/Introduction.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2697769/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3797438/

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Stres

Mùže CBD pomoci zmírnit stres a depresi?
Mùže CBD pomoci zmírnit stres a depresi?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!