ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

CBD a srdeèní choroby

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

CBD a srdeèní choroby

Srdeèní choroby jsou takové choroby a onemocnìní, které postihují srdce èi jeho funkce. Mrtvice, krevní tlak a ischemické srdeèní choroby jsou nejèastìjší pøíèiny smrti spojené se srdeèními chorobami. CBD ukázalo ohromný potenciál pro léèbu rùzných onemocnìní a chorob, a mùže tedy být také použito k prevenci mnoha srdeèních onemocnìní. Lidé èasto tvrdí, že konzumace CBD je to nejlepší, co èlovìk pro zdraví svého srdce mùže udìlat. Mnoho srdeèních problémù èi napøíklad selhání srdce mùže být vyøešeno èi zabránìno každodenním používáním CBD výživových doplòkù a ne lékù.

CBD je antiarytmické

Na živém krysím modelu okluze koronární tepny bylo prokázáno, že CBD je antiarytmické a tkáò šetøící. Walsh, Hepburn a Wainwright z The Robert Gordon University chtìli touto studií zjistit, jestli jsou antiarytmické úèinky CBD zmìnìny podáním antagonisty CB1 receptoru AM251. Skupiny byly rozdìleny následovnì: jedna skupina byla léèena pouze CBD, druhá pouze AM21, tøetí nejprve CBD a pak am251 a ètvrtá nejprve AM251 a pak CBD. CBD i AM251 snížily úèinky VT. Skupina, které bylo nejprve podáno AM251 a poté CBD ukázala slibnìjší výsledky, protože jejich antiarytmické úèinky byly výraznìjší než výsledky ostatních skupin. Podání AM 251 spoleènì s CBD tedy prokázalo, že jednoduchý vztah agonista/antagonista v souvislosti s CB1 receptorem nemusí samostatnì poskytovat antiarytmické úèinky. Schopnost CBD a AM251 léèit arytmie prokazuje, že endokanabinoidy za své prorytmické úèinky vdìèí CB1 receptoru.

Pacienti s infarktem a konopí

Aurora Co pro deník PLOS odhalila, že pacienti se srdeèním selháním užívající konopí jsou v porovnání s tìmi, kteøí konopí neužívají, ménì náchylní ke smrti. Vìdci z University of Colorado uvádí, že šance na smrt, šok èi potøebu intra aortálního balónového èerpadla po akutním infarktu myokardu (AMI) je u pacientù užívajících konopí menší než u tìch, kteøí konopí neužívají. Tyto výsledky konstatují, že konzumace konopí nebyla spojena se závažnými následky AMI. Dále uvádìjí, že pro vylouèení vztahu mezi absorpcí konopí a zlepšenými následky AMI musí být proveden dodateèný výzkum.

CBD a kardiovaskulární zdraví

Posudek z roku 2013 urèil úèinky CBD na kardiovaskulární zdraví èlovìka za velmi slibné. Tento posudek také odhalil, že CBD mùže pùsobit jako silný vazorelaxant. Vasorelaxace je spojená se snížením vaskulárního tlaku èi napìtí ve stìnách krevních cév srdce. Bylo zdùraznìno, že je CBD mimo své benefity pro kardiovaskulární systém také vhodné k léèbì cukrovky, rakoviny, kolitidy a Huntingtonovy choroby. Vasorelaxace je dosažena pøímým pùsobením CBD na tepny, což vede ke snížení jejich ucpání. Tento posudek konstatoval, že CBD ovlivòuje pøežití èi smrt bílých krvinek, ale také jejich migraci a agregaci.

CBD a srdeèní tepny

Jedním z dùvodù, proè je CBD vhodné pro léèbu rùzných srdeèních chorob je to, že uvolòuje stìny srdeèních tepen, což vede ke snížení tlaku v krevních cévách. Snížení celkové propustnosti tepen také pomáhá zbavit se zvýšených glukózových reakcí, které jsou u pacientù se srdeèní dysfunkcí velmi èasté.

CBD omezuje endotoxin

CBD má schopnost omezit produkci endotoxinu, což je rodina zánìtlivých cytokinù. Omezením tìchto cytokinù má CBD potenciál zcela zlikvidovat srdeèní choroby, protože právì tyto cytokiny zpùsobují jejich postup. CBD disponuje protizánìtlivými a antioxidaèními vlastnostmi. Zánìt je jedním z hlavních pøíèin poškození tkánì, které zpùsobuje snížený pøísun kyslíku a krve do srdce. Snížením zánìtu CBD omezuje poškození tkánì a také tìlo chrání proti již existujícímu poškození.

CBD snižuje arteriální plak

Nahromadìný arteriální plak je také faktorem, který u srdeèních chorob hraje velkou roli. Tento nahromadìný plak vede k problémùm s pumpováním krve, což srdci ztìžuje jeho práci. CBD bylo spojeno se snižováním nahromadìného plaku v srdeèních arteriích. Právì díky této vlastnosti se CBD považuje za dobrý zdroj prevence srdeèních chorob. Tyto stavy zvyšují šanci na selhání srdce, což z CBD díky jeho protizánìtlivým a plak uvolòujícím vlastnostem dìlá skvìlého pomocníka.

Benefity CBD pro pacienty se srdeèními chorobami

Pravidelná konzumace CBD vede ke zvýšenému krevnímu obìhu a pomáhá léèit srdeèní dysfunkci, nepravidelnou tepovou frekvenci, jizvení tkánì a onemocnìní spojené s hladinou cukru v krvi, které se podílí na sníženém srdeèním zdraví. CBD také pomáhá snížit vysoký krevní tlak a mùže být použito ke snížení nedostatku pøirozenì se vyskytujících endokanabinoidù. Pomáhá energetické funkci a opravì a rùstu tkání, díky èemuž také chrání proti kardiomyopatii vyvolané doxorubicinem. Momentálnì probíhají studie o tom, zda-li je jediná dávka CBD pøed ischémií efektivní a bezpeènou léèbou, která snižuje poškození srdce. CBD je považováno za efektivní léèbu srdeèních onemocnìní a je používáno pro regulaci funkcí srdce

Závìr

CBD disponuje mnoha rùznými benefity a jeho spojitost se srdeèními chorobami se nesmí podceòovat. CBD má obrovský potenciál, který mùže pomáhat s léèbou rùzných srdeèních chorob a onemocnìní. Poškození srdeèní funkce mùže být snadno ovládáno zaøazením CBD do každodenního režimu.
Konzumace CBD by s ohledem na zdravotní stav mìla být vždy pøedepsána a monitorována profesionály. Aèkoliv s CBD nejsou spojeny žádná rizika, denní dávka CBD výživových doplòkù se odvíjí od jednotlivých srdeèních chorob a onemocnìní. CBD disponuje mnoha kvalitami, které jsou vhodné pro léèbu rùzných nepøíznivých zdravotních stavù.

Seznam použité literatury

https://heart.bmj.com/content/97/24/e8.9?cited-by=yes&legid=heartjnl%3B97%2F24%2Fe8-q
https://norml.org/news/2018/07/26/study-history-of-cannabis-use-associated-with-increased-survival-rates-among-heart-attack-patients?link_id=1&can_id=961831694de35b33f8ff2327d64cec4e&source=email-norml-news-of-the-week-7262018-2&email_referrer=email_391589&email_subject=norml-news-of-the-week-7262018
https://cannabismd.com/cbd-heart-disease/articles-heart-disease/treating-heart-disease-cbd-oil-risks-benefits-truth/
https://420evaluationsonline.com/health-and-news/bulletin-cbd--heart-disease-you-questions-answered

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!