ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Vyspíte se v noci díky CBD oleji lépe?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Vyspíte se v noci díky CBD oleji lépe?

Nespavost je v souèasnosti èastým problémem mnoha lidí. Problémy se spaním mají pøedevším lidé s vyšším IQ a funkèností mozku a lidé trpící stresem èi depresemi. Takovýmto lidem se v noci velmi tìžko usíná. Výzkumy ukazují, že velmi efektivní èi kreativní lidé mají vyšší funkènost mozku než prùmìrný èlovìk, což je dùvodem, proè mají v noci problémy s usínáním. Èasto pøemýšlí nad rùznými vìcmi a øeší rùzné problémy èi otázky spojené s jejich životem, vztahy èi prací. Nejsou schopni relaxovat svou mysl, díky èemuž se nemohou dobøe vyspat. Jedná se o vskutku èastý problém, který navíc mùže vést k jiným zdravotním problémùm, pokud nebude vèas léèen.

Bìhem nìkolika minulých let bylo pøedstaveno mnoho rùzných cvièení, terapií a lékù, které cílí na lidi se spánkovou poruchou. Doporuèováno je pravidelné cvièení, dobrý každodenní program, jóga, meditace a užívání rùzných lékù (napø. melatonin a hoøèík), které pomáhají s usínáním. Problém tìchto lékù tkví v jejich doèasnosti. Pacienti si èasem na tyto léky zvyknou, což má za následek zvýšení jejich dávkování. Tato skuteènost zase vede ke zvýšenému riziku závislosti. Užívání tìchto lékù navíc druhý den èasto vede k závratím. Je to, jako kdybyste se vyspali, ale po probuzení váš mozek není schopen soustøedit se na dané úkoly èi aktivity. Nebudete tedy schopni podávat optimální a produktivní výkon.

Experti hledají léky, které jsou efektivnìjší a pro pacienty s nespavostí èi syndromem spánkové apnoe ménì škodlivé. Podle nedávných studií SZO, panelu Spojených Národù a Mezinárodního protidrogového poradního výboru bylo CBD testováno a urèeno jako nejlepší øešení pro lidi trpící spánkovou poruchou. Experti pøi prùzkumu zjistili, že pacienti užívající CBD si v noci dopøejí kvalitního spánku a druhý den jsou aktivní. Výkon takovýchto pacientù se zlepšil a díky CBD byli schopni zcela se soustøedit na své aktivity a úkoly.

Mùže vám CBD pomoci usnout?

Mnoho studií a testù ukazuje pozitivní úèinky CBD na pacienty trpící syndromem spánkové apnoe, nespavostí èi jinými problémy se spánkem. Kvalita spánku takovýchto pacientù se zlepšila, jejich chronické bolesti byly vyléèeny a jejich celkový zdravotní stav zlepšen.

Podle Gretchen Lidickerové (autorka populární knihy o CBD oleji s názvem „Everyday Secrets: A Lifestyle Guide To Hemp-Derived Health and Wellness“

Studování CBD není jednoduché, protože je v mnoha zemích díky své spojitosti s marihuanou považováno za ilegální drogu. Marihuana není ve všech státech Spojených státù legalizovaná, díky èemuž je extrakce CBD oleje a jeho legální testování na pacientech velmi tìžké. I ty nejpøísnìjší podmínky podstoupených výzkumù prozatím ukázaly, že CBD olej je ten nejefektivnìjší protilék na úzkost a nespavost.

Lidickerová jako zdroje pro svou knihu použila neuro-psychofarmakologické studie na lidech. Tyto studie konstatují, že:

CBD bylo pro pacienty trpící sociální úzkostí a nedostatkem sebevìdomí prokazatelnì užiteèné. Studie probìhla v massachusettské nemocnici a zamìøovala se na klinické testy osob s úzkostnou poruchou a nedostatkem sebevìdomí. Pacientùm bylo podáváno 10 mg CBDtøikrát dennì. Bìhem jednoho mìsíce se u tìchto pacientù výraznì zlepšil spánkový vzorec a užívání CBD mìlo i rùzné další pozitivní úèinky na celkový zdravotní stav.

Proè se díky CBD oleji v noci vyspíte lépe?

CBD olej disponuje urèitými pøírodními vlastnostmi, které zlepšují kvalitu spánku, a navíc také reaguje s pøirozenými receptory lidského tìla. CBD olej má protiúzkostlivé vlastnosti, které pøímo odstraòují pøíèinu nespavosti, a uvolòuje svaly v mozku. Žádná jiná látka èi lék prozatím u lidí se spánkovými poruchami nevykazuje tak pozitivní úèinky jako právì CBD olej, který zvyšuje pøirozenou hladinu melatoninu. Melatonin pomáhá lidskému tìlu uvolnit se a zamezuje všem typùm negativních a hlubokých myšlenek.

Nìkterým pacientùm ze zmínìné studie trvalo vyléèení delší dobu, protože mohli trpìt vážnou úzkostlivou poruchou a protože pøirozená produkce melatoninu probíhá pomalu. S postupem èasu se však pacienti zcela uzdravili.

Terapeutické úèinky CBD navíc pomáhají snížit hladinu stresu a uvolnit mysl. Právì z tohoto dùvodu je vhodné užívat CBD olej v noci. Nebudete dlouho pøemítat nad žádným hlubokým tématem èi mít jiné negativní myšlenky. Budete se cítit uvolnìnì a dopøejete si kvalitní spánek. Druhý den se ráno budete cítit aktivní a plní energie. Budete se cítit svìže.

Je pøedávkování se CBD škodlivé pro vaše zdraví?

Experti stále zkoumají negativní úèinky CBD a prozatím nejsou dostupné žádné pøesné výsledky ohlednì vhodného dávkování CBD. Doktoøi, výzkumníci a profesionálové prozatím neuvedli žádnou dávku CBD oleje, která by byla pro lidské tìlo škodlivá. Neexistují také žádná data proto, kolikrát dennì by mìlo být CBD pro pozitivní úèinky užíváno.

Tyto skuteènosti také uvedla Gretchen Lidickerová ve své knize o CBD oleji s názvem „Everyday Secrets: A Lifestyle Guide To Hemp-Derived Health and Wellness“.

Testované a pøesné dávkování je uvedeno na každé lahvi s CBD olejem. Pacient by si mìl pøed užitím CBD tyto instrukce uvedené na lahvi s CBD olejem dùkladnì pøeèíst. Úèinky CBD oleje navíc mohou být na rùzné osoby rùzné. Lidickerová konstatuje, že každé lidské tìlo je jiné a spánkové poruchy se od sebe také liší. CBD olej tedy mùže nìkomu pomoci rychle a nìkomu zase pomaleji - tato skuteènost se odvíjí zcela od toho, jak bude váš mozek na tuto látku reagovat. Pokud se u vás tedy kýžené výsledky nedostavují tak rychle jako u vašich pøátel, nezoufejte a vytrvejte.

Reference

https://www.huffpost.com/entry/cbd-sleep-insomnia_n_5b980bd7e4b0511db3e6c4f4

https://www.huffingtonpost.com/entry/the-ultimate-guide-to-cbd-and-sleep_us_59b013e9e4b0c50640cd63a0

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Spánek

Jak vám může CBD pomoci zotavit se z pásmové nemoci?
Jak vám může CBD pomoci zotavit se z pásmové nemoci?

09 říjen, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak může CBD zlepšit váš spánek?
Jak může CBD zlepšit váš spánek?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!