ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Spánek

Jak vám může CBD pomoci zotavit se z pásmové nemoci?

Jak vám může CBD pomoci zotavit se z pásmové nemoci?

Porucha spánku vlivem změny časové zóny je další možností, jak popsat pásmovou nemoc (jet lag). Jedná se o častou spánkovou poruchu, která je způsobena cestováním mezi časovými zónami. Tento stav se děje vlivem nestability cirkadiánního cyklu. Říká se mu také přirozené hodiny lidského těla. Tento cyklus je narušen vlivem slunečního světla. U lidí cestujících napříč různými časovými zónami tato skutečnost způsobuje narušení přirozených rytmů, jehož výsledkem je pásmová nemoc.

National Sleep Foundation (NSP) klasifikovala vedlejší účinky pásmové nemoci:

  • Neklid
  • Narušený denní výkon
  • Snížená pozornost
  • Znepokojení
  • Bolesti hlavy
  • Strach či úzkost
  • Bolesti svalů

Je CBD olej efektivní proti pásmové nemoci?

CBD olej pomáhá proceduře zotavení se. Melatonin je běžným lékem, který lidé trpící pásmovou nemocí užívají. Jedná se o látku přirozeně produkovanou lidským tělem, která pomáhá poslat zprávu vašemu mozku, že je čas jít spát. Mnoha lidem poskytuje úlevu, ale výzkum tvrdí, že lidé se jeho užitím přepočítávají, což pásmovou nemoc pouze zhoršuje.

Někteří lidé preferují prášky na spánek, jenže ani tato možnost není ideální, protože prášky na spaní mohou způsobit krevní sraženiny, bolesti hlavy nebo závratě.

Pro léčbu pásmové nemoci jsou dostupné různé bylinné léky. Na rozdíl od jiných léků však CBD nemá žádné vedlejší účinky. Úzkost a stres jsou některé z dalších symptomů pásmové nemoci, se kterými se CBD olej může vypořádat.

Nespavost

CBD olej vám může pomoci vypořádat se s veškerými symptomy spánkové nemoci. Díky CBD se budete moci v noci dobře vyspat. Výzkum prokázal, že CBD olej ve spánku zvyšuje hladinu dopaminu, který vašim svalům pomáhá uvolnit se.

CBD vám pomůže uklidnit se

Pásmová nemoc je především způsobována úzkostí. CBD olej úzkost tlumí a uvolňuje také vaše svaly. Úzkost nastává, když se nervové kolíky dostanou do stresových hormonů (například do kortizolu). Toto vede k vypnutí mozkové kůry. CBD olej pomůže vaší mysli i tělu relaxovat.

CBD jako prvek pro zmírnění bolesti

Ztuhlost svalů způsobená vlivem dlouhého letu může být díky CBD oleji snadno uvolněna. CBD olej vaše svaly uvolní a zmírní tak únavu, díky čemuž se budete cítit lépe.

Pokud jste během cestování překonali jednu časovou zónu, zotavení se z pásmové nemoci vám bude trvat jeden den. Pokud to byly dny dva, zotavení se bude trvat dva dny. Pokud jste časových zón překonali při cestování více než osm, zotavení se zabere déle než týden. Zotavit se můžete rychleji, pokud budete pít dostatek vody a budete se vyhýbat alkoholu. Jíst byste měli malé porce a doporučuje se zůstat aktivní. Před cestou si spočítejte, kolik časových zón přeletíte, abyste se tomu poté mohli přizpůsobit.

Reference

https://cbdoilsideeffect.com/suffering-from-jetlag-heres-how-cbd-oil-can-help/

Tento článek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady či doporučení sepsané v tomto článku nevystihují názor společnosti Formula Swiss AG či žádného z jejich zaměstnanců. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vyloučení odpovědnosti.

09 říjen, 2019

Zobrazit více
Vyspíte se v noci díky CBD oleji lépe?

Vyspíte se v noci díky CBD oleji lépe?

Nespavost je v souèasnosti èastým problémem mnoha lidí. Problémy se spaním mají pøedevším lidé s vyšším IQ a funkèností mozku a lidé trpící stresem èi depresemi. Takovýmto lidem se v noci velmi tìžko usíná. Výzkumy ukazují, že velmi efektivní èi kreativní lidé mají vyšší funkènost mozku než prùmìrný èlovìk, což je dùvodem, proè mají v noci problémy s usínáním. Èasto pøemýšlí nad rùznými vìcmi a øeší rùzné problémy èi otázky spojené s jejich životem, vztahy èi prací. Nejsou schopni relaxovat svou mysl, díky èemuž se nemohou dobøe vyspat. Jedná se o vskutku èastý problém, který navíc mùže vést k jiným zdravotním problémùm, pokud nebude vèas léèen.

Bìhem nìkolika minulých let bylo pøedstaveno mnoho rùzných cvièení, terapií a lékù, které cílí na lidi se spánkovou poruchou. Doporuèováno je pravidelné cvièení, dobrý každodenní program, jóga, meditace a užívání rùzných lékù (napø. melatonin a hoøèík), které pomáhají s usínáním. Problém tìchto lékù tkví v jejich doèasnosti. Pacienti si èasem na tyto léky zvyknou, což má za následek zvýšení jejich dávkování. Tato skuteènost zase vede ke zvýšenému riziku závislosti. Užívání tìchto lékù navíc druhý den èasto vede k závratím. Je to, jako kdybyste se vyspali, ale po probuzení váš mozek není schopen soustøedit se na dané úkoly èi aktivity. Nebudete tedy schopni podávat optimální a produktivní výkon.

Experti hledají léky, které jsou efektivnìjší a pro pacienty s nespavostí èi syndromem spánkové apnoe ménì škodlivé. Podle nedávných studií SZO, panelu Spojených Národù a Mezinárodního protidrogového poradního výboru bylo CBD testováno a urèeno jako nejlepší øešení pro lidi trpící spánkovou poruchou. Experti pøi prùzkumu zjistili, že pacienti užívající CBD si v noci dopøejí kvalitního spánku a druhý den jsou aktivní. Výkon takovýchto pacientù se zlepšil a díky CBD byli schopni zcela se soustøedit na své aktivity a úkoly.

Mùže vám CBD pomoci usnout?

Mnoho studií a testù ukazuje pozitivní úèinky CBD na pacienty trpící syndromem spánkové apnoe, nespavostí èi jinými problémy se spánkem. Kvalita spánku takovýchto pacientù se zlepšila, jejich chronické bolesti byly vyléèeny a jejich celkový zdravotní stav zlepšen.

Podle Gretchen Lidickerové (autorka populární knihy o CBD oleji s názvem „Everyday Secrets: A Lifestyle Guide To Hemp-Derived Health and Wellness“

Studování CBD není jednoduché, protože je v mnoha zemích díky své spojitosti s marihuanou považováno za ilegální drogu. Marihuana není ve všech státech Spojených státù legalizovaná, díky èemuž je extrakce CBD oleje a jeho legální testování na pacientech velmi tìžké. I ty nejpøísnìjší podmínky podstoupených výzkumù prozatím ukázaly, že CBD olej je ten nejefektivnìjší protilék na úzkost a nespavost.

Lidickerová jako zdroje pro svou knihu použila neuro-psychofarmakologické studie na lidech. Tyto studie konstatují, že:

CBD bylo pro pacienty trpící sociální úzkostí a nedostatkem sebevìdomí prokazatelnì užiteèné. Studie probìhla v massachusettské nemocnici a zamìøovala se na klinické testy osob s úzkostnou poruchou a nedostatkem sebevìdomí. Pacientùm bylo podáváno 10 mg CBDtøikrát dennì. Bìhem jednoho mìsíce se u tìchto pacientù výraznì zlepšil spánkový vzorec a užívání CBD mìlo i rùzné další pozitivní úèinky na celkový zdravotní stav.

Proè se díky CBD oleji v noci vyspíte lépe?

CBD olej disponuje urèitými pøírodními vlastnostmi, které zlepšují kvalitu spánku, a navíc také reaguje s pøirozenými receptory lidského tìla. CBD olej má protiúzkostlivé vlastnosti, které pøímo odstraòují pøíèinu nespavosti, a uvolòuje svaly v mozku. Žádná jiná látka èi lék prozatím u lidí se spánkovými poruchami nevykazuje tak pozitivní úèinky jako právì CBD olej, který zvyšuje pøirozenou hladinu melatoninu. Melatonin pomáhá lidskému tìlu uvolnit se a zamezuje všem typùm negativních a hlubokých myšlenek.

Nìkterým pacientùm ze zmínìné studie trvalo vyléèení delší dobu, protože mohli trpìt vážnou úzkostlivou poruchou a protože pøirozená produkce melatoninu probíhá pomalu. S postupem èasu se však pacienti zcela uzdravili.

Terapeutické úèinky CBD navíc pomáhají snížit hladinu stresu a uvolnit mysl. Právì z tohoto dùvodu je vhodné užívat CBD olej v noci. Nebudete dlouho pøemítat nad žádným hlubokým tématem èi mít jiné negativní myšlenky. Budete se cítit uvolnìnì a dopøejete si kvalitní spánek. Druhý den se ráno budete cítit aktivní a plní energie. Budete se cítit svìže.

Je pøedávkování se CBD škodlivé pro vaše zdraví?

Experti stále zkoumají negativní úèinky CBD a prozatím nejsou dostupné žádné pøesné výsledky ohlednì vhodného dávkování CBD. Doktoøi, výzkumníci a profesionálové prozatím neuvedli žádnou dávku CBD oleje, která by byla pro lidské tìlo škodlivá. Neexistují také žádná data proto, kolikrát dennì by mìlo být CBD pro pozitivní úèinky užíváno.

Tyto skuteènosti také uvedla Gretchen Lidickerová ve své knize o CBD oleji s názvem „Everyday Secrets: A Lifestyle Guide To Hemp-Derived Health and Wellness“.

Testované a pøesné dávkování je uvedeno na každé lahvi s CBD olejem. Pacient by si mìl pøed užitím CBD tyto instrukce uvedené na lahvi s CBD olejem dùkladnì pøeèíst. Úèinky CBD oleje navíc mohou být na rùzné osoby rùzné. Lidickerová konstatuje, že každé lidské tìlo je jiné a spánkové poruchy se od sebe také liší. CBD olej tedy mùže nìkomu pomoci rychle a nìkomu zase pomaleji - tato skuteènost se odvíjí zcela od toho, jak bude váš mozek na tuto látku reagovat. Pokud se u vás tedy kýžené výsledky nedostavují tak rychle jako u vašich pøátel, nezoufejte a vytrvejte.

Reference

https://www.huffpost.com/entry/cbd-sleep-insomnia_n_5b980bd7e4b0511db3e6c4f4

https://www.huffingtonpost.com/entry/the-ultimate-guide-to-cbd-and-sleep_us_59b013e9e4b0c50640cd63a0

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

17 září, 2019

Zobrazit více
Jak může CBD zlepšit váš spánek?

Jak může CBD zlepšit váš spánek?

Spánek je nedílnou součástí života každého člověka. Bez dobrého spánku nemůžeme dobře pracovat. Pro normálního člověka je 7 - 8 hodin spánku každý den nesmírně důležité. Často jsme však životem tak zaměstnáni, že na dostatek kvalitního spánku zkrátka nezbyde čas. Mnoho lidí na světě trpí nedostatkem spánku. Tento stav sice lze po několik dní zvládat, ale poté se člověk začne cítit letargicky a jeho produktivita je výrazně ovlivněna. Nedostatek spánku je největším důvodem k tomu, že se lidé nemohou kvalitně vyspat, díky čemuž následně nemohou podávat optimální výkon. Tato skutečnosti ovlivňuje nejen jejich práci, ale také osobní život.

Spánek je velmi důležitý, protože přímo ovlivňuje lidské zdraví. Většina lidí si zvykla spát 3 až 4 hodiny denně, což má za následek určité vedlejší účinky a nespavost. K řešení tohoto problému se mnozí obrací na různé druhy léků, které ale nemají požadované účinky. Nedávná studie ukázala, že CBD může pomoci zlepšit kvalitu spánku. Zde je několik důvodů, proč vám CBD může pomoci lépe se vyspat.

CBD zmírňuje chronickou bolest

Bylo zjištěno, že většina lidí nemůže spát, protože trpí neustálou bolestí. Příčiny těchto bolestí mohou být různé. Faktem však je, že bolest způsobuje nepohodlí a podrážděnost. Pokud se člověk nemůže dobře vyspat, dříve nebo později nebude moci spát vůbec. To znamená, že se nebude moci soustředit na své povinnosti a úkoly. Mezi časté příčiny bolesti patří:

1. Artritida
2. Bolesti zad
3. Bolest hlavy
4. Trávicí problémy
5. Atd.

Skutečným problémem je, že někteří lidé trpí chronickou bolesti a jiní zase bolestí akutní. Oba z těchto stavů jsou nesnesitelné. Pro úlevu od zmíněných problémů můžete předtím, než půjdete do postele, vykouřit CBD. CBD bude stimulovat receptory, které vašemu tělu pomohou relaxovat, a vy se tak budete moci dobře vyspat.

Usnout při nesnesitelné a přetrvávající bolesti se zdá být jako zázrak. Váš mozek je neustále aktivní, protože posílá a přijímá signály vašeho smyslového systému. Tyto procesy probíhají také v noci, díky čemuž se nemůžete vyspat tak, jak by vaše tělo ve skutečnosti potřebovalo.

Koncentrované CBD prokazuje působivé účinky na úlevu od bolesti. CBD ulevuje od bolesti proto, že působí na specifické receptory lidského mozku, které jsou součástí endokanabinoidního systému.

Tyto receptory přijímají signály z různých otřesů a pomáhají vašim buňkám na ně reagovat. CBD tedy disponuje vlastnostmi, které zmírňují, tlumí a ulevují od bolesti. Tyto vlastnosti jsou obzvláště pozitivní pro osoby, které trpí přetrvávajícími bolestmi.

CBD zmírňuje úzkost a stres

Existuje mnoho lidí, kteří mají problémy se stresem a úzkostí. Jedná se o běžné problémy mnoha lidí současného moderního světa, kdy se čas nikdy nezastaví. Stres a zvýšená tepová frekvence jsou důvodem, proč mnoho lidí v noci nemůže usnout, a tudíž příčinou nespavosti. Používání CBD oleje je nejlepším možným řešením tohoto problému. Stačí pravidelně užívat doporučenou dávku CBD oleje a postupem času si všimnete, že pro vás úzkost již není takovým problémem, jak tomu bylo dříve. Zmírnění pocitů stresu může trvat déle, ale nakonec se i v tomto případě dostaví pozitivní výsledky. V této situaci je nejlepším řešením kouření CBD.

Syndrom spánkové apnoe

Nespavost je vážným problémem, ale co terpve stav, kdy vás probouzí zastavení vašeho vlastního dýchaní? Syndrom spánkové apnoe je soubor příznaků a chorobných stavů, které vznikají na základě opakovaných apnoických pauz a/nebo hypopnoí během spánku. Jedná se o ucpání dýchacích cest, které zabraňuje dýchání po dobu několik sekund až tří minut.

Tento jev se může vyskytovat během hodiny až 30krát. Lidé trpící touto poruchou se tedy druhý den cítí velmi unavení, protože byl jejich spánek neustále přerušován.

Ačkoliv příliš výzkumu na toto téma neexistuje, jsou doloženy případy, kdy užívání CBD oleje pacientům se spánkovým apnoe pomohlo se zmírněním jeho symptomů. V nedávném hlášení bylo objeveno, že vyšší dávkování CBD mělo na symptomy spánkové apnoe lepší účinky.

Porucha chování v REM spánku

REM je fáze spánku, charakterizovaná právě rychlými pohyby očí, nízkoúrovňovou svalovou aktivitou a nízkoproudým EEG Je vědecky dokázáno, že většina snů, které si subjekt podrobně a živě pamatuje, probíhá právě v této fázi spánku. Aktivity lidského těla jsou během REM fáze spánku zcela ztlumené. Část mozku zodpovědná za ovládání svalů je ztuhlá, díky čemuž se člověk v tomto stavu nemůže hýbat. Během fáze REM nejsou dominantní žádné mozkové vlny, a neurony vykazují přibližně stejnou míru aktivity jako při plném vědomí (tzv. paradoxní spánek), naopak některé neurotransmitery (monoaminy) jsou inhibovány.

Při poruše chování v REM spánku vaše svaly v této fázi zůstávají dynamické, což má za následek fyzické ztvárnění toho, o čem se vám právě zdá. Zdá se, že CBD olej zmírňuje symptomy poruchy chování v REM spánku a u některých pacientů dokonce vede ke zcela klidnému REM spánku bez jakýchkoliv pohybů.

PTSP a problémy se spánkem

PTSP (posttraumatická stresová porucha) vzniká jako reakce na určitou traumatickou událost, kterou člověk ve svém životě zažil. Jedním ze symptomů PTSP jsou problémy se spánkem. Děje se tak proto, že si jedinec na traumatickou událost často vzpomíná, díky čemuž se stává přílišně stimulovány. Díky vysoké mozkové aktivitě se takový člověk probudí a cítí se velmi nervózní.

Dopřejte si kvalitní a nerušený spánek s CBD

Možná jste si mysleli, že užití CBD jakožto látky extrahované z konopí, vede k navození psychoaktivních stavů. CBD je však na rozdíl od jiných kanabinoidů obsažených v rostlině konopí (THC) látkou zcela nepsychoaktivní.

Dopřejte si kvalitní spánek s pomocí CBD.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

17 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!