ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Sex

Konopí zlepšuje sex

Konopí zlepšuje sex

Psychology Today v roce 2010 publikovalo článek, ve kterém se zmiňuje velmi omezené množství dat, které spojuje konopí a lidské libido. V článku byly popsány účinky amfetaminu, alkoholu, léků proti depresi či změnám nálady, narkotik a kokainu na sex. Experti studovali všechny léky na změny nálady, ale co se marihuany týče, moc informací bohužel neexistuje. Lidé ale chtějí vědět, jestli konopí sexuální touhy potlačuje, nebo naopak umocňuje.

Nedávná studie publikovaná v roce 2018 do tohoto téma vnesla trochu světla.

První studie se zúčastnilo 100 žen, kterým byla před sexuálním stykem podána marihuana.

  • Celkem 65% zúčastněných žen uvedlo, že marihuana jejich sexuální zážitek umocnila.
  • Pro celkem 3% žen užití marihuany znamenalo konec sexuálních hrátek.
  • Celkem 23% žen uvedlo, že ve svém libidu či sexuálním výkonu nezaznamenalo žádné změny.
  • A nakonec 9% žen se odmítlo o svou zkušenost podělit.

Ve finální studii experti extrahovali data z desítek tisíců dospělých, kteří marihuanu užili před sexem. Průzkum byl proveden na celostátní úrovni a bylo v něm zjištěno 22% zlepšení sexuální aktivity u mužů a u žen až 34%. Testované osoby užívající CBD déle než týden vykazovaly vyšší sexuální frekvenci, což prokazuje, že CBD může u lidí zlepšit sexuální výkon a sexuální aktivitu.

Jak může konopí zlepšit sex

Mnoho lidí si klade otázku, jak může konopí vlastně sex zlepšit. Měli byste vědět, že konopí působí jako měnič nálady. To znamená, že po užití konopí se vám jistě zlepší nálada. Mnoho lidí konopí užívá především pro tuto vlastnost, protože si chtějí v jakékoliv situaci udržet dobrou náladu. Stejně jako náladu ale konopí zlepšuje také průtok krve v lidském těle. Zlepšený průtok krve také vede ke zvýšenému libidu. Po odbourání veškerého stresu či jiných problémů, se kterými se člověk právě vypořádává, již plnému vychutnání sexuální aktivity nic nebrání.

Experti však toto téma dále zkoumají a snaží se zjistit, jestli konopí může být efektivní také pro léčbu různých sexuálních problémů. Výzkumníci chtějí zjistit, jestli může konopí pomoci lidem, kteří trpí různými problémy spojenými se sexem. Existuje šance, že bude konopí brzy prezentováno jako lék, díky kterému budete mít ten nejlepší sexuální zážitek vůbec. Experti však musí nejdříve dokončit potřebný výzkum a zjistit, jestli tomu tak opravdu může být.

Tento článek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady či doporučení sepsané v tomto článku nevystihují názor společnosti Formula Swiss AG či žádného z jejich zaměstnanců. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vyloučení odpovědnosti.

16 říjen, 2019

Zobrazit více
Mùže CBD zlepšit váš sexuální život?

Mùže CBD zlepšit váš sexuální život?

Na svìtì existuje mnoho osob, pro které je sex zapeklitým oøíškem. Jedná se o osoby zmatené a vydìšené, které se bojí, že by nìco mohly nìco pokazit a ztrapnit se. Bylo také zjištìno, že se nìkteøí lidé sexu bojí a preferují se mu tak zcela vyhnout. Z tohoto dùvodu je ovlivnìno jejich libido. Tito jedinci hledají léèebnou metodu, která by jim tuto situaci pomohla vyøešit.

Hojivé úèinky CBD se v poslední dobì stávají velmi populárním tématem mnoha diskuzí. Bylo zjištìno, že CBD oleje efektivnì podporuje sexuální život. Nyní si øekneme nìco o tom, jak vám mùže CBD pomoci zlepšit váš sexuální život. 

Pro pozitivní pøemýšlení nepotøebujete navodit žádný psychoaktivní stav

Bylo zjištìno, že mnoho lidé preferuje vìnovat se sexuálním hrátkám v omámeném stavu. Tito lidé si myslí, že pokud jsou omámení alkoholem èi konopím, pomùže jim to zbavit se negativních pocitù a myšlenek. Jako zdroj pozitivních myšlenek tedy používají alkohol èi THC. Mùže se sice jednat o dobré krátkodobé øešení, ale z dlouhodobého hlediska se èlovìk mùže stát závislým. Což vlastnì znamená, že pro vás bude velmi tìžké mít s nìkým sex, pokud pøedtím neužijete THC èi alkohol. CBD na druhé stranì pùsobí jako pøirozený zlepšovaè pozitivních úèinkù. CBD olej nemá žádné psychoaktivní úèinky, takže se nebudete muset bát, že se na nìm stanete závislí. CBD olej vám pøirozenou cestou zlepší pozitivní emoce, díky èemuž si budete moci užívat zdravý sexuální život.

CBD zmíròuje stres a relaxuje vaši mysl

Existuje mnoho jedincù, kteøí se sexu vyhýbají kvùli stresu.

1. Stres ovlivòuje uvolòování sexuálních hormonù, díky èemuž se vaše libido postupem èasu sníží.

2. Vìtšinu èasu budete frustrovaní a tyto pocity podráždìnosti vám neumožní užívat si sex tak, jak byste si pøedstavovali.

3. Vìtšina lidí si spojuje sex se stresem, díky èemuž je pro nì tìžké se bìhem sexuálních aktivit soustøedit.

CBD olej vám pomùže vyøešit všechny zmínìné problémy. Pomùže vaším svalùm relaxovat, takže bìhem sexuálních hrátek nebudete cítit napìtí. Poté vám CBD uleví od stresu, abyste se mohli sexu vìnovat s plným sebevìdomím. CBD vám pomùže uspokojit vašeho partnera.

CBD olej zlepšuje libido

Bylo zjištìno, že vìtšina lidí necítí touhu po sexu. Takovíto lidí jsou pøíliš zatíženi stresem èi jinými problémy. Jediným problémem u lidí, kteøí po sexu netouží, je, že když se koneènì k sexu odhodlají, jejich tìlo nereaguje tak, jak by si pøedstavovali. Tento problém mùžete vyøešit s pomocí CBD oleje. CBD olej vám pomùže stimulovat uvolnìní sexuálních hormonù, které vám pomohou dostat se do té správné nálady. Jakmile se vaše libido zvýší, nic vám již nebude bránit užít si poøádný sex. Ujistìte se, že CBD užíváte alespoò hodinu pøedtím, než jdete spát. Pomùže vám zlepšit váš sexuální výkon.

CBD olej zvyšuje energii a pomáhá udržet výdrž

Jedním z nejvìtších benefitù CBD oleje je, že vám pomùže zvýšit hladinu energie ve vašem tìle. Existují jedinci, kteøí nejsou schopní svého partnera uspokojit proto, že se brzy unaví. Výdrž je pro perfektní sex velmi dùležitá a bez vysoké hladiny energie takového sexu nedosáhnete. Tento problém mùže být s pomocí CBD vyøešen. CBD pomùže zvýšit produkci energie ve vašem tìle zrychlením metabolismu. Již nikdy více se nebudete muset bát, že byste se bìhem sexu rychle unavili.

Úleva od bolesti

Mnoho lidí má strach z bolesti, kterou by mohli pøi prvním pohlavním styku zažít. Takovíto lidé trpí stresem a jsou neschopní vydat ze sebe maximum. Tímto problémem trpí vìtšinou ženy, s jejichž prvním pohlavním stykem je bolest spojována. S CBD olejem se však takovéto situace nebudete muset vùbec nijak bát. A už CBD užijete pøed nebo po sexu, pomùže vám ulevit od bolesti, takže se sexu už nebudete muset nikdy bát. CBD vám pomùže užívat si ten nejlepší zdravý sexuální život.

Funguje dobøe pro muže i ženy

Pro zvýšení libida u žen a mužù existuje nìkolik rùzných pøírodních bylin a rostlin. Vìtšina z nich funguje na muže, ale u žen má opaèné úèinky, což vede u mnoha lidí ke zmatení. S CBD oleje se však tohoto problému nebudete muset vùbec nijak bát. CBD olej má totiž podobnì pozitivní úèinky jak na muže, tak na ženy. Jeho užití vlastnì vytvoøí situaci, ve které vyhrávají obì pohlaví - užívání CBD oleje u žen zvýší libido a u mužù zlepší erekce. S CBD olejem v zásobì tedy již nebudete muset hledat další øešení.

Žádné dokumentované vedlejší úèinky

Vìtšina dostupných produktù (i tìch bylinných) na zvýšení libida má rùzné vedlejší úèinky, nebo také mùže vést k alergickým reakcím, které se tìžko ovládají. Používání CBD oleje však k žádným podobným úèinkùm nevede. CBD olej je zcela bezpeèný a s omezeným dávkováním dosáhnete pouze pozitivních úèinkù. Nemusíte se také bát, že si na CBD oleji vytvoøíte závislost. Tento produkt vám pomùže vyøešit problémy, které vás dlouhé roky trápily. Jakmile se tak stane, CBD olej již dále používat nemusíte.

CBD zlepšuje erektilní dysfunkci

Mnoho mužù na celém svìtì trpí závažným problémem v podobì erektilní dysfunkce. Erektilní dysfunkce je definována jako neschopnost udržet erekci penisu v dostateèné tuhosti a po dostateènì dlouhou dobu, která je ke kvalitnímu sexu potøebná. Užívání CBD vám s tímto problémem pomùže a váš výkon se zlepší. CBD stimuluje uvolòování hormonù, které vám umožní udržet erekce tak dlouho, abyste se za to nemuseli nijak stydìt.

Je dùležité CBD olej užívat v normálním dávkování. Používání CBD oleje je skvìlým øešením, protože se s vaším tìlem jednoduše smíchá a vy si tak budete moci užívat jeho skvìlých pozitivních úèinkù.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

17 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!