ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

CBD a schizofrenie

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

CBD a schizofrenie

Nedávno bylo prokázáno, že CBD disponuje mnoha pozitivními vlastnostmi na léèbu rùzných chorob a onemocnìní, které mohou být také efektivní pro léèbu schizofrenie a jiných psychotických poruch. Schizofrenie je typem mentální poruchy, který je èasto spojován se slyšením rùzných hlasù, halucinacemi a sociálním a mentálním postižením. Pro pacienty trpící schizofrenií je také velmi tìžké se rozhodovat, soustøedit se a zpracovávat a posuzovat informace. Pacientùm se schizofrenií sice jsou podávány antipsychotické léky, jenže užívání tìchto lékù jde ruku v ruce s mnoha vedlejšími úèinky, mezi které spadá napøíklad pøibírání na váze, ospalost, neklid, vysoká hladina cholesterolu a dokonce i cukrovka.

Vzhledem k výše uvedeným problémùm s antipsychotickými léky se vìdci zajímají o léèbu schizofrenie za použití CBD. O CBD a schizofrenii existuje mnoho výzkumù a studií stejnì jako neoficiálních dùkazù od každodenních uživatelù CBD, kteøí schizofrenií sami trpí.

Výzkum o CBD a schizofrenii

Pro pochopení vztahu CBD a schizofrenie se musíme podívat na minulé studie tohoto tématu. Tým vìdcù ve složení McGuire a jeho kolegù z londýnského King‘s College se ve své studii zabývali úèinky CBD na schizofrenii. Tým došel k závìru, že studie na lidech i zvíøatech došli ke stejnému závìru - CBD má antipsychotické vlastnosti.

Ve své studii rozdìlili pacienty se schizofrenií na dvì stejnì poèetné skupiny, pøièemž jedna skupina byla léèena 1000 mg CBD každý den a druhé skupinì bylo mimo jejich bìžné antipsychotické léky podáno placebo N=45. Pacienti byli hodnoceni mnoha rùznými zpùsoby, vèetnì škály negativního a pozitivního syndromu (PANSS), BACS, GAF, CGI-H a CGI-S. Hodnocení bylo provedeno pøed studií a také po jejím dokonèení. Po šestitýdenní léèbì skupina užívající CBD vykázala lepší výsledky v podobì snížené úrovnì pozitivních psychotických syndromù, než skupina, které bylo podáváno placebo.

Veškeré hodnocení na bázi zmínìných škál a symptomù bylo lepší než pøed zahájením studie a pacienti se podle svých vlastních slov také necítili tak špatnì jako pøedtím. Pacienti léèení CBD vykazovali lepší kognitivní výkon a celkové fungování. Protože CBD nezávisí na antagonismu dopaminového receptoru, byla studie uzavøena prohlášením, že CBD lidé dobøe snáší a že mùže být lepší alternativou pro léèbu schizofrenie. Aèkoliv byla tato studie omezená na malé množství pacientù, vìdci požadovali další prozkoumání tìchto výsledkù v obsáhlejší studii.

Farmaceutika a konopné léky Velké Británie

Spoleènost GW Pharmaceuticals Plc z Velké Británie vyvinula konopný lék, který v léèbì schizofrenie vykazoval lepší výsledky než placebo. Tento experimentální lék byl podán 88 pacientùm, kteøí po užívání svých bìžných antipsychotických lékù nevykazovali slibné výsledky. Spoleènì s bìžnými antipsychotickými léky byli tito pacienti také léèeni CBD nebo placebem. Skupina léèená CBD vykázala snížené symptomy schizofrenie. Spoleènost GW Pharmaceuticals nyní testuje úèinky CBD na rùzné další choroby a onemocnìní, vèetnì rakoviny a epilepsie.

CBD a kognitivní symptomy

Posudek 27 studií provedený doktorkou Katarinou Greenovou z University of Wollongong objevil terapeutický potenciál CBD a odhalil, že CBD nevede ke zlepšení pamìti a schopnosti uèení u lidí se zdravým mozkem, ale naopak u lidí s mentálními èi neurologickými poruchami CBD pamì a schopnost uèení zlepšit mùže.

Úèinky CBD na krysy se schizofrenií

Podle výše uvedeného posudku doktorka Greenová spoleènì s doktorem Ashleighem Osbornem provedli další výzkum, který pro zjištìní úèinkù CBD na sociální a kognitivní interakce použil prenatální infekèní model. Doktoøi nejprve infikovali bøezí krysy slouèeninou, která u krys generuje schizofrenii. Jejich potomkùm bylo poté podáváno 10 mg CBD každý den po dobu 3 týdnù. Doktoøi sledovali, kolik toho krysy za den vypijí a sní a jaká je jejich celková váha. Krysy byly testovány na schopnost poznávání a družnost rùznými testy, mezi které patøí napøíklad test T-bludištì, test sociální interakce a test rozpoznání nových objektù. Výsledky testu došly k závìru, že všechny tøi testy mìly pozitivní výsledky a schopnost poznávání, družnost i pamì krys byla vrácena do normální úrovnì. Výzkum odhalil, že léèba CBD mùže vést ke zmírnìní symptomù schizofrenie, a to bez ovlivnìní pøíjmu potravy, což z CBD vzhledem k absenci jakýchkoliv vedlejších úèinkù dìlá lepší lék na schizofrenii.

THC a schizofrenie

Aèkoliv CBD efektivnì zmíròuje symptomy schizofrenie, pro pacienty užívající konopí s THC mùže být dosažení tìchto výsledkù tìžké, protože užívání THC je spojeno s psychotickými symptomy. Studie na krysách s minulostí spojenou se schizofrenií odhalila, že se u geneticky citlivých krys po léèbì konopím objevily symptomy schizofrenie. Doktor Ran Brazilay z TAU Sackler schoool of medicine potvrzuje závìr této studie a dodává, že jejich studie prokazuje, že jedinci s rodinnou historií schizofrenie a citlivostí na tuto poruchu si užíváním kanabisu pravdìpodobnì pøivodí dlouhotrvající psychotické úèinky.

Neoficiální dùkazy

Uživatel Redditu s pøezdívkou theflexorcist napsal, že CBD umlèelo hlasy v její hlavì. Zhruba deset minut po užití CBD tato pacientka nemìla žádné psychotické symptomy. Dále dodala, že CBD olej používá již nìkolik mìsícù a že se její symptomy schizofrenie zmírnily. Další uživatel Redditu s pøezdívkou pineconeperson1 se také podìlil o svou zkušenost s CBD, které mu prý sice pomohlo zmírnit symptomy schizofrenie, ale pro pravidelné užívání je pro tohoto uživatele pøíliš drahé.

Závìr

CBD a schizofrenie jsou spojeny mnoha rùznými zpùsoby a CBD se prozatím jeví jako dobrá alternativa k dalším antipsychotickým lékùm pro léèbu schizofrenie. O CBD jako efektivní látce, která pomáhá s odstranìním symptomù psychózy, existují mnohé dùkazy. Pro dùkladné prošetøení úèinkù CBD je však nutno provést další výzkumy a studie. Dùvody, proè CBD ovlivòuje kognitivní schopnosti pacientù by mìly být peèlivì prozkoumány. Pacienti by mìli vždy užívat pøedepsané dávkování CBD oleje a sledovat svùj zdravotní stav, aby odhalili potenciální vedlejší úèinky.

Seznam použité literatury

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29241357
http://www.psychiatrictimes.com/schizophrenia/adjunctive-cannabidiol-therapy-schizophrenia
https://www.reuters.com/article/us-gw-pharma-study/cannabis-drug-shows-promise-in-treating-schizophrenia-idUSKCN0RF1LV20150915
https://www.medicalnewstoday.com/articles/317768.php
https://www.medicalnewstoday.com/articles/317170.php?sr

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!