ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Roztroušená skleróza

Mùže CBD pomoci proti roztroušené skleróze?

Mùže CBD pomoci proti roztroušené skleróze?

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnìní centrální nervové soustavy a míchy, které pacienta mùže imobilizovat. Výzkum prokázal, že CBD je pro léèbu této choroby efektivní. CBD olej také mùže zabránit rozšíøení roztroušené sklerózy.

Co je to roztroušená skleróza?

Roztroušená skleróza je známá pod zkratkou RS. Jedná se o onemocnìní nervové soustavy, které nakonec vede k invaliditì. Imunitní systém lidského tìla zaène útoèit na nervový systém a znièí myelinové vrstvy nervù. Myelinová vrstva pomáhá zvýšit rychlost pøenosu stimulu. Její absence narušuje spojení mezi mozkem a ostatními èásti tìla.

Symptomy roztroušené sklerózy

Mezi bìžné symptomy roztroušené sklerózy patøí problémy s chozením, únava, svalové køeèe, necitlivost, pocit slabosti, problémy se zrakem, problémy s moèovým mìchýøem a støevy, závratì, bolesti, deprese a další subjektivní zmìny. V neobvyklých pøípadech se také mohou vyskytnout záchvaty.

Druhy roztroušené sklerózy

Nejrozšíøenìjším druhem roztroušené sklerózy je relaps remitující roztroušená skleróza, pro kterou se používá zkratka RRR RRRS je charakteristická náhodným rychlým zhoršením, které jde ruku v ruce s novými vedlejšími úèinky. Tyto náhlé období zhoršení jsou následovány dobou klidu, která mùže klidnì trvat i nìkolik let. Pacienti trpící RRRS bìžnì postoupí do sekundární progresivní roztroušené sklerózy, která je známá pod zkratkou SPRS. SPRS jde ruku v ruce s konzistentním zhoršováním stavu, a to i bez relapsù.

Primární progresivní roztroušená skleróza je známá pod zkratkou PPRS. Jedná se o zdravotní stav, ve kterém jsou sníženy neurologické schopnosti pacienta. PRRS je zase zkratkou pro progresivní relapsivní roztroušená skleróza, která u pacientù vede k problémùm s pohybem.

Pøíèina roztroušené sklerózy (RS) je prozatím neznámá, ale tato choroba nejèastìji postihuje ženy staré 15 až 60 let.

Na roztroušenou sklerózu neexistuje žádný lék. Její léèba zahrnuje regulaci kortikosteroidù, což vede ke sníženému podráždìní nervù a rychlosti plasmy. Tato metoda léèby mùže držet vedlejší úèinky roztroušené sklerózy v šachu a omezit její postup.

Úèinky CBD oleje na roztroušenou sklerózu.

Výsledky výzkumù navrhují, že CBD olej mùže regulovat neurodegenerativní proces roztroušené sklerózy. Studie ukázaly, že CBD olej se váže na receptory endokanabinoidního systému lidského tìla, který má na starost regulaci jeho mnoha rùzných procesù. CBD olej prokazatelnì snižuje zánìtlivou reakci a neurodegeneraci.

V jedné studii CBD olej pøi zkoumání roztroušené sklerózy vykázal neuroprotektivní úèinky a snížil poškození myelinu vlivem podráždìní. Další studie zjistila, že CBD olej podaný zvíøatùm s roztroušenou sklerózou snížil jejich neurologické postižení, zlepšil motorickou koordinaci a omezil postup této choroby.

CBD olej mùže pacientùm trpícím roztroušenou sklerózou vypoøádat se s jejími vedlejšími úèinky. Konopí se u pacientù trpících roztroušenou sklerózou jeví efektivní pro snížení bolesti, svalových køeèí a ztuhlosti. V jedné studii pacienti trpící roztroušenou sklerózou zaznamenali po mìsíèní léèbì konopím výrazné zlepšení svalových køeèí a kvality spánku.

Podobná studie objevila, že pacienti trpící roztroušenou sklerózou po pìtitýdenní léèbì konopím obsahujícím CBD a THC vykázali zmìny v kvalitì spánku a úrovni bolestí. V prùzkumu pacienti trpící roztroušenou sklerózou uvedli, že konopí pøesvìdèivì zlepšuje spasticitu, chvìní, chronickou bolest, emoèní dysfunkce, problémy s moèovým mìchýøem a støevy, pocity slabosti, problémy s motorikou, pohybem a pamìtí.

Benefity CBD oleje na roztroušenou sklerózu.

Níže vám uvedeme nìkteré z benefitù CBD na roztroušenou sklerózu.

CBD je protizánìtlivé

Roztroušená skleróza je zpùsobena podráždìním myelinové vrstvy, které slouží jako ochrana stimulu nervových bunìk. Nervové buòky jsou vlivem tohoto podráždìní vážnì poškozeny, což vede k rùzným neurologickým problémùm, mezi které patøí napøíklad svalová slabost, køeèe, nejistý stav mysli, extrémní únava a ztráta motoriky.

Po dùkladném výzkumu bylo zjištìno, že CBD olej mùže být pro snížení tohoto podráždìní velmi efektivní. Botanikové CBD používají již dlouho, ale do farmaceutické sféry se tato látka dostala teprve nedávno.

CBD je analgetické

Bolest je tím nejhorším symptomem spojeným se silnou roztroušenou sklerózou. Zhruba 50 až 70% pacientù trpících roztroušenou sklerózou trpí bolestmi zpùsobené pøedevším podráždìním myelinové vrstvy nebo svalovými záchvaty, které na kostru mohou pùsobit velkou silou.

CBD olej je mimoøádnì spolehlivý pro úlevu od bolesti spojené s roztroušenou sklerózou a je obvykle používán jako souèást sublingvální terapie. Studie zamìøená na použití CBD zjistila, že pacienti používající CBD olej nepociovali tolik bolesti a nepohodlí.

CBD je antispasmodické

Svalové záchvaty a spasticita jsou rozšíøenými vedlejšími efekty roztroušené sklerózy. S tìmito dvìma problémy se potýká zhruba 80% pacientù trpících roztroušenou sklerózou. Svalové záchvaty zpùsobují náhlou ostrou bolest, která rychle odezní. Spasticita zpùsobuje pravidelné svalové kontrakce, které vedou ke ztuhlosti a bolestem.

CBD olej mùže snížit frekvenci výskytu svalových køeèí a spasticity a také pomoci s úlevou od bolesti.

CBD je antidepresivní

Takøka polovina pacientù s roztroušenou sklerózou trápí pocity deprese a úzkosti. Tyto stavy mohou být zpùsobeny poškozenými nervy èi rùznými léky, které jsou pro léèbu této choroby používány. Pocity zármutku u pacientù s roztroušenou sklerózou také mohou vést k dalším zdravotním problémùm.

Kanabidiol obsažený v CBD oleji je ideálním øešením na pocity deprese a úzkosti. Pravidelní uživatelé konopí o nìm tvrdí, že má na jejich mentální stav naprosto zásadní úèinky. Dìje se tak proto, že se CBD olej váže na lidský endokanabinoidní systém, který je zodpovìdný za ovládání nálad a úroveò pociovaného štìstí.

Bøišní problémy

Roztroušená skleróza také zpùsobuje bøišní problémy, mezi které patøí napøíklad bolesti, nepravidelná stolice a zácpa. Tyto symptomy mohou pro pacienty být bolestivé a znepokojující. Použití CBD oleje mùže vést k uvolnìní zácpy a bolestí bøicha a také vyøešit problémy s nepravidelností vaší stolice. CBD olej ovlivòuje receptory endokanabinoidního systému, které mají na starost ovládání støevních kapacit.

Závìr k CBD a roztroušené skleróze

CBD olej se progresivnì používá jako souèást léèby roztroušené sklerózy. CBD olej pøímo ovlivòuje endokanabinoidní systém lidského tìla, èímž pozitivnì ovlivòuje celkový zdravotní a dušení stav. Na duševní problémy má doslova zázraèné úèinky. CBD olej se pro léèbu roztroušené sklerózy mùže používat mnoha rùznými zpùsoby. Vyberte si takovou metodu, která vám vyhovuje nejvíce. S používáním CBD oleje pro léèbu této autoimunitní choroby nejsou spojeny prakticky žádné vedlejší úèinky.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!