ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Mùže CBD pomoci s chemoterapií?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Mùže CBD pomoci s chemoterapií?

Øada pacientù trpících rakovinou èasto do své léèby také zahrnují konopí. Nìkteøí lidí ji používají v bylinné formì pro zmírnìní nevolnosti, bolesti a zvracení, a jiní se zase chtìjí oprostit od mentálních problémù spojených s touto hroznou chorobou.

Nìkteøí pacienti se však používáním syrových džusù konopí a vysoce koncentrovaného CBD oleje snaží rakovinu léèit.

CBD a chemoterapie

Mnoho lidí užívá CBD v jedné èi druhé formì k léèbì rakoviny. Otázkou ale zùstává, mùže CBD skuteènì pomoci s chemoterapií? Podívejme se na to, co øíkají dùkazy:

Pomáhá CBD s procesem zotavení se z chemoterapie, nebo vaše zdraví naopak v tomto ohledu poškozuje? Odpovìï na tuto otázku je prozatím stále neznámá.

Vedlejší úèinky chemoterapie

Chemoterapie je jednou z léèebných metod rakoviny, pøi které jsou pacientùm orálnì a intravenóznì podávána silná léèiva. Pro léèbu rakoviny se používá více než 100 druhù léèiv.

Tato léèiva zabraòují šíøení rakoviny do dalších èástí tìla, zpomalují rùst nádorù a také zabíjí rakovinové buòky. Chemoterapie sice je efektivním zpùsobem léèby rakoviny, má ale urèité vážné vedlejší úèinky.

Tyto vedlejší úèinky jsou zpùsobeny tím, že léèiva použitá pøi chemoterapii mimo rakovinové buòky útoèí také na normální buòky, které jsou zdravé. Mezi bìžné vedlejší úèinky patøí:

 • Horeèka
 • Chlad
 • Únava
 • Nevolnost
 • Zvracení
 • Bolavá ústa
 • Zácpa
 • Prùjem
 • Ztráta chuti k jídlu
 • Bolest pøi polykání
 • Svìdìní
 • Dýchaviènost
 • Kašel
 • Bolest kloubù
 • Bolest svalù
 • Otoky rukou èi nohou

Pacienti podstupující chemoterapii nemusí nutnì trpìt všemi zmínìnými vedlejšími úèinky. Vážnost tìchto vedlejších úèinkù se také u jednotlivých pacientù liší. Vìtšina vedlejších úèinkù však po dokonèení chemoterapie mizí.

Pøehled úèinkù CBD na vedlejší úèinky chemoterapie

Studie zjistily, že jednou z hlavních látek rostliny konopí je kanabidiol(CBD).Kanabidiol pomáhá zmíròovat ty nejotravnìjší symptomy chemoterapie (nevolnost) a také pomáhá zabránit pøedèasné nevolnosti.

CBD má pozitivní úèinky na zmírnìní nevolnosti a zvracení, které jsou bìhem a po dokonèení chemoterapie bìžné.

Mnoho studií také ukázalo, že CBD je efektivní pro tlumení neuropatické bolesti. Mùže pomoci ulevit od bolesti, která je tradièními léky neovladatelná.

V jedné studii byli pacienti trpící rakovinou s nekontrolovatelnou bolestí léèeni CBD po dobu dvou týdnù. Bolest, která byla pøedtím nekontrolovatelná, se s použitím CBD výraznì snížila.

CBD je také známé tím, že u pacientù trpících rakovinou zabraòuje úbytku hmotnosti a chuti k jídlu. CBD má protizánìtlivé vlastnosti a pomáhá zmenšovat otoky rukou a nohou.

V následující studii bylo 131 pacientù léèeno CBD po dobu šesti až osmi týdnù. Vìdci na pacientech pozorovali zlepšení rùzných symptomù, mezi které patøilo zvracení, zmìny nálad, nevolnost, hubnutí, únava, zácpa, svìdìní a sexuální funkce.

Zpùsoby, jak mùže CBD pomáhat pøi chemoterapii

Chemoterapie za úèelem léèby rakoviny pro své pacienty vìtšinou znamená znaèné nepohodlí, které jde ruku v ruce s oslabujícími úèinky použitých chemoterapeutických léèiv.

Chemoterapeutická léèiva jsou podávána intravenóznì a urèena k likvidaci rychle rostoucích bunìk. Tato léèiva jsou velmi silná a mohou zabíjet jakékoliv rychle rostoucí buòky, dokonce i ty zdravé.

To má za následek vedlejší úèinky v podobì zvracení, nevolnosti, vypadávání vlasù atd. Studie odhalují, že CBD (pøírodní látka rostliny konopí) mùže pacientùm chemoterapie s tìmito vedlejšími úèinky pomoci.

Úèinky CBD na nevolnost a zvracení zpùsobené chemoterapií

V následující studii bylo CBD podáno pacientùm orálnì a intravenóznì (bez kouøení konopí). Bylo prokázáno, že CBD je pro ovládání nevolnosti a zvracení u tìchto pacientù v porovnání s metoclopramidem a prochlorperazinem efektivnìjší.

Antiemetické úèinky CBD trvaly až 4 dny, což ukazuje, jak dlouhodobý efekt tato látka mùže mít.

CBD také vedlo k úplnému potlaèení zvracení a nevolnosti, a to pøedevším v pøípadech, kdy chemoterapie vedla k mírné èi støední úrovni zvracení.

Tlumí neuropatickou bolest

CBD je také užiteèné pro tlumení neuropatické bolesti zpùsobené chemoterapií.

Studie ukazuje, že CBD zabraòuje neuropatické bolesti a termální citlivosti, a to bez jakýchkoliv vedlejších úèinkù na centrální nervovou soustavu pacienta. CBD nezasahuje do úèinnosti chemoterapie.

V další studii vìdci zjistili, že CBD také pomáhá s úlevou nervové bolesti. Výzkumníci vìøí, že tato úleva bolesti je spojená s úèinkem slouèeniny CBD na 5-HT1A receptor.

V klinické studii s pacienty trpícími nekontrolovatelnou bolestí bylo k jejich léèbì po dobu dvou týdnù používáno CBD. Jejich bolest se výraznì snížila.

CBD zmenšuje otoky

CBD má spoleènì s mnoha dalšími pozitivními vlastnostmi také protizánìtlivé úèinky. Vìdci doufají, že tato vlastnost CBD mùže pomoci pacientùm podstupujícím chemoterapii zmenšit otoky jejich rukou a nohou.

Interakce CBD s CB2 receptory vede spoleènì s pomocí mnoha mechanismù k potlaèení zánìtlivé reakce.

Ve studii na zvíøatech CBD úspìšnì zmenšilo otok u zanícených tlapek.

CBD ovládá chu k jídlu a zabraòuje úbytku váhy

Aèkoliv je díky zvýšení chuti k jídlu známé pøedevším THC, CBD hraje v ovládání chuti k jídlu také dùležitou roli.

Endokanabinoidní systém lidského tìla je známý vyrovnáváním rùzných systémù tìla. Mezi tyto systémy patøí také pøíjem potravy. CBD interaguje s receptory endokanabinoidního systému a pomáhá jim lépe ovládat chu k jídlu, což èlovìka motivuje k jídlu.

CBD zlepšuje emoèní zdraví

Používání CBD spoleènì s chemoterapií mùže zabránit pocitùm deprese a úzkosti. Deprese je spojená s dysfunkcí endokanabinoidního systému tìla, který je zodpovìdný za ovládání nálad.

CBD jakožto nepsychoaktivní kanabinoid nikdy nenavozuje žádné psychické stavy. A už je CBD podáno orálnì èi intravenóznì, je u pacientù podstupujících chemoterapii vysoce efektivní pro ovládání zvracení, nevolnosti, únavy a dalších symptomù. 

Reference

https://echoconnection.org/chemotherapy-side-effects-medical-cannabis-and-cbd-research-overview/

https://cannabismd.com/cbd-cancer/cannabinoids-role-in-aiding-chemotherapy-side-effects-naseau-and-vomiting/

https://herb.co/marijuana/news/cannabis-chemotherapy-treatment/ 

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Rakovina

Mùže CBD olej vyléèit rakovinu kùže?
Mùže CBD olej vyléèit rakovinu kùže?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
GPR55, rakovina a CBD
GPR55, rakovina a CBD

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Mùže CBD olej v budoucnu pomoci léèit rakovinu?
Mùže CBD olej v budoucnu pomoci léèit rakovinu?

13 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!