ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Mùže CBD olej vyléèit rakovinu kùže?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Mùže CBD olej vyléèit rakovinu kùže?

Ohromující benefity CBD oleje již pro nikoho nejsou žádnou novinkou. Èetné studie ukazují, že CBD mùže být použito k léèbì mnoha rùzných zdravotních problémù, mezi které patøí napøíklad zánìty, cukrovka, nevolnost a zvracení spojené s chemoterapií èi rakovina. Ano, používání CBD oleje skuteènì vyléèilo z rakoviny mnoho pacientù, a to pøedevším z rakoviny kùže.

Použití CBD oleje pro zotavení se z rakoviny je rozporuplné, protože vìdcùm nebylo umožnìno testovat CBD olej na pacientech trpících rakovinou. Nepovedlo se jim tedy získat žádné významné dùkazy. Studie provedené na zvíøatech však odhalují, že CBD se jeví jako dobrá alternativa k léèbì rakoviny. CBD olej navíc nemá na pacienty trpící rakovinou žádné vedlejší úèinky, což pacienti samozøejmì oceòují a jsou díky tomu více naklonìní jeho použití.

CBD olej na rakovinu

Debata o používání CBD oleje k restrikci rakoviny však není zrovna èerstvým tématem. Vše zaèalo v roce 2008, kdy byl na YouTube publikován dokument s názvem Útìk pøed lékem, který zobrazoval pøíbìh Ricka Simpsona trpícího rakovinou kùže. Ricku Simpsonovi byl v roce 2003 diagnostikován bazocelulární karcinom, což je druh rakoviny kùže. Rick mìl rakovinu na 3 místech na svém tìle. Po operaci Rick nebyl s jejími výsledky spokojen, a proto se rozhodl zkusit nìco jiného. Rick zaslechl o objevu University of Virginia, kde vìdci zjistili, že rostlina konopí obsahuje kanabinoid THC, který mùže léèit rakovinu u myší. Rozhodl se tedy, že tedy tuto metodu zkusí. K léèbì své rakoviny tedy poté použil CBD olej. CBD olej nanesl na obvazy, kterými obvázal svou rakovinu, a nechal jej 4 dny pùsobit. Když si po ètyøech dnech obvazy sundal, jeho rakovina byla pryè. Doktoøi mu však nevìøili. Rick se rozhodl vyrábìt svùj vlastní CBD olej a poskytovat ho pacientùm, kteøí jej potøebovali. Existuje mnoho pacientù, kteøí tvrdí, že svou rakovinu vyléèili aplikací CBD oleje na postiženou pokožku. Právì díky tìmto událostem se dostala diskuze o CBD jako léku na rakovinu do popøedí médií.

Aèkoliv existují pacienti, podle kterých byla jejich rakovina pomocí CBD oleje vyléèena, jak CBD èi THC k jejímu léèeni pøesnì fungují zatím nikdo nerozumí. V lidském tìle se nachází mnoho bunìk a v každé z nich je uskupení vzájemnì zamìnitelných sfingolipidù, které ovládá její život a smrt. Tato silueta prvkù se nazývá sfingolipidový reostat. Pokud je endogenní hladina ceramidu v tìle vysoká, blíží se bunìèná smrt, které se také øíká apoptóza. Pokud je hladina ceramidu nízká, bunìèná energie je silná. Když THC (slouèenina obsažená v CBD oleji) reaguje s CB1 a CB2 receptory endokanabinoidního systému, zvyšuje se formace ceramidu, což má za následek smrt rakovinových bunìk a omezení jejich další mutace. Normální zdravé buòky za pøítomnosti THC ceramid neprodukují, takže tyto buòky nebudou kanabinoidy nijak zasaženy.

CBD olej disponuje antiproliferativními vlastnostmi

Kanabinoidy v rostlinì konopí a jejím extraktu jsou antiproliferativními , což znamená, že zastavují šíøení a rozmnožování rakovinových bunìk a nádorù. Nedávný výzkum Complutense University v Madridu z roku 2012 objevil, že CBD olej má v rakovinových buòkách antimetastatický efekt. Metastáze je proces, ve kterém rakovinové buòky migrují z jedné èásti tìla do druhé a vytváøí nový nádor. CBD olej metastázi blokuje.

CBD olej tlumí angiogenezi

Studie z Vanderbilt University ukázala, že nepsychoaktivní CBD je také antiangiogenní. To znamená, že CBD tlumí angiogenezi. Angiogeneze je proces, který do nádoru pøivádí krev. Díky tomu tumor roste a roste, dokud nezabije normální tìlesné funkce.

CBD olej tlumí apoptózu

Studie publikovaná v European Journal of Pharmacology v roce 2013 odhalila, že anadamid AEA (v lidském tìle pøirozenì se vyskytující kanabinoid) omezuje rùst melanomových bunìk in vitro. CBD reaguje s endokanabinoidním systémem po užití CBD oleje stejnì jako AEA. CBD tedy také mùže zastavit šíøení rakovinových bunìk. Další studie z roku 2013 publikovaná v Journal of Pharmacy and Pharmacology ukázala, že použití syntetických kanabinoidù vedlo k 90 procentnímu snížení kožních rakovinových bunìk u myší.

Studie z roku 2014 publikovaná v Journal of Life Sciences se zabývala otázkou, jestli THC zabíjí èi posiluje melanomové buòky u myší. Za tímto úèelem vìdci myším podali tetrahydrokanabinol (THC). THC je hlavní psychoaktivní látka obsažená v konopí. Tyto myší poté porovnali s normálními myšmi. K jejich pøekvapení se velikost rakovinových bunìk výraznì snížila. Vìdci tedy došli k závìru, že exogenní kanabinoidy mohou být použity k léèení melanomu. Exogenními kanabinoidy se myslí externí kanabinoidy jako CBD èi THC. CBD a THC byly pro léèení rakoviny u myší opravdu užiteèné. Tento výzkum však byl pouze malým experimentem a o aplikaci jeho výsledkù na lidi se prozatím stále diskutuje.

CBD olej mùže léèit rakovinu kùže

Aèkoliv o CBD pro léèbu rakoviny bylo provedeno již mnoho výzkumù, vìdci si výsledky nejsou jistí, nebo dále protirakovinové úèinky CBD oleje nechtìjí z legislativních dùvodù studovat. Existuje však mnoho lidí, kteøí se snaží využít všech dostupných benefitù CBD oleje.

Rick Simpson bude navždy zapsán do historie jako hlavní postava tohoto skvìlého objevu. Aèkoliv CBD olej není pøedepisován lékaøskými profesionály, Rick Simpson si pìstuje vlastní konopí a vytváøí vlastní extrakt CBD oleje, který poskytuje každému, kdo jej potøebuje. Pokud zvážíme fakt, že CBD olej zabíjí rakovinové buòky, pùsobí jako jejich prevence a zároveò nijak nepùsobí na normální zdravé buòky, myšlenka, že CBD olej je pro léèbu rakoviny vhodný, se nejeví tak zle. Porovnáním benefitù CBD oleje s jeho vedlejšími úèinky jej mnoho pacientù trpících rakovinou považuje za dobrou alternativu k léèbì této hrozné choroby.

Seznam použité literatury

https://www.cureyourowncancer.org/how-cannabis-oil-works.html
https://www.cannabiscure.info/cannabis-oil-treatment-for-skin-cancer/
https://www.cureyourowncancer.org/rick-simpson.html
https://herb.co/marijuana/news/skin-cancer

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Rakovina

Mùže CBD pomoci s chemoterapií?
Mùže CBD pomoci s chemoterapií?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
GPR55, rakovina a CBD
GPR55, rakovina a CBD

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Mùže CBD olej v budoucnu pomoci léèit rakovinu?
Mùže CBD olej v budoucnu pomoci léèit rakovinu?

13 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!