ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

Léèí konopí rakovinu?

13 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Léèí konopí rakovinu?

Tato otázka je v souèasnosti èastým tématem diskuzí. Média èasto upozoròují na diskuze, které se o konopí vedou v zasedacích místnostech nemocnicí. Rakovina je smrtelná choroba, které se v 21. století mnoho lidí bojí. Oproti jiným smrtelným chorobám se toho o její prevenci èi léèbì moc neví. Existuje mnoho spekulací o rùzných potravinách èi životnímu stylu, který mùže riziko rakoviny buï zvyšovat èi snižovat. Tato tvrzení sice mohou být pravdivá, ale spekulace veøejnosti nejsou vždy zcela dùvìryhodné. Lék na rakovinu je hlavním tématem toho to století. Rakovina je všeobecným problémem, nehledì na vaše povolání, místo narození èi etnicitu. Aèkoliv je poèet rùzných spekulací vysoký, správnì odpovìdi na naše otázky nám mohou poskytnout pouze vìdecké dùkazy.

Pokraèující výzkum rakoviny a konopí

Auckland Medical Research Foundation udìlila výzkumu rakoviny a konopí grant ve výši $157,000. Podle øeditele této nadace je výzkum jedinou cestou, jak mùže lékaøská sféra proti tomuto problému dále postupovat. Pøidružená profesorka Michelle Glass spolupracující s týmem z University of Auckland vede výzkum, který má již brzy zaèít. Díky pozornosti médií je tento problém pøedmìtem mnoha kontroverzních debat. Prostøedky vymezené na tento výzkum jsou synonymem pro nadìji. Tento tým má pro úèely studie vzácný a exkluzivní pøístup k lidským rakovinovým buòkám v mozku.

Profesionální náhled na používání konopí proti rakovinì

Jako základ spojitosti konopí a rakoviny bylo použito nìkolik studií. Výsledky naznaèují, že konopí ovlivòuje mozkové buòky, o kterých se vìøí, že jsou zodpovìdné za rozmnožování rakovinových bunìk v lidském tìle. Tuto skuteènosti sice nikdo nevyvrací, ale všechny tyto studie byly provedeny na zvíøatech. Podle profesorky Grantoví mají lidé komplexní biologický make-up, který by nemìl být automatický porovnáván se zvíøaty. Studie a testy úèinkù konopí na rakovinové buòky u zvíøat jsou nesporné. Grantová však nabádá k trpìlivosti a extrémní opatrnosti, protože mezi lidskými a zvíøecími buòkami existují znaèné rozdíly.

Grantová je ve skuteènosti vùèi spojitosti rakoviny a konopí skeptický. Svou nespokojenost ukazuje pøi pøevodu rakovinových modelù z bunìèných modelù do lidských bunìèných linií. Podle této vìdecké expertky konopí nemùže být tou správnou odpovìdí na rakovinu, pokud jediné dùkazy pochází z dat bunìèných modelù. Zùstává však otevøená probíhajícím studiím a výzkumu expertù na bunìènou biologii.

Fakta

Konopí obsahuje slouèeninu THC, která cílí na CB1 receptor v lidském mozku. Mozkové buòky jsou pøímo spojeny se strukturami rakovinových bunìk ve zbytku tìla. Probíhající výzkum je založen na specifických úèincích slouèeniny THC na buòky CB1 receptoru v mozku. Jestli THC funkci tìchto bunìk tlumí èi mìní nám prozradí teprve další výzkum.

Relevantnost

Tou nejdùležitìjší otázkou zùstává, jestli konopí léèí rakovinu. Spojení konopí s medicínou se stalo pøedmìtem mnoha diskuzí napøíè rùznými profesionálními sférami. Souèástí tìchto diskuzí jsou také náboženské skupiny, které zajímá pøedevším otázka etiky a mravnosti. Vìdce zajímá pøedevším zpracovatelnost. Orgány zabývající se regulací drog jsou entitou, která vydává rozhodnutí o tom, zda-li konopí ovlivòuje lidské chování a mysl èi nikoliv. Prohlášení organizace mezinárodních standardù mùže kontroverze spojené s konopím jakožto lékem výraznì zmìnit.

Pokud se ukáže, že má konopí na lidské chování negativní úèinky, urèitì uslyšíme názory náboženských organizací v médiích èastìji než nyní. Podle vìdcù by však nemìlo být hlavní otázkou této diskuze to, jak konopí ovlivòuje lidské chování. Nejdùležitìjší otázkou by mìlo být, zda-li léèí nemoci a choroby. Vìdci argumentují, že každý lék má své vedlejší úèinky, a pokud konopí léèi rakovinu, jeho úèinky na lidské chování a mysl mohou být ovládány. Veøejnosti tedy nezbývá nic jiného, než èekat na vìdecké potvrzení èi vyvrácení tohoto tvrzení.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Rakovina

Mùže CBD pomoci s chemoterapií?
Mùže CBD pomoci s chemoterapií?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Mùže CBD olej vyléèit rakovinu kùže?
Mùže CBD olej vyléèit rakovinu kùže?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
GPR55, rakovina a CBD
GPR55, rakovina a CBD

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!