ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Huffington post mluví o konopí jako léku na rakovinu

13 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Huffington post mluví o konopí jako léku na rakovinu

Dvacáté první století je charakterizováno drahou léèbou a zdravotním pojištìním, což jsou jediné možnosti konvenèní medicíny. Konvenèní léèebné metody do svých procesù zaøazují moderní technologie a stroje, díky kterým výdaje na léèbu pro bìžné obèany rapidnì rostou. Výsledkem této skuteènosti je neustálé hledání alternativní medicíny, která by byla finanènì dostupnìjším øešením.

Rakovina je jednou z chorob, jejíž léèba se každoroènì zdražuje. Chemoterapie není vùbec levnou záležitostí a potøebovat nebudete pouze jednu nebo dvì. Cena vaší léèby se bude lišit v závislosti na tom, jak daleko jsou rakovinové buòky rozšíøené a jak ovlivòují funkce vašeho tìla. Huffington post se stal prvním, kdo veøejnì vystoupil s komentáøem na neustále se zvyšující poèet uživatelù konopí. Zatímco vìtšina profesionálù a organizací v lékaøské sféøe jsou vùèi úèinkùm konopí skeptiètí, veøejnost a nyní také Huffington post to vidí jinak. Podle toho populárního vydavatele existuje možnost, že konopí skuteènì je alternativní léèbou rakoviny a mnoha dalších onemocnìní.

Historie

Aèkoliv se toto téma jeví jako moderní a provází jej mnohé kontroverze, ve skuteènosti tomu tak není. Konopí je ve svìtì spojeno s lékaøstvím již od svého prvopoèátku. Použití konopí jako léku doporuèoval napøíklad Císaø Fu Hsi v roce 2900 pøed Kristem. V tomto období neexistovaly žádné technologie pro extrakci oleje èi prachu z rostliny konopí. Rakovina pravdìpodobnì již existovala, ale lidé ji znali pod jiným názvem. Lidem se zvláštními chorobami byla rostlina podávána ke žvýkání èi kouøení. A ano, tato léèba fungovala. Nikdo se nedožívá takového vìku jako lidé, kteøí používají tradièní medicínu. Nedávné zprávy ze Spojených státù naznaèují, že konopí se zaèíná pøedepisovat jako lék pro rùzné choroby a onemocnìní.

National Cancer Institue nedávno publikoval posudek svých názorù na konopí - výzkum tohoto institutu poukazuje na roli, kterou konopí hraje pro tlumení rùstu rakovinových bunìk. Produkty z marihuany navíc zmíròují zánìty, ulevují od bolesti a snižují hladinu stresu a úzkosti.

Studie na zvíøatech

Huffington post zmiòuje studie na myších z let 1990, které popisují úèinky kanabinoidù na zvíøecí buòky. Tyto studie prokázaly, že kanabinoidy zabraòují a potlaèují rùst nádorù. British Journal of Pharmacology na základì tìchto studií publikoval posudek, který obsahuje výhody a nevýhody spojené s použitím konopí pro léèbu. Samotná existence tohoto posudku dokazuje, že konopí mìní buòky v lidském tìle. Poèet pozitiv konopí v tomto posudku navíc vysoce pøevažoval poèet jeho negativ.

Podle Huffington Postu je konopí slibnou alternativou a pøedevším nadìjí pro pacienty trpící rakovinou. Toto téma je nutno dále zkoumat a být pøitom otevøený novým poznatkùm, které mohou benefitovat lidskou rasu.

Syntetické schválení

Debata o dùvìryhodnosti a legitimitì používání konopí zaèali pøed desítkami let. Od té doby bylo za úèelem potvrzení èi vyvrácení tvrzení o pozitivních úèincích konopí podstoupeno mnoho klinických testù. Výsledkem tìchto testù je aklamace a pøijetí konopí. Uklidòující úèinky konopné léèby by podle Huffington postu nemìly být ignorovány. FDA schválilo laboratorní testy všech látek konopí a jejich úèinkù na lidský mozek a chování.

I pøesto však marihuanu doprovází urèité stigma. Navzdory mnohaletým kontroverzím se toto téma zkrátka dostateènì nezkoumá. Zdroje a materiály potøebné pro výzkum jsou záhadnì nedostupné a zodpovìdní lidé si pouze pøehazují horkou bramboru viny.

Existují pøíbìhy lidí, které užívání konopných pilulek èi samotné rostliny zcela vyléèilo. Huffington Post napøíklad vyzdvihuje odvahu Andyho Ashcrafta. Andymu byla v roce 2010 diagnostikována rakovina a doktoøi mu pøedpovídali maximálnì 3 mìsíce života. Andy byl zoufalý a snažil se najít nìjaký alternativní lék, který by mu pomohl. Narazil na konopí. Andy je živoucím dùkazem úèinkù konopí, protože celých 8 let po jeho diagnóze rakovinou je stále živý a zdravý.

Rozhodnutí je na vás

Existují sice programy pro šíøení vìdomostí o konopí a odstranìní stigma, které je s ním spojené, ale jedná se o velmi pomalý proces. Nesklonit hlavou nad statistikami navíc vyžaduje obrovskou odvahu. Pokud ale existuje osvìdèená terapie, která je levná, snadno dostupná a pøedevším pøírodní - proè jí nedat šanci?

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Rakovina

Mùže CBD pomoci s chemoterapií?
Mùže CBD pomoci s chemoterapií?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Mùže CBD olej vyléèit rakovinu kùže?
Mùže CBD olej vyléèit rakovinu kùže?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
GPR55, rakovina a CBD
GPR55, rakovina a CBD

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!