ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

GPR55, rakovina a CBD

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

GPR55, rakovina a CBD

CBD je èastým pøedmìtem diskuzí jak expertù, tak obyèejných lidí, kteøí se snaží zjistit více o organických složkách obsažených v rostlinì konopí. Dùraz je mimo CBD kladen také na THC, což je podobnì dùležitá látka obsažená v rostlinì konopí. Tìmto pøírodním látkám obsaženým v konopí se pøezdívá CB1 a CB2 z následujících dùvodù:

1. Obì látky mají podobné vlastnosti a úèinky, kromì jedné velmi dùležité odlišnosti - THC je látka psychoaktivní a CBD je látka nepsychoaktivní.

2. Tyto látky se považovaly za jediné dvì látky obsažené v rostlinì konopí, protože jiné látky zatím nebyly obsaženy (napø. CB3).

Všichni již vìdí, že CBD má na lidský mozek pozitivní a THC zase negativní úèinky. Byla však také objevena tøetí látka, které se nyní pøezdívá CB3. Tou látkou je GPR55. GPR55 ve vìdeckém svìtì zpùsobilo rozruch, který vede k vìtšímu množství výzkumù a experimentù. Tento výzkum a experimenty se zamìøují na objasnìní funkcí GPR55, jeho pùvodu a úèinkù na lidské tìlo.

Co je to GPR55?

GPR55 (receptor spojený s G proteinem 55) je pøírodní látka, která byla objevena v rostlinì konopí v roce 1999. Protože k tomuto objevu došlo pozdìji, jeho jméno úèinky a spojení s CBD zatím nebyly prodiskutovány. Vìdci pøi studiu CBD a léèby rakoviny objevili látku podobnou CBD a THC, která urèitým zpùsobem reaguje s lidským tìlem, ale oproti tìmto dvìma zmínìným látkám se rozhodnì liší.

Z této látky se pozdìji vyklubal tøetí element rostliny konopí CB3. Gen GPR55 umožòující tomuto receptoru ovlivòovat lidské tìlo je pøirozený, což umocòuje jeho dùležitost. Dùležité je to proto, že gen GPR55 má reagovat na GPR55 jako CB3 k léèbì èi poškození pøevážnì rakoviny. Pokraèující výzkum smìøující k vysvìtlení skuteèných úèinkù CBD je synonymem pro snahu dostat tuto látku do povìdomí svìta.

Má GPR55 negativní úèinky pro léèbu rakoviny?

GPR55 má na lidské tìlo zcela jiné úèinky než CBD a THC. Skuteènost, že tato látka byla objevena pøi studii jiných pøírodních látek, dokládá její dùležité spojení s léèbou rakoviny, a už je toto spojení jakékoliv.

Závìr tohoto úspìšného výzkumu tkví v tom, že èím více GPR55 je v lidském tìle aktivováno, tím vìtší je šance reprodukce rakovinových bunìk. Toto zjištìní je velkým šokem pro všechny, kteøí brali konopí jako definitivní organickou léèbu rakoviny. Jak mùže být léèba rakoviny spojená s látkou, která na ni vlastnì má negativní úèinky? Vìdci došli k závìru, že GPR55 se váže na úèinky CBD, které ve skuteènosti tìlu umožòují reagovat s genem GPR55. Výsledkem této interakce je šíøení rakoviny v tìle a ne její léèení.

Jaké jsou další úèinky GPR55?

Kromì výše uvedených faktù pocházejících z populárních vìdeckých výzkumù a autentických zdrojù bylo pozdìji objeveno, že GPR55 mùže být s pomocí rùzných metod použit jako receptor v boji proti rakovinì. GPR55 tedy mùže být skuteèným a efektivním pomocníkem v boji proti rakovinì. Zde je nìkolik faktù o GPR55, jeho úèincích na léèbu rakoviny a spojitosti s dvìma dalšími komponenty CB1 a CB2.

GPR55 se mùže díky v lidském tìle pøirozenì se vyskytujícímu genu GPR55 vázat na reprodukci rakovinových bunìk.

Vìdci jsou si jistí, že cokoliv, co se pøirozenì vyskytuje v lidském tìle, nemùže produkovat negativní úèinky a jistì musí být efektivní pro léèbu rùzných nemocí (napøíklad rakoviny).

Stejná studie, která prokázala, že je GPR55 pro léèbu rakoviny škodlivé také naznaèila, že pokud zvýšená aktivita GPR55 stimuluje urèitý druh rakoviny, pak mùže být s pomocí výzkumu a experimentù také transformováno tak, aby rakovinu léèilo.

GPR55 je také spojené s CBD a THC, což znamená, že stejnì jako tyto dvì zmínìné látky i GPR55 musí disponovat jistými pøírodními vlastnostmi, které mohou být použity pro léèbu chronických onemocnìní a rakoviny.

Úèinky GPR55, co se léèby rakoviny týèe, se odvíjejí od dávky a hustoty této organické látky. O GPR55 prozatím není možné uèinit žádné definitivní stanovisko, a to pøedevším kvùli nevìdomosti spojené s následky, které tato organická látka mùže zpùsobovat.

Náhled do populární studie CBD a rakoviny s pomocí GPR55

Aèkoliv nevìdomost stále pøevládá, existuje vysoká šance, že GPR55 bude brzy prohlášeno za neškodnou pøírodní látku vhodnou k léèbì rakoviny. Stane se tak, pokud se vìdcùm podaøí s pomocí genu GPR55 pøevzít kontrolu na úèinky GPR55 a zmìnit jeho úèinky v lidském tìle na pozitivní. Nehledì na neoficiální a falešné studie se GPR55 stává jednou z tìch nejvlivnìjších látek rostliny konopí, které mohou být použity k léèbì rakoviny tlumením reprodukce jejich bunìk.

GPR55, rakovina a CBD jsou vzájemnì propojené. GPR55 má podobnì pøíznivé úèinky jako CBD a také podobný vztah k pøirozenému endokanabinoidnímu systému lidského tìla, který urèitì mùže být využit k léèbì rakoviny. Jedná se tedy o velmi dùležitou látku, o které toho v budoucnosti ještì hodnì uslyšíme.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Rakovina

Mùže CBD pomoci s chemoterapií?
Mùže CBD pomoci s chemoterapií?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Mùže CBD olej vyléèit rakovinu kùže?
Mùže CBD olej vyléèit rakovinu kùže?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Mùže CBD olej v budoucnu pomoci léèit rakovinu?
Mùže CBD olej v budoucnu pomoci léèit rakovinu?

13 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!