ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

Doktoøi žasnou nad konopným olejem jako lékem na rakovinu

13 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Doktoøi žasnou nad konopným olejem jako lékem na rakovinu

Navzdory klinickým testùm a pozitivním výsledkùm naznaèujícím výrazné úèinky konopí na centrální nervový systém nejsou lékaøští experti pøesvìdèeni. Stigma marihuany má koøeny hluboko a nikdo se neodvažuje proti nìmu vystoupit. Není se èemu divit, protože sázka na alternativní léèbu a proti statistice by zkrátka byla odvážným krokem. Veøejnost se s doktory neshoduje a odmítá èekat na vìdecké potvrzení toho, že je CBD olej pro pacienty trpící rakovinou vhodný. Existuje mnoho pacientù trpících rakovinou, jejichž pøíbìhy jsou pro ostatní inspirací. CBD jim pomohlo nejen s rakovinou, ale také si díky ní mohli užívat mnoha dalších benefitù. Konopí obsahuje dvì primární složky, které léèi choroby a onemocnìní, ale také snižují zánìty a tlumí bolest. THC a CBD prý také snižují hladinu stresu a úzkosti.

News Channel 8 nedávno informoval o pøíbìhu Tammy Levanatové, které byla v roce 2015 diagnostikována rakovina prsu. Doktoøi nad jejím pøíbìhem spojeným s konopným olejem doslova žasnou. Po diagnóze v kvìtnu 2015 se rakovinové buòky zaèaly rychle šíøit a Tammyn život se chýlil ke konci. Nehledì na èetná varování doktora se Tammy rozhodla odmítnout podstoupení konvenèní léèby a vydala se svou vlastní cestou hledání alternativního léku. V daný okamžik by ji mnoho lidí považovalo kvùli neuposlechnutí rady doktora za šílenou.

Dlouhé výlety

Po operaci se Tammy vrátila z nemocnice domù a pøeèetla si o konopném oleji. Tento produkt však v jejím státì nebyl nikde dostupný, takže pro jeho koupi musela pravidelnì cestovat celkem daleko. Po tøech letech nyní mùže být Tammy na své rozhodnutí pyšná. Její snaha se doèkala kýženého ovoce. Po tøech letech pravidelného užívání konopného oleje se Tammy vrátila ke svému doktorovi na prohlídku. K doktorovu pøekvapení v Tammynì krvi nebylo po nádoru ani stopy. Aèkoliv doktor souhlasí s faktem, že úèinky konopného oleje prozatím nejsou vìdecky potvrzené, na vlastní oèi byl svìdkem jeho efektivity.

Pøi první prohlídce doktor v Tammynì krvi objevil pokroèilou nádorovou infekci. Tammy následnì diagnostikoval znovu po tøíleté léèbì konopného oleje a po rakovinových buòkách v její krvi nebylo ani stopy. Doktor Palanca není schopný vysvìtlit, jak pøesnì konopný olej funguje, ale nezbývá mu než souhlasit se skuteèností, že Tammy tento produkt vyléèil z rakoviny. Konopí je každým dnem populárnìjší, a to pøedevším díky mnoha podobným pøíbìhùm obyèejných lidí, jakým je i Tammy Levanatová.

Rada doktora

Tammyn pøíbìh lékaøské profesionály doslova šokoval. Její výsledky jsou neoddiskutovatelné. Tammy dokonce skeptickým profesionálùm svolila k nìkolika dùsledným testùm, které její vyléèení potvrdily. Tento pøíbìh se dostal až do médií a titulkù populárních novin.

Doktor Palanca pozdìji také vystoupil na veøejnosti s detaily o Tammynì pøípadu. Dalším pacientùm však doporuèuje kombinovat dva druhy léèby. Odmítnutí konvenèní léèby rakoviny doktor Palanca nedoporuèuje. Aèkoliv v tomto pøípadì konopný olej zafungoval skvìle, jeho úèinky prozatím nejsou dostateènì vìdecky prokázány. Ruku v ruce s konvenèní léèbou rakoviny sice jde také vysoká finanèní zátìž, ale tento typ léèby je dle doktora stále schùdný. Kombinací obou typù léèby se zdá být nejlepším øešením. Pokud si to mùžete dovolit, nevsázejte vše na jednu stranu. Vìdecký výzkum zatím úèinky výrobku z marihuany v podobì konopného oleje nepotvrdil. Tammyno uzdravení je tak oznaèováno za lékaøský zázrak.

Doktor Palanca tvrdí, že bychom se nemìli pøít o to, co je správné, ale zamìøit se pøedevším na léèbu. Nabádá ke kombinaci konvenèní léèby a CBD oleje, a pokud nìkterá z nich bude fungovat, tím lépe!

Tammyn pøíbìh je unikátní

Kritici konopného oleje tvrdí, že všichni lidé, kteøí tvrdí, že je vyléèil CBD olej, zastavili konvenèní léèbu uprostøed. Existuje možnost, že konvenèní léèba, kterou tito pacienti zastavili, sehrála pøi vyléèení zásadní roli. Nemùže tedy být prokázáno, že za zmizení rakovinových bunìk byl zodpovìdný pouze konopný olej.

Rùzní lidé navíc na rùzné druhy léèby a lékù reagují jinak. V pøípadì Tammy se však jedná o kompletní uzdravení pouze vlivem konopného oleje, protože Tammy konvenèní léèbu hned ze zaèátku odmítla. Mùžete si však být jistí, že ke stejnému zázraènému vyléèení dojde i ve vašem pøípadì? Zvažte své šance a rozhodnìte se dle svého vlastního úsudku.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Rakovina

Mùže CBD pomoci s chemoterapií?
Mùže CBD pomoci s chemoterapií?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Mùže CBD olej vyléèit rakovinu kùže?
Mùže CBD olej vyléèit rakovinu kùže?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
GPR55, rakovina a CBD
GPR55, rakovina a CBD

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!