ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

CBD vám mùže pomoci v boji s rakovinou

13 září, 2019 2 minut stráveno čtením

CBD vám mùže pomoci v boji s rakovinou

Konopí se pro domácí použití pìstuje již celé stovky let. Vìdci zjistili, že se v konopí nachází celá øada organicky dynamických látek. Tyto látky se nazývají kanabinoidy. Mezi dva nejvíce zkoumané kanabinoidy patøí THC (delta-9-tetrahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol).

Nìkolik vìdeckých studií tvrdí, že mezi benefity CBD patøí antiproliferativní a proapoptický úèinky, které tlumí migraci, pøilnavost a dotìrnost rakovinných bunìk. (1) Zpráva publikovaná v Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics zjistila, že CBD intenzivnì omezuje vývoj øady bunìèných linií nádoru prsu a vykazuje podstatnì menší sílu v nerakovinových buòkách. (2)

V roce 2011 odborníci vnesli svìtlo do bunìèného systému, jehož prostøednictvím CBD vyvolává prùchod bunìk v nádorových buòkách prsu. Tato studie prokázala, že CBD vyvolalo bunìènou smrt závislou na koncentraci bunìk karcinomu prsu, které jsou na receptor estrogenu pozitivní i negativní. Vìdci následnì zjistili, že silné uskupení CBD v nádorových buòkách nemá na nenádorové mléèné buòky skoro žádný efekt. (3)

CBD je nesmrtící slouèenina, což dokazují její studie - každodenní užití 700 mg po dobu 6 týdnù nevedlo u lidí k žádné otravì, což znamená, že tato látka mùže být použita pro dlouhodobou léèbu. Tato studie neprokázala pouze to, že úèinky CBD jsou pozitivní v boji s buòkami zhoubného nádoru prsu, ale také schopnost tlumit pronikání rakoviny plic a tlustého støeva. CBD má také protinádorové vlastnosti v gliomech a bylo použito k léèbì leukémie. (4)
CBD a další chemikálie obsažené v konopí mají protinádorové vlastnosti a mohou být použity k obohacení standardních lékù (5).

Dle této studie CBD efektivnì zastavuje rùst rùzných bunìk onemocnìní dìložního èípku (6).

CBD rozšiøuje prùchod nádorových bunìk u leukémie a maligního onemocnìní tlustého støeva, což bylo prokázáno v tìchto 3 studiích (7, 8, 9). CBD také oslabuje vývoj a útok lidských gliomových bunìk, což naznaèuje jeho možné protinádorové vlastnosti (10).

Kanabinoidy mohou být díky svým pøímým protinádorovým vlastnostem, schopnosti zlepšovat efektivitu konvenèních protinádorových lékù a uvolnìní od bolesti užiteèné pro léèbu rakoviny prsu a prostaty (5, 11, 12).

Mnoho pacientù trpících rakovinu již benefity CBD olejù objevilo. CBD oleje mohou pøímo ovlivnit nejen rakovinové buòky, existují také významné dùkazy toho, že CBD olej mùže být užiteèný ke zmírnìní závažných vedlejších úèinkù spojených s chemoterapií a ozaøováním. Rakovina je závažnou chorobou, která vyžaduje lékaøskou péèi. CBD olej však mùže být v procesu hojení velmi prospìšný.

Zdroje

1: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3579246/
2: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16728591/
3: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21566064/
4: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3579246/
5: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13543784.2016.1236913
6: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5009497/
7: http://molpharm.aspetjournals.org/content/70/3/897.full
8: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14692532
9: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Inhibition+of+colon+carcinogenesis+by+a+standardized+Cannabis+sativa+extract+with+high+content+of+cannabidiol
10: http://jpet.aspetjournals.org/content/308/3/838.short
11: http://mct.aacrjournals.org/content/10/7/1161.full
12: https://link.springer.com/article/10.1007/s10549-010-1177-4

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Rakovina

Mùže CBD pomoci s chemoterapií?
Mùže CBD pomoci s chemoterapií?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Mùže CBD olej vyléèit rakovinu kùže?
Mùže CBD olej vyléèit rakovinu kùže?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
GPR55, rakovina a CBD
GPR55, rakovina a CBD

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!