ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

CBD olej jako alternativní lék na rakovinu - skuteènost nebo fikce?

13 září, 2019 3 minut stráveno čtením

CBD olej jako alternativní lék na rakovinu - skuteènost nebo fikce?

V roce 2018 se v zasedacích místnostech nemocnicí rozbìhly èetné diskuze o lékaøských hodnotách CBD oleje. Toto téma není veøejnosti nijak neznámé a mnoho lidí jej peèlivì sleduje. Veøejnost používá k vytvoøení subjektivních názorù veškeré dostupné moderní technologie. CBD olej se nezdá být alternativním lékem pouze na rakovinu, ale také na mnoho dalších onemocnìní a chorob. O CBD oleji se tvrdí, že je bohatý na složky, které alterují bìžné fungování urèitých bunìk lidského tìla. Tìmto tvrzením dodává na vìrohodnosti vìdecká literatura publikovaná v rùzných specializovaných èasopisech. Skuteènost, že vìda nìkterá z tìchto tvrzení o CBD oleji potvrzuje, èiní toto téma obzvláštì kontroverzním. Mnoho lidí vìøí, že CBD olej disponuje léèivým potencionálem, který by mìl být dùkladnì prozkoumán.

Co je to CBD olej?

CBD olej je produkt vyrobený z rostliny konopí. CBD olej obsahuje dvì klíèové látky, které pro lékaøské úèely dùležité. Dvìma hlavními složkami marihuany je psychoaktivní tetrahydrocannabinol (THC) a kanabidiol (CBD). CBD je v CBD oleji dominantní složkou, zatímco THC je v nìm obsaženo jen v minimálním množství. Lékaøští experti však pro lékaøské úèely doporuèují použití obou tìchto látek.

CBD olej je extrahován z rostlin konopí pomocí destilace. Extrahovaný olej mùže být smíchán s jinými oleji pro lékaøské i domácí (vaøení) úèely.

Klinický výzkum naznaèuje, že CBD hraje zásadní roli v tlumení bolesti spojené se zánìtem a nevolnosti, což jsou stavy, které se èasto vyskytují u pacientù trpících rakovinou. Pacienti podstupující chemoterapii èasto trpí bolestmi a kombinace kanabinoidù (látky obsažené v konopí) v CBD oleji jim od této bolesti mùže ulevit. Výzkum navíc prokazuje, že kanabinoidy se zamìøují na rakovinové buòky a takøka okamžitì je zabíjí. Tato skuteènost se stala základním stavebním kamenem léèby lidské rakoviny, aèkoliv pochází ze studií provádìných pouze na zvíøatech.

Kontroverze

Aèkoliv se jedná o velmi populární téma, na vìdecké úrovni se jím zabývá jen velmi málo studií. Tyto studie jsou navíc v raných fázích, takže na nìjaké soudy je ještì pøíliš brzo. Veøejnost je tedy ponechána na vážkách. Jak efektivní vlastnì kanabinoidy na lidské rakovinové buòky jsou a jaká dávka je pro zlikvidování takovýchto bunìk potøebná jsou hlavními otázkami mnoha lidí.

CBD olej je na dnešním trhu bìžnì dostupný a každý den získává na popularitì. Rakovina je smrtelná choroba, pro jejíž vyléèení by pacienti a jejich rodiny spolu s chemoterapií udìlali cokoliv dalšího, kdyby vìdìli, že to mùže pomoci. Pokud jste nìkdy vidìli pacienta s rakovinou v pokroèilé fázi, víte, o èem mluvím. A už se jedná o rodinného pøíslušníka èi kamaráda, zkusili byste cokoliv, co by vám dodalo nadìji. Nìkteøí lidé se bohužel rozhodli tohoto zoufalství využít a udìlat z nìj business. Tvrdí tak zpráva Charity Cancer Research UK z roku 2015.

CBD olej však nemùžeme zcela zdiskreditovat pouze proto, že je extrahován z konopí. Konopí obsahuje CBD a THC, což jsou látky s urèitou lékaøskou hodnotou. Lidé z výzkumné organizace akceptují skuteènost, že marihuana obsahuje tyto látky, které mají na lidské tìlo výrazné biologické úèinky. Naléhají však na to, aby lidé zùstali umírnìní, a pacienty vybízejí k opatrnosti, aby se vyhnuli trikùm podvodníkù. Zdùraznìna je také dùležitost poèkat na vìdecký verdikt nad CBD olejem.

Vývoj

Aèkoliv média a veøejné diskuze plní kontroverze, Rick Simpson tvrdí, že CBD olej sám na sobì vyzkoušel a že dùkazem jeho úèinnosti je „vývoj“ jeho choroby. Skupinka lidí, která zastává stejný názor jako Rick zásadnì odmítá chemoterapii a spojuje jí s úmrtností pacientù trpících rakovinou. RIck vìøí, že CBD olej (koncentrovaný extrakt z konopí) je tím jediným lékem na rakovinu a mnoho dalších onemocnìní.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Rakovina

Mùže CBD pomoci s chemoterapií?
Mùže CBD pomoci s chemoterapií?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Mùže CBD olej vyléèit rakovinu kùže?
Mùže CBD olej vyléèit rakovinu kùže?

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více
GPR55, rakovina a CBD
GPR55, rakovina a CBD

13 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!