ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Rakovina

Mùže CBD pomoci s chemoterapií?

Mùže CBD pomoci s chemoterapií?

Øada pacientù trpících rakovinou èasto do své léèby také zahrnují konopí. Nìkteøí lidí ji používají v bylinné formì pro zmírnìní nevolnosti, bolesti a zvracení, a jiní se zase chtìjí oprostit od mentálních problémù spojených s touto hroznou chorobou.

Nìkteøí pacienti se však používáním syrových džusù konopí a vysoce koncentrovaného CBD oleje snaží rakovinu léèit.

CBD a chemoterapie

Mnoho lidí užívá CBD v jedné èi druhé formì k léèbì rakoviny. Otázkou ale zùstává, mùže CBD skuteènì pomoci s chemoterapií? Podívejme se na to, co øíkají dùkazy:

Pomáhá CBD s procesem zotavení se z chemoterapie, nebo vaše zdraví naopak v tomto ohledu poškozuje? Odpovìï na tuto otázku je prozatím stále neznámá.

Vedlejší úèinky chemoterapie

Chemoterapie je jednou z léèebných metod rakoviny, pøi které jsou pacientùm orálnì a intravenóznì podávána silná léèiva. Pro léèbu rakoviny se používá více než 100 druhù léèiv.

Tato léèiva zabraòují šíøení rakoviny do dalších èástí tìla, zpomalují rùst nádorù a také zabíjí rakovinové buòky. Chemoterapie sice je efektivním zpùsobem léèby rakoviny, má ale urèité vážné vedlejší úèinky.

Tyto vedlejší úèinky jsou zpùsobeny tím, že léèiva použitá pøi chemoterapii mimo rakovinové buòky útoèí také na normální buòky, které jsou zdravé. Mezi bìžné vedlejší úèinky patøí:

 • Horeèka
 • Chlad
 • Únava
 • Nevolnost
 • Zvracení
 • Bolavá ústa
 • Zácpa
 • Prùjem
 • Ztráta chuti k jídlu
 • Bolest pøi polykání
 • Svìdìní
 • Dýchaviènost
 • Kašel
 • Bolest kloubù
 • Bolest svalù
 • Otoky rukou èi nohou

Pacienti podstupující chemoterapii nemusí nutnì trpìt všemi zmínìnými vedlejšími úèinky. Vážnost tìchto vedlejších úèinkù se také u jednotlivých pacientù liší. Vìtšina vedlejších úèinkù však po dokonèení chemoterapie mizí.

Pøehled úèinkù CBD na vedlejší úèinky chemoterapie

Studie zjistily, že jednou z hlavních látek rostliny konopí je kanabidiol(CBD).Kanabidiol pomáhá zmíròovat ty nejotravnìjší symptomy chemoterapie (nevolnost) a také pomáhá zabránit pøedèasné nevolnosti.

CBD má pozitivní úèinky na zmírnìní nevolnosti a zvracení, které jsou bìhem a po dokonèení chemoterapie bìžné.

Mnoho studií také ukázalo, že CBD je efektivní pro tlumení neuropatické bolesti. Mùže pomoci ulevit od bolesti, která je tradièními léky neovladatelná.

V jedné studii byli pacienti trpící rakovinou s nekontrolovatelnou bolestí léèeni CBD po dobu dvou týdnù. Bolest, která byla pøedtím nekontrolovatelná, se s použitím CBD výraznì snížila.

CBD je také známé tím, že u pacientù trpících rakovinou zabraòuje úbytku hmotnosti a chuti k jídlu. CBD má protizánìtlivé vlastnosti a pomáhá zmenšovat otoky rukou a nohou.

V následující studii bylo 131 pacientù léèeno CBD po dobu šesti až osmi týdnù. Vìdci na pacientech pozorovali zlepšení rùzných symptomù, mezi které patøilo zvracení, zmìny nálad, nevolnost, hubnutí, únava, zácpa, svìdìní a sexuální funkce.

Zpùsoby, jak mùže CBD pomáhat pøi chemoterapii

Chemoterapie za úèelem léèby rakoviny pro své pacienty vìtšinou znamená znaèné nepohodlí, které jde ruku v ruce s oslabujícími úèinky použitých chemoterapeutických léèiv.

Chemoterapeutická léèiva jsou podávána intravenóznì a urèena k likvidaci rychle rostoucích bunìk. Tato léèiva jsou velmi silná a mohou zabíjet jakékoliv rychle rostoucí buòky, dokonce i ty zdravé.

To má za následek vedlejší úèinky v podobì zvracení, nevolnosti, vypadávání vlasù atd. Studie odhalují, že CBD (pøírodní látka rostliny konopí) mùže pacientùm chemoterapie s tìmito vedlejšími úèinky pomoci.

Úèinky CBD na nevolnost a zvracení zpùsobené chemoterapií

V následující studii bylo CBD podáno pacientùm orálnì a intravenóznì (bez kouøení konopí). Bylo prokázáno, že CBD je pro ovládání nevolnosti a zvracení u tìchto pacientù v porovnání s metoclopramidem a prochlorperazinem efektivnìjší.

Antiemetické úèinky CBD trvaly až 4 dny, což ukazuje, jak dlouhodobý efekt tato látka mùže mít.

CBD také vedlo k úplnému potlaèení zvracení a nevolnosti, a to pøedevším v pøípadech, kdy chemoterapie vedla k mírné èi støední úrovni zvracení.

Tlumí neuropatickou bolest

CBD je také užiteèné pro tlumení neuropatické bolesti zpùsobené chemoterapií.

Studie ukazuje, že CBD zabraòuje neuropatické bolesti a termální citlivosti, a to bez jakýchkoliv vedlejších úèinkù na centrální nervovou soustavu pacienta. CBD nezasahuje do úèinnosti chemoterapie.

V další studii vìdci zjistili, že CBD také pomáhá s úlevou nervové bolesti. Výzkumníci vìøí, že tato úleva bolesti je spojená s úèinkem slouèeniny CBD na 5-HT1A receptor.

V klinické studii s pacienty trpícími nekontrolovatelnou bolestí bylo k jejich léèbì po dobu dvou týdnù používáno CBD. Jejich bolest se výraznì snížila.

CBD zmenšuje otoky

CBD má spoleènì s mnoha dalšími pozitivními vlastnostmi také protizánìtlivé úèinky. Vìdci doufají, že tato vlastnost CBD mùže pomoci pacientùm podstupujícím chemoterapii zmenšit otoky jejich rukou a nohou.

Interakce CBD s CB2 receptory vede spoleènì s pomocí mnoha mechanismù k potlaèení zánìtlivé reakce.

Ve studii na zvíøatech CBD úspìšnì zmenšilo otok u zanícených tlapek.

CBD ovládá chu k jídlu a zabraòuje úbytku váhy

Aèkoliv je díky zvýšení chuti k jídlu známé pøedevším THC, CBD hraje v ovládání chuti k jídlu také dùležitou roli.

Endokanabinoidní systém lidského tìla je známý vyrovnáváním rùzných systémù tìla. Mezi tyto systémy patøí také pøíjem potravy. CBD interaguje s receptory endokanabinoidního systému a pomáhá jim lépe ovládat chu k jídlu, což èlovìka motivuje k jídlu.

CBD zlepšuje emoèní zdraví

Používání CBD spoleènì s chemoterapií mùže zabránit pocitùm deprese a úzkosti. Deprese je spojená s dysfunkcí endokanabinoidního systému tìla, který je zodpovìdný za ovládání nálad.

CBD jakožto nepsychoaktivní kanabinoid nikdy nenavozuje žádné psychické stavy. A už je CBD podáno orálnì èi intravenóznì, je u pacientù podstupujících chemoterapii vysoce efektivní pro ovládání zvracení, nevolnosti, únavy a dalších symptomù. 

Reference

https://echoconnection.org/chemotherapy-side-effects-medical-cannabis-and-cbd-research-overview/

https://cannabismd.com/cbd-cancer/cannabinoids-role-in-aiding-chemotherapy-side-effects-naseau-and-vomiting/

https://herb.co/marijuana/news/cannabis-chemotherapy-treatment/ 

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

13 září, 2019

Zobrazit více
Mùže CBD olej vyléèit rakovinu kùže?

Mùže CBD olej vyléèit rakovinu kùže?

Ohromující benefity CBD oleje již pro nikoho nejsou žádnou novinkou. Èetné studie ukazují, že CBD mùže být použito k léèbì mnoha rùzných zdravotních problémù, mezi které patøí napøíklad zánìty, cukrovka, nevolnost a zvracení spojené s chemoterapií èi rakovina. Ano, používání CBD oleje skuteènì vyléèilo z rakoviny mnoho pacientù, a to pøedevším z rakoviny kùže.

Použití CBD oleje pro zotavení se z rakoviny je rozporuplné, protože vìdcùm nebylo umožnìno testovat CBD olej na pacientech trpících rakovinou. Nepovedlo se jim tedy získat žádné významné dùkazy. Studie provedené na zvíøatech však odhalují, že CBD se jeví jako dobrá alternativa k léèbì rakoviny. CBD olej navíc nemá na pacienty trpící rakovinou žádné vedlejší úèinky, což pacienti samozøejmì oceòují a jsou díky tomu více naklonìní jeho použití.

CBD olej na rakovinu

Debata o používání CBD oleje k restrikci rakoviny však není zrovna èerstvým tématem. Vše zaèalo v roce 2008, kdy byl na YouTube publikován dokument s názvem Útìk pøed lékem, který zobrazoval pøíbìh Ricka Simpsona trpícího rakovinou kùže. Ricku Simpsonovi byl v roce 2003 diagnostikován bazocelulární karcinom, což je druh rakoviny kùže. Rick mìl rakovinu na 3 místech na svém tìle. Po operaci Rick nebyl s jejími výsledky spokojen, a proto se rozhodl zkusit nìco jiného. Rick zaslechl o objevu University of Virginia, kde vìdci zjistili, že rostlina konopí obsahuje kanabinoid THC, který mùže léèit rakovinu u myší. Rozhodl se tedy, že tedy tuto metodu zkusí. K léèbì své rakoviny tedy poté použil CBD olej. CBD olej nanesl na obvazy, kterými obvázal svou rakovinu, a nechal jej 4 dny pùsobit. Když si po ètyøech dnech obvazy sundal, jeho rakovina byla pryè. Doktoøi mu však nevìøili. Rick se rozhodl vyrábìt svùj vlastní CBD olej a poskytovat ho pacientùm, kteøí jej potøebovali. Existuje mnoho pacientù, kteøí tvrdí, že svou rakovinu vyléèili aplikací CBD oleje na postiženou pokožku. Právì díky tìmto událostem se dostala diskuze o CBD jako léku na rakovinu do popøedí médií.

Aèkoliv existují pacienti, podle kterých byla jejich rakovina pomocí CBD oleje vyléèena, jak CBD èi THC k jejímu léèeni pøesnì fungují zatím nikdo nerozumí. V lidském tìle se nachází mnoho bunìk a v každé z nich je uskupení vzájemnì zamìnitelných sfingolipidù, které ovládá její život a smrt. Tato silueta prvkù se nazývá sfingolipidový reostat. Pokud je endogenní hladina ceramidu v tìle vysoká, blíží se bunìèná smrt, které se také øíká apoptóza. Pokud je hladina ceramidu nízká, bunìèná energie je silná. Když THC (slouèenina obsažená v CBD oleji) reaguje s CB1 a CB2 receptory endokanabinoidního systému, zvyšuje se formace ceramidu, což má za následek smrt rakovinových bunìk a omezení jejich další mutace. Normální zdravé buòky za pøítomnosti THC ceramid neprodukují, takže tyto buòky nebudou kanabinoidy nijak zasaženy.

CBD olej disponuje antiproliferativními vlastnostmi

Kanabinoidy v rostlinì konopí a jejím extraktu jsou antiproliferativními , což znamená, že zastavují šíøení a rozmnožování rakovinových bunìk a nádorù. Nedávný výzkum Complutense University v Madridu z roku 2012 objevil, že CBD olej má v rakovinových buòkách antimetastatický efekt. Metastáze je proces, ve kterém rakovinové buòky migrují z jedné èásti tìla do druhé a vytváøí nový nádor. CBD olej metastázi blokuje.

CBD olej tlumí angiogenezi

Studie z Vanderbilt University ukázala, že nepsychoaktivní CBD je také antiangiogenní. To znamená, že CBD tlumí angiogenezi. Angiogeneze je proces, který do nádoru pøivádí krev. Díky tomu tumor roste a roste, dokud nezabije normální tìlesné funkce.

CBD olej tlumí apoptózu

Studie publikovaná v European Journal of Pharmacology v roce 2013 odhalila, že anadamid AEA (v lidském tìle pøirozenì se vyskytující kanabinoid) omezuje rùst melanomových bunìk in vitro. CBD reaguje s endokanabinoidním systémem po užití CBD oleje stejnì jako AEA. CBD tedy také mùže zastavit šíøení rakovinových bunìk. Další studie z roku 2013 publikovaná v Journal of Pharmacy and Pharmacology ukázala, že použití syntetických kanabinoidù vedlo k 90 procentnímu snížení kožních rakovinových bunìk u myší.

Studie z roku 2014 publikovaná v Journal of Life Sciences se zabývala otázkou, jestli THC zabíjí èi posiluje melanomové buòky u myší. Za tímto úèelem vìdci myším podali tetrahydrokanabinol (THC). THC je hlavní psychoaktivní látka obsažená v konopí. Tyto myší poté porovnali s normálními myšmi. K jejich pøekvapení se velikost rakovinových bunìk výraznì snížila. Vìdci tedy došli k závìru, že exogenní kanabinoidy mohou být použity k léèení melanomu. Exogenními kanabinoidy se myslí externí kanabinoidy jako CBD èi THC. CBD a THC byly pro léèení rakoviny u myší opravdu užiteèné. Tento výzkum však byl pouze malým experimentem a o aplikaci jeho výsledkù na lidi se prozatím stále diskutuje.

CBD olej mùže léèit rakovinu kùže

Aèkoliv o CBD pro léèbu rakoviny bylo provedeno již mnoho výzkumù, vìdci si výsledky nejsou jistí, nebo dále protirakovinové úèinky CBD oleje nechtìjí z legislativních dùvodù studovat. Existuje však mnoho lidí, kteøí se snaží využít všech dostupných benefitù CBD oleje.

Rick Simpson bude navždy zapsán do historie jako hlavní postava tohoto skvìlého objevu. Aèkoliv CBD olej není pøedepisován lékaøskými profesionály, Rick Simpson si pìstuje vlastní konopí a vytváøí vlastní extrakt CBD oleje, který poskytuje každému, kdo jej potøebuje. Pokud zvážíme fakt, že CBD olej zabíjí rakovinové buòky, pùsobí jako jejich prevence a zároveò nijak nepùsobí na normální zdravé buòky, myšlenka, že CBD olej je pro léèbu rakoviny vhodný, se nejeví tak zle. Porovnáním benefitù CBD oleje s jeho vedlejšími úèinky jej mnoho pacientù trpících rakovinou považuje za dobrou alternativu k léèbì této hrozné choroby.

Seznam použité literatury

https://www.cureyourowncancer.org/how-cannabis-oil-works.html
https://www.cannabiscure.info/cannabis-oil-treatment-for-skin-cancer/
https://www.cureyourowncancer.org/rick-simpson.html
https://herb.co/marijuana/news/skin-cancer

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

13 září, 2019

Zobrazit více
GPR55, rakovina a CBD

GPR55, rakovina a CBD

CBD je èastým pøedmìtem diskuzí jak expertù, tak obyèejných lidí, kteøí se snaží zjistit více o organických složkách obsažených v rostlinì konopí. Dùraz je mimo CBD kladen také na THC, což je podobnì dùležitá látka obsažená v rostlinì konopí. Tìmto pøírodním látkám obsaženým v konopí se pøezdívá CB1 a CB2 z následujících dùvodù:

1. Obì látky mají podobné vlastnosti a úèinky, kromì jedné velmi dùležité odlišnosti - THC je látka psychoaktivní a CBD je látka nepsychoaktivní.

2. Tyto látky se považovaly za jediné dvì látky obsažené v rostlinì konopí, protože jiné látky zatím nebyly obsaženy (napø. CB3).

Všichni již vìdí, že CBD má na lidský mozek pozitivní a THC zase negativní úèinky. Byla však také objevena tøetí látka, které se nyní pøezdívá CB3. Tou látkou je GPR55. GPR55 ve vìdeckém svìtì zpùsobilo rozruch, který vede k vìtšímu množství výzkumù a experimentù. Tento výzkum a experimenty se zamìøují na objasnìní funkcí GPR55, jeho pùvodu a úèinkù na lidské tìlo.

Co je to GPR55?

GPR55 (receptor spojený s G proteinem 55) je pøírodní látka, která byla objevena v rostlinì konopí v roce 1999. Protože k tomuto objevu došlo pozdìji, jeho jméno úèinky a spojení s CBD zatím nebyly prodiskutovány. Vìdci pøi studiu CBD a léèby rakoviny objevili látku podobnou CBD a THC, která urèitým zpùsobem reaguje s lidským tìlem, ale oproti tìmto dvìma zmínìným látkám se rozhodnì liší.

Z této látky se pozdìji vyklubal tøetí element rostliny konopí CB3. Gen GPR55 umožòující tomuto receptoru ovlivòovat lidské tìlo je pøirozený, což umocòuje jeho dùležitost. Dùležité je to proto, že gen GPR55 má reagovat na GPR55 jako CB3 k léèbì èi poškození pøevážnì rakoviny. Pokraèující výzkum smìøující k vysvìtlení skuteèných úèinkù CBD je synonymem pro snahu dostat tuto látku do povìdomí svìta.

Má GPR55 negativní úèinky pro léèbu rakoviny?

GPR55 má na lidské tìlo zcela jiné úèinky než CBD a THC. Skuteènost, že tato látka byla objevena pøi studii jiných pøírodních látek, dokládá její dùležité spojení s léèbou rakoviny, a už je toto spojení jakékoliv.

Závìr tohoto úspìšného výzkumu tkví v tom, že èím více GPR55 je v lidském tìle aktivováno, tím vìtší je šance reprodukce rakovinových bunìk. Toto zjištìní je velkým šokem pro všechny, kteøí brali konopí jako definitivní organickou léèbu rakoviny. Jak mùže být léèba rakoviny spojená s látkou, která na ni vlastnì má negativní úèinky? Vìdci došli k závìru, že GPR55 se váže na úèinky CBD, které ve skuteènosti tìlu umožòují reagovat s genem GPR55. Výsledkem této interakce je šíøení rakoviny v tìle a ne její léèení.

Jaké jsou další úèinky GPR55?

Kromì výše uvedených faktù pocházejících z populárních vìdeckých výzkumù a autentických zdrojù bylo pozdìji objeveno, že GPR55 mùže být s pomocí rùzných metod použit jako receptor v boji proti rakovinì. GPR55 tedy mùže být skuteèným a efektivním pomocníkem v boji proti rakovinì. Zde je nìkolik faktù o GPR55, jeho úèincích na léèbu rakoviny a spojitosti s dvìma dalšími komponenty CB1 a CB2.

GPR55 se mùže díky v lidském tìle pøirozenì se vyskytujícímu genu GPR55 vázat na reprodukci rakovinových bunìk.

Vìdci jsou si jistí, že cokoliv, co se pøirozenì vyskytuje v lidském tìle, nemùže produkovat negativní úèinky a jistì musí být efektivní pro léèbu rùzných nemocí (napøíklad rakoviny).

Stejná studie, která prokázala, že je GPR55 pro léèbu rakoviny škodlivé také naznaèila, že pokud zvýšená aktivita GPR55 stimuluje urèitý druh rakoviny, pak mùže být s pomocí výzkumu a experimentù také transformováno tak, aby rakovinu léèilo.

GPR55 je také spojené s CBD a THC, což znamená, že stejnì jako tyto dvì zmínìné látky i GPR55 musí disponovat jistými pøírodními vlastnostmi, které mohou být použity pro léèbu chronických onemocnìní a rakoviny.

Úèinky GPR55, co se léèby rakoviny týèe, se odvíjejí od dávky a hustoty této organické látky. O GPR55 prozatím není možné uèinit žádné definitivní stanovisko, a to pøedevším kvùli nevìdomosti spojené s následky, které tato organická látka mùže zpùsobovat.

Náhled do populární studie CBD a rakoviny s pomocí GPR55

Aèkoliv nevìdomost stále pøevládá, existuje vysoká šance, že GPR55 bude brzy prohlášeno za neškodnou pøírodní látku vhodnou k léèbì rakoviny. Stane se tak, pokud se vìdcùm podaøí s pomocí genu GPR55 pøevzít kontrolu na úèinky GPR55 a zmìnit jeho úèinky v lidském tìle na pozitivní. Nehledì na neoficiální a falešné studie se GPR55 stává jednou z tìch nejvlivnìjších látek rostliny konopí, které mohou být použity k léèbì rakoviny tlumením reprodukce jejich bunìk.

GPR55, rakovina a CBD jsou vzájemnì propojené. GPR55 má podobnì pøíznivé úèinky jako CBD a také podobný vztah k pøirozenému endokanabinoidnímu systému lidského tìla, který urèitì mùže být využit k léèbì rakoviny. Jedná se tedy o velmi dùležitou látku, o které toho v budoucnosti ještì hodnì uslyšíme.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

13 září, 2019

Zobrazit více
Mùže CBD olej v budoucnu pomoci léèit rakovinu?

Mùže CBD olej v budoucnu pomoci léèit rakovinu?

Rakovina je nejvìtším problémem, se kterým lidstvo dlouhodobì bojuje. Touto chorobou trpí na celém svìtì miliony lidí. Nìkteøí z nich se z této choroby vyléèí pouze tehdy, pokud je diagnostikována ve své rané fázi. Pokud však rakovina postoupila z rané fáze dále, je pravdìpodobné, že se z této choroby již nevyléèíte. Šíøení rakovinových bunìk napøíè lidským tìlem snižuje šance na vyléèení.

Vìdci hledají lék èi vakcínu, která by rakovinu léèila èi sloužila k její prevenci, již desítky let. Zdá se, že veškerá snaha prozatím pøišla vniveè, protože lék na rakovinu stále neexistuje. Není pochyb, že lékaøi ve výzkumech pokroèili a samozøejmì také existují doèasné léèebné metody, které jsou dostupné a zvyšují šanci na pøežití. Nemùžeme si však být 100% jistí, že se rakovina vùbec dá léèit.

Rostoucí popularita CBD oleje vìdce motivovala k testování této látky jako léèby na rakovinu. Vypadá to, že testy ukazují pozitivní výsledky a existuje možnost, že se tato látka stane trvalým lékem proti rakovinì. Zde je vše, co byste o CBD oleji a rakovinì mìli vìdìt.

Léèba rakoviny a CBD olej

Nedávno bylo zjištìno, že nejen konopí, ale i CBD olej pomáhají v boji s rakovinovými buòkami. CBD Olej je extrahován z rostlin konopí èi marihuany. Jedná se o nepsychotickou chemikálii, která disponuje mnoha skvìlými benefity. CBD reaguje s endokanabinoidním systémem lidského tìla. Jedná se o dùležitý systém lidského tìla s receptory napøíè celým tìlem, který ovládá lidské regulaèní systémy.

CB1 a CB2 jsou dva receptory, se kterými CBD olej reaguje. CB1 receptory se nachází v nervovém systému a pøevládají v mozku. CB2 receptory se nachází pøevážnì v imunitním systému tìla. Bylo zjištìno, že THC tyto receptory pøímo stimuluje, což má za následek psychotické úèinky, které pro lidské tìlo nejsou dobré. CBD na druhé stranì tyto receptory stimuluje stejnì jako pøirozené procesy tìla, díky èemuž jsou šance na vedlejší úèinky snížené.

Bìhem nìkolika posledních let bylo provedeno nìkolik rùzných studií o úèincích CBD na lidské tìlo. Bylo zjištìno nìkolik skvìlých léèivých benefitù. CBD olej je:

 • Antipsychotický 
 • Protizánìtlivý 
 • Antiemetický (zmíròuje nevolnost a zvracení) 
 • Antioxidaèní 
 • Protinádorový/protirakovinový 
 • Antikonvulzivní (potlaèuje aktivitu záchvatù) 
 • Anxiolytický (pùsobí proti úzkosti) 
 • Antidepresivní 
 • Analgetický (tlumí bolest)

Nejslavnìjší vlastností CBD jsou jeho protinádorové a protirakovinové úèinky. Právì tyto dvì vlastnosti jsou dùvodem, proè CBD zaujalo také mnoho specialistù. Nìkolik studií prokázalo, že CBD olej má schopnost zabít rakovinu plic a rakovinu prsu. Tyto studie zjistily následující úèinky CBD:

1. CBD apoptózou stimulujte bunìènou smrt. 

2. CBD zastavuje dìlení a proliferaci maligních bunìk v tìle.

3. CBD mùže chránit nové krevní cévy pøed promìnou v nádorové buòky. 

4. CBD snižuje šanci šíøení rakovinových bunìk lidským tìlem. Díky tomu nebudou rakovinové buòky napadat èi pøemisovat normální buòky. 

5. CBD zrychluje proces autofagie rakovinových bunìk.

6. CBD zrychluje vnitøní mechanismus odstraòování odpadu z tìla.

A to je pouhý zaèátek; vìdci tvrdì pracují na prokázání tìchto aspektù, aby CBD mohlo být použito k léèbì rakoviny.

Léèba CBD olejem

Neexistují žádné vìdecké dùkazy, to je dùvodem, proè doktoøi nemohou užití CBD oleje pøedepisovat na léèbu rakoviny. Mnoho specialistù však CBD olej svým pacientùm doporuèuje po dokonèení primární léèby v podobì chemoterapie a radioterapie.

Léèba rakoviny jde ruku v ruce s rùznými vedlejšími úèinky, se kterými se pacienti musí vypoøádat. Patøí mezi nì vypadávání vlasù, hubnutí a nerovnomìrný odstín kùže. Vìtšina pacientù je schopna tyto vedlejší úèinky akceptovat. Problém nastává, pokud se navíc musí vypoøádat s dalšími problémy v podobì bolesti, únavy atd. Víme, že vypadávání vlasù a hubnutí se èasem vyøeší samo, ale co ostatní zmínìné problémy? Vìtšinì lidí není dovoleno po dokonèení léèby brát žádné léky, takže se s vedlejšími úèinky musí vypoøádat zcela sami a bez jakékoliv lékaøské pomoci. Pro usnadnìní tohoto procesu mnoho doktorù doporuèuje použití CBD oleje.

Vìtšina specialistù akceptovala benefity CBD oleje a jsou pøipraveni jej pacientùm po dokonèení primární léèby dovolit používat. Bylo zjištìno, že stav vìtšiny pacientù se po jeho používání zlepšuje. Pacienti se postupem èasu uzdravili a prokázali pokrok. U vìtšiny pacientù se však rakovinové buòky nìkolik let po dokonèení léèby znovu objevily. Bylo však zjištìno, že používání CBD oleje šance rùstu rakovinových bunìk dramaticky snižuje. Nìkoho to možná pøekvapí, ale vìtšina doktorù se nyní shoduje, že v budoucnosti existuje šance, že CBD olej bude použit pro léèbu rakoviny.

Závìr o CBD a rakovinì

Bylo zjištìno, že CBD má pro léèbu rakoviny slibné výsledky. Jediným problémem je nedostatek vìdeckých dùkazù, což doktorùm znemožòuje používat CBD olej pro pøímou léèbu. Místo toho lékaøi CBD olej pouze doporuèují k rehabilitaènímu procesu po dokonèení primární léèby. CBD zpomaluje rùst rakovinových bunìk v tìle.

Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22625422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29061818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28588483
https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/cannabis-pdq
https://www.marijuana.com/news/2017/02/dr-sanjay-gupta-talks-truth-immorality-opioids-and-weed-4/

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

13 září, 2019

Zobrazit více

Huffington post mluví o konopí jako léku na rakovinu

Huffington post mluví o konopí jako léku na rakovinu

Dvacáté první století je charakterizováno drahou léèbou a zdravotním pojištìním, což jsou jediné možnosti konvenèní medicíny. Konvenèní léèebné metody do svých procesù zaøazují moderní technologie a stroje, díky kterým výdaje na léèbu pro bìžné obèany rapidnì rostou. Výsledkem této skuteènosti je neustálé hledání alternativní medicíny, která by byla finanènì dostupnìjším øešením.

Rakovina je jednou z chorob, jejíž léèba se každoroènì zdražuje. Chemoterapie není vùbec levnou záležitostí a potøebovat nebudete pouze jednu nebo dvì. Cena vaší léèby se bude lišit v závislosti na tom, jak daleko jsou rakovinové buòky rozšíøené a jak ovlivòují funkce vašeho tìla. Huffington post se stal prvním, kdo veøejnì vystoupil s komentáøem na neustále se zvyšující poèet uživatelù konopí. Zatímco vìtšina profesionálù a organizací v lékaøské sféøe jsou vùèi úèinkùm konopí skeptiètí, veøejnost a nyní také Huffington post to vidí jinak. Podle toho populárního vydavatele existuje možnost, že konopí skuteènì je alternativní léèbou rakoviny a mnoha dalších onemocnìní.

Historie

Aèkoliv se toto téma jeví jako moderní a provází jej mnohé kontroverze, ve skuteènosti tomu tak není. Konopí je ve svìtì spojeno s lékaøstvím již od svého prvopoèátku. Použití konopí jako léku doporuèoval napøíklad Císaø Fu Hsi v roce 2900 pøed Kristem. V tomto období neexistovaly žádné technologie pro extrakci oleje èi prachu z rostliny konopí. Rakovina pravdìpodobnì již existovala, ale lidé ji znali pod jiným názvem. Lidem se zvláštními chorobami byla rostlina podávána ke žvýkání èi kouøení. A ano, tato léèba fungovala. Nikdo se nedožívá takového vìku jako lidé, kteøí používají tradièní medicínu. Nedávné zprávy ze Spojených státù naznaèují, že konopí se zaèíná pøedepisovat jako lék pro rùzné choroby a onemocnìní.

National Cancer Institue nedávno publikoval posudek svých názorù na konopí - výzkum tohoto institutu poukazuje na roli, kterou konopí hraje pro tlumení rùstu rakovinových bunìk. Produkty z marihuany navíc zmíròují zánìty, ulevují od bolesti a snižují hladinu stresu a úzkosti.

Studie na zvíøatech

Huffington post zmiòuje studie na myších z let 1990, které popisují úèinky kanabinoidù na zvíøecí buòky. Tyto studie prokázaly, že kanabinoidy zabraòují a potlaèují rùst nádorù. British Journal of Pharmacology na základì tìchto studií publikoval posudek, který obsahuje výhody a nevýhody spojené s použitím konopí pro léèbu. Samotná existence tohoto posudku dokazuje, že konopí mìní buòky v lidském tìle. Poèet pozitiv konopí v tomto posudku navíc vysoce pøevažoval poèet jeho negativ.

Podle Huffington Postu je konopí slibnou alternativou a pøedevším nadìjí pro pacienty trpící rakovinou. Toto téma je nutno dále zkoumat a být pøitom otevøený novým poznatkùm, které mohou benefitovat lidskou rasu.

Syntetické schválení

Debata o dùvìryhodnosti a legitimitì používání konopí zaèali pøed desítkami let. Od té doby bylo za úèelem potvrzení èi vyvrácení tvrzení o pozitivních úèincích konopí podstoupeno mnoho klinických testù. Výsledkem tìchto testù je aklamace a pøijetí konopí. Uklidòující úèinky konopné léèby by podle Huffington postu nemìly být ignorovány. FDA schválilo laboratorní testy všech látek konopí a jejich úèinkù na lidský mozek a chování.

I pøesto však marihuanu doprovází urèité stigma. Navzdory mnohaletým kontroverzím se toto téma zkrátka dostateènì nezkoumá. Zdroje a materiály potøebné pro výzkum jsou záhadnì nedostupné a zodpovìdní lidé si pouze pøehazují horkou bramboru viny.

Existují pøíbìhy lidí, které užívání konopných pilulek èi samotné rostliny zcela vyléèilo. Huffington Post napøíklad vyzdvihuje odvahu Andyho Ashcrafta. Andymu byla v roce 2010 diagnostikována rakovina a doktoøi mu pøedpovídali maximálnì 3 mìsíce života. Andy byl zoufalý a snažil se najít nìjaký alternativní lék, který by mu pomohl. Narazil na konopí. Andy je živoucím dùkazem úèinkù konopí, protože celých 8 let po jeho diagnóze rakovinou je stále živý a zdravý.

Rozhodnutí je na vás

Existují sice programy pro šíøení vìdomostí o konopí a odstranìní stigma, které je s ním spojené, ale jedná se o velmi pomalý proces. Nesklonit hlavou nad statistikami navíc vyžaduje obrovskou odvahu. Pokud ale existuje osvìdèená terapie, která je levná, snadno dostupná a pøedevším pøírodní - proè jí nedat šanci?

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

13 září, 2019

Zobrazit více
Doktoøi žasnou nad konopným olejem jako lékem na rakovinu

Doktoøi žasnou nad konopným olejem jako lékem na rakovinu

Navzdory klinickým testùm a pozitivním výsledkùm naznaèujícím výrazné úèinky konopí na centrální nervový systém nejsou lékaøští experti pøesvìdèeni. Stigma marihuany má koøeny hluboko a nikdo se neodvažuje proti nìmu vystoupit. Není se èemu divit, protože sázka na alternativní léèbu a proti statistice by zkrátka byla odvážným krokem. Veøejnost se s doktory neshoduje a odmítá èekat na vìdecké potvrzení toho, že je CBD olej pro pacienty trpící rakovinou vhodný. Existuje mnoho pacientù trpících rakovinou, jejichž pøíbìhy jsou pro ostatní inspirací. CBD jim pomohlo nejen s rakovinou, ale také si díky ní mohli užívat mnoha dalších benefitù. Konopí obsahuje dvì primární složky, které léèi choroby a onemocnìní, ale také snižují zánìty a tlumí bolest. THC a CBD prý také snižují hladinu stresu a úzkosti.

News Channel 8 nedávno informoval o pøíbìhu Tammy Levanatové, které byla v roce 2015 diagnostikována rakovina prsu. Doktoøi nad jejím pøíbìhem spojeným s konopným olejem doslova žasnou. Po diagnóze v kvìtnu 2015 se rakovinové buòky zaèaly rychle šíøit a Tammyn život se chýlil ke konci. Nehledì na èetná varování doktora se Tammy rozhodla odmítnout podstoupení konvenèní léèby a vydala se svou vlastní cestou hledání alternativního léku. V daný okamžik by ji mnoho lidí považovalo kvùli neuposlechnutí rady doktora za šílenou.

Dlouhé výlety

Po operaci se Tammy vrátila z nemocnice domù a pøeèetla si o konopném oleji. Tento produkt však v jejím státì nebyl nikde dostupný, takže pro jeho koupi musela pravidelnì cestovat celkem daleko. Po tøech letech nyní mùže být Tammy na své rozhodnutí pyšná. Její snaha se doèkala kýženého ovoce. Po tøech letech pravidelného užívání konopného oleje se Tammy vrátila ke svému doktorovi na prohlídku. K doktorovu pøekvapení v Tammynì krvi nebylo po nádoru ani stopy. Aèkoliv doktor souhlasí s faktem, že úèinky konopného oleje prozatím nejsou vìdecky potvrzené, na vlastní oèi byl svìdkem jeho efektivity.

Pøi první prohlídce doktor v Tammynì krvi objevil pokroèilou nádorovou infekci. Tammy následnì diagnostikoval znovu po tøíleté léèbì konopného oleje a po rakovinových buòkách v její krvi nebylo ani stopy. Doktor Palanca není schopný vysvìtlit, jak pøesnì konopný olej funguje, ale nezbývá mu než souhlasit se skuteèností, že Tammy tento produkt vyléèil z rakoviny. Konopí je každým dnem populárnìjší, a to pøedevším díky mnoha podobným pøíbìhùm obyèejných lidí, jakým je i Tammy Levanatová.

Rada doktora

Tammyn pøíbìh lékaøské profesionály doslova šokoval. Její výsledky jsou neoddiskutovatelné. Tammy dokonce skeptickým profesionálùm svolila k nìkolika dùsledným testùm, které její vyléèení potvrdily. Tento pøíbìh se dostal až do médií a titulkù populárních novin.

Doktor Palanca pozdìji také vystoupil na veøejnosti s detaily o Tammynì pøípadu. Dalším pacientùm však doporuèuje kombinovat dva druhy léèby. Odmítnutí konvenèní léèby rakoviny doktor Palanca nedoporuèuje. Aèkoliv v tomto pøípadì konopný olej zafungoval skvìle, jeho úèinky prozatím nejsou dostateènì vìdecky prokázány. Ruku v ruce s konvenèní léèbou rakoviny sice jde také vysoká finanèní zátìž, ale tento typ léèby je dle doktora stále schùdný. Kombinací obou typù léèby se zdá být nejlepším øešením. Pokud si to mùžete dovolit, nevsázejte vše na jednu stranu. Vìdecký výzkum zatím úèinky výrobku z marihuany v podobì konopného oleje nepotvrdil. Tammyno uzdravení je tak oznaèováno za lékaøský zázrak.

Doktor Palanca tvrdí, že bychom se nemìli pøít o to, co je správné, ale zamìøit se pøedevším na léèbu. Nabádá ke kombinaci konvenèní léèby a CBD oleje, a pokud nìkterá z nich bude fungovat, tím lépe!

Tammyn pøíbìh je unikátní

Kritici konopného oleje tvrdí, že všichni lidé, kteøí tvrdí, že je vyléèil CBD olej, zastavili konvenèní léèbu uprostøed. Existuje možnost, že konvenèní léèba, kterou tito pacienti zastavili, sehrála pøi vyléèení zásadní roli. Nemùže tedy být prokázáno, že za zmizení rakovinových bunìk byl zodpovìdný pouze konopný olej.

Rùzní lidé navíc na rùzné druhy léèby a lékù reagují jinak. V pøípadì Tammy se však jedná o kompletní uzdravení pouze vlivem konopného oleje, protože Tammy konvenèní léèbu hned ze zaèátku odmítla. Mùžete si však být jistí, že ke stejnému zázraènému vyléèení dojde i ve vašem pøípadì? Zvažte své šance a rozhodnìte se dle svého vlastního úsudku.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

13 září, 2019

Zobrazit více
CBD olej jako alternativní lék na rakovinu - skuteènost nebo fikce?

CBD olej jako alternativní lék na rakovinu - skuteènost nebo fikce?

V roce 2018 se v zasedacích místnostech nemocnicí rozbìhly èetné diskuze o lékaøských hodnotách CBD oleje. Toto téma není veøejnosti nijak neznámé a mnoho lidí jej peèlivì sleduje. Veøejnost používá k vytvoøení subjektivních názorù veškeré dostupné moderní technologie. CBD olej se nezdá být alternativním lékem pouze na rakovinu, ale také na mnoho dalších onemocnìní a chorob. O CBD oleji se tvrdí, že je bohatý na složky, které alterují bìžné fungování urèitých bunìk lidského tìla. Tìmto tvrzením dodává na vìrohodnosti vìdecká literatura publikovaná v rùzných specializovaných èasopisech. Skuteènost, že vìda nìkterá z tìchto tvrzení o CBD oleji potvrzuje, èiní toto téma obzvláštì kontroverzním. Mnoho lidí vìøí, že CBD olej disponuje léèivým potencionálem, který by mìl být dùkladnì prozkoumán.

Co je to CBD olej?

CBD olej je produkt vyrobený z rostliny konopí. CBD olej obsahuje dvì klíèové látky, které pro lékaøské úèely dùležité. Dvìma hlavními složkami marihuany je psychoaktivní tetrahydrocannabinol (THC) a kanabidiol (CBD). CBD je v CBD oleji dominantní složkou, zatímco THC je v nìm obsaženo jen v minimálním množství. Lékaøští experti však pro lékaøské úèely doporuèují použití obou tìchto látek.

CBD olej je extrahován z rostlin konopí pomocí destilace. Extrahovaný olej mùže být smíchán s jinými oleji pro lékaøské i domácí (vaøení) úèely.

Klinický výzkum naznaèuje, že CBD hraje zásadní roli v tlumení bolesti spojené se zánìtem a nevolnosti, což jsou stavy, které se èasto vyskytují u pacientù trpících rakovinou. Pacienti podstupující chemoterapii èasto trpí bolestmi a kombinace kanabinoidù (látky obsažené v konopí) v CBD oleji jim od této bolesti mùže ulevit. Výzkum navíc prokazuje, že kanabinoidy se zamìøují na rakovinové buòky a takøka okamžitì je zabíjí. Tato skuteènost se stala základním stavebním kamenem léèby lidské rakoviny, aèkoliv pochází ze studií provádìných pouze na zvíøatech.

Kontroverze

Aèkoliv se jedná o velmi populární téma, na vìdecké úrovni se jím zabývá jen velmi málo studií. Tyto studie jsou navíc v raných fázích, takže na nìjaké soudy je ještì pøíliš brzo. Veøejnost je tedy ponechána na vážkách. Jak efektivní vlastnì kanabinoidy na lidské rakovinové buòky jsou a jaká dávka je pro zlikvidování takovýchto bunìk potøebná jsou hlavními otázkami mnoha lidí.

CBD olej je na dnešním trhu bìžnì dostupný a každý den získává na popularitì. Rakovina je smrtelná choroba, pro jejíž vyléèení by pacienti a jejich rodiny spolu s chemoterapií udìlali cokoliv dalšího, kdyby vìdìli, že to mùže pomoci. Pokud jste nìkdy vidìli pacienta s rakovinou v pokroèilé fázi, víte, o èem mluvím. A už se jedná o rodinného pøíslušníka èi kamaráda, zkusili byste cokoliv, co by vám dodalo nadìji. Nìkteøí lidé se bohužel rozhodli tohoto zoufalství využít a udìlat z nìj business. Tvrdí tak zpráva Charity Cancer Research UK z roku 2015.

CBD olej však nemùžeme zcela zdiskreditovat pouze proto, že je extrahován z konopí. Konopí obsahuje CBD a THC, což jsou látky s urèitou lékaøskou hodnotou. Lidé z výzkumné organizace akceptují skuteènost, že marihuana obsahuje tyto látky, které mají na lidské tìlo výrazné biologické úèinky. Naléhají však na to, aby lidé zùstali umírnìní, a pacienty vybízejí k opatrnosti, aby se vyhnuli trikùm podvodníkù. Zdùraznìna je také dùležitost poèkat na vìdecký verdikt nad CBD olejem.

Vývoj

Aèkoliv média a veøejné diskuze plní kontroverze, Rick Simpson tvrdí, že CBD olej sám na sobì vyzkoušel a že dùkazem jeho úèinnosti je „vývoj“ jeho choroby. Skupinka lidí, která zastává stejný názor jako Rick zásadnì odmítá chemoterapii a spojuje jí s úmrtností pacientù trpících rakovinou. RIck vìøí, že CBD olej (koncentrovaný extrakt z konopí) je tím jediným lékem na rakovinu a mnoho dalších onemocnìní.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

13 září, 2019

Zobrazit více
Léèí konopí rakovinu?

Léèí konopí rakovinu?

Tato otázka je v souèasnosti èastým tématem diskuzí. Média èasto upozoròují na diskuze, které se o konopí vedou v zasedacích místnostech nemocnicí. Rakovina je smrtelná choroba, které se v 21. století mnoho lidí bojí. Oproti jiným smrtelným chorobám se toho o její prevenci èi léèbì moc neví. Existuje mnoho spekulací o rùzných potravinách èi životnímu stylu, který mùže riziko rakoviny buï zvyšovat èi snižovat. Tato tvrzení sice mohou být pravdivá, ale spekulace veøejnosti nejsou vždy zcela dùvìryhodné. Lék na rakovinu je hlavním tématem toho to století. Rakovina je všeobecným problémem, nehledì na vaše povolání, místo narození èi etnicitu. Aèkoliv je poèet rùzných spekulací vysoký, správnì odpovìdi na naše otázky nám mohou poskytnout pouze vìdecké dùkazy.

Pokraèující výzkum rakoviny a konopí

Auckland Medical Research Foundation udìlila výzkumu rakoviny a konopí grant ve výši $157,000. Podle øeditele této nadace je výzkum jedinou cestou, jak mùže lékaøská sféra proti tomuto problému dále postupovat. Pøidružená profesorka Michelle Glass spolupracující s týmem z University of Auckland vede výzkum, který má již brzy zaèít. Díky pozornosti médií je tento problém pøedmìtem mnoha kontroverzních debat. Prostøedky vymezené na tento výzkum jsou synonymem pro nadìji. Tento tým má pro úèely studie vzácný a exkluzivní pøístup k lidským rakovinovým buòkám v mozku.

Profesionální náhled na používání konopí proti rakovinì

Jako základ spojitosti konopí a rakoviny bylo použito nìkolik studií. Výsledky naznaèují, že konopí ovlivòuje mozkové buòky, o kterých se vìøí, že jsou zodpovìdné za rozmnožování rakovinových bunìk v lidském tìle. Tuto skuteènosti sice nikdo nevyvrací, ale všechny tyto studie byly provedeny na zvíøatech. Podle profesorky Grantoví mají lidé komplexní biologický make-up, který by nemìl být automatický porovnáván se zvíøaty. Studie a testy úèinkù konopí na rakovinové buòky u zvíøat jsou nesporné. Grantová však nabádá k trpìlivosti a extrémní opatrnosti, protože mezi lidskými a zvíøecími buòkami existují znaèné rozdíly.

Grantová je ve skuteènosti vùèi spojitosti rakoviny a konopí skeptický. Svou nespokojenost ukazuje pøi pøevodu rakovinových modelù z bunìèných modelù do lidských bunìèných linií. Podle této vìdecké expertky konopí nemùže být tou správnou odpovìdí na rakovinu, pokud jediné dùkazy pochází z dat bunìèných modelù. Zùstává však otevøená probíhajícím studiím a výzkumu expertù na bunìènou biologii.

Fakta

Konopí obsahuje slouèeninu THC, která cílí na CB1 receptor v lidském mozku. Mozkové buòky jsou pøímo spojeny se strukturami rakovinových bunìk ve zbytku tìla. Probíhající výzkum je založen na specifických úèincích slouèeniny THC na buòky CB1 receptoru v mozku. Jestli THC funkci tìchto bunìk tlumí èi mìní nám prozradí teprve další výzkum.

Relevantnost

Tou nejdùležitìjší otázkou zùstává, jestli konopí léèí rakovinu. Spojení konopí s medicínou se stalo pøedmìtem mnoha diskuzí napøíè rùznými profesionálními sférami. Souèástí tìchto diskuzí jsou také náboženské skupiny, které zajímá pøedevším otázka etiky a mravnosti. Vìdce zajímá pøedevším zpracovatelnost. Orgány zabývající se regulací drog jsou entitou, která vydává rozhodnutí o tom, zda-li konopí ovlivòuje lidské chování a mysl èi nikoliv. Prohlášení organizace mezinárodních standardù mùže kontroverze spojené s konopím jakožto lékem výraznì zmìnit.

Pokud se ukáže, že má konopí na lidské chování negativní úèinky, urèitì uslyšíme názory náboženských organizací v médiích èastìji než nyní. Podle vìdcù by však nemìlo být hlavní otázkou této diskuze to, jak konopí ovlivòuje lidské chování. Nejdùležitìjší otázkou by mìlo být, zda-li léèí nemoci a choroby. Vìdci argumentují, že každý lék má své vedlejší úèinky, a pokud konopí léèi rakovinu, jeho úèinky na lidské chování a mysl mohou být ovládány. Veøejnosti tedy nezbývá nic jiného, než èekat na vìdecké potvrzení èi vyvrácení tohoto tvrzení.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

13 září, 2019

Zobrazit více

Mùže CBD olej vyléèit rakovinu?

Mùže CBD olej vyléèit rakovinu?

Jedná se o otázku za milion dolarù.

O léèivých úèincích konopí se diskutuje již dlouho a každý den se objevují nové a nové dùkazy, které tuto rostlinu a v ní obsažené látky oslavují. Tyto dùkazy nejsou vùbec vágní. Tvrzení, že CBD mùže vyléèit rakovinu, jsou podpoøena vìdeckými fakty a praktickými zkušenostmi lidmi, kteøí rakovinou trpìli. Konopí v lékaøské sféøe získává na popularitì každý den. Jejími hlavními propagátory jsou však prozatím pøedevším obyèejní lidé. Jsou to právì obyèejní lidé, kteøí v žádném pøípadì nejsou lékaøskými odborníky, kdo primárnì souhlasí s konopí jako funkèním lékem proti rakovinì a dalším chorobám. Lékaøská komunita se na toto téma prozatím nevyjadøuje.

Onkologiètí experti prozatím potvrdili pozitivní úèinky konopí pro paliativní péèi. Botaniètí experti demonstrují svou ignoranci látek obsažených v konopí a jejich pùsobení na zmìnu rakovinových bunìk. Nemohou však popírat skuteènost, že THC a CBD jsou primární složky konopí, jejichž pozitivní úèinky proti zánìtùm a bolesti byly vìdecky potvrzeny. Onkologové akceptují pouze èásti výsledkù tìchto testù a tvrdí, že THC prokazatelnì tlumí pouze nevolnost a bolesti spojené s chemoterapií. Co si z toho tedy má odnést obyèejný èlovìk, který se v medicínì a biologii pøíliš nevyzná? Veøejnost èelí kontroverzi a zmatení. Zatímco jedna skupina lékaøských profesionálù prokázala úèinky látek obsažených v konopí na formaci bunìk a jejich chování, jejich protìjšky popírají relevanci tìchto závìrù. Buï se tedy jedná o konspiraci, nebo této teorii zkrátka chybí podrobnìjší dùkazy.

Tetrahydrokanabinol (THC) a rakovina

THC je jednou z primárních slouèenin, o které se v souvislosti s konopím mluví. Skeptici spojují THC s ovlivòováním lidského chování, protože pùsobí na lidskou mysl. Skuteènost, že THC èlovìku navodí psychoaktivní stav, nikdo nepopírá. Není to však jediný efekt, který tato látka na lidské tìlo má. THC vám navodí psychoaktivní stav pouze tehdy, když je vystaveno vysokým teplotám. Ve skuteènosti to pouze dokazuje to, že THC má pøímý efekt na lidskou centrální nervovou soustavu. Skuteènost, že tato látka mìní lidské chování a fungování naší mysli, by tuto látku nemìla vyøadit z diskuze o jejich jiných pozitivních úèincích.

THC bylo poprvé syntetizováno v roce 1964 doktorem Raphaelem v Izraeli. Mezi dvìma hlavními složkami konopí je THC nejèastìji používáno jako kanabinoid pro klinické úèely. Mimo navození psychoaktivního stavu má tato látka také terapeutické úèinky. THC aktivuje CB1 receptor v centrální nervové soustavì, což vede k uvolnìní bolesti a stavu relaxace.

Konopný lék na rakovinu je odvozen od funkce THC mìnit CB1 receptor a tím zabíjet rakovinové buòky. Bunìèná smrt v lidském tìle probíhá dennì; a už se jedná o smrt programovanou èi pøirozenou. O THC se tvrdí, že zasahuje do funkce bunìk v nervovém systému, který jejich funkci ovládá. Ceramid je pro programování bunìèné smrti klíèovým metabolitem. Pøi vysokých hladinách ceramidu buòka umírá a naopak. THC se dostane k CB1 receptoru, který ovládá hladinu ceramidu, díky èemuž je schopné zabíjet rakovinové buòky a vyhnout se buòkám zdravým. Tato skuteènost byla klinickými experimenty na myších testována a dokázána.

Kanabidiol (CBD) a rakovina

O úèincích CBD na buòky lidského tìla neexistují skoro žádné specifické informace. Podle expertù tato látka jemnì pùsobí na vnitøní funkce a procesy lidského tìla. CBD není zodpovìdné za zmìny v lidském chování èi mysli. Výzkum a testy v laboratoøích však naznaèují, že prvky CBD se spojují s CB2 receptory rakovinových bunìk. Spojení s tìmito buòkami, které podporují rùst a množení rakovinových bunìk vede ke kaspázi, což je proces zabíjení rakovinových bunìk.

V dalším experimentu se stejnými myšmi spojení prvkù CBD s CB2 receptory vedlo k uzavøení genu ID-1, který umožòuje tvorbu metastatických lézí uvnitø bunìk. Dle vìdcù se jedná o zajímavý objev, protože se jedná o první netoxické exogenní èinidlo. Rakovina prsu souvisí se selháním metastatických funkcí, které vedou k zánìtu, a tedy k rozvoji nádoru.

Souèasné kontroverze spojená s tímto tématem je zpùsobená nedostatkem klinických testù. Možnost, že konopí rakovinu vyléèí, bychom však kvùli tomu nemìli zcela zatracovat. Buïte opatrní a neztrácejte nadìji.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

13 září, 2019

Zobrazit více
CBD vám mùže pomoci v boji s rakovinou

CBD vám mùže pomoci v boji s rakovinou

Konopí se pro domácí použití pìstuje již celé stovky let. Vìdci zjistili, že se v konopí nachází celá øada organicky dynamických látek. Tyto látky se nazývají kanabinoidy. Mezi dva nejvíce zkoumané kanabinoidy patøí THC (delta-9-tetrahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol).

Nìkolik vìdeckých studií tvrdí, že mezi benefity CBD patøí antiproliferativní a proapoptický úèinky, které tlumí migraci, pøilnavost a dotìrnost rakovinných bunìk. (1) Zpráva publikovaná v Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics zjistila, že CBD intenzivnì omezuje vývoj øady bunìèných linií nádoru prsu a vykazuje podstatnì menší sílu v nerakovinových buòkách. (2)

V roce 2011 odborníci vnesli svìtlo do bunìèného systému, jehož prostøednictvím CBD vyvolává prùchod bunìk v nádorových buòkách prsu. Tato studie prokázala, že CBD vyvolalo bunìènou smrt závislou na koncentraci bunìk karcinomu prsu, které jsou na receptor estrogenu pozitivní i negativní. Vìdci následnì zjistili, že silné uskupení CBD v nádorových buòkách nemá na nenádorové mléèné buòky skoro žádný efekt. (3)

CBD je nesmrtící slouèenina, což dokazují její studie - každodenní užití 700 mg po dobu 6 týdnù nevedlo u lidí k žádné otravì, což znamená, že tato látka mùže být použita pro dlouhodobou léèbu. Tato studie neprokázala pouze to, že úèinky CBD jsou pozitivní v boji s buòkami zhoubného nádoru prsu, ale také schopnost tlumit pronikání rakoviny plic a tlustého støeva. CBD má také protinádorové vlastnosti v gliomech a bylo použito k léèbì leukémie. (4)
CBD a další chemikálie obsažené v konopí mají protinádorové vlastnosti a mohou být použity k obohacení standardních lékù (5).

Dle této studie CBD efektivnì zastavuje rùst rùzných bunìk onemocnìní dìložního èípku (6).

CBD rozšiøuje prùchod nádorových bunìk u leukémie a maligního onemocnìní tlustého støeva, což bylo prokázáno v tìchto 3 studiích (7, 8, 9). CBD také oslabuje vývoj a útok lidských gliomových bunìk, což naznaèuje jeho možné protinádorové vlastnosti (10).

Kanabinoidy mohou být díky svým pøímým protinádorovým vlastnostem, schopnosti zlepšovat efektivitu konvenèních protinádorových lékù a uvolnìní od bolesti užiteèné pro léèbu rakoviny prsu a prostaty (5, 11, 12).

Mnoho pacientù trpících rakovinu již benefity CBD olejù objevilo. CBD oleje mohou pøímo ovlivnit nejen rakovinové buòky, existují také významné dùkazy toho, že CBD olej mùže být užiteèný ke zmírnìní závažných vedlejších úèinkù spojených s chemoterapií a ozaøováním. Rakovina je závažnou chorobou, která vyžaduje lékaøskou péèi. CBD olej však mùže být v procesu hojení velmi prospìšný.

Zdroje

1: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3579246/
2: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16728591/
3: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21566064/
4: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3579246/
5: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13543784.2016.1236913
6: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5009497/
7: http://molpharm.aspetjournals.org/content/70/3/897.full
8: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14692532
9: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Inhibition+of+colon+carcinogenesis+by+a+standardized+Cannabis+sativa+extract+with+high+content+of+cannabidiol
10: http://jpet.aspetjournals.org/content/308/3/838.short
11: http://mct.aacrjournals.org/content/10/7/1161.full
12: https://link.springer.com/article/10.1007/s10549-010-1177-4

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

13 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!