ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

Jak mùže CBD olej pomoci proti Parkinsonovì chorobì

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Jak mùže CBD olej pomoci proti Parkinsonovì chorobì

Choroby a onemocnìní, které cílí na specifickou vìkovou skupinu, se tìžko léèí. Dìje se tak proto, že osoby, na které daná choroba cílí, jsou pro ni z mnoha rùzných dùvodù perfektním cílem. Na rozdíl od ostatních neurologických poruch se nìkteré choroby dají s pomocí pøírodních surovin, které mají více než jedno využití (léèí více chorob naráz), snadno léèit. CBD olej je jednou z tìchto pøírodních látek. Vyrábí se z kanabinoidu obsaženého v rostlinì konopí. Technologie a lékaøské povìdomí každým dnem roste, díky èemuž mnoho lidí zaèalo dùvìøovat pøírodním organickým slouèeninám pro léèbu onemocnìní a chorob, mezi které patøí napøíklad Parkinsonova choroba.

CBD olej je populární pro své pozitivní vlastnosti podobné dopaminu (molekula štìstí). Tato látka mùže léèit široké množství chorob a onemocnìní, protože takøka každý negativní zdravotní stav je pøímo èi nepøímo spojen s mozkem a jeho aktivitami. CBD právì v mozku odvádí tu nejvìtší práci - pùsobí na mozkové receptory, které poté vysílají signál ke zmírnìní urèité choroby. Vìtšina lidí s Parkinsonovou chorobou se snaží zbavit extrémnì negativních symptomù s pomocí rùzných lékù a terapií, které ale bohužel tuto poruchu akorát spouštìní a k léèbì jejich symptomù pøíliš nepomáhají.

Co je to CBD olej?

Kanabidiol je látka obsažená v rostlinì konopí, které se spoleènì s dalšími slouèeninami (THC) øíká kanabinoidy.

CBD (kanabidiol) disponuje skvìlými vlastnostmi, které jsou pozitivní pro léèbu mnoha psychických i fyzických poruch, jako je napøíklad Parkinsonova choroba. Úèinky CBD na lidské tìlo a mysl jsou neporovnatelné s jakoukoliv jinou pøírodní složkou èi lékem, protože CBD olej zdánlivì léèí rùzné choroba a onemocnìní velmi efektivnì a velmi rychle.

Právì tato skuteènost je dùvodem, proè se CBD olej bìhem nìkolika minulých let stal tak populární - lidé po jeho užití zažívají výrazné zlepšení jejich zdravotního stavu, a to bez jakékoliv námahy. CBD olej je efektivnìjší než jiné pøírodní i umìlé léèiva díky svým pozitivním vlastnostem, kterými léèi mnoho symptomù, chorob a onemocnìní, mezi které patøí i Parkinsonova choroba.

Co je to Parkinsonova choroba a jaké jsou její symptomy?

Parkinsonova choroba je zdravotní stav, kdy mysl postiženého pacienta pøestane produkovat dopamin, což zpùsobuje abnormální funkci mozku, která vede ve vážné symptomy v podobì tøesení nohou a rukou. Parkinsonova choroba vìtšinou postihuje osoby starší 50 let, a to z toho dùvodu, že tyto osoby nejsou dostateènì odolné na její úèinky (nehody èi šok).

Mezi další symptomy Parkinsonovy choroby patøí:

1. Pomalé pohyby tìla, které èlovìku neumožòují optimální mentální a fyzickou aktivitu.
2. Ztuhlost svalù, která èiní bìžné každodenní aktivity tìžkým úkolem.
3. Rovnováha se stane nestabilní a pacienti trpí zhoršeným držením tìla.
4. Lidé trpící Parkinsonovou chorobou èasto odmítají automatické pohyby tìla a mysli, díky èemuž jsou viditelnì pomalejší, než zdraví lidé.
5. U nìkterých vážných pøípadù byly registrovány také zmìny v mluveném a psaném projevu - plynulost se pro pacienty s Parkinsonovou chorobou stává problémem.
6. Pacienti trpící Parkinsonovou chorobou také mají problémy se spánkem - nemohou v klidu a nerušenì spát.
7. Mezi další èasté symptomy Parkinsonovy choroby patøí ztráta èichu a zhoršený trávicí systém.
8. Abnormalita mozkových pohybù je u pacientù s Parkinsonovou chorobou zjevná z jejich výrazu na tváøi èi pohybù oblièeje.
9. Pacienti trpící Parkinsonovou poruchou bývají èasto unavení a potøebují spát déle. Dìje se tak kvùli tomu, že tato choroba narušuje jejich spánkový cyklus.

Jak CBD olej pùsobí na Parkinsonovu chorobu?

Úèinky CBD oleje mohou být vysvìtleny v následujících krocích:

  • CBD disponuje pøírodními vlastnostmi, díky kterým se váže pøímo na mozkové receptory a vede k jejich pozitivním reakcím.
  • Lidské tìlo má pøirozený endokanabinoidní systém uvolòující stejné buòky, které mají za úkol uvolòování dopaminu (molekula štìstí).
  • Po konzumaci CBD oleje se aktivují mozkové pohyby, což vede ke zlepšení symptomù spojených s Parkinsonovou chorobou.
  • CBD olej zlepšuje narušený trávicí systém, což je jeden z dalších symptomù, se kterým se musí pacienti s Parkinsonovou chorobou potýkat.
  • Dopamin umožòuje mozku normalizovat fyzické i psychické aktivity, díky èemuž je CBD více èi ménì pøímo spojováno s efektivní léèbou Parkinsonovy choroby.
  • CBD olej je také užiteèný pro léèbu neurologických poruch, a na rozdíl od škodlivých lékù nepùsobí na ostatní èásti tìla.

Jak se CBD olej konzumuje?

CBD olej se konzumuje orálnì - nìkolik kapek CBD oleje si dáte na/pod jazyk, což vede k pozitivním úèinkùm za ménì než pùl hodiny. CBD olej dìlá zázraky i pro vážné symptomy v podobì tøesoucích se nohou a rukou a abnormální pohyby tìla zastaví za ménì než 30 minut. Další skvìlá vlastnost této pøírodní a organické látky. Je tøeba také zmínit, že na rozdíl od jiných škodlivých lékù nemá CBD olej absolutnì žádné vedlejší úèinky a léèí rùzné choroby a onemocnìní v rekordních èasech. Výše uvedené informace jsou dùvodem k tomu, proè je tato pøírodní bylinná medicína žhavým tématem diskuzí na celém svìtì. Lidé jeho léèivé vlastnosti pro mnoho rùzných chorob (Parkinsonova choroba) velmi oceòují.

CBD olej pomáhá proti Parkinsonovì choroba a tento fakt nelze vyvrátit. Aèkoliv nemá CBD žádné vedlejší úèinky, jeho použití a dávkování by mìlo být v souladu se závažností choroby. CBD olej bude mít stejné úèinky na osoby z rùzných vìkových skupin. Tato mimoøádnì pozitivní látka léèí celou øadu fyzických/psychických chorob, díky èemuž se v lékaøské sféøe stává fenoménem.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!