ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Parkinsonova choroba

Jak mùže CBD olej pomoci proti Parkinsonovì chorobì

Jak mùže CBD olej pomoci proti Parkinsonovì chorobì

Choroby a onemocnìní, které cílí na specifickou vìkovou skupinu, se tìžko léèí. Dìje se tak proto, že osoby, na které daná choroba cílí, jsou pro ni z mnoha rùzných dùvodù perfektním cílem. Na rozdíl od ostatních neurologických poruch se nìkteré choroby dají s pomocí pøírodních surovin, které mají více než jedno využití (léèí více chorob naráz), snadno léèit. CBD olej je jednou z tìchto pøírodních látek. Vyrábí se z kanabinoidu obsaženého v rostlinì konopí. Technologie a lékaøské povìdomí každým dnem roste, díky èemuž mnoho lidí zaèalo dùvìøovat pøírodním organickým slouèeninám pro léèbu onemocnìní a chorob, mezi které patøí napøíklad Parkinsonova choroba.

CBD olej je populární pro své pozitivní vlastnosti podobné dopaminu (molekula štìstí). Tato látka mùže léèit široké množství chorob a onemocnìní, protože takøka každý negativní zdravotní stav je pøímo èi nepøímo spojen s mozkem a jeho aktivitami. CBD právì v mozku odvádí tu nejvìtší práci - pùsobí na mozkové receptory, které poté vysílají signál ke zmírnìní urèité choroby. Vìtšina lidí s Parkinsonovou chorobou se snaží zbavit extrémnì negativních symptomù s pomocí rùzných lékù a terapií, které ale bohužel tuto poruchu akorát spouštìní a k léèbì jejich symptomù pøíliš nepomáhají.

Co je to CBD olej?

Kanabidiol je látka obsažená v rostlinì konopí, které se spoleènì s dalšími slouèeninami (THC) øíká kanabinoidy.

CBD (kanabidiol) disponuje skvìlými vlastnostmi, které jsou pozitivní pro léèbu mnoha psychických i fyzických poruch, jako je napøíklad Parkinsonova choroba. Úèinky CBD na lidské tìlo a mysl jsou neporovnatelné s jakoukoliv jinou pøírodní složkou èi lékem, protože CBD olej zdánlivì léèí rùzné choroba a onemocnìní velmi efektivnì a velmi rychle.

Právì tato skuteènost je dùvodem, proè se CBD olej bìhem nìkolika minulých let stal tak populární - lidé po jeho užití zažívají výrazné zlepšení jejich zdravotního stavu, a to bez jakékoliv námahy. CBD olej je efektivnìjší než jiné pøírodní i umìlé léèiva díky svým pozitivním vlastnostem, kterými léèi mnoho symptomù, chorob a onemocnìní, mezi které patøí i Parkinsonova choroba.

Co je to Parkinsonova choroba a jaké jsou její symptomy?

Parkinsonova choroba je zdravotní stav, kdy mysl postiženého pacienta pøestane produkovat dopamin, což zpùsobuje abnormální funkci mozku, která vede ve vážné symptomy v podobì tøesení nohou a rukou. Parkinsonova choroba vìtšinou postihuje osoby starší 50 let, a to z toho dùvodu, že tyto osoby nejsou dostateènì odolné na její úèinky (nehody èi šok).

Mezi další symptomy Parkinsonovy choroby patøí:

1. Pomalé pohyby tìla, které èlovìku neumožòují optimální mentální a fyzickou aktivitu.
2. Ztuhlost svalù, která èiní bìžné každodenní aktivity tìžkým úkolem.
3. Rovnováha se stane nestabilní a pacienti trpí zhoršeným držením tìla.
4. Lidé trpící Parkinsonovou chorobou èasto odmítají automatické pohyby tìla a mysli, díky èemuž jsou viditelnì pomalejší, než zdraví lidé.
5. U nìkterých vážných pøípadù byly registrovány také zmìny v mluveném a psaném projevu - plynulost se pro pacienty s Parkinsonovou chorobou stává problémem.
6. Pacienti trpící Parkinsonovou chorobou také mají problémy se spánkem - nemohou v klidu a nerušenì spát.
7. Mezi další èasté symptomy Parkinsonovy choroby patøí ztráta èichu a zhoršený trávicí systém.
8. Abnormalita mozkových pohybù je u pacientù s Parkinsonovou chorobou zjevná z jejich výrazu na tváøi èi pohybù oblièeje.
9. Pacienti trpící Parkinsonovou poruchou bývají èasto unavení a potøebují spát déle. Dìje se tak kvùli tomu, že tato choroba narušuje jejich spánkový cyklus.

Jak CBD olej pùsobí na Parkinsonovu chorobu?

Úèinky CBD oleje mohou být vysvìtleny v následujících krocích:

  • CBD disponuje pøírodními vlastnostmi, díky kterým se váže pøímo na mozkové receptory a vede k jejich pozitivním reakcím.
  • Lidské tìlo má pøirozený endokanabinoidní systém uvolòující stejné buòky, které mají za úkol uvolòování dopaminu (molekula štìstí).
  • Po konzumaci CBD oleje se aktivují mozkové pohyby, což vede ke zlepšení symptomù spojených s Parkinsonovou chorobou.
  • CBD olej zlepšuje narušený trávicí systém, což je jeden z dalších symptomù, se kterým se musí pacienti s Parkinsonovou chorobou potýkat.
  • Dopamin umožòuje mozku normalizovat fyzické i psychické aktivity, díky èemuž je CBD více èi ménì pøímo spojováno s efektivní léèbou Parkinsonovy choroby.
  • CBD olej je také užiteèný pro léèbu neurologických poruch, a na rozdíl od škodlivých lékù nepùsobí na ostatní èásti tìla.

Jak se CBD olej konzumuje?

CBD olej se konzumuje orálnì - nìkolik kapek CBD oleje si dáte na/pod jazyk, což vede k pozitivním úèinkùm za ménì než pùl hodiny. CBD olej dìlá zázraky i pro vážné symptomy v podobì tøesoucích se nohou a rukou a abnormální pohyby tìla zastaví za ménì než 30 minut. Další skvìlá vlastnost této pøírodní a organické látky. Je tøeba také zmínit, že na rozdíl od jiných škodlivých lékù nemá CBD olej absolutnì žádné vedlejší úèinky a léèí rùzné choroby a onemocnìní v rekordních èasech. Výše uvedené informace jsou dùvodem k tomu, proè je tato pøírodní bylinná medicína žhavým tématem diskuzí na celém svìtì. Lidé jeho léèivé vlastnosti pro mnoho rùzných chorob (Parkinsonova choroba) velmi oceòují.

CBD olej pomáhá proti Parkinsonovì choroba a tento fakt nelze vyvrátit. Aèkoliv nemá CBD žádné vedlejší úèinky, jeho použití a dávkování by mìlo být v souladu se závažností choroby. CBD olej bude mít stejné úèinky na osoby z rùzných vìkových skupin. Tato mimoøádnì pozitivní látka léèí celou øadu fyzických/psychických chorob, díky èemuž se v lékaøské sféøe stává fenoménem.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

17 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!