ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

CBD a onemocnìní jater

16 září, 2019 2 minut stráveno čtením

CBD a onemocnìní jater

Zdá se, že kanabidiol (CBD) vede ke zlepšení zdravotního stavu u pacientù trpících depresí, chronickými bolestmi, rakovinou, srdeèními chorobami a mnoha dalšími onemocnìními. Specialisté zkoumají, jak tato látka mùže pùsobit na onemocnìní jater.

Mezi bìžné typy onemocnìní jater patøí hepatitida A, B, C, D a E. Dalšími chorobami jsou Wilsonova choroba, rakovina žluèových cest, hyperoxalurie, hemochromatóza, cirhóza jater a jaterní adenom. Onemocnìní jater mùže být zpùsobeno infekcemi, genetikou èi pøílišnou konzumací alkoholu.

Endokanabinoidní systém a játra.

Je známo, že lidské tìlo má rùzné kanabinoidní receptory (CB1 a CB2), které se váží na CBD molekuly a vedou k užiteèným reakcím v našem tìle. CB1 a CB2 receptory jsou souèástí endokanabinoidního systému (ECS). CBD v pøípadì onemocnìní èi poškození jater buï aktivuje, nebo vypíná CB1 receptory. Tato skuteènost zpomaluje proces zánìtu v játrech a také vede ke snížení oxidaèního stresu, který mùže zpùsobit smrt jaterních bunìk.

Používání CBD k úlevì od onemocnìní jater

Výzkumníci prokázali, že slouèenina CBD mùže mít na lidské tìlo doslova zázraèné úèinky.

Ve výzkumu publikovaném v British Journal of Pharmacology vìdci u myší pomocí thioacetamidu umìle vyvolali jaterní selhání. Myši poté léèili nepsychoaktivním kanabidiolem z konopí. Po 12 dnech specialisté zpozorovali zlepšení schopnosti jater. (1)

Studie (2) Foud AA a Jresat I. Z oddìlení biochemických vìd a farmaceutického oddìlení v Saudské Arábii ukázala, že kanabidiol pøedstavuje potencionální terapeutické øešení k ochranì jater pøed xypoxi-reoxygenaèním poškozením jater.

Další studie (3) z roku 2011 prokázala, že kanabidiol obnovuje funkci jater, normalizuje hladinu 5-HT a zlepšuje mozkovou patologii vlivem normalizace mozkových funkcí.

Léèba CBD se tedy jeví pozitivnì pro rùzné druhy onemocnìní jater. Lidé trpící tìmito onemocnìními nyní v pøípadì uznání CBD jako vhodné léèby koneènì budou moci vést normální život.

Reference

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19596476
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21930120
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21182490

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!