ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Onemocnění jater

CBD a onemocnìní jater

CBD a onemocnìní jater

Zdá se, že kanabidiol (CBD) vede ke zlepšení zdravotního stavu u pacientù trpících depresí, chronickými bolestmi, rakovinou, srdeèními chorobami a mnoha dalšími onemocnìními. Specialisté zkoumají, jak tato látka mùže pùsobit na onemocnìní jater.

Mezi bìžné typy onemocnìní jater patøí hepatitida A, B, C, D a E. Dalšími chorobami jsou Wilsonova choroba, rakovina žluèových cest, hyperoxalurie, hemochromatóza, cirhóza jater a jaterní adenom. Onemocnìní jater mùže být zpùsobeno infekcemi, genetikou èi pøílišnou konzumací alkoholu.

Endokanabinoidní systém a játra.

Je známo, že lidské tìlo má rùzné kanabinoidní receptory (CB1 a CB2), které se váží na CBD molekuly a vedou k užiteèným reakcím v našem tìle. CB1 a CB2 receptory jsou souèástí endokanabinoidního systému (ECS). CBD v pøípadì onemocnìní èi poškození jater buï aktivuje, nebo vypíná CB1 receptory. Tato skuteènost zpomaluje proces zánìtu v játrech a také vede ke snížení oxidaèního stresu, který mùže zpùsobit smrt jaterních bunìk.

Používání CBD k úlevì od onemocnìní jater

Výzkumníci prokázali, že slouèenina CBD mùže mít na lidské tìlo doslova zázraèné úèinky.

Ve výzkumu publikovaném v British Journal of Pharmacology vìdci u myší pomocí thioacetamidu umìle vyvolali jaterní selhání. Myši poté léèili nepsychoaktivním kanabidiolem z konopí. Po 12 dnech specialisté zpozorovali zlepšení schopnosti jater. (1)

Studie (2) Foud AA a Jresat I. Z oddìlení biochemických vìd a farmaceutického oddìlení v Saudské Arábii ukázala, že kanabidiol pøedstavuje potencionální terapeutické øešení k ochranì jater pøed xypoxi-reoxygenaèním poškozením jater.

Další studie (3) z roku 2011 prokázala, že kanabidiol obnovuje funkci jater, normalizuje hladinu 5-HT a zlepšuje mozkovou patologii vlivem normalizace mozkových funkcí.

Léèba CBD se tedy jeví pozitivnì pro rùzné druhy onemocnìní jater. Lidé trpící tìmito onemocnìními nyní v pøípadì uznání CBD jako vhodné léèby koneènì budou moci vést normální život.

Reference

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19596476
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21930120
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21182490

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!