ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

Mùže CBD pomoci s menopauzou?

16 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Mùže CBD pomoci s menopauzou?

Ženský vnitøní systém tìla je ve vìtšinì vìcí komplikovanìjší než ten mužský. Právì proto jsou ženy specifické svými znepokojujícími zmìnami nálad a jinými faktory, které jsou zpùsobeny vlivem hormonálních zmìn v jejich tìle. Ne mnoho lidí (mužù) však dokáže tuto skuteènost pochopit, díky èemuž dochází ke svalování viny za špatnou náladu èi podivné chování na ženy samotné.

Ze všech hormonálních nastavení v ženském tìle je menopauza tím hlavním, které se lidé musí nauèit pochopit, a to pøedevším proto, že trvá déle než 10 let (vèetnì období, ve kterém se tìlo na tento stav zaèíná pøipravovat). Ženy musí se symptomy menopauzy a hormonální nerovnováhou bojovat celý život. Pøíèinou hormonální nerovnováhy je hladina estrogenu, na které je závislý ženský reprodukèní systém, a který narušuje mentální a fyzické schopnosti ženského tìla.

Nejlepším øešením léèby zotavení se ze závažných vedlejších úèinkù menopauzy bez poškození lidského organismu jsou organické pøírodní produkty a ingredience. CBD tuto definici splòuje takøka doslova a je navíc odpovìdí také na stres a úzkost, se kterou se ženy potýkají pøed, bìhem a po menopauze.

Co je to menopauza?

Menopauza je pøirozený stav, kterým si projde každá žena okolo svých 45-50 let. Menopauza vlastnì znamená konec ženského menstruaèního cyklu. Vajeèníky pøestanou produkovat vajíèka a hladina estrogenu (ženský pohlavní hormon) postupnì klesá tak dlouho, dokud estrogen z tìla zcela nezmizí, èímž menopauza konèí.

Lidské tìlo je mnohem více komplikované, než si myslíme, a to pøedevším tìlo ženské. Ženský život a hormonální problémy bìhem a po menstruaèním cyklu s ním spojené se dají pøirovnat k jízdì na horské dráze.

Aèkoliv se symptomy menopauzy zaènou objevovat již 10 let pøed faktickým zaèátkem menopauzy, pro její úspìšné pøekonání bez narušení pøirozeného postupu je tøeba tento fenomén dobøe pochopit. Ženy užívající škodlivé léky ke zmírnìní symptomù menopauzy a jejímu rychlému skonèení nechápou dùležitost pøirozeného cyklu této hormonální zmìny, který je pro fyzické i mentální zdraví ženského tìla zcela zásadní.

Menopauza je souèástí života každé ženy, takže by na ni také každá žena mìla být pøed jejím pøíchodem pøipravena. Pamatujte si však prosím, že vše není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Hormonální zmìny v tìle totiž mohou vést k depresi, úzkosti, pocitùm podráždìnosti a stresu, a to bez jakéhokoliv konkrétního dùvodu.

Symptomy menopauzy

.Zde je nìkolik bìžných symptomù menopauzy, které vám tento pomohou tento fenomén spoleèností èasto považován za tabu, lépe pochopit.

1. Návaly horka

Návaly horka jsou zjednodušenì øeèeno tepelné vlny uvnitø tìla, které nekorespondují s teplotou venkovního prostøedí. Jedná se o abnormální reakci tìla, která by mìla být konzultována s lékaøem. Pokud se tento stav objeví u ženy, která je ve vìku menopauzy (kdy dochází ke konci reprodukèního systému), tyto návaly horka jsou zcela normální a mìly by být považovány za její silné symptomy.

2. Bolesti

Bolesti napøíklad kloubù èi svalù jsou bìhem menopauzy bìžné. Ženy si èasto zaènou stìžovat na rùzné bolesti tìla, když se jejich vìk blíží ètyøicítce, což mnoho lidí vidí jako známku slabosti a otravného bìdování. Ve skuteènosti se však jedná o skuteèné bolesti, které jsou zpùsobeny pøicházející menopauzou.

3. Deprese a úzkost

Deprese a úzkost jsou souèástí hormonální nerovnováhy, která je u žen bìžná od puberty. Poté již není cesty zpìt. Od puberty až do pozdních ètyøicátých let se ženy díky svému komplikovanému vnitønímu systém tìla musí potýkat se zmìnami nálad.

Jak mùže CBD pomoci s menopauzou?

V našich tìlech se nalézá pøirozený endokanabinoidní systém, který pøímo reaguje s konzumovaným CBD. ECS je nejèastìji také spojován s hladinou estrogenu v tìle, protože má za úkol reagovat na uvolòování dopaminu (buòka uvolòující potìšení) mozkovými receptory. To znamená, že pøi snížené hladinì estrogenu v ženském tìle ECS pomáhá s jejím vyrovnáním k dosažení vyrovnaného hormonálního systému.

CBD v žádném pøípadì neslouží k døívìjšímu zahájení èi oddálení menopauzy. Naopak slouží ke snadnìjšímu snášení symptomù tìchto hormonálních zmìn. CBD by tedy mìlo být pravidelnì konzumováno zhruba od ètyøiceti let do momentu, kdy je proces menopauzy dokonèen. Reakce endokanabinoidního systému s lékaøsky užiteènými vlastnostmi CBD je velkou pomocí a asistencí pro ženy, které se musí vypoøádat s drsnými zmìnami ve svých tìlech a chtìjí tak uèinit pøirozenou a organickou cestou.  

Benefity CBD pro menopauzu

  1. CBD pomáhá vyrovnat pøirozenou hladinu estrogenu, což je efektivní pro vyrovnání se s úzkostí a zmìnami nálad.
  2. CBD poskytuje úlevu od bolesti a je slavné pro svou užiteènost v léèbì chronických, mírných i závažných bolestí kloubù a svalù.
  3. CBD je na rozdíl od škodlivých návykových lékù doslova zázraèné pro léèbu deprese a frustrace.
  4. CBD v lidském tìle pøirozenì produkuje endokanabinoidy, které léèbu èiní více pøírodní a ménì škodlivou.
  5. Menopauza je únavnou cestou každé ženy a CBD na ní mùže být skvìlým pomocníkem, který díky svým pøírodním vlastnostem povede k úlevì od bolesti.

CBD je zcela jistì tou nejlepší odpovìdí na problémy spojené s menopauzou. Pravidelné užívání CBD je vhodné nejen pro úlevu od symptomù menopauzy, ale také pro léèbu rùzných chorob a onemocnìní.

Reference

https://www.healthline.com/health/menopause/menopause-facts#menopause-age
https://www.medicalnewstoday.com/articles/322078.php

 Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!