ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Mùže CBD léèit lupénku?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Mùže CBD léèit lupénku?

Léèba extrémního zdravotního stavu s pomocí toxických lékù s pøidanými látkami nebyla nikdy spolehlivým øešením. Na umìlé látky obsažené v tìchto škodlivých lécích je mnoho lidí alergických, díky èemuž léèba za použití tìchto lékù díky svým vedlejším úèinkùm èasto vykoná více škody než užitku. Vìdci vyjadøující se proti tomuto druhu lékù k nim dlouhodobì hledají alternativu v podobì organické a pøírodní léèby chronických nemocí, a to bez pøidaných škodlivých látek èi vedlejších úèinkù.

Léky na bylinné bázi se v souèasnosti stávají èím dál více populární. Rostliny jsou nejvìtším zdrojem pøírodních surovin, které disponují užiteènými vlastnostmi k léèbì rùzných chorob a onemocnìní. Produkty èi léky vyrobené z organických surovin disponují vlastnostmi, díky kterým jsou maximálnì efektivní. Jednou z alternativ pro škodlivé léky bylo prozkoumání použití lékaøské marihuany. O marihuanì bylo zjištìno, že se jedná o nejefektivnìjší rostlinu, která disponuje takøka až magickými vlastnostmi a benefity, které mohou léèit nejednu zákeønou chorobu. CBD (kanabinoid) je slouèenina obsažená v rostlinì konopí, která se používá k léèbì vážných kožních problémù, mezi které patøí napøíklad lupénka.

Co je to lupénka?

Lupénka je závažné kožní onemocnìní, ve kterém se na pokožce celého tìla pacienta objevují velké a malé tlusté èervené cestièky. Tyto èervené cestièky jsou výsledkem pøílišného rùstu kožních bunìk, jejichž rùst pokožka nemùže ovládat. Lupénka mùže mít až extrémní symptomy v podobì svìdìní a krvácení. Tlusté èervené cestièky se na kùži primárnì vyskytují v horní èásti tìla, ale u nìkterých vážných pøípadù se mohou objevit také v oblasti genitálií, což má u takovýchto pacientù naprosto zdrcující úèinky na jejich fyzický i zdravotní stav.

Aèkoliv je lupénka zdánlivì neléèitelná jakýmikoliv léky èi pokroèilými léèebnými metodami, její symptomy mohou být s použitím vìdeckých vzorcù zpomaleny a zmírnìny. Mezi produkty, které mohou symptomy tohoto onemocnìní zmírnit, patøí i CBD olej, který disponuje speciálními vlastnostmi pro léèbu kožních chorob, a to bez jakýchkoliv vedlejších úèinkù na fyzické, mentální èi emoèní zdraví.

Mùže CBD olej vyléèit lupénku?

Vìdecké výzkumy potvrdily skuteènost, že žádný lék, a už bylinný èi organický, slouèenina èi organická látka nemùže ve skuteènosti lupénku zcela vyléèit. Pokud se ke zmírnìní symptomù lupénky nepoužívá ta správná léèba, toto onemocnìní se èasem zhoršuje. CBD olej je známý pro své hojivé úèinky a pozitivní vlastnosti v boji s rùznými chorobami a onemocnìními, mezi které patøí i lupénka. O vlastnostech CBD oleje se vìøí, že mohou zmírnit a zpomalit pøílišný rùst bunìk, který je hlavní pøíèinou tohoto nebezpeèného kožního onemocnìní.

Možná se to nejeví jako nic závratného, ale jakákoliv látka, které zmírní extrémní bolest spojenou s lupénkou, by se nemìla podceòovat. Zmírnìní symptomù lupénky je pro pacienty, kteøí tímto onemocnìním trpí, naprosto zásadní. CBD olej se jeví jako jediné øešení k úlevì od trápení (svìdìní, krvácení, deprese atd.), kterým musí každý den pacienti s lupénkou bojovat.

Endokanabinoidní systém

CBD je pøírodní složka extrahovaná z rostliny konopí, která je díky svým mnoha vlastnostem pozitivní pro mnoho rùzných úèelù. CBD reaguje s endokanabinoidním systémem lidského tìla v podobì endokanabinoidù. CBD olej s endokanabinoidním systémem našeho tìla pøímo reaguje, èehož výsledkem jsou skvìlé benefity v podobì zmírnìní bolesti, ztlumení svìdìní a poskytnutí psychického pohodlí. Právì proto je CBD olej v porovnání s ostatními organickými složkami tak efektivní - jeho pøímé spojení s pøirozeným systémem lidského tìla z nìj èiní látku mimoøádných kvalit, které již mnoho lidí na svìtì na vlastní kùži poznalo.

Je CBD øešením k léèbì lupénky?

CBD olej disponuje skvìlými benefity, za které vdìèí pøirozeným vlastnostem rostliny konopí a látkám v ní obsažených (napøíklad THC). Zatímco endokanabinoidní systém lidského tìla mu umožòuje ulevit od bolesti a léèit také další symptomy lupénky, CBD olej disponuje mnoha dalšími velmi pozitivními vlastnostmi, které vám v následujících øádcích moc rádi pøedstavíme.

1. CBD je protizánìtlivé: CBD olej disponuje pøírodními protizánìtlivými vlastnostmi, které jsou efektivní pro léèbu symptomù lupénky. Pacientùm s lupénkou se na tìle objevují èervené cestièky a stopy, které jsou zpùsobeny extrémním vnitøním i vnìjším zánìtem. Zmínìné zánìty tyto cestièky zesilují, což u citlivých pøípadù mùže vést dokonce k jejich krvácení.

2. CBD zpomaluje rùst bunìk: CBD olej po reakci s endokanabinoidním systémem zpomaluje rùst bunìk pùsobením na lidský systém bunìèné reprodukce. Díky této skuteènosti je pokožce uleveno od bolestivých symptomù lupénky v podobì zesilování èervených cestièek a znakù, které se bez léèby mohou naprosto vymknout kontrole.

3. Úleva od bolesti: CBD olej je známý pøedevším svými úèinky v podobì úlevy od bolesti mnoha chronických chorob a onemocnìní (napø. artritida). Pacienti trpící lupénkou musí èelit mnohdy naprosto nesnesitelné bolesti. Èervené cestièky a znaky mohou dokonce i krvácet, na což tìlo reaguje oslabením svalù a zvýšením bolesti.

4. Zlepšuje imunitní systém: CBD olej zlepšuje imunitní systém lidského tìla. Právì slabý imunitní systém je jednou ze známých pøíèin lupénky.

5. Úèinky na lidskou mysl: Pacienti s lupénkou mohou také trpìt depresí, úzkostí a stresem, které jsou pøímo léèeny CBD olejem. CBD olej se váže na endokanabinoidním systém lidského tìla a spoleènì v mozku uvolòují dopamin (molekula štìstí), který vede ke snížení zmínìných symptomù lupénky.

CBD olej sice nemùže lupénku zcela vyléèit, ale je velmi pravdìpodobné, že mùže zmírnit a zpomalit její symptomy. Lupénka se tak nebude dále rozšiøovat do jiných èástí tìla.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Lupénka

CBD mùže podle studií vyléèit lupénku
CBD mùže podle studií vyléèit lupénku

17 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!