ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

CBD mùže podle studií vyléèit lupénku

17 září, 2019 2 minut stráveno čtením

CBD mùže podle studií vyléèit lupénku

Podle kliniky Mayo je lupénka bìžnì se vyskytujícím kožním onemocnìním, které zrychluje cyklus kožních bunìk, což má za následek zrychlení výskytu bunìk na povrchu pokožky. Pøebyteèné kožní buòky šupinatí a tvoøí èervené cestièky, které svìdí a obèas také bolí. (1)

Symptomy lupénky

  • Tvorba èervených cestièek na pokožce, støíbrné šupiny
  • Suchá a popraskaná pokožka
  • Dìravé nehty
  • Svìdìní, pálení èi bolesti
  • Oteklé a ztuhlé klouby
  • Šupinatá kùže

Vìtšina lidí si není vìdoma, že lupénka vede ke zvýšenému riziku dalších chorob, mezi které patøí napøíklad Parkinsonova choroba, kardiovaskulární onemocnìní, ledvinové onemocnìní a cukrovka typu 2.

Mùže CBD léèit lupénku?

Pacientùm s lupénkou mohou pomoci rùzné léky. Patøí mezi nì rùzné léky a mírné léèebné terapie, a aèkoliv mají tyto zpùsoby léèby na nìkoho pozitivní a efektivní úèinky, na jiné osoby zase naopak nemají takøka žádný efekt.

Bylo terapeuticky dokázáno, že CBD má mnoho zdravotních benefitù, a to pøedevším pro pacienty trpící lupénkou. Nìkolik studií, napøíklad studie Wilkinsona JD a Williamsona EM z roku 2017 (2) prokazuje, že konopí mùže zpomalovat rychlou tvorbu keratinocytù, což jsou mladé kožní buòky, které tìla pacientù s lupénkou produkují.

Studie ukázaly, že CBD také vyvolává protizánìtlivou reakci, která vede ke snížení èervených a šupinatých cestièek spojených s lupénkou. (3).

V nedávné dobì zaèalo CBD pro léèbu lupénky používat mnoho lidí. Kanabidiol je zcela bezpeèný k internímu i externímu použití a jeho lokální aplikace je pro pacienty s lupénkou velmi efektivní a bez jakýchkoliv vedlejších úèinkù.

Reference

(1) https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/psoriasis/symptoms-causes/syc-20355840
(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17157480
(3) BírÃ3, T., TÃ3th, B. I., HaskÃ3, G., Paus, R., and Pacher, P. (2009). The endocannabinoid system of the skin in health and disease: novel perspectives and therapeutic opportunities. Trends in Pharmacological Sciences, 30(8), 411-420.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Lupénka

Mùže CBD léèit lupénku?
Mùže CBD léèit lupénku?

17 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!