ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Kožní onemocnění

Mùže CBD zlepšit vaši pokožku?

Mùže CBD zlepšit vaši pokožku?

Možnost využít pøírodní èi organické léèebné metody na jeden z nejrozšíøenìjších zdravotních problémù je jako požehnání z nebes. Škodlivé léky, které pro doèasnou léèbu postižených èástí tìla každý den užíváme, si na našem celkovém zdraví totiž vybírají urèitou daò. Lidé se domnívají, že konvenèní léky jsou pro nì poslední spásou k vyøešení jejich problémù. Technologie a vìdecký výzkum jsou spojeny s neustálým pokrokem léèení chorob, které je ale bohužel èasto spojeno se závažnými a dlouhotrvajícími škodlivými úèinky.

Kožními problémy trpí minimálnì jednou za život každý èlovìk, a to pøedevším v pubertì. Drastické hormonální zmìny v nízkém vìku stav pokožky výraznì zhoršují. Lidé, kteøí k léèbì tohoto problému používají konvenèní léky, vystavují svou pokožku jejich toxicitì, která sice od problému krátkodobì ulevuje, ale je spojená s dlouhodobými škodlivými úèinky. Právì z tohoto dùvodu vìdci a experti navrhují k léèbì mírných i závažných kožních problémù organické a pøírodní léèebné metody (pøedevším v podobì CBD oleje).

CBD olej na nejhorší problémy naší pokožky pùsobí zcela fenomenálnì a lidé, kteøí tento produkt dlouhodobì užívají, o nìm tvrdí pouze to, že se jedná o ten nejefektivnìjší, neužiteènìjší a zcela bezpeèný a neškodný lék pro léèbu kožních problémù.

Co je to vlastnì CBD?

CBD je zkratkou pro kanabidiol, což je pøírodní složka rostliny konopí, která se používá pro léèbu rùzných chronických, mírných i závažných chorob a onemocnìní. CBD se po smíchání s olivovým olejem (který má sám o sobì také velmi pozitivní vlastnosti) jeví jako velmi efektivní lék na kožní problémy, mezi které patøí napøíklad akné, ekzém atd. Aèkoliv je CBD olej známý svými úžasnými úèinky, vìdci diverzitu této skvìlé pøírodní látky stále studují a zkoumají. CBD toho totiž mùže èlovìku i zvíøatùm nabídnout mnohem více.

Pùsobení CBD oleje na pokožku se v žádném pøípadì nedá srovnat se škodlivými léky, které dermatologové pøedepisují pro léèbu. Tyto léky totiž mají extrémnì škodlivé úèinky na naše hormony a pøirozený stav naší pokožky.

Jak CBD léèí kožní onemocnìní?

Pøirozené léèivé vlastnosti CBD oleje jsou vskutku úžasné. Suroviny obsažené v CBD oleji jsou pøímo extrahované z rostliny konopí, díky èemuž je výsledný produkt ještì efektivnìjší a má velmi pozitivní úèinky na léèbu dokonce i závažných kožních problémù. Nìkteøí lidé si stále nejsou jistí, jak se CBD olej liší od jiných organických lékù èi léèebných metod, takže jsme se rozhodli vám poskytnout kompletní vysvìtlení toho, jak CBD olej funguje a jak pøímo ovlivòuje naše tìlo spolupráci s jeho pøirozenými složkami.

1. CBD olej reaguje s pøirozeným endokanabinoidním systémem lidského tìla. Tato reakce má na lidský hormonální systém efektivní úèinky, protože mozkové receptory umožòují uvolòování dopaminu (molekula štìstí), díky kterému lidské tìlo na tuto látku reaguje pozitivnì a bez poškození pøirozených hormonù.

2. Podle populárního výzkumu pøirozené endokanabinoidy ovlivòují prùbìh života bazálních bunìk, které díky produkci vrstev na pokožce zabraòují jejímu stárnutí, což ve skuteènosti znamená, že CBD pokožku omlazuje.

3. Pøirozený maz, který produkují vlasové folikuly našeho tìla k ochranì pokožky, zpùsobuje akné. CBD pøímo pùsobí na mazové žlázy, díky èemuž je vysoce efektivní pro léèbu mírného i vážného akné.

4. Dvì aktivní suroviny v našich tìlech zodpovìdné za akné a ekzém mají vzájemnì si odporující vlastnosti, díky èemuž nìkteøí lidé trpí ekzémem (z nedostatku mazu) a jiné zase akné (z pøíliš velkého množství mazu). CBD oba tyto stavy léèí skvìle, protože vždy pomáhá systém vrátit do rovnováhy.

5. Zánìt je pøirozený obranný mechanismus tìla, který má podle stavu daného pacienta své výhody i nevýhody. Všeho je však tøeba s mírou. Pøílišný zánìt mùže být pro lidské tìlo škodlivý. CBD má pøirozené protizánìtlivé vlastnosti, které lidskému tìlu umožní zánìt zmírnit, díky èemuž se vám uleví od závažných kožních problémù, které zánìt zpùsobuje.

Jaké jsou aktivní suroviny v CBD oleji?

CBD olej je plný vitamínù a mastných kyselin.

Vitamíny A, B, C, D, E:

Vitamíny A a D jsou obsaženy v rostlinì konopí, ze které je CBD extrahováno. Tyto vitamíny jsou schopné léèit i velmi vážnì suchou a šupinatou pokožku, akné a stárnoucí kùži. Nyní si uvedeme seznam dalších vitamínù, které efektivnì léèi poškozenou pokožku.

Vitamíny C a E pùsobí jako antioxidanty, které pokožku chrání pøed škodlivým sluneèním UV záøením. Nanesení CBD oleje na pokožku jí tedy chrání pøed škodlivými vedlejšími úèinky pøírodních podmínek a poèasí.

Vitamín B je ve velké míøe zodpovìdný za rùst pokožky a vlasù. V CBD oleji je obsažen v ideálním množství k tomu, aby vaší pokožce dodal svìží vzhled. Má také protistárnoucí úèinky.

Omega 3 a 6 mastné kyseliny:

CBD olej obsahuje Omega-6 a Omega-3 mastné kyseliny, které udržují vaši pokožku a vlasy svìží. Pøirozené úèinky omega mastných kyselin pokožce umožòují chránit se pøed poškozením (pøedevším pøed poškozením vlivem stárnutí).

Jak mùže být CBD konzumováno?

Aèkoliv se pro léèbu rùzných chorob a onemocnìní doporuèuje jako ideální konzumace CBD jeho pøímá konzumace, pro kožní problémy je vhodné jej nanést na postiženou oblast lokálnì. Tento zpùsob použití je na kožní problémy efektivnìjší, protože konzumace CBD oleje jeho úèinky aktivuje až za nìjakou dobu, zatímco pøímý kontakt s kožními buòkami okamžitì aktivuje endokanabinoid k produkci pùsobivých pozitivních výsledkù.

CBD olej je smíchaný s olivovým olejem, což je pøírodní produkt s mnoha velmi efektivními a dlouhotrvajícími benefity. CBD je v porovnání s konvenèními léky zcela neškodné a navíc velmi dostupné. Proè tedy tento skvìlý pøírodní, organický a širokou veøejností hojnì podporovaný a vychvalovaný produkt nezkusit?

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

17 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!