ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Kouření

Jak vám mùže CBD olej pomoci pøestat kouøit

Jak vám mùže CBD olej pomoci pøestat kouøit

Škodlivé návyky zpùsobující závislost se vìtšinou právì z tohoto dùvodu velmi tìžko léèí. Vìtšina závislých totiž odmítá se svou závislostí skoncovat a nechce užívat žádné léky. Zbavení se závislosti je zdlouhavá a extrémnì frustrující záležitost, která závislé také dost výraznì muèí. Co kdybychom vám øekli, že existuje pøírodní látka, ze které se vyrábí lék, jehož každodenní konzumace bude sloužit jako zcela pøírodní cesta zbavení se vaší závislosti, a to bez jakýchkoliv vedlejších úèinkù? Usmìjte se, protože taková látka skuteènì existuje.

Kouøení je jedním z nejškodlivìjších návykù, kterému podléhají lidé rùzného pohlaví, vìku èi národnosti. Nìkteøí lidé jsou ke kouøení pøinuceni tlakem vrstevníkù a pro jiné je zase kouøení synonymem pro uvolnìní mysli a relaxaci. Nikotin totiž v mozkových buòkách uvolòuje dopamin, který kuøákovi umožòuje zùstat klidný, a to i navzdory frustracím a obavám. Aèkoliv je pøestat kouøit nesmírnì tìžké, nejedná se o nìco nemožného. S pomocí efektivních pøírodních lékù se mùžete své závislosti na kouøení zbavit jednou provždy.

Proè je kouøení pro lidské zdraví škodlivé?

Obyèejná cigareta obsahuje zhruba 12 mg nikotinu, což je dostatek k tomu, aby tato látka poškodila interní systémy a orgány lidského tìla. Mnoho lidí si je škodlivých úèinkù nikotinu vìdomo, ale i pøesto v kouøení pokraèují, a to buï proto, že zkrátka nemohou pøestat, nebo je pro nì léèba tohoto zlozvyku v podobì lékù èi terapií pøíliš drahá. Nìkteøí lidé zase svou závislost zcela akceptovali a nemají zájem se jí zbavit. Nikotin smíchaný s dehtem poškozuje nejen plíce, ale také srdce.

Náruživí kuøáci jsou v porovnání s nekuøáky nìkolikanásobnì více náchylní na srdeèní mrtvici a rakovinu plic. Právì z tohoto dùvodu je extrémnì dùležité se tohoto škodlivého návyku zbavit co nejdøíve, než se ve vašem tìle objeví vedlejší úèinky s kouøením spojené, které mohou být rùzné (záchvaty, deprese, úzkost).

Jak CBD mùže pomoci pøestat s kouøením?

Jak jsme již uvedli výše, s kouøením by se mìlo pøestat bez extrémních problémù v podobì mentálního stresu. Pro takové øešení tohoto škodlivého návyku hraje CBD olej velmi efektivní roli, protože lidem pomáhá pøestat s kouøením relativnì rychle a bez jakýchkoliv vedlejších úèinkù. Vlastnosti CBD oleje jsou ve skuteènosti tak silné, že kuøák si vlastnì ani neuvìdomí, že s tímto škodlivým návykem mìl nìkdy problém - po urèité dobì konzumace CBD oleje se chu na cigaretu zcela vytratí.

Nyní si uvedeme, jak vám CBD pomùže pøestat kouøit:

1. Nikotin má úèinky dopaminu, což je molekula štìstí v mozkových receptorech, která do mozku bìhem kouøení vstupuje. Díky této skuteènosti se kuøáci pøi kouøení cítí pøirozenì spokojení a vìtšinou bývají mentálnì uvolnìní a vyrovnaní.

2. Konzumací CBD oleje vznikne reakce s pøirozeným endokanabinoidním systémem v lidském tìle, díky kterému se v mozku uvolòuje dopamin, což vyhovuje nutkání zapálit si cigaretu.

3. CBD má stejné úèinky jako kouøení, díky èemuž umožòuje zbavit se tohoto škodlivého návyku bez dodateèné tíže èi mentálního stresu.

4. Po vyhovení potøeby zapálit si cigaretu konzumací CBD se ani náruživí kuøáci nebudou cítit zle a nebudou mít vùbec žádnou potøebu zakouøit si.

5. Jakmile CBD olej vstoupí do lidského tìla, okamžitì zaèíná pùsobit na nervovou soustavu, což kuøákovi na rozdíl od jiných procedur odvykání kouøení (léky èi terapie) umožní mentálnì se uvolnit.

Výzkum a studie

Podle nejnovìjšího výzkumu úèinkù CBD oleje pro odvykání kouøení byla provedena studie, kdy bylo pacientovi (pravidelnému kuøákovi) každý den podáno nìkolik kapek CBD oleje. Výsledkem byly pozitivní úèinky CBD oleje a testovaní pacienti nemìli takøka žádnou potøebu kouøit, aèkoliv se døíve jednalo o jejich pravidelný a mnohdy i dlouhodobý návyk. Tato studie byla úspìšným pokusem pro dokázání skuteènosti, že CBD olej a jeho skvìlé benefity mohou pomoci kuøákùm zbavit se tohoto škodlivého návyku, a to bez jakýchkoliv nebezpeèných vedlejších úèinkù.

Mentální stabilita je stejnì dùležitá jako fyzické zdraví, protože mentálnì nevyrovnaní lidé nemohou pøi každodenních úkolech a aktivitách podávat optimální výkony. Právì z tohoto dùvodu je nutné pøestat kouøit, èehož je nejlépe možné dosáhnout použitím pøírodního a organického CBD oleje, který navíc nemá žádné škodlivé vedlejší úèinky.

Jak se CBD olej konzumuje?

Lokální CBD produkty se vìtšinou aplikují na postiženou oblast k uvolnìní bolesti, nicménì CBD olej by se mìl užívat orálnì umístìním nìkolika kapek do pusy. Jedná se o nejlepší a doporuèovanou metodu konzumace CBD oleje. Mezi nìkteré další metody užívání CBD oleje patøí natírání, sprejování a konzumace v podobì potravin (sýry a mléèné produkty). Nejefektivnìjší metodou ze všech zmínìných je však pøímá orální konzumace, která má rychlé úèinky na mozkové receptory.

Jaké jsou dlouhodobé úèinky CBD?

Dlouhodobé úèinky CBD v lidském tìle zùstávají až 5 mìsícù po skonèení jeho konzumace. To znamená, že jakmile se èlovìk zbaví své závislosti na cigaretách, CBD olej mùže dle své osobní preference také pøestat užívat. Pokud se však zhruba po 5 mìsících touha po cigaretách vrátí, léèba CBD by mìla být obnovena. Konzumace CBD by se mìla stát každodenním zvykem, a to pøedevším proto, že tato látka disponuje mnoha skvìlými benefity, mezi které patøí napøíklad úleva od bolesti, prevence rakoviny a léèba neurologických poruch.

CBD si lidé èasto pletou s THC, což je podobná látka také obsažená v rostlinì konopí, která je nicménì na rozdíl od CBD psychoaktivní, takže lidem navozuje psychoaktivní stav mysli. Aèkoliv pochází CBD a THC ze stejnì rostliny, jedná se o látky velmi rozdílné, co se benefitù a vedlejších úèinkù týèe. CBD olej je tím nejbezpeènìjším a nejspolehlivìjším pøírodním lékem, který vám pomùže pøestat s kouøením.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

17 září, 2019

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!