ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Rozdíl mezi CBD olejem a olejem Ricka Simpsona

31 červenec, 2019 4 minut stráveno čtením

Rozdíl mezi CBD olejem a olejem Ricka Simpsona

I pøes èetné lékaøské benefity konopí je jeho použití pro lékaøské úèely èastým tématem diskuzí. Hlavním dùvodem sporù ohlednì používání konopí je nedostatek výzkumných studií v této specifické oblasti. Mnoho zemí neumožòuje provádìt specifické studie požadované k lepšímu pochopení konopí kvùli úèinkùm, které mùže konopí na èlovìka mít. Vìdci jsou ve svém bádání omezeni potøebou získání legálních povolení.

I pøesto však nalézáme stále další a další lékaøské výhody konopí. Pravidelní uživatelé konopí pøichází s pøesvìdèivými výsledky. Konopí má pozitivní úèinky v boji proti zánìtùm, rakovinì, epilepsii, schizofrenii a nevolnosti èi zvracení spojenými s chemoterapií.

Olej Ricka Simpsona (RSO)

Použití konopí je rozšíøené hlavnì díky Ricku Simpsonovi. Rick vyléèil svou rakovinu kùže aplikací konopného oleje. Jeho slavný dokument Útìk pøed lékem popisuje jeho léèbu rakoviny a vytvoøení jeho slavného oleje. Aèkoliv je olej Ricka Simpsona slavný, ve vìtšinì zemí je jeho použití ilegální. Mnoha lidem tedy nezbývá než si konopný olej vytvoøit doma sami dle Rickova návodu.

Vysvìtlení CBD oleje

CBD olej nebo kanabidiol je velmi populární díky svým blahodárným úèinkùm. Proti-záchvatové vlastnosti CBD oleje byly potvrzeny, když se mladá dívka Charlotte vyléèila ze svých znièujících epileptických záchvatù použitím velkého množství CBD oleje. Produkt s vysokým obsahem CBD je nyní známý jako šarlotina pavuèinka. O pøípadu informoval CNN dokument Tráva doktora Sanjay Gupta, který je zároveò reportérem.

Hlavní rozdíly mezi olejem Ricka Simpsona a CBD olejem

Ve skuteènosti pochází olej Ricka Simpsona a CBD olej ze stejné rostliny a poskytují víceménì identické lékaøské benefity. Existuje mezi nimi však velký rozdíl. Vìtšina lidí si tyto dva pojmy plete, nebo mezi nimi libovolnì kombinuje. Níže uvedené informace vám pomohou pochopit rozdíl mezi CBD olejem a olejem Ricka Simpsona.

Kanabis versus konopí

Olej Ricka Simpsona i CBD olej jsou vyrábìny z kabanisu. Kanabis byl vlivem geografických faktorù, podnebí a šlechtìní rozdìlen do nìkolika odrùd a druhù.

CBD olej je vyroben z konopí, což je také odrùda kanabisu. Konopí produkuje menší množství malých kvìtù, které mají nízký obsah kanabinoidù a vysoký obsah vlákniny. Tato odrùda kanabisu se pìstuje pro prùmyslové úèely a má vysoký obsah CBD a nízký obsah THC.

Olej Ricka Simpsona je vyroben z odrùd cannabis indica a cannabis sativa, což jsou rostliny s velkým množstvím velkých kvìtù. Tyto rostliny se pìstují pro lékaøské úèely a mají vysoký obsah kanabinoidù a nízký obsah vlákniny. Olej Ricka Simpsona je pøevážnì vyroben z odrùdy cannabis indica, což je výhodné pro léèbu fyzických nemocí, zatímco odrùdy cannabis sativa se do oleje pøidávají pro léèbu mentálních problémù.

Obsah THC

Obsah THC (tetrahydrokanabinol) se v CBD oleji a oleji Ricka Simpsona výraznì liší. THC je kanabinoid, který je ve velkém množství pøítomný v kanabisu. THC je psychoaktivní slouèenina, která èlovìku mìní stav mysli. THC je kanabinoid, který vám navodí stav.

Protože je CBD olej extrahován z konopí, je bohatý na CBD a obsahuje pouze nepatrný zlomek THC a dalších kanabinoidù, jako CBN nebo CBG. Obsah THC v CBD oleji je tak nízký, že je v mnoha zemích pod legálním limitem.

Na druhé stranì olej Ricka Simpsona obsahuje vìtší množství THC. Jedná se o celospektrový extrakt kanabisu, takže jeho obsah THC mùže být až 50-60% a obsah CBD 10-15%.

Právní závazky

Protože CBD olej neobsahuje vysoké množství THC, je ve vìtšinì zemí legální. Aby byl CBD olej legální, jeho obsah THC se musí pohybovat mezi 0,2-0,3%.

Olej Ricka Simpsona je naopak díky svému vysokému obsahu THC ve vìtšinì zemí ilegální.

Extrakce

Olej Ricka Simpsona se vyrábí pouze extrakcí na bázi rozpouštìdla. CBD olej se mùže mimo extrakce na bázi rozpouštìdla vyrábìt také CO2 extrakcí.

Bezpeènost

Protože je olej Ricka Simpsona vyrábìn doma a jeho výroba nemùže být oficiální, není testován na zneèišující látky a bakterie. CBD olej je vyrábìn komerènì, a je tudíž testován na zneèišující látky i bakterie pod zásadami Správné výrobní praxe.

Nyní vám tedy musí být jasné, jak odlišné ve skuteènosti tyto dva oleje jsou. I pøesto, že èelí rùzným obvinìní a jeho oficiální výroba není legální, olej Ricka Simpsona poskytuje lidem mnoho benefitù. THC se používá pøi paliativní léèbì rakoviny ke snížení nevolnosti, zvracení a bolesti.

Oba receptory THC a CBD vykazují obrovské výsledky v lidském endokanabinoidním systému. Kvùli nedostatku vìdeckých studií však na oficiální potvrzení léèebných úèinkù CBD oleje a oleje Ricka Simpsona musíme stále èekat. Neoficiální zprávy konzumentù CBD oleje a oleje Ricka Simpsona však informovaly o pozitivních úèincích v léèbì svých nemocí.

Dùležitost konopí pro lékaøské úèely nesmí být ignorována. CBD olej a olej Ricka Simpsona poskytují poèetné lékaøské výhody a mìly by být bìhem léèby používány. V oblasti konopí by mìl být proveden dùkladný výzkum, abychom si uvìdomili, jak významné ve skuteènosti vlastnì je.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny


Také v Konopí a CBD

20 vědecky ověřených benefitů konopí
20 vědecky ověřených benefitů konopí

13 květen, 2020 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Benefity, aplikace, pokyny a dávkování CBD oleje
Benefity, aplikace, pokyny a dávkování CBD oleje

16 říjen, 2019 5 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak mohu CBD dostat do svého jídla?
Jak mohu CBD dostat do svého jídla?

18 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!