ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

Marihuana, kanabis a konopí - jaký je mezi nimi rozdíl?

31 červenec, 2019 5 minut stráveno čtením

Marihuana, kanabis a konopí - jaký je mezi nimi rozdíl?

Obrovský vývoj na trhu s extrakty a izoláty konopí vede k velkému množství webových stránek a skupin na sociálních médiích, které se tomuto trhu vìnují. Ruku v ruce s tím jde celá øada nikým nekontrolovaných falešných informací propagovaných urèitými jedinci, kteøí tato tvrzení nemají nijak podložena. A už jsou jejich úmysly jakékoliv, problém falešných informací zanechává mnoho zákazníkù zmatených a nejistých. Tyto výrobky mají obrovský lékaøský potenciál, ale bohužel se musí potýkat s nikdy nekonèící bitvou proti mýtùm a falešným zprávám rozšíøeným zejména ve skupinách na sociálních médiích.

Odlišné názory

Mnoho lidí doposud nechápe, že marihuana a konopí jsou stejné rostliny stejného rodu a druhu - Cannabis sativa nebo Cannabis indica.

Konopí bylo nedávno definováno jako odrùda s vyšším obsahem kanabidiolu (CBD) a marihuana jako odrùda s vyšším obsahem tetrahydrokanabidiolu (THC). CBD a THC jsou základními kanabinoidy (existuje jich mnoho), které se v konopí nacházejí.

Další vysvìtlení rozdìluje tyto dva názvy a produkty podle èásti rostliny a k èemu jsou používány. Pojem „konopí“ je vyhrazen k prùmyslovému/komerènímu užití stonku a semínek konopí k výrobì textilu, potravin, papíru, kosmetických produktù, èistících prostøedkù, plastù a stavebních materiálù, zatímco marihuana se používá k rekreaènímu a lékaøskému použití produktù, které se vyrábí z jejich kvìtù a listù.

Dle tøetího populárního názoru se dá konopí považovat za rostlinu s nízkým obsahem kanabinoidù, zatímco kanabis za rostlinu s vyšším obsahem kanabinoidù.

Je zøejmé, že tyto perspektivy mohou vyvolat rozpory, protože podle jedné definice by se materiál s vysokým obsahem CBD nazýval konopí a podle jiné zase kanabis. Z tohoto dùvodu je mnoho lidí zmatených, a my bychom tudíž mìli pøestat používat triviální jména a pøevzít názvosloví chemotypù z prùmyslu éterických olejù. Existuje napøíklad mnoho chemotypù základního bazalkového oleje a každý z nich pochází s podobné èeledi a druhu Ocimum basilicum. Bazalka s vysokým obsahem linaloolu se nazývá Bazalka ct. linalool. Bazalka s vysokým obsahem methyl-chavikolu se nazývá bazalka ct. methyl-chavikol. Bylo by zkrátka mnohem jednoduší, kdybychom se bavili o cannabis ct. CBD nebo cannabis ct. THC. Tímto bychom zdùraznili, že se ve skuteènosti bavíme o odlišných odrùdách té stejné rostliny, které pøi extrakci produkují odlišný základní kanabinoid. Což náš pøivádí k rozdílu mezi CBD a THC. THC. THC i CBD jsou velmi dùležité kanabinoidy, které však mají na lidské tìlo velmi odlišné pozorovatelné efekty. V souèasnosti není zcela jasné, která z tìchto dvou látek má v lékaøství vìtší váhu, ale jasné ne, že THC s sebou pøináší nepohodlí (pro nìkteré pohodlí) v podobì navození stavu. Protože CBD nemá stejné psychoaktivní úèinky jako THC, je díky své praktiènosti mnohými považováno za kanabinoid vhodnìjší k lékaøskému použití. K léèbì závažných lékaøských stavù, jako jsou napøíklad záchvaty nebo chronická bolest se mohou použít až stovky miligramù za den. Ve vysoké dávce CBD není žádný problém, zatímco 100 mg èistého THC by vìtšinu lidí zmìnilo v zombie na minimálnì 12 hodin, a to pokud by vlivem nevolnosti nezaèali døíve zvracet. Netvrdíme, že THC není vhodné pro lékaøské použití, je však potøeba na nìm dále pracovat. Existují také pøípady, ve kterých by ideálním øešením byla kombinace tìchto dvou látek. Na trhu s konopím nyní existuje velká konkurence mezi výrobci klasické marihuany (cannabis ct. THC), kteøí promìnili kdysi ilegální aktivity na mašinu na peníze ve státech jako napøíklad Colorado, a nováèky na trhu, kteøí se koncentrují na výrobky z extraktu cannabis ct. CBD. Tento spor vede k rozšiøování dezinformací z dùvodu nedostatku vzdìlání nebo ekonomických zájmù.

Uveïme si nìkolik pøíkladù falešných tvrzení

Èasto napøíklad uslyšíte tvrzení, že CBD z konopí není tak kvalitní jako CBD z kanabisu. Toto tvrzení je nepravdivé ve dvou bodech. Za prvé - CBD z konopí je ve skuteènosti vlastnì CBD z kanabisu, protože kanabis je druh všech tìchto rostlin. Za druhé - CBD je molekula se specifickou trojrozmìrnou strukturou, o které se neví, odkud pøišla. Trojrozmìrné uspoøádání atomù èiní CBD jedineèné. Ve skuteènosti tedy nezáleží na tom, jaký genetická odrùda konopí CBD vyprodukoval. Pokud se jedná o èisté CBD, bude se vždy chovat v lidském tìle stejnì nehledì na to, z které rostliny bylo izolováno.

Další tvrzení øíkají, že extrakty CBD z konopí nejsou tak kvalitní jako extrakty z kanabisu, protože konopí nedisponuje terpeny potøebnými pro „synergický efekt“ (angl. entourage effect). Toto tvrzení je také nepravdivé, protože konopí je ve skuteènosti kanabis. Abychom se však mohli vyjádøit k synergickému efektu, musíme si nejprve definovat, o co se ve skuteènosti jedná. Synergický efekt se ve svìtì kanabisu odkazuje na zvýšenou efektivitu kanabinoidù vlivem pøírodních terpenù rostliny. Jedná se zkrátka o zvýšenou efektivitu pøi použití extraktu z celé rostliny, na rozdíl od jednoho izolovaného kanabinoidu. Ve svìtì esenciálních olejù a léèivých voòavek bychom tomuto jevu mohli øíkat synergický efekt, protože synergie všech molekul obsažených v esenciálních olejích má vìtší efekt než jeho samostatné souèásti. Co si vìtšina lidí v konopném prùmyslu neuvìdomuje je fakt, že terpenový profil kanabisu je jednoduše øeèeno esenciální olej kanabisu. Esenciální olej je pouze nestálá organická souèást rostliny získaná párou nebo hydro-destilací. Esenciální olej je sekundární metabolit a v podstatì urèuje, jak daná rostlina kanabisu voní. Existují stovky rùzných genetických odrùd kanabisu, a pokud jste si již alespoò k jedné z nich pøièichli, víte, jak silná tato vùnì mùže být. Nehledì na vùni, esenciální olej se bìžnì skládá z tøí hlavních terpenù - myrcenu, alfa-humulenu a beta-karyofylenu. Myrcen je monoterpen, zatímco alfa-humulen a beta-karofylen jsoo seskviterpeny. Rozdíly ve vùni konopí a kanabisu existují kvùli rozdílným pomìrùm tìchto komponent spolu s rozdílem mnoha dalších vedlejších terpenù a terpenoidních komponentù, kterých mohou být až stovky. Mohli byste pøi dùkladné analýze narazit na dvì genetické odrùdy, které jsou si velmi podobné profilem esenciálních olejù, voní skoro stejnì, a i pøesto by jedna z nich mìla vyšší obsah CBD a druhá vyšší obsah THC. Pokud se tak nedìje v pøírodì bìžnì, mohlo by takového efektu jistì být dosaženo selektivním šlechtìním.

Mnoho spoleèností nedávno zaèalo do extraktù kanabisu pøidávat izoláty terpenù, aby dosáhli kýženého synergického efektu. Jedná se o štìpiny terpenù získané z CO2 extrakce kanabisu. Tyto štìpiny terpenù jsou velmi drahé. Dávejte si však pozor, protože na trhu se vyskytuje mnoho produktù, které používají levné terpeny z jiných rostlin nebo dokonce terpeny synteticky vyrobené. Pro laboratoø, jakou je ta naše, je velmi snadné pomocí GC/MS analýzy urèit, jaké terpeny byly v daném výrobku použity, protože naší specializací je právì analýza terpenù stovek rùzných rostlin. Nejlepší látkou pro dosažení synergického efektu by jednoduše byl pravý esenciální olej kanabisu získaný parní destilací z rùzných odrùd kanabisu. Tato metoda destilace je však pro rostlinu ponìkud destruktivní a drasticky by snížila možnost extrahovat vysoko cenìné kanabinoidy, které se extrahují pomocí CO2 nebo butanu. Tyto esenciální oleje se tudíž nahrazují extraktem z nízkokanabinoidové biomasy.

Závìr

Závìrem je nutno øíct, že co se extraktù kanabisu týèe, je velmi dùležité být dobøe informován. Trh s konopím je relativnì nový a neustále se rozvíjí. Z tohoto dùvodu dochází k nìkterým podobným problémùm falšování informací èi pøímým podvodùm, kterými si prùmyslová odvìtví esenciálních olejù a tradièních extraktù prošla již pøed desítkami let. Obchod s konopím je nový a od standardních prùmyslových obrù zákonem oddìlený. O konopí lidem chybí vìdecké znalosti a podrobnìjší informace. My však doufáme, že v tomto ohledu budeme hrát dùležitou roli, a že vám nezbytné informace poskytneme.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny


Také v Konopí a CBD

20 vědecky ověřených benefitů konopí
20 vědecky ověřených benefitů konopí

13 květen, 2020 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Benefity, aplikace, pokyny a dávkování CBD oleje
Benefity, aplikace, pokyny a dávkování CBD oleje

16 říjen, 2019 5 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak mohu CBD dostat do svého jídla?
Jak mohu CBD dostat do svého jídla?

18 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!