ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 58+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

Kompletní průvodce CBD mastí, krémů a balzámů

31 červenec, 2019 9 minut stráveno čtením

Kompletní průvodce CBD mastí, krémů a balzámů

Než se pustíme do vysvìtlení toho, co pøesnì balzám je a k èemu se používá, mìli bychom si nejprve povìdìt nìco o lokálních léèivech. Lokální léèiva jsou konopné balzámy, oleje a zvlhèovaèe, které jsou absorbovány pokožkou v místì bolesti nebo podráždìní. Jedná se o silné pøírodní výrobky zdravotní péèe, které vám mohou ulevit od bolesti svalù až po dermatitidu, a to bez jakýchkoliv psychoativních úèinkù.

Balzámy, oleje, tinktury, másla, krémy, zvlhèovaèe - toto jsou pojmy bìžnì používané na trhu s konopnými výrobky. V tomto èlánku si budeme povídat o balzámech, o tom jak se vyrábí, jaké problémy léèí, jak fungují a jaký je rozdíl mezi CBD olejem a CBD balzámem.

Je pochopitelné, že pøi výbìru lokálních konopných léèiv mùže být mnoho lidí zmateno, a to zejména díky velkému množství jednotlivých alternativ. Proto jsme se rozhodli v tomto èlánku vyjasnit jakékoliv nejasnosti, které byste o CBD balzámech mohli mít.

Se základními informacemi a krátkým vyhledáváním zjistíte, že jednotlivé pojmy a oddìlení mezi nimi není tak sklièující, jak se na první pohled mùže zdát.

Mnoho rekreaèních uživatelù a pacientù je odkázáno na lokální použití kanabisu, a to pøedevším proto, že tlumí jejich nepohodlnou bolest. Zjistìte o CBD balzámech a jejich benefitech vše, co potøebujete.

Co je to CBD balzám?

Lokální konopná léèiva se ve skuteènosti používají již celá staletí a jsou spojena se starovìkým Egyptem a Evropou, kde se používala jako dezinfekce, k léèbì infekcí pokožky, bakteriálních onemocnìní a zánìtù nohou. Moderní spoleènost je bohužel proti domácímu pìstování konopí, ale hlavnì díky popularitì lékaøského konopí je nyní možné sledovat znovuzrození lokálních konopných léèiv.

Vìtšina lidí používá CBD balzámy pro blahodárné úèinky kanabisu, a to bez psychoaktivních symptomù, které jdou ruku v ruce s jeho jiným zpùsobem požití. CBD balzámy ve skuteènosti obsahují ménì než 0,3% THC, což je zákonný limit.

CBD krémy a vody:

Hlavní rozdíl mezi CBD krémy a vodami a balzámy nebo mastmi je, že CBD krémy a vody používají ve svém základu mimo zvlhèující složky také malé množství vody. Balzámy jako základ nepoužívají vodu, ale vosk v kombinaci s mastnými oleji. Hlavním oèividným rozdílem je tedy ve skuteènosti hlavnì konzistence. Co se úèinkù týèe, o tìch si povíme trochu pozdìji, stejnì jako o obsahu CBD v balzámech.

CBD balzámy se používají k uvolnìní lokální bolesti, bolesti svalù, napìtí nebo zánìtu. Po vmasírovaní balzámu na postižené místo mùže balzám tyto stavy pod pokožkou léèit. Napøíklad jedinci, kteøí trpí zánìty kloubù, mohou krém aplikovat pøímo na postiženou oblast, a snížit tak vzniklý otok.

Jak se CBD balzámy vyrábí?

Balzám je jednoduchý vynález, který mùže být vyroben nìkolika rùznými zpùsoby s použitím mnoha rùzných ingrediencí. Všechny jsou si však podobné v tom, že musí být na urèité bázi (báze je vlastnì jako takové „auto“, které lék doveze na potøebné místo), a to buï na bázi pøírodního vosku, nebo oleje.

Vèelí vosk je tou nejèastìjší volbou pro bázi balzámu:

Pro balzám na bázi vosku je nejrozšíøenìjší volbou pøírodní vèelí vosk. Pokud jste se s vèelím voskem ještì nesetkali, jedná se o lepivou a hustou substanci, která pro dosažení hladkosti musí být rozpuštìna.

Mohou také být použity rostlinné vosky:

Rostlinné vosky, jako napøíklad kandelilový vosk, který pochází z listù mexické rostliny Kandelila, mohou být také použity. Tento typ vosku se nejèastìji používá pro veganské výrobky. V mnoha pøípadech je èistý vèelí vosk lepší volbou.

Olejová báze:

Olejová báze hraje roli „auta“ daného léèiva. K výrobì CBD balzámù mohou být použity rùzné oleje, ale tou nejlepší volbou se doposud zdá být kokosový olej, a to hlavnì díky vysokému obsahu mastných kyselin. Èím více mastných kyselin olej má, tím více CBD je schopen pøevést.

Pro infuzi oleje funkènì aktivním CBD je rostlina konopí rozemleta na jemné kousky (ne na prach) a poté je po nìkolik hodin máèena v oleji o teplotì 93C+. Teplota kanabidiol dekarboxyluje do jeho aktivní atomové podoby a mastné kyseliny v oleji se na nìj poté navážou.

Jakmile je olej smíchán s aktivním CBD, smíchá se s roztaveným voskem (a s nìkolika dalšími základními oleji, jako je napøíklad vitamín E). Jednotlivé CBD balzámy vy na svém štítku mìly uvádìt složení, takže si pøi výbìru mùžete pøeèíst, který balzám je na jaké bázi a mnoho dalších informací. Pokud si nejste jistí pùvodem CBD, jednoduše staèí kontaktovat výrobce a zeptat se jej na bližší detaily. Vìtšina spoleèností používá jako zdroj kanabidiolu konopný olej (prùmyslové konopí obsahuje vysoké množství CBD), zatímco jiné spoleènosti používají smìs CBD s olivovým èi konopným olejem.

Jak CBD balzámy fungují?

Konzumace CBD záleží na metodì použití. Nezávisle na tom, jestli je CBD požito, vdechnuto, umístìno pod jazyk nebo naneseno na pokožku, jeho úèinky jsou stejné. Požití CBD nebo jeho infuze do lidského tìla pomocí trávícího systému nebo obìhového systému je snadno pochopitelné, ale jaký má pro bunìènou úroveò význam aplikace CBD na pokožku?

Pøi aplikaci na pokožku nikdy nedosáhne obìhového systému:

Zatímco CBD aplikované pøímo na pokožku nikdy nedosáhne obìhového systému, mùže se spojením s povrchem kùže spárovat s nedalekými kanabinoidními receptory. Pokožka je ve skuteènosti úžasnì aktivní a užiteèný orgán, který pùsobí jako atomové plavidlo a oleje na bázi lipidù (jako jsou napøíklad ty, které se používají k výrobì CBD balzámù) rychle absorbuje.

Pøi lokální aplikaci CBD balzámu jsou lipidy nesoucí kanabinoidy v olejové bází pøenášeny pøes vrstvu kožních bunìk, což CBD umožòuje zahájit svùj léèebný proces zahrnující buòku i jednotlivé vrstvy pokožky. Právì toto je dùvodem, proè jsou balzámy tou nejlepší metodou léèení kožních problémù, jako je napøíklad dermatitida a lupénka. Mùžete totiž balzám nanést pøímo na postiženou oblast a zaèít léèbu hned u zdroje bolesti.

Endokanabinoidní systém hraje dùležitou roli:

Co se psychologie týèe, CBD spolupracuje s endokanabinoidním systémem lidského tìla, který je známý pod Zkratkou ECS. Endocannabinoidní systém je považován za dùležitou souèást bezpeèné reakce naší pokožky. Reakce odolná vùèi hnilobì by mohla vyvolat podráždìní, a zøejmì proto CBD pùsobí na pokožku protizánìtlivì. ECS sestává ze systému pøirozenì se vyskytujících kanabinoidních receptorù, které pomáhají kontrolovat a udržovat mimo jiné napøíklad bolest, citlivost kùže, podráždìní, pamì, chu k jídlu èi reakci imunitního systému.

V okamžiku, kdy CBD spolupracuje s pøírodními receptory v ECS, umožòuje tìlu pracovat efektivnìji a lépe øídit širokou škálu interních procedur souvisejících s homeostázou. Lokální aplikace CBD zpravidla poskytuje jen lokální úlevu a nemá žádný vliv na mozek, což znamená, že nedochází k navození stavu ani žádnému jinému psychoaktivnímu dopadu. Dìje se tak proto, že kanabinoidy se váží na receptory CB2, které jsou v blízkosti pokožky, aktivují ECS a nejsou nikdy absorbovány do obìhového systému.

Co tvrdí vìdci o ECS?

Jak uvádí Dr. Tamas Biro, vedoucí imunologie na univerzitì v Debrecínu v Maïarsku, s ohledem na blízkost ECS v kožních buòkách je vyjádøeno, že dermální vrstvy jsou „urèitì vybaveny k vytváøení endokanabinoidù“ a upozoròuje na pravdìpodobnost, že „vìtšina, ne-li všechny, kožní kapacity jsou do urèité míry øízeny ECS.“

Raj Gupta ze spoleènosti Folium Bioscience's tuto myšlenku dále posunul a uvedl, že „vzhledem k tomu, že pokožka má svùj vlastní endocannabinoidní systém, povrchní aplikace CBD mùže být skvìlá“.

Jak použít CBD balzám?

Postiženou oblast nejprve opláchnìte vodou a mýdlem a odstraòte z ní pøebyteènou mastnotu, špínu, nebo jin nanesené krémy èi balzámy. Tímto úkonem se ujistíte, že mezi pokožkou a balzámem nebudou žádné bariéry, které by léèbì bránily, a že kùže bude v ideální kondici pro vstøebání balzámu.

Pro dospìlé - do postižené oblasti vmasírujte štìdrou vrstvu balzámu a nechte jej po nìkolik minut vstøebat (mùžete jej zakrýt obvazem nebo šátkem, aby se balzám nesetøel). Dávejte na postiženou oblast dobrý pozor a mìjte oèi na pozoru pro negativní reakce, jako je napøíklad rudnutí, podráždìní, bolest nebo vyrážka.

Pro mladší a starší, jejich kùže je tenèí, aplikujte menší množství balzámu.

Po aplikaci balzámu mùže trvat 1-48 hodin, než se dostaví kýžená úleva (doba se odvíjí od dávkování, jak èasto balzám používáte a jak závažný je váš problém).

Benefity CBD balzámù

Zatímco CBD olej poskytuje léèivé výhody po jakémkoliv požití, pro nìkolik specifických kožních chorob, chronických bolestí èi jiných lokálních problémù je pøímá aplikace na postiženou oblast tím nejlepším øešením. Pøímá aplikace na postiženou oblast navíc mùže mít rychlejší úèinky, protože nemusí nejprve cestovat trávícím systémem. CBD balzámy jsou tudíž ideální volbou pro zánìty, artritickou bolest kloubù a chronické problémy s kùží, jako jsou napøíklad dermatitida a lupénka. Orální užití CBD jsou více vhodné pro nervozitu, depresi a nemoci imunitního systému.

Úleva od bolesti

Na pozitivní úèinky CBD u lidí bylo provedeno mnoho výzkumu. Doktor Brio z Debrecínské Univerzity minulý rok publikoval studii, ve které ukazoval, jak mùže aplikace CBD ulevit od bolesti a dokonce snížit zánìt u artritické bolesti kloubù. Studie dále objasnila, že okamžité použití CBD na kùži by mohlo zmírnit bolest související s artritidou.

Hojivé úèinky

Kromì toho byl proveden také rozsáhlý výzkum hojivých úèinkù CBD balzámù na kožní onemocnìní, jako jsou napøíklad dermatitida a lupénka. CBD balzámy jsou také známé svými pozitivními úèinky na drobná zranìní, popáleniny, kožní infekce, vyrážky a bolesti svalù.

Podobná zpráva také ocenila léèivé dopady kanabinoidù na chvìní a všeobecnou bolest spojenou s pokožkou. Doktor Brio zmiòuje, že ECS pravdìpodobnì kontroluje zhoršení stavu pokožky. Toto zjištìní se odvíjí od následkù výzkumu správy CBD, který doktor Brio spolu se svou skupinou dìlal na lidských kožních buòkách vyvíjejících se v Petriho misce. Zjistili, že ECS se pravdìpodobnì snažil pøi napadení pokožky se zánìtem èi podráždìním bojovat.

Uživateli není navozen psychoaktivní stav

Mezi pozitiva lokálních CBD balzámù patøí fakt, že pacient pocítí úlevu okamžitì, bez dlouhého èekání na kýžený efekt. Protože není pacientùm po aplikaci CBD balzámu navozen žádný psychoaktivní stav, mohou se bez problému dále vìnovat svému dennímu programu a uvolnìní od bolesti si užít kdykoliv a kdekoliv. Lokální aplikace je aplikace pøímo na pokožku. Tímto zpùsobem balzám nevstupuje do obìhového systému tìla. Spíše narušuje kùži a svalovou bariéru a poskytuje jednotlivcùm uvolnìní bolesti v postižené oblasti.

Obecnì øeèeno, konopí má mnoho rùzných využití. Každá slouèenina a èást rostliny pøináší trpícím lidem øadu pozitivních výhod, což je jedna z hlavních motivací, proè je konopí tak hojnì používáno. K výrobì lokálních konopných léèiv se èasto používají listy, kvìty a trichomy. Doposud zatím neexistují žádné dùkazy, že by lokální konopná léèiva mohla poskytnout úlevu od migrény èi bolestí hlavy. To se však èasem zmìní.

Rozdíl mezi CBD olejem a CBD balzámem

CBD olej je požíván orálnì, ovlivòuje celé tìlo a pocítìní jeho úèinkù mùže trvat až 2 èi více hodin. CBD balzám je pro pøesnìjší a rychlejší úèinky vmasírován a vstøebáván pøímo do postižené oblasti.

Protože jsou balzámy aplikovány pøímo na postižené místo, nemusí procházet trávícím systémem, a jejich úèinky jsou tudíž cítit mnohem rychleji než úèinky CBD olejù.

Úèinky CBD balzámù mùžete pocítit velmi rychle, zatímco nìkteré oleje urèené k orálnímu užití mohou trvat až nìkolik hodin k dosažení jejich požadovaného efektu.

Co je tøeba zvážit pøi hledání tìch nejlepších CBD balzámù?

V souèasné dobì není nutné konopí kouøit, abyste si mohli dopøát jeho úèinkù. Pøi použití CBD balzámù je dùležité si pamatovat, že je aplikujete na svou pokožku, a že vám z nich nebude navozen žádný psychoaktivní stav.

Pokud si nejste o použití CBD výrobkù jistí a bojíte se, že by vám byl navozen nìjaký psychoaktivní stav, opravdu se nemáte èeho bát! Vìtší èást CBD výrobkù je vyrobena z prùmyslového konopí a ne z marihuany. Aèkoliv mají obì rostliny stejnou organickou tøídu a druh, konopí je odrùda s vysokým obsahem CBD a nízkým obsahem THC (což je slouèenina, která navozuje euforické a jinak psychoaktivní stavy).

Proveïte svùj vlastní výzkum

Je nutné si pamatovat, že aèkoliv na použití CBD balzámu již existují studie, CBD balzámy nemají na všechny stejné úèinky. Mùžete si udìlat svoji vlastní studii a experimentovat s rùzným dávkováním èi rùznými výrobky a zjistit tak, co je pro váš daný problém tím nejlepším øešením.

Buïte opatrní

Buïte pøi kupování CBD balzámù èi jakýchkoliv jiných konopných výrobkù opatrní. Na trhu je dostupných mnoho rùzných výrobkù, které jsou zcela falešné a nemají žádné úèinky. Úøad pro kontrolu potravin a léèiv minulý rok nìkolika spoleènostem, které prodávaly „CBD výrobky“ s nulovým obsahem kanabinoidù, poslal varovné dopisy.

CBD balzámy stejnì jako lokální konopná léèiva jsou stále novým fenoménem, který ale bude v budoucnosti vzhledem k hlavnímu proudu dermatologie bezesporu rùst stále víc a víc.

Mají CBD balzámy nìjaké vedlejší úèinky?

CBD balzámy nemají žádné vrozené vedlejší úèinky. Je však nutné vzít na vìdomí, že pokud máte extrémnì citlivou pokožku, mohou vám rùzné složky v balzámu (vitamín E, olivový olej) vyvolat reakci. V každém pøípadì se jedná o suroviny pro vaši pokožku užiteèné.

Je tedy nepravdìpodobné, že na nì bude vaše pokožka negativnì reagovat. CBD ve vašem tìle (požité orálnì, umístìné pod jazyk, nebo požité inhalací) mùže zpùsobit:

  • Sucho v puse (aèkoliv mnoho lidí to jako symptom nevidí)
  • Snížení schopnosti jater zpracovávat rùzná léèiva

Právì tento druhý bod je závažným problémem. Pokud již užíváte léky na srdce, užívání CBD bude zcela negovat všechny výhody, které tyto léky poskytují. Pøed požitím jakéhokoliv CBD výrobku se poraïte se svým specialistou.

CBD balzám však nemáte v plánu jíst, ne? Pouze jej budete nanášet na svou pokožku. Nemáte se tedy èeho bát. Z aplikace CBD balzámu nepocítíte žádné symptomy.

Závìr:

Místo konzumace kanabisu inhalací èi kouøením mùžete použít lokální konopná léèiva! Pokud víte o nìkom, kdo v souèasnosti bojuje s bolestmi v urèité èásti tìla, lokální CBD balzám by pro nì mohl být skvìlým øešením jejich problémù. Lidé, kteøí chtìjí pocítit úlevu od bolesti bez navození psychoaktivních stavù, by se mìli nad použitím CBD balzámù zamyslet, a už jde, co se konopí týèe, o naprosté nováèky nebo zkušené matadory.

Nejenže jsou konopné výrobky silné, ale navíc nejsou návykové, jsou pøírodní a snadno se užívají. Existuje snad ještì nìjaký dùvod, proè tomuto fenoménu nedat šanci ulevit vám od bolesti?

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny


Také v Konopí a CBD

20 vědecky ověřených benefitů konopí
20 vědecky ověřených benefitů konopí

13 květen, 2020 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Benefity, aplikace, pokyny a dávkování CBD oleje
Benefity, aplikace, pokyny a dávkování CBD oleje

16 říjen, 2019 5 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak mohu CBD dostat do svého jídla?
Jak mohu CBD dostat do svého jídla?

18 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!