ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 58+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

Jak mohu CBD dostat do svého jídla?

18 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Jak mohu CBD dostat do svého jídla?

Po legalizaci CBD pro rekreaèní a lékaøské použití v mnoha zemích svìta se nejlepším zpùsobem konzumace CBD stávají potraviny. Existuje mnoho lidí, kteøí mají zájem o sušenky s CBD. Skuteèným problémem však je, že se pro dosažení denní dávky CBD nemùžete neustále cpát sušenkami. Pro konzumaci CBD v podobnì potravin musí existovat i alternativy. Zde je nìkolik jednoduchých zpùsobù, jak CBD dostat do vašeho jídla.

CBD máslo

Máslo se ve vaøení používá k pøípravì rùzných jídel. Máslo mùžete jednoduše smíchat s CBD oleje, a užít si tak jeho benefity. Pøi pøípravì CBD másla je tou nejdùležitìjší vìcí pomalé pøidávání CBD do másla za nízké teploty. To vám umožní vytvoøit perfektní smìs a zaruèit, že se CBD nevypaøí.

Do pánve dejte 500g másla. Máslo nakrájejte na menší kusy. Poté do pánve pomalu pøilijte 15ml CBD oleje a 950ml vody. Smìs vaøte na nízké teplotì 3 až 4 hodiny. Máslo každých 30 min zamíchejte. Po dùkladném smíchání smìs pøeneste do misky a nechte ji 2 hodiny chladnout.

Jakmile je vaše CBD máslo hotové, mùžete jej použít k pøípravì mnoha rùzných jídel. Mùžete jej tøeba rozetøít na topinku.

CBD olej na vaøení

Pokud nemáte zájem o CBD máslo, máme pro vás lepší øešení. Mùžete si pøipravit CBD olej na vaøení rùzných jídel. Pro jeho výrobu mùžete použít kokosový èi olivový olej. Tyto druhy olejù jsou pro výrobu CBD olej perfektní. Pro výrobu CBD oleje budete muset použít podobnou metodu, která se používá k výrobì CBD másla. Nejlepším na CBD oleji na vaøení je, že jej mùžete použít i do zdravých salátù. Jeho používání vám pomùže vytváøet chutná jídla a zùstat zdravými.

Pøi vaøení s CBD olejem však musíte být opatrní. Musíte se ujistit, že jídlo nedosáhne teplot nad 180 °C. Od této teploty se CBD zaèíná vypaøovat.

Pøidejte CBD do vašich tìstovin

Pokud plánujete pøidat CBD do svého oblíbeného italského jídla, není nic lepšího než tìstoviny. Pizza se bohužel v troubì peèe za velmi vysoké teploty, pøi které by se CBD vypaøilo. U tìstovin však toto nehrozí. Olej navíc mùžete snadno pøidat i do tìstovinových salátù. Nìkolika kapkami CBD olejem na vaøení mùžete také jídlo dokonèit.

CBD hranolky

Jedním z tìch nejlepších CBD produktù je výroba vlastních CBD hranolek. Jedná se o perfektní noèní svaèinku, která bude díky CBD navíc také velmi zdravá. Pro pøípravu CBD hranolek existuje nìkolik možností. Nyní se o nì s vámi podìlíme.

  1. Hranolky mùžete smažit pøi nízké teplotì, což ale vyžaduje mnoho práce. Teplotu oleje totiž budete muset neustále kontrolovat.
  2. Pokud plánujete jednodušší svaèinku, zkuste hranolky upéct v troubì. Staèí akorát oškrábat a nakrájet brambory a umístit je na plech. Poté nastavíte teplotu trouby. Naneste CBD olej na vaše hranolky a nechte je v troubì péct. Poté si budete moci dopøát chutné veèerní svaèinky.
  3. Brambory nejsou jedinou zeleninou, která se používá na pøípravu hranolek. Použít mùžete také jiné druhy zeleniny nebo dokonce kapustu.

CBD saláty

Existují lidé, kteøí preferují zdravìjší jídlo. Jejich první volbou budou vždy saláty. Možná se ptáte, jak mohu CBD do salátu dostat. Ve skuteènosti je to velmi jednoduché. Staèí CBD olej smíchat s vaším dresinkem a voilá. Existují také další metody - mùžete zeleninu lehce osmažit na CBD oleji na vaøení, èímž jim dodáte perfektní texturu. Musíte se však ujistit, že zeleninu nerozvaøíte, protože byste tím pøišli o chutný pokrm.

CBD kari

Pokud jste z Asie, o dùležitost kari na obìd èi veèeøi vám nemusíme nic øíkat. Pokud se však zajímáte o nejlepší zpùsob pøípravy kari s použitím CBD, nejlepší vìcí na CBD oleji je, že jej mùžete pøidat do opravdu jakéhokoliv jídla. Staèí si akorát dávat pozor na teplotu, pøi které se jídlo vaøí.

Pokud plánujete chu CBD zamaskovat, jeho pøidání do kari je proto tím nejlepším øešením. Veškeré koøení, bylinky a zelenina v kari zakryjí nejen vùni CBD, ale také jeho chu. Budete si tedy moci své kari vychutnat bez jakékoliv pachuti v ústech.

CBD smoothie

Smoothie je skvìlou náhradou za jídlo. Pokud se zajímáte o nejlepší zpùsob pøípravy smoothie s použitím CBD, nemusíte se nièeho bát. Použijte stejné ingredience jako obvykle a do smoothie akorát pøidejte nìkolik kapek vašeho CBD oleje. Chu CBD ve smoothie vùbec nepocítíte, protože bude pøebitá chutí mléka, ovoce a zeleniny.

Vaøte zdravá jídla. Staèí popustit uzdu své fantazii a jídla s CBD se pro vás stanou každodenní radostí.

Zdroje

https://www.prnewswire.com/news-releases/cbd-infused-foods-becoming-a-new-health-trend-and-penetrating-the-market-663937073.html
https://www.health.com/food/healthy-cannabis-infused-food
https://cannabinoidcreations.com/cbd-infused-recipes-cooking-with-cbd/ 

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny


Také v Konopí a CBD

20 vědecky ověřených benefitů konopí
20 vědecky ověřených benefitů konopí

13 květen, 2020 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Benefity, aplikace, pokyny a dávkování CBD oleje
Benefity, aplikace, pokyny a dávkování CBD oleje

16 říjen, 2019 5 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Které celebrity používají CBD?
Které celebrity používají CBD?

18 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!