ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

CBD olej je lepší než CBD kapsle

31 červenec, 2019 3 minut stráveno čtením

CBD olej je lepší než CBD kapsle

Díky široké nabídce lékù dostupných na trhu je pro kupujícího tìžké rozhodnout se, který z nich je lepší a povede k požadovaným úèinkùm. Díky zvýšené informovanosti spoleènosti nyní mnoho lidí pøestává používat škodlivé léky s nebezpeènými vedlejšími úèinky a zkouší radši novì uvedená pøírodní léèiva.

Aèkoliv mnoho lidí odmítá vìøit zázrakùm organických prvkù, existuje také øada lidí, která se s jejich pomocí z rùzných chorob úspìšnì vyléèila, nebo jim zamezila. CBD olej a kapsle jsou mezi jinými populárními èi ménì populárními pøírodními léky tìmi nejvhodnìjšími k dosažení požadovaných úèinkù.

Dùvodem, proè se CBD olej a kapsle staly fenoménem lékaøského svìta, jsou osvìdèené pozitivní recenze, které prokazují, že tento lék stojí díky svým nesmírnì praktickým úèinkùm minimálnì za vyzkoušení.

Mimo debaty o tom, proè je CBD lepší než ostatní pøírodní prvky, je nutné zodpovìdìt zákazníky èasto kladenou otázku, èím se CBD olej a CBD kapsle vlastnì liší.

Jak se CBD olej vyrábí?

CBD olej se vyrábí z CBD, což je pøírodní slouèenina, která se souèasnì se spoustou dalších látek nachází v konopí. CBD je z rostliny extrahováno za pomoci speciálních technik ruènì, protože stroje by jeho esenci mohly poškodit. Extrahované CBD je poté øedìno organickým olejem a výsledkem je užiteèná kombinace pro maximální benefity. CBD olej se nejèastìji vyrábí s olivovým olejem, protože právì olivový olej je mnohem kvalitnìjší, než ostatní oleje. Nìkteré spoleènosti však za stejným úèelem používají jiné typy pøírodních olejù.

Pøíprava CBD oleje však nemusí být nutnì provádìna pouze ruènì, protože nové a pokroèilé metody vyvinuté lékaøskými experty nyní umožòují CBD z konopí extrahovat s pomocí nejnovìjšího vybavení a nástrojù. To je také dùvodem, proè rùzné spoleènosti prodávají CBD olej za rùzné ceny.

CBD olej si navíc lidé èasto pletou s konopným olejem, který se používá pro jiné úèely. CBD olej je extrahován z konopí, které mimo jiné obsahuje také látku psychoaktivní látku zvanou THC.

Pøi kupování lékù èi potravinových doplòkù je tedy velmi dùležité dávat pozor na to, jaký olej vlastnì kupujete, protože konopný olej nebo jiné typy oleje, které nejsou CBD, mohou mít na vaše tìlo i mysl odlišné úèinky.

Z èeho se skládají CBD kapsle?

CBD kapsle se od CBD oleje liší pøedevším výrobním procesem. Tobolky sestávají z mìkkého gelu, který je èistým CBD extrahovaným z konopí. Aèkoliv je ke snížení koncentrace každého léèiva nutné použít urèité další ingredience, CBD kapsle vždy obsahují více CBD než ostatních látek.

Právì proto lidé, kteøí chtìjí vidìt okamžitý efekt CBD, preferují CBD kapsle. CBD kapsle podle nich prý mají v porovnání s CBD olejem skvìlé úèinky.

Tuto teorii vyvrátili vìdci, kteøí tvrdí, že CBD kapsle jsou vlastnì stejné jako CBD olej, a že jediným rozdílem v jejich efektivitì je zpùsob užití, což mùže být hlavním zpùsobem pro vyšší popularitu kapslí.

Dle výzkumu však CBD kapsle mají vnìjší vrstvu z vegetariánských ingrediencí, která oleji brání v rychlé reakci. To znamená, že zatímco CBD olej je po položení pod jazyk konzumován pøímo, CBD kapsle nejsou zcela ryzí a nemusí správnì reagovat na požadované èásti tìla.

Proè je CBD olej lepší než CBD kapsle?

Zde je nìkolik dùvodù, proè je CBD olej lepší než CBD kapsle.

  1. Pøímý kontakt s tìlem:

Na rozdíl od kapslí, které mají oddìlenou vnìjší vrstvu s jinými látkami, CBD olej je konzumován pøímo a bez jakýchkoliv pøekážek. Pro efektivní úèinky a vstup do tìla je doporuèeno olej vložit pod jazyk. Koncentrace v CBD oleji je navíc vìtší než v kapslích, což vede k pøíznivým výsledkùm v krátké dobì. Konzumace CBD za úèelem léèby rùzných chorob je zcela bezpeèná, takže se nemusíte bát jeho vysoké koncentrace v oleji.

  1. Koncentrace CBD:

Mimo koncentraci CBD v oleji je také nutno zmínit, že samotný organický olej disponuje skvìlými pøírodními vlastnostmi, takže kombinace tìchto dvou vytváøí vskutku perfektní dvojici. Právì proto jsou lidé, kteøí olivový olej užívají pravidelnì, èasto pøesvìdèenìjší praktických úèincích CBD, protože èím více je v dané vìci kvalitních surovin, tím lepší bude její efekt. Toto je také dùvod, proè je CBD olej populárnìjší u marketingových spoleèností, které propagují ten správný produkt s maximálními benefity.

  1. Doporuèené dávkování:

Zatímco dávkování CBD kapslí zùstává neidentifikováno, CBD olej má své vlastní doporuèené dávkování. Dìje se tak proto, že zatímco obsah oleje v kapslích spoleènosti uvádìjí, jeho úèinnost zùstává tajemstvím. Na druhé stranì dávkování CBD je doporuèeno lékaøskými experty na zdraví v exaktních hodnotách, a to 1-6 mg na každých 4,5kg.

Dávkování CBD ve smìsi s olejem je zcela v rukou uživatele, zatímco CBD kapsle obsahují fixní množství, které nechává spotøebitele nejisté o jeho úèinnosti. Pro rychlé a praktické výsledky je tudíž CBD olej lepší volbou než CBD kapsle.

Zdroje

https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-CBD-capsules-and-CBD-oil

https://medterracbd.com/blogs/news/cbd-oil-vs-gel-capsules

http://www.chronictherapy.co/hemp-oil-vs-cbd-oil-whats-the-difference-2/?age-verified=4a7a30f6c4

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny


Také v Konopí a CBD

20 vědecky ověřených benefitů konopí
20 vědecky ověřených benefitů konopí

13 květen, 2020 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Benefity, aplikace, pokyny a dávkování CBD oleje
Benefity, aplikace, pokyny a dávkování CBD oleje

16 říjen, 2019 5 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak mohu CBD dostat do svého jídla?
Jak mohu CBD dostat do svého jídla?

18 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!