ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

Benefity, aplikace, pokyny a dávkování CBD oleje

16 říjen, 2019 5 minut stráveno čtením

Benefity, aplikace, pokyny a dávkování CBD oleje

Stále více a více zemí na svìtì legalizuje marihuanu, což jde ruku v ruce s neustále rostoucí masivní popularitou CBD oleje.

Používání CBD oleje se šíøí podobnì jako øecký oheò a této situace využívají také média, která chtìjí z reklam samozøejmì vytìžit co nejvíce. Nic také nenaznaèuje tomu, že by se to mìla situace ohlednì CBD v blízké budoucnosti zmìnit.

Nedávná zpráva Svìtové zdravotnické organizace (WHO) naznaèila, že CBD nemá žádné negativní úèinky a nezpùsobuje u lidí žádné potenciální zdravotní problémy. K dnešnímu dni ve skuteènosti neexistují žádné dùkazy, které by spojovaly užívání èistého CBD s jakýmikoliv zdravotními problémy.

V tomto krátkém èlánku si pøiblížíme nìkteré z potenciálních zdravotních a léèivých benefitù CBD. Mezinárodnì uznávaná spoleènost Arthritis Foundation se podìlí o svùj názor na CBD a o výhody a nevýhody derivátù konopí a léky na bázi kanabinoidù.

Øekneme si také nìco o tìch nejlepších zpùsobech, jak CBD užívat v jeho èisté formì. Pokyny k užívání CBD èasto doporuèují zaèít s nižší dávkou, kterou poté mùžete pomalu zvyšovat. Doporuèováno je také kupovat CBD od seriózních a uznávaných spoleèností a pøed jeho používáním se poradit se svým lékaøem.

Toto je jeden z prvních a nejdùležitìjších pokynù, který uvádí všechny hlavní organizace zastupující pacienty na svìtì. Pokyny se zamìøují pøedevším na to, jak bezpeènì, zodpovìdnì a racionálnì používat CBD tak, aby zabránilo èi léèilo množství rùzných chorob a onemocnìní. Aèkoliv o úèinnosti a bezpeènosti používání CBD pro léèbu bolesti prozatím neexistuje dostateèné množství výzkumu, vyplnìní této mezery mùže sloužit k uklidnìní pøedevším starších potenciálních uživatelù CBD.

Provedeme vás nejen doporuèeními ohlednì používání CBD, ale také vneseme trochu svìtla na další podstatné informace, které by mìl každý uživatel CBD znát. Bude se jednat o zajímavé ètení.

Jdeme na to. Co je to CBD?

CBD je zkratka pro kanabidiol, což je neintoxikaèní produkt extrahovaný z rostliny konopí. Výzkum ukázal, že CBD je druhým nejrozšíøenìjší aktivní složkou konopí. CBD není psychoaktivní, takže vám po jeho užití nebude navozen žádný psychoaktivní stav. Díky této vlastnosti se CBD stalo hlavní složkou lékaøské marihuany.

Zdravotní benefity CBD

Kanabidiol je pøírodní terapií na mnoho rùzných zdravotních problémù. Patøí mezi nì napøíklad úleva od symptomù artritidy - úleva od bolesti, nespavosti a úzkosti, deprese, závislosti nervové bolesti.

  1. Léèí artritidu

Nedávné studie naznaèují, že CBD extrakty z rostliny konopí mají schopnost zmírnit bolest a léèit akutní artritidu a sní spojené symptomy. Artritida je jednou z hlavních pøíèin postižení ve Spojených Státech. Jedná se o chronický stav, kterým trpí více než 50 milionù Amerièanù.

Rùzné studie potvrzují sílu a úèinnosti CBD pro úlevu od bolesti a zánìtu spojených s artritidou. Studie naznaèuje, že CBD by mohlo být bezpeèným a užiteèným lékem pro bolest kloubù u pacientù trpících Osteoartritidou (OA).

  1. Je perfektním lékem na depresi a úzkost

Terapeutické vlastnosti CBD mohou zmírnit úzkost a depresi. Úzkost a deprese jsou dva zdravotní problémy, které výraznì ovlivòují zdraví èlovìka. Svìtová zdravotnická organizace (WHO) a zpráva publikovaná v Journal of Neurotherapeutics se shodují na tom, že deprese je problém, který pøispívá k nejvìtšímu množství faktorù, které vedou k nezpùsobilosti. Úzkost je na stejném seznamu na šestém místì.

Tyto dvì poruchy jsou vìtšinou léèeny farmaceutiky. Ironické na tom je, že rizikové faktory spojené s užíváním farmaceutik a jejich vysoké dávkování zpùsobuje ospalost, podráždìní, nespavost, sexuální dysfunkce a mnoho dalších problémù. Používání lékù jako benzodiazepiny má navíc doslova devastující úèinky na lidské zdraví a vede k vytvoøení závislosti.

CBD olej se osvìdèil jako slibný lék na depresi i úzkost, protože reaguje s mozkovými serotoninovými receptory, což jsou mozkové transmitery, které ovládají náladu a sociální chování.

  1. Pomáhá proti nespavosti

CBD disponuje vysoce efektivními protiúzkostlivými a spánek prodlužujícími vlastnostmi, což z tohoto produktu èiní ideální lék na nespavost. Nespavost je èasto spojená se silnou bolestí a nepohodlím, s èímž mùže užívání CBD výraznì pomoci.

CBD olej také zvyšuje hladinu adenosinu, což je neurotransmiter v mozku, který pomáhá srdci a kardiovaskulárním funkcím, èímž v tìle zmíròuje bolestivý zánìt.

O CBD oleji se také vìøí, že je schopný pùsobit proti únavì, a to pøedevším pokud je užíván v malých dávkách. Lidé trpící nespavostí vìtšinou CBD užívají v podobì kapslí, inhalaèních olejù, topických mastí a balzámù èi tinktur, pokud se vlivem nespavosti cítí velmi unavení.

  1. Posttraumatická terapie

CBD je také perfektní terapií pro dìti trpící posttraumatickou stresovou (PTSD) èi úzkostnou poruchou a vykazuje antidepresivní úèinky na zvíøatech. Pacienti trpící tímto problémem CBD èasto užívají, což se dostalo do povìdomí mnoha lidí.

  1. Snižuje krevní tlak

Nedávný výzkum ukázal, že obìhový systém lidského tìla a srdce mùže z užívání CBD výraznì tìžit. Jedna studie prokázala, že CBD má schopnost snižovat vysoký krevní tlak.

Tato studie také ukázala, že praktiètí lékaøi nyní preferují používání CBD místo placeba pro snížení krevního tlaku v klidu. Tato skuteènost vyšla na povrch po publikaci nedávné studie, ve které bylo znaèné množství zdravých lidí léèeno jednou dávkou (600 mg) CBD oleje.

Výzkumníci naznaèují, že antioxidaèní a stres a úzkost zmíròující vlastnosti v CBD oleji mají co dìlat s jeho schopnosti snižovat krevní tlak.

  1. Je neuroprotektivní

Pacienti s neurologickými poruchami si nyní mohou alespoò trochu ulevit, protože výzkum ukázal, že CBD poskytuje mnoho zdravotních benefitù, které je proti tìmto poruchám ochrání. Schopnost CBD oleje ovlivòovat signalizaèní systém mozku podporuje neurony.

Studie ukazují, že CBD má schopnost léèit neurologické poruchy, mezi které patøí napøíklad epilepsie a roztroušená skleróza. Studie v této oblasti jsou sice stále relativnì nové, ale jejich výsledky ukazují pøíslib do budoucnosti.

Aplikace CBD pro artritidu a sní spojené symptomy

A už ve formì oleje èi prášku, CBD je ideální terapií pro pacienty trpící artritidou. CBD je také dostupné v podobì krémù a gelù, které se oznaèují souhrnným názvem topické CBD produkty. CBD krémy a gely je možné nanést pøímo na pokožku v oblasti poškozené artritidou.

Alternativní formou užívání CBD Oleje jsou také CBD kapsle èi orální sprej.

Dávkování a pøíprava

Pro pøípravu a užívání CBD oleje existují pokyny. Experti tvrdí, že CBD olej nemá žádné univerzální dávkování - denní dávka by mìla u prùmìrných lidí zaèít nìkde mezi 5 až 25 mg. Ve speciálních pøípadech to mùže být i více.

Závìr

Organické CBD produkty jsou v závislosti na jednotlivých zemích vždy certifikovány zdravotními agenturami. Organické CBD oleje pro pacienty pøedstavují menší hrozbu v podobì pesticidù a jiných škodlivých chemikálií.

O této skuteènosti si však nebudete moci být jistí, dokud si nepøeètete štítek daného produktu. Složení uvedené na štítku musí být pøírodního pùvodu. Pøírodní CBD obsahuje pøírodní slouèeninu vèetnì proteinù, terpenù a chlorofylu, které mají potenciálnì významné zdravotní benefity.

Nezáleží na tom, jestli si koupíte CBD izoláty nebo celospektrový CBD olej. Nìkteré CBD produkty obsahují konzervanty, dochucovadla nebo øedidla, které na vaše zdraví mohou mít vážné negativní úèinky. Pokud složení uvedenému na štítku nerozumíte, podívejte se na internet, nebo si nechte jednotlivé látky vysvìtlit samotným výrobcem produktu.

Výzkum léèivých úèinkù a zdravotních benefitù CBD oleje stále probíhá, ale všichni vìøí, že se tato tvrzení již brzy potvrdí.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny


Také v Konopí a CBD

20 vědecky ověřených benefitů konopí
20 vědecky ověřených benefitů konopí

13 květen, 2020 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak mohu CBD dostat do svého jídla?
Jak mohu CBD dostat do svého jídla?

18 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Které celebrity používají CBD?
Které celebrity používají CBD?

18 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!