ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

33 benefitù CBD oleje - Kompletní prùvodce veškerými zdravotními benefity CBD oleje

15 srpen, 2019 19 minut stráveno čtením

33 benefitù CBD oleje - Kompletní prùvodce veškerými zdravotními benefity CBD oleje

Pøedstavení CBD oleje a jeho benefitù:

O využití konopí èi zkratce CBD jste již možná slyšeli. Pokud však chcete vìdìt, jaký je mezi tìmito dvìma pojmy rozdíl, a proè tyto pojmy nabírají na popularitì, ètìte dál.

Mìli byste vìdìt, že CBD je zkratkou pro kanabidiol, který je spoleènì s THC (tetrahydrokanabinol) kanabinoidy obsaženými v rostlinì konopí. Zde pøichází na øadu zmatení mnoha lidí, kteøí si myslí, že konopí, kanabis a marihuana jsou jinými názvy pro stejný pojem.

Konopí, marihuana a kanabis jsou však od sebe ve skuteènosti velmi odlišné. Konopí a marihuana jsou produkty rostliny konopí, které mají protikladné funkce a úèinky na lidský organismus.

Konopné produkty jsou bohaté na CBD (kanabidiol), který:

 • ulevuje od bolesti;
 • Pomáhá zklidnit interní i externí bolesti a zdravotní stavy,

zatímco produkty z marihuany jsou bohaté na THC (tetrahydrokanabinol) a mají tudíž na lidskou mysl silné psychotické úèinky.

V následujících odstavcích si mùžete pøeèíst více o benefitech a vedlejších úèincích CBD i THC produktù.

 

Obsah:

 1. Benefity CBD oleje pro pacienty trpící ADHD
 2. CBD jako pomoc v boji s abstinenèními pøíznaky u lidí trpících závislostí
 3. CBD pro alergie
 4. CBD má na mysl antipsychotické úèinky
 5. CBD vám pomùže s úzkostí
 6. CBD vám pomùže rychleji se zotavit z astmatických záchvatù
 7. Benefity CBD oleje pro pacienty trpící autismem
 8. CBD zmíròuje vedlejší úèinky léèby rakoviny 
 9. Kardiovaskulární onemocnìní a CBD
 10. CBD detoxikuje trávicí trakt u pacientù trpících Crohnovou chorobou
 11. CBD zpomaluje symptomy demence
 12. CBD a Alzheimerova choroba
 13. Benefity CBD oleje pro boj s depresí
 14. CBD mùže u pacientù s cukrovkou snížit obsah cukru v krvi
 15. CBD pro zdravìjší stravování a hubnutí
 16. Kvalitnìjší spánek s CBD
 17. Optimalizace nemoci jater za použití CBD
 18. Jak vám CBD mùže pomoci s menopauzou
 19. Znovunabytí kontroly nad emocemi u výkyvù nálady
 20. CBD a roztroušená skleróza
 21. CBD pro nevolnost
 22. Zmírnìní rùzných bolestí a zánìtù s CBD olejem
 23. Benefity CBD oleje pro pacienty trpící Parkinsonovou chorobou
 24. Zdravotní problémy domácích mazlíèkù a jak jim CBD mùže pomoci
 25. CBD mùže zmírnit bolesti a úzkost zpùsobenou pøedmenstruaèním syndromem
 26. CBD a záchvaty
 27. Benefity CBD oleje pro váš sexuální život
 28. CBD olej je pøíznivý na kožní problémy jako akné, artritida a lupénka
 29. CBD a abstinenèní pøíznaky tabáku
 30. Zotavte se ze sportovních zranìní rychleji s CBD olejem
 31. CBD uvolòuje stres
 32. Zotavení z mrtvice: CBD olej má pouze pøíznivé úèinky
 33. Benefity CBD oleje na spálené oblasti pokožky 
 34. Závìr

1. Benefity CBD oleje pro pacienty trpící ADHD

Benefity CBD oleje pro pacienty trpící ADHD

Po rozmachu ADHD v pozdním 20. století stále existuje mnoho lidí, kteøí touto poruchou dnes trpí. Existuje mnoho neregistrovaných pøípadù, protože symptomy jsou èasto pøehlíženy nebo vylouèeny jako nedostatek péèe a koncentrace. 

ADHD je stále závažným zdravotním stavem, který postihuje bìžný život lidí. Výzkum tvrdí, že CBD produkty nejsou jako øešení oficiálnì uznány.

Nehledì na to, CBD olej je zpùsobem, jak proti tìmto symptomùm bojovat. Uklidní váš nervový systém a pomùže vám s koncentrací.

Shrnutí:

Zatím nebylo prokázáno, že CBD produkty pomáhají se zdravotním stavem pacientù trpících ADHD. Jsou však vhodné pro zvýšení úrovnì koncentrace a uklidnìní vašeho nervového systému. 

2. CBD jako pomoc v boji s abstinenèními pøíznaky u lidí trpících závislostí

CBD jako pomoc v boji s abstinenèními pøíznaky u lidí trpících závislostí

Aèkoliv je konopí oznaèeno jako návyková látka, pro vyvrácení tohoto tvrzení existuje dostatek výzkumù. Konopí je nyní považováno za užiteèné pro boj s abstinenèními pøíznaky a pomáhá lidem v boji proti návratu k užívání.

Terapeutický potenciál CBD pro boj s abstinenèními pøíznaky byl objeven v nìkolika minulých letech.

Mezi tyto symptomy patøí:

 • Vyšší úroveò stresu;
 • Snížená schopnost ovládat své impulzy;
 • Zvýšená úzkost.

CBD produkty vám s tìmito symptomy mohou pomoci. Mohou navíc zklidnit váš nervový systém a pomoci zdržovat normální fungování vašeho mozku.

Shrnutí:

CBD produkty èiní boj s abstinenèními pøíznaky lehèím tím, že vás uklidní a sníží úroveò stresu a úzkosti. 

3. CBD pro alergie

CBD pro alergie

Existují dva hlavní typy alergií - sezónní a chronické. Oba dva typy jsou spojené s odmítnutím látek imunitním systémem.

Sezónní alergie mohou znamenat, že tìlo odmítá tolerovat látky ve vzduchu - oèi, nos a plíce budou podráždìné. Chronické alergie postihují žaludek a pokožku. Zpùsobují podráždìní, vyrážky a brání v normálním dýchání.

Ujišujeme vás, že CBD olej od naší spoleènosti Formula Swiss je zcela organickou a pøírodní cestou, jak detoxikovat a uvolnit vaše tìlo, a zmírnit tak neklid spojený s alergickými reakcemi.

CBD (kanabidiol) pùsobí jako antihistaminikum, o kterém se vìøí, že blokuje produkci histaminu v žírných buòkách. Histaminy jsou dùvodem pro zvýšenou reakci vašeho tìla na externí èástice, jakými je napøíklad pyl.

CBD má také protizánìtlivé vlastnosti, které mohou být nápomocné v pøípadì chronických alergií. Snižuje otoky a zmíròuje bolest. Snižuje tedy také alergickou reakci v podobì kožních vyrážek.

Shrnutí:

CBD olej i CBD potravinové doplòky jsou zpùsobem, jak zmírnit vaše alergické reakce. Kanabinoidy obsažené v CBD pomáhají tìlu zbavit se toxinù, které zpùsobují zánìty a otoky.

CBD také pùsobí jako antihistaminikum, což jej èiní skvìlým pro externí symptomy, jako jsou vyrážky a sezónní alergie.

4. CBD má na mysl antipsychotické úèinky

CBD má na mysl antipsychotické úèinky

Psychóza mùže být zpùsobena rùznými onemocnìními a zdravotními stavy, mezi které patøí napøíklad deprese, nervové zhroucení èi schizofrenie. Všechny tyto stavy jsou spojeny s anomáliemi ve funkcích mozku, které vedou k bolestem a zmatení.

Jednou z prvních vìcí, na kterou si vìtšina lidí po zmínìní psychózy a psychotických látek vzpomene, je marihuana. Nemýlíte se. Na psychózu jsou však také úèinné další produkty rostliny konopí.

CBD (kanabidiol) v konopí je zodpovìdné za opaèný efekt. Pùsobí proti THC (tetrahydrokanabinol) v konopí.

CBD produkty tedy mají schopnost odstranit veškeré stopy psychózy. CBD má protizánìtlivé a antipsychotické vlastnosti. Pomáhá vaší nervové soustavì a mysli relaxovat.

CBD produkty byly oficiálnì schváleny mnoha lékaøskými odborníky jako potravinový doplnìk vhodný pro optimalizaci psychotických stavù. Podle výzkumu v této oblasti jsou úèinky CBD produktù silnìjší pro nìkteré psychotické stavy a pro jiné zase slabší (záleží na vážnosti daného stavu).

Shrnutí:

A už je psychóza zpùsobena èímkoliv, požití nìkolika kapek CBD oleje každý den vám pomùže vypoøádat se se zánìty v mozku i úzkostí.

CBD potravinové doplòky jsou obecnì prospìšné proti psychóze èi komplikacím po záchvatu úzkosti, o kterých si øekneme v následujících øádcích. 

5. CBD vám pomùže s úzkostí

CBD a boj s úzkostí

Sociální úzkost èi záchvaty úzkosti jsou zpùsobeny stresem, depresí èi emoèními poruchami. Studie a lékaøské deníky tvrdí, že CBD potravinové doplòky poskytují øešení pro neutralizaci záchvatù úzkosti.

Všechny podobny úzkosti zaèínají díky stresu v nervovém systému. CBD olej na nì tudíž mùže být odpovìdí.

Kanabidiol dodává tìlu dodateèné kanabinoidy. Kanabinoidy reagují s receptory, které jsou souèástí endokanabinoidního systému. Tento proces zvyšuje schopnost tìla vyrovnat hladinu hormonù a snížit stres. 

CBD produkty mají mimo své zklidòující úèinky také další vlastnosti. Zklidòují váš nervový systém stejnì jako THC (tetrahydrokanabinol) obsažený v marihuanì, ale bez jeho negativních úèinkù na mozek.

Shrnutí:

Stres a úzkost nejsou pøirozené a boj s nimi mùže být složitý. CBD produkty poskytují pomalé, ale zaruèené a bezpeèné øešení úlevy od rùzných podob úzkosti, a to bez vedlejších úèinkù.

6. CBD vám pomùže rychleji se zotavit z astmatických záchvatù

CBD vám pomùže rychleji se zotavit z astmatických záchvatù

Astma je stav, pøi kterém se dýchací cesty zužují, vytváøejí hleny a brání tak normálnímu proudìní vzduchu do plic, což èlovìku ztìžuje dýchání. 

Požití CBD produktù (napø. CBD oleje) zmíròuje centrální nervový systém, což má za následek uvolnìní svalù, zmírnìní zúžení dýchacích cest, opìtovné zvìtšení plic a normalizaci dýchacího rytmu.

Kanabinoidy v CBD pùsobí jako bronchodilatátory - uvolòují prùdušky od napìtí a umožòují vám obnovit normální dýchání. Snižují také úzkost, která vede k problémùm s dýcháním.

Shrnutí:

CBD olej a další kanabidiolové produkty zmíròují symptomy astma uvolnìním dýchacích cest.

Dalším dùležitým benefitem CBD u pacientù trpících astma je úleva od úzkosti, díky které je znovu získání bìžného funkèního stavu snazší.

7. Benefity CBD oleje pro pacienty trpící autismem

Benefity CBD oleje pro pacienty trpící autismem

Podle studií na toto téma se mnoho pacientù s dìtmi trpícími autismem obrací na CBD produkty až jako poslední. Oleje rostliny konopí mají na symptomy silné úèinky. Mohou snížit impulzivitu a stejnì jako u pacientù s ADHD snížit krátkou dobu pozornosti.

CBD také obecnì pomáhá uklidnit nervový systém. To v kontextu s autismem znamená, že CBD je skvìlou volbou pro utìšení pacientù trpících závažnými symptomy autismu. CBD tak èiní udržováním zdravìjšího prostøedí v jejich tìle a mozku.

Kanabidiol také ulevuje od bolesti a zánìtù a také pomáhá se symptomy epilepsie. Epilepsie mùže být vedlejším úèinkem autismu.

Shrnutí:

Na autismus zatím neexistuje žádný lék. CBD produkty jsou však bezesporu spolehlivé pro úlevu od bolesti, úzkosti a pocitù tísnì, kterými pacienti s autismem trpí.

8. CBD zmíròuje vedlejší úèinky léèby rakoviny

CBD zmíròuje vedlejší úèinky léèby rakoviny

Co se rakoviny týèe, CBD produkty mají omezený rozsah vlastností a úèinkù. Nemohou být samostatnì použity pro léèbu rakoviny a jsou považovány za komplementární terapii této choroby.

CBD má však pro lidské tìlo mnoho benefitù, z nichž jsou nìkteré také spojené s rakovinou. Konkrétnìji - pomáhají zmírnit vedlejší úèinky chemoterapie.

Chemoterapie je jednou z nejpopulárnìjších léèebných metod rakovinových nádorù v tìle. Mùže však mít vedlejší úèinky, mezi které patøí napøíklad: 

 • Zánìty;
 • Ztráta chuti k jídlu;
 • Nevolnost;
 • Chronická bolest.
CBD produkty mají navíc protizánìtlivé a protinádorové vlastnosti.

CBD produkty obsahují ménì než 0,3% THC (tetrahydrokanabinol) Stále se však jedná o velmi dùležitou ingredienci pro optimalizaci vedlejších úèinkù chemoterapie. Pomáhá pacientùm trpícím nevolností po chemoterapii.

Shrnutí:

Léèba rakoviny má na pacienty celkovì pozitivní dopady, ale mùže se jednat o velmi drsnou zkušenost. CBD produkty jsou na rostlinné bázi a nemají tudíž žádné nebezpeèné vedlejší úèinky.

Jsou pouhými doplòky komplementární terapie. Mají však na lidský organismus protinádorové úèinky. Také pomáhají s rychlejším zotavením se z chemoterapie a jejími vedlejšími úèinky.

9. Kardiovaskulární onemocnìní a CBD

Kardiovaskulární onemocnìní a CBD

Endokanabinoidní systém (ECD) v našem tìle reguluje mnoho aspektù bìžných procesù, mezi které patøí napøíklad prùtok krve, enzymy atd. Za ochranou organismu v pøípadì jakékoliv nemoci èi zdravotního stav stojí právì tento systém.

Aèkoliv se procedury neustále zlepšují, srdeèní choroby a onemocnìní krevních cév jsou hlavními pøíèinami pro smrt u dospìlých jedincù. Jsou èasto zpùsobeny špatnými stravovacími návyky, stresem a kouøením.

Po požití kanabinoidù v CBD oleji se tyto váží na endokanabinoidy v tìl a vytváøí prostøedí, kde se lidské tìlo samo hojí (to platí také pro srdeèní choroby). 

CBD potravinové doplòky mají protizánìtlivé a antioxidaèní úèinky. Snižují tedy kardiovaskulární odpovìï na stres a pomáhají lidskému tìlu s tvorbou zdravého prostøedí.

Shrnutí:

Kardiovaskulární choroby srdce a krve jsou velmi nebezpeèné, protože mohou udeøit kdykoliv. CBD olej je zpùsobem pro posílení obranných mechanismù vašeho tìla.

10. CBD detoxikuje trávicí trakt u pacientù trpících Crohnovou chorobou

CBD detoxikuje trávicí trakt u pacientù trpících Crohnovou chorobou

Pro ty, kteøí s Crohnovou chorobou nejsou seznámeni, zde jsou její symptomy: 

 • Horeèka;
 • Krvavý prùjem;
 • Rektální krvácení;
 • Bolest bøicha.

Tato choroba postihuje trávicí trakt. Její symptomy jsou zpùsobeny nahromadìním toxinù ve støevech. Toxiny pochází z nezdravého jídla, jsou v trávicím traktu absorbovaný a poté vstupují do vašeho krevního obìhu.

Pro takovéto pøípady je CBD olej pouze potravinovým doplòkem ne lékem. Nehledì na to má pro lidské tìlo mnoho benefitù.

Kanabinoidy v CBD mají protizánìtlivé úèinky. Ulevují také od bolesti a vìtšiny dalších symptomù spojených s Crohnovou chorobou. To pomáhá lidskému tìlu se zahájením detoxikaèního procesu.

Shrnutí:

Crohnova choroba postihuje støeva a je výsledkem nepoøádku v orgánech. CBD produkty pro tento problém nabízí øešení. Ulevují od bolesti a zánìtu v bøiše a pomáhají vašemu tìlu zbavit se škodlivých látek.

11. CBD zpomaluje symptomy demence

CBD zpomaluje symptomy demence & Alzheimerovy choroby

Demence má mnoho podob. Jednou z nich je Alzheimerova choroba, o které si povíme v další sekci.

Pro pacienty trpící demencí je typické odumírání mozkových bunìk. Dìje se tak díky pøílišnému množství proteinu v mozku. CBD je skvìlým zpùsobem pro zmírnìní tìchto symptomù: 

 • Pùsobí jako protizánìtlivé médium;
 • Snižuje nahromadìný kyslík;
 • Stimuluje funkce mozku;
 • Chrání neurony pøed rozpadem.

 

Shrnutí:

Demence a podobné zdravotní stavy (Alzheimerova choroba) se velmi èasto vyskytují u starších lidí. Zatím nejsou léèitelné, protože hlavní roli u nich hraje vìk a genetika. Existuje však zpùsob, jak tìmto chorobám vzdorovat. Kanabinoidové (CBD) potravinové doplòky jsou dobrým pøíkladem, protože zmíròují symptomy a vyjasòují mysl.

12. CBD a Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je typem demence. I u této choroby se mozkové buòky zaènou vzájemnì nièit. Tímto zpùsobem zaènou mizet synapse v mozku, které jsou zodpovìdné za spojení mezi neurony a za ukládání vzpomínek.

Úroveò zánìtu v mozku u pacientù trpících Alzheimerem je dùvodem pro degeneraci mozkových bunìk. Symptomy mohou být zmírnìny požitím konopných produktù, jako je napøíklad CBD olej. CBD olej by mohl zastavit úpadek mysli a benefitovat tak celé tìlo.

13. Benefity CBD oleje pro boj s depresí

Benefity CBD oleje pro boj s depresí

Deprese je jednou z nejèastìjších mentálních chorob 21. Století. Mùže vést k závažným komplikacím a zabránit vám ve vedení normálního života.

Podle nedávných studií na toto téma vám mùže konzumace CBD oleje pomoci vyrovnat se se všemi problémy, které vás táhnou dolù.

Kanabinoidové molekuly v oleji vyrovnávají hladinu serotoninu v tìle a pozitivnì pùsobí na vaši náladu (bez vedlejších úèinkù tradièních lékù). Stejnì jako v pøípadì úzkosti (viz výše) má kanabidiol zklidòující úèinky na nervový systém a v pøípadì deprese tak mùže vaši mysl i tìlo uklidnit.

Shrnutí:

CBD produkty mají na nervový systém relaxaèní úèinky. Dodávají tìlu dodateèné kanabinoidy, které posilují jeho obranné mechanismy. Díky tomu mùže vaše mysl snadnìji relaxovat a bojovat tak s depresivními stavy. 

14. CBD mùže u pacientù s cukrovkou snížit obsah cukru v krvi

CBD mùže u pacientù s cukrovkou snížit obsah cukru v krvi

Cukrovka je závažné onemocnìní, které mùže vést k dalším zdravotním problémùm. Tìlo nedokáže zpracovat požívaný cukr, což má za následky jeho nadbyteèné množství.

Pro optimalizaci symptomù cukrovky jsou benefity CBD oleje následující:

 • Snížený zánìt.
  Jednou z hlavních komplikací u pacientù trpících cukrovkou jsou nadmìrné zánìty, které brání rezistenci tìla na inzulín.
 • Znovunastolení rovnováhy hladiny glukózy v tìle.

Shrnutí:

Cukrovka je nebezpeènou nemocí, jejíž škodlivé úèinky mohou být pomocí CBD oleje zmírnìny. Mezi benefity tìchto produktù patøí zvýšená imunita a snížení hladiny cukru v krvi.

15. CBD pro zdravìjší stravování a hubnutí

CBD pro zdravìjší stravování a hubnutí

Zatímco se zdá, že se problém s hladem v zemích tøetího svìta navzdory práci mnoha organizací zvìtšuje a zvìtšuje, mnoho zemí prvního svìta má zároveò problém s obezitou.

Výzkum na toto téma naznaèuje, že lidé trpící obezitou mají hyperaktivní endokanabinoidní systém. Tento systém je rozmístìn napøíè lidským tìlem pomocí receptorù CB1 a CB2.

Receptory CB1 pøevládají v mozku, ale v pøípadì obezity se zaènou také formovat v dalších èástech tìla (zpravidla v mastné tkáni). CBD aktivuje èi blokuje pøíslušné receptory a znovu nastoluje rovnováhu tìlesných funkcí. Èiní tak dodáním dodateèných kanabinoidù do organismu.

To znamená, že CBD produkty jsou spolehlivým øešením optimalizace tohoto problému. Kanabinoidy v CBD oleji reagují s endokanabinoidy ve vašem tìle a nastolují rovnováhu hyperaktivity. Pokud máte problém s hubnutím a chcete se stát zdravìjšími, CBD olej od Formula Swiss by vám mohl pomoci pøevzít kontrolu nad svým tìlem a èelit vašim pokušením.

Shrnutí:

CBD má na lidské tìlo celkovì pozitivní úèinky, protože CBD produkty zvyšují tìlesnou schopnost nastolit rovnováhu. Mùže se tedy jednat o skvìlého spojence v boji s obezitou èi poruchami pøíjmu potravy.

16. Kvalitnìjší spánek s CBD

Kvalitnìjší spánek s CBD

Insomnií v souèasnosti trpí mnoho lidí. Dùvody insomnie se mohou lišit- stres, náhlé zmìny v náladì, mìsíèní fáze atd. Mezi další symptomy patøí nadbyteèná mentální aktivita a podráždìný nervový systém.

Zde pøichází na øadu CBD produkty: 

 • Pomáhají vašemu nervovému systému relaxovat
 • Uklidòují vaší mysl
 • Snižují úroveò mentální aktivity 

Aèkoliv pro podporu tvrzení, že CBD mùže optimalizovat symptomy insomnie, zatím neexistuje dostatek výzkumu, je tento produkt na èistì rostlinné bázi minimálnì nutno vyzkoušet.

Shrnutí:

Pokud máte problémy s usínáním, CBD olej by vám mohl pomoci se symptomy. Má uklidòující a relaxaèní úèinky na tìlo i mysl.

17. Optimalizace nemoci jater za použití CBD

Optimalizace nemoci jater za použití CBD

Podle studie z roku 2010 je onemocnìní jater jedním z15 nejèastìjších zdravotních problému na svìtì, které mohou vést k fatálním následkùm - smrti. Játra mají v lidském tìle dùležité funkce spojené s detoxikací tìla - je tedy nutné je zdržovat v dobrém zdravotním stavu.

Kanabinoidy v CBD produktech ovlivòují cirhózu jater. Cirhóza je zpùsobená dlouhodobou toxicitou z kouøení èi nezdravých stravovacích návykù.

Mezi symptomy patøí:

 • Bolest bøicha;
 • Otok bøicha;
 • Únava;
 • Podráždìná pokožka;
 • Nevolnost
 • Zvracení

Kanabidiol a jeho použití zastavuje vývoj poškození jaterních bunìk a udržuje v játrech zdravé prostøedí. Kanabinoidy v CBD mají následující benefity:

 • protizánìtlivé a antioxidaèní úèinky;
 • relaxují nervový systém;
 • ulevují od chronické bolesti;
 • Zmíròují podráždìní pokožky;
 • zastavují dávivý reflex;
 • pùsobí jako bronchodilatátory a usnadòují dýchání.

Shrnutí:

Onemocnìní jater mùže vést k problémùm v jiných èástech tìla, protože veškeré systémy lidského tìla jsou propojeny. CBD potravinové doplòky mají mnoho benefitù a mohou zmírnit symptomy onemocnìní jater. Nemohou jej však zcela vyléèit.

18. Jak vám CBD mùže pomoci s menopauzou

Jak vám CBD mùže pomoci s menopauzou

ECS (endokanabinoidní systém) lidského tìla mimo jiné reguluje:

 • náladu;
 • Imunitní systém;
 • úroveò plodnosti.

Menopauza nìkteré z tìchto procesù narušuje a mìní zpùsob, jakým tìlo funguje. Tato zmìna mùže zpùsobovat hormonální nerovnováhu a také mnoho dalších závažných problémù.

Kanabinoidy v CBD produktech jsou skvìlým zpùsobem pro boj se symptomy menopauzy, protože mohou snížit poškození a negativní úèinky. CBD produkty mají také pozitivní úèinky na:

 • Zmìny nálad (o tom si øekneme více v následující sekci)
 • plodnost
 • chronickou bolest
 • insomnii
 • regulaci tìlesné teploty.

CBD aktivuje a blokuje nìkteré z kanabinoidních receptorù v tìle, což lidskému organismu pomáhá s udržením rovnováhy. Tímto zpùsobem mohou být symptomy menopauzy zmírnìny. Tìlo se tak mùže vrátit do svého bìžného fungování.

Shrnutí:

Aèkoliv je vìtšina žen s pøíchodem menopauzy smíøena, nemìli byste negativním myšlenkám dovolit ovládat váš život. CBD olej vám poskytuje jednoduché øešení pro úlevu od symptomù menopauzy a nastolení bìžných funkcí tìla.

19. Znovunabytí kontroly nad emocemi u výkyvù nálady

Znovunabytí kontroly nad emocemi u výkyvù nálady

Zmìny nálad jsou èastým efektem hormonální nerovnováhy a jsou pøímo spojeny s nervovým systémem lidského tìla. Jsou zpùsobeny neurochemickými odchylkami v mozku a pøedevším také v limbickém systému.

V tomto systému se nalézá mnoho endokanabinoidních receptorù (CB1 a CB2), což znamená, že CBD mùže v takovýchto pøípadech pøijít vhod. Kanabinoidy v CBD produktech se váží na receptory CB1 a CB2 v mozku a vyvažují jejich funkce.

Shrnutí:

Aèkoliv mohou výkyvy nálad mít mnoho dùvodù, CBD produkty mohou s ovládáním vaší nálady pomoci. CBD olej v podobì potravinového doplòku má relaxaèní úèinky na nervový systém. Pomáhá vám soustøedit se a ovládat své emoce.

20. CBD a roztroušená skleróza

CBD a roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza postihuje mozek a míchu, což znamená ohrožením funkcí centrální nervové soustavy. Touto poruchou trpí na svìtì více než 2 milióny lidí.

Podle nedávných studií (2018) obsahuje rostlina konopí pøibližnì 60 biologicky aktivních chemikálií - kanabinoidù. Jejich úèinky jsou:

 • protizánìtlivé
 • antioxidaèní
 • antiemetické
 • antipsychotické
 • neuroprotektivní

A hrají roli v boji s roztroušenou sklerózou. Zklidòují nervový systém,
uvolòují od bolesti a zánìtù a zvyšují celkovou mobilitu pacientù s roztroušenou sklerózou.

Shrnutí:

Stejnì jako u demence èi Alzheimerovy choroby (viz výše) roztroušená skleróza postihuje neurony v mozku, odkud je postižena celá nervová soustava lidského tìla. Pro boj s touto chorobou byste mìli zkusit CBD produkty.

21. CBD pro nevolnost

CBD pro nevolnost

Vaše tìlo se neustále zbavuje nechtìných a toxických látek, které mohou bránit jeho funkcím. Nìkdy je však nevolnost zpùsobena vlivem nadmìrné stimulace endokanabinoidních receptorù v mozku.

Podle nìkterých studií nevolnosti je tento stav možno optimalizovat pomocí THC (tetrahydrokanabinol), což je látka obsažená v marihuanì. THC napøíklad po kocovinì ulevuje od bolesti a pomáhá s relaxací.

CBD produkty jsou však vyrobeny z jiné odrùdy rostliny konopí a poskytují alternativu k THC. CBD má antiemetické úèinky a také ulevuje od bolesti. Relaxuje nervový systém a odstraòuje napìtí ve vaší hlavì.

Shrnutí:

A už zpùsobuje nevolnost cokoliv, CBD produkty vám mohou pomoci ulevit napìtí v hlavì a oèích

22. Zmírnìní rùzných bolestí a zánìtù s CBD olejem

Zmírnìní rùzných bolestí a zánìtù s CBD olejem

Žádná bolest èi zánìt v dùsledku zranìní, práce, bakteriálních infekcí èi pøílišného množství stresu èi tlaku, by nemìla být podceòována.

CBD produkty poskytují jednoduchý, pøírodní a zdravý zpùsob, jak vašemu tìlu ulevit od bolestí. Aktivují glycinové receptory a obnovují bìžné funkce tìla. Jsou navíc vhodné pro atlety, protože neobsahují žádné psychotické látky.

Fibromyalgie je stav spojený s pociováním chronické bolesti a zánìtu napøíè celým tìlem. Její symptomy jsou:

 • Bolest napøíè celým tìlem;
 • Únava a problémy s koncentrací (mozková mlha).

CBD vám mùže pomoci s úlevou tìchto symptomù, a to i když se objeví všechny najednou. Kanabinoidy v CBD pomáhají vašemu nervovému systému relaxovat, což mùže snížit bolest a zánìt ve vašem tìle a vyjasnit vaší mysl.

Shrnutí:

Existuje mnoho zdravotních stavù, mezi jejíž symptomy patøí bolest a zánìt. CBD produkty (kanabidiolový olej) mohou být doèasným èi permanentním øešením.

23. Benefity CBD oleje pro pacienty trpící Parkinsonovou chorobou

Benefity CBD oleje pro pacienty trpící Parkinsonovou chorobou

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní porucha, která ovlivòuje nervový systém a èiní lidské tìlo neovladatelným.

Mozkové buòky zodpovìdné za pøenos zpráv do jiných èástí tìla jsou poškozeny a rozpadají se. Pro pacienty trpící Parkinsonovou chorobou to znamená nemožnost ovládat jejich tìla, a to vèetnì výrazù oblièeje a pohybù.

Aèkoliv touto poruchou trpí pouhé jedno procento lidí, i tak se jedná o èíslo vysoké. CBD olej jako potravinový doplnìk mùže optimalizovat symptomy této poruchy.

CBD produkty obecnì pomáhají s regulací funkcí ECS (endokanabinoidní systém), což ve výsledku relaxuje nervový systém a lidské tìlo. CBD produkty jsou pouze doplòkovou terapií. Mohou však ulevit od symptomù a chránit zbývající neurony.

Shrnutí:

Parkinsonova choroba je bìžná u lidí nad 60 let. Její symptomy jsou s pomocí kanabidiolových (CBD) produktù snadno zmírnìny.

24. Zdravotní problémy domácích mazlíèkù a jak jim CBD mùže pomoci

Zdravotní problémy domácích mazlíèkù a jak jim CBD mùže pomoci

V posledních letech roste výskyt deprese a úzkosti u psù, koèek a dalších domestikovaných zvíøat. Mezi symptomy patøí:

 • Agrese;
 • destruktivní chování;
 • strach z odlouèení.

Tyto stavy mohou vést k útìku domácího mazlíèka z domova.

CBD olej má mnoho benefitù, které vedou ke zlepšení tìchto stavù (stejnì jako pro lidi). Nìkteré z benefitù CBD oleje pro vaše domácí mazlíèky je vhodné zmínit samostatnì:

 • ulevují od bolesti;
 • jsou antikonvulzivní;
 • protizánìtlivé;
 • antistresové;
 • antiemetické;

CBD potravinové doplòky navíc nemají žádné vedlejší úèinky. Jsou tedy pro zdraví domácích mazlíèkù bezpeèné.

Pøed podáním CBD oleje vašemu domácímu mazlíèkovi byste se však mìli poradit s veterináøem.

Shrnutí:

CBD olej je možné použít také na problémy domácích mazlíèkù - napøíklad rùzné druhy úzkosti èi deprese. V takovýchto pøípadech je dùležité se poradit s lékaøským odborníkem, aby váš zvíøecí pøítel netrpìl žádnými komplikacemi.

25. CBD mùže zmírnit bolesti a úzkost zpùsobenou pøedmenstruaèním syndromem

CBD mùže zmírnit bolesti a úzkost zpùsobenou pøedmenstruaèním syndromem

Každá dívka od svých 12-13 let PMS (pøedmenstruaèní syndrom) minimálnì jednou zažila. Jeho symptomy se liší v závislosti na tìlesné konstituci a organismu dané ženy. Mohou mezi nìj patøit: 

 • Bolesti;
 • Zánìty;
 • Úzkost;
 • Zmìny nálad.

Užívání kanabidiolového oleje èi jiných CBD produktù v podobì potravinových doplòkù vám bìhem tohoto bolestivého období zvýší poèet kanabinoidových molekul v tìle. Vaše tìlo je díky CBD zásobováno vìtším množstvím anadamidu, který je zodpovìdný za celkové zdraví lidského tìla a procesù v nìm.

Výsledkem tohoto procesu je rychlejší úleva od bolesti a celkové zlepšení zdravotního stavu tìla.

Shrnutí:

Mnoho žen (nehledì na vìkovou skupinu) si bìhem tohoto období stìžuje na chronickou bolest a další komplikace. S pomocí CBD oleje èi jiných CBD produktù si mùžete od symptomù PMS syndromu ulevit.

26. CBD a záchvaty

CBD a záchvaty

K záchvatu dochází, když je narušen mozkový náboj odpovìdný za výmìnu informací. Existuje mnoho druhù záchvatù. Jedním z nejrozšíøenìjších je záchvat epileptický.

Epilepsie u dìtí mùže být obzvláštì nebezpeèná, protože se u nich vyskytují drsnìjší symptomy. Mezi tyto symptomy patøí: 

 • ztráta kontroly nad konèetinami
 • zmatení
 • ztráta vìdomí

CBD produkty poskytují pacientùm trpícím záchvaty možnost alternativního øešení. Používání CBD se ve svìtì datuje již od roku 2900 pøed Kristem v Èínì. Poté byla tato látka vyhodnocena za nebezpeènou. V nedávných letech si však opìtovnì zaèala získávat popularitu pro své pozitivní úèinky na pacienty trpící záchvaty.

CBD olej vám napøíklad pomùže znovu získat kontrolu nad svým tìlem a také uvolní vaší mysl. Je také navíc antikonvulzivní.

Shrnutí:

Záchvaty mohou být velmi nebezpeèné, protože se mohou vyskytnout zcela náhodnì a vaše tìlo mohou dodateènì poškodit. Pro boj s touto odchylkou zkrátka CBD olej potøebujete. CBD olej vám navíc mùže pomoci se zotavením po záchvatu.

27. Benefity CBD oleje pro váš sexuální život

Benefity CBD oleje pro váš sexuální život

Je všeobecnì známé, že konzumace alkoholu èi navození psychoaktivního stavu vás v sexuálních hrátkách uvolní. Obì tyto pomùcky však mohou vést k poškození jak mysli, tak tìla.

CBD olej vás naopak zklidní a zlepší vaše tìlesné funkce. Na rozdíl od THC (tetrahydrokanabinol) CBD vrací tepovou frekvenci do jejich normálních hodnot a bez jakýchkoliv psychoaktivních úèinkù snižuje krevní tlak.

CBD je navíc vhodné pro lidi trpící problémy se sexuálním výkonem, stejnì jako proti rùzným typùm zánìtù a bolesti.

Shrnutí:

Díky nedostatku sexuální výchovy je mnoho mladých (i starších) lidí zcela neznalých mnoha aspektù této oblasti. Aèkoliv jsou populární názory vìtšinou pravdivé, je velmi dùležité se o své zdraví dobøe starat. CBD produkty jsou produkty na rostlinné bázi, díky kterým se uvolníte a budete moci relaxovat bez jakýchkoliv škodlivých vedlejších úèinkù.

28. CBD olej je pøíznivý na kožní problémy jako akné, artritida a lupénka

CBD olej je pøíznivý na kožní problémy jako akné, artritida a lupénka

Všechny kožní problémy, jako je akné, artritida a lupénka, jsou zpùsobeny toxiny, které do svých tìl vstøebáváme kùží èi skrze potravu.

Lupénka je pøíkladem kožního onemocnìní, kdy kožní buòky rychle rostou a poté se oddìlují. To ústí v ekzém.

Dalším èastým kožním problémem (pøedevším u teenagerù) je akné. Akné je následkem pøílišné produkce kožního mazu v tìle.

CBD olej aplikovaný na pokožku mùže vaše kožní problémy vyøešit. Snižuje bolest a zánìt a pomáhá pokožce s hojením brzdìním rychlého rùstu bunìk. V pøípadì akné také snižuje množství produkce kožního mazu.

Zdraví vaší pokožky je tudíž obnoveno a zánìt je zmírnìn.

Shrnutí:

Kožní problémy se u lidí nevyskytují pouze v pubertì. Èasto vedou k dalším komplikacím. Kožní problémy jakéhokoliv typu (a už doèasné èi vážné) jsou zpùsobem, jakým se vaše tìlo zbavuje toxinù. Tomuto procesu mùžete pomoci nanesením CBD oleje na postiženou oblast.

29. CBD a abstinenèní pøíznaky tabáku

CBD a abstinenèní pøíznaky tabáku

Aèkoliv je dnes již všeobecnì známé, že kouøení je pro zdraví èlovìka a pokožky škodlivé a zpùsobuje napøíklad rakovinu, mnoho lidí na celém svìtì i pøesto kouøí.

Pokud jste kuøákem, který by rád pøestal, kanabidiolové produkty vám mohou pomoci v boji s abstinenèními pøíznaky. Touha po tabáku je pøímo spojena s hladinou úzkosti. CBD má na lidské tìlo a mysl skvìlé protiúzkostlivé úèinky.

Návrat ke kouøení je také spojen s úzkostí a depresí. CBD produkty èi potravinové doplòky mohou normalizovat vaše hormony a udržet ve vašem tìle prostøedí beze stresu.

Shrnutí:

Aèkoliv je mnoha lidmi kouøení považováno za zpùsob relaxace a uvolnìní stresu, pokraèování tohoto zlozvyku mùže vést k problémùm se srdcem èi rakovinovým nádorùm. CBD má relaxaèní i protinádorové vlastnosti. Veškeré kanabidiolové produkty nabízí úlevu od stresu a abstinenèních symptomù spojených s kouøením.

30. Zotavte se ze sportovních zranìní rychleji s CBD olejem.

Zotavte se ze sportovních zranìní rychleji s CBD olejem.

Sportování prokrvuje mozek a dodává vám endorfiny, díky kterým se èlovìk cítí motivovaný a plný energie. Pøíliš velká zátìž však mùže vést ke zranìní.

Stejnì jak tomu je u bolesti a zánìtù, CBD produkty vám mohou pomoci zcela se zotavit ze zranìní, a to bez jakýchkoliv psychoaktivních úèinkù. Tyto produkty: 

 • chrání v pøípadì otøesù
 • stimulují chu k jídlu
 • Ulevují od bolesti a zánìtù zpùsobených svalovými køeèemi.

CBD dodává tìlu dodateèné kanabinoidové molekuly.

Endokanabinoidy v našich tìlech jsou zodpovìdné za regulaci imunitního systému a proces léèení.

Shrnutí:

Sportování je pro vaše zdraví dobré, ale všeho je tøeba s mírou. Pøílišné èi nesprávné cvièená a sportování pro vás mùže mít nebezpeèné následky. Po sportovním zranìní mùžete použít CBD olej internì i externì. Pomùže vám ulevit od bolesti a zahojit vaše zranìní, protože tìlu dodává dodateènì kanabinoidy, které zesilují jeho hojení.

31. CBD uvolòuje stres

CBD uvolòuje stres

Stres je každodenní souèástí našich životù. Vzdorovat mu nemusí vždy být zcela jednoduché. Pøíliš mnoho stresu pro vaše zdraví mùže být nebezpeèné.

CBD mùže být, stejnì jako je tomu u pocitù úzkosti a deprese, ve stresových situacích tím správným øešením.

Mezi benefity CBD oleje patøí:

 • relaxace tìla
 • zmírnìní hladiny úzkosti
 • obnova bìžných funkcí. 

Po užití CBD oleje èi jiných CBD potravinových doplòkù se centrální nervová soustava vrátí do svého normálního stavu, což má za následek regulaci hladiny serotoninu a úlevu od stresu.

CBD také snižuje sociální úzkost a mùže dokonce také optimalizovat poruchy spojené s úzkostí.

Shrnutí:

Stres (stejnì jako úzkost a deprese) je zodpovìdný za mnoho zdravotních problémù. Tyto problémy mohou být s pomocí CBD oleje vyøešeny èi zmírnìny.

32. Zotavení z mrtvice: CBD olej má pouze pøíznivé úèinky

CBD olej mùže být pøi zotavení z mrtvice jedinì pozitivní.

Každodenní život plný stresu a špatných stravovacích návykù mùže vést k nezdravému pøibírání na váze a také nefunkènímu mozku a mrtvici.

Mrtvice je definicí pro zastavení prùtoku krve do mozku. Mozkové buòky poté nemají pøístup ke kyslíku a pomalu zaènou odumírat.

CBD olej vám mùže pomoci rychleji se z mrtvice zotavit. Snižuje zánìt a oxidaci v mozku. V takovýchto pøípadech mùže zánìt postihnout také zdravé mozkové buòky. CBD tyto buòky chrání.

CBD olej jako potravinový doplnìk pomáhá mozku obnovit jeho funkce a synapse mezi neurony.

Shrnutí:

Mrtvice, podobnì jako záchvaty, je spojena s odchylkou bìžných funkcí mozku. CBD produkty mohou mozku dodat potøebné kanabinoidy a pomoci tak nervové soustavì rychleji se z mrtvice zotavit.

33. Benefity CBD oleje na spálené oblasti pokožky

Benefity CBD oleje na spálené oblasti pokožky

Zmìny v klimatu èiní sluneèní paprsky silnìjšími a silnìjšími, což ústí nejen v tání ledovcù, ale také poškození vaší pokožky. Spálení je negativním dùsledkem pøíliš dlouhého pùsobení UV paprskù.

Spálení èlovìka probíhá, když se pokožka snaží opravit poškozené kožní buòky buòkami zánìtlivými. Spálení mùže vést k: 

 • Bolestem
 • Rudnutí
 • Loupání pokožky
 • Nevolnosti
 • Zvracení

CBD produkty (napø. CBD olej) jsou v boji s tìmito symptomy nápomocné. Mají na pokožku uklidòující a protizánìtlivé úèinky a pomáhají také proti nevolnosti a zvracení.

Shrnutí:

Spálení je velmi èastým jevem, a to proto, že se vrstva ozonu neustále ztenèuje. CBD olej je produkt na rostlinné bázi, který buòky vaší pokožky po spálení pomùže vyléèit. Má také další pozitivní úèinky na vedlejší úèinky spálení.

34. Zhodnocení:

Benefity CBD

V tomto èlánku jsme uvedli mnoho rùzných lékaøských èi rekreaèních využití CBD a THC produktù. CBD produkty mají vìtší lékaøské a rekreaèní využití proto, že na lidskou mysl nemají psychotické úèinky THC (tetrahydrokanabinol).

Benefity CBD produktù jsou mnohanásobnì vyšší než jejich vedlejší úèinky a možné negativní efekty. Stejnì jako každý produkt, i konopné produkty mají oficiální vedlejší úèinky, které závisí na použití na tom, jestli byl produkt aplikován externì èi internì.

Protože je extrahován s rostlin za pomocí speciálních technik, CBD olej na vás nutnì nemusí mít vedlejší úèinky, pokud budete dodržovat jeho správné dávkování.

Benefity CBD nejsou limitovány pouze na jedno odvìtví - zahrnují veškeré aspekty lidského života. CBD produkty si tedy musí získat dùvìru veøejnosti, aby se mohly stát legálními léky.

A už se jedná o rùzné podoby úzkosti èi deprese, zmírnìní kožních problémù a spálení èi zmírnìní symptomù závažných chorob a onemocnìní (rakovina, Alzheimerova choroba), CBD olej spoleènosti Formula Swiss je tou správnou odpovìdí.

U nás ve Formula Swiss vìøíme, že vám naše produkty pomohou vyøešit vaše zdravotní problémy tím nejlepším zpùsobem a bez poškození vašeho organismu.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny


Také v Konopí a CBD

20 vědecky ověřených benefitů konopí
20 vědecky ověřených benefitů konopí

13 květen, 2020 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Benefity, aplikace, pokyny a dávkování CBD oleje
Benefity, aplikace, pokyny a dávkování CBD oleje

16 říjen, 2019 5 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak mohu CBD dostat do svého jídla?
Jak mohu CBD dostat do svého jídla?

18 září, 2019 3 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!